Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
Výzva COVID-Kultura-3 – další vládní podpora nejen pro hudební autory
15. února 2021

Výzva COVID-Kultura-3 – další vládní podpora nejen pro hudební autory

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury 3. výzvu v rámci Programu na podporu kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Finanční podpora bude poskytnuta formou jednorázového příspěvku ve výši 60 tis. Kč, která navazuje na COVID-Kultura-2. Jejím cílem je poskytnout podporu na činnost umělcům a odborným umělecko-technickým profesím v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury. Nově o ni mohou žádat i osoby pobírající nějakou formu důchodu nebo rodičovský příspěvek.

Výzva pokrývá období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a je na ni alokováno 800 mil. Kč, žádosti bude možné podávat od 15. 2. do 15. 4. 2021. Za období 1. - 31. 1. 2021 doporučujeme podat žádost o kompenzační bonus.

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, nebudou muset dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti. Zároveň by  mělo dojít k rychlému odbavení v řádech dnů až týdnů.

Komu je podpora COVID-Kultura-3 určena?

Podpora je určena výkonným umělcům a autorům a profesím, které se svou činností podílejí na tvorbě a realizaci díla v daných oborech a mají umělecký přesah či vysokou mírou specializace pro dané umělecké oblasti, a které jsou nyní bez hlavního zdroje příjmů z důvodu znemožnění živého vystupování a organizace kulturních akcí a zavřených divadel, galerií, kulturních center či obchodů.

Příspěvek je určen na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti. Podpora bude poskytnuta fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla.

Na koho se podpora nevztahuje?

Podpora se nevztahuje na profese čistě technické, organizační či administrativní pomáhající s přípravou či pouze organizující kulturní akce a programu (organizátoři, pořadatelská služba, runneři, prodavači lístků či občerstvení, řidiči, profese v divadelní výrobě - např. krejčí, tesař, dřevomodelář ap., výrobci dekorací a rekvizit, technické profese, tzv.„bedňáci“, logistika atd.

Podpora se nevztahuje ani na osoby, které se přímo nepodílejí na vzniku a realizaci uměleckého programu, ale zajišťují doprovodné služby (např. stánkaři, vlastníci atrakcí, cateringové služby), na PR, marketingové pracovníky a moderátory.

Podpora se nevztahuje na profese z oblasti médií a audiovize, na lektory, organizátory eventů, společenských a sportovních akcí, na profese z oblasti architektury a grafiky.

Podmínky pro získání jednorázové podpory COVID-Kultura-3

 • Žadatel musí být OSVČ a mít činnost v oblasti kultury jako hlavní činnost (nesmí tedy být zaměstnán na hlavní pracovní poměr, kdy OSVČ vykonává pouze jako vedlejší činnost). Výjimkou jsou studenti, osoby pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou vč. pečujících osob a pedagogičtí pracovníci do max. 0,5 úvazku, kteří mají tento příjem jako příjem převažující.
 • Žadatel nesmí mít přerušenou OSVČ činnost – může mít přivýdělek, ale ten by měl být evidován jako vedlejší příjem. Pokud žadatel živnost přerušil, je nutné i obnovit nejpozději do 31. 1. 2021 včetně.
 • Součet všech příjmů žadatele v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020 Kč (částka je dána průměrnou měsíční mzdou za rok 2020, tj. 34 835,- Kč krát 12 měsíců).

  Pro výpočet je připravena v žádosti kalkulačka, kde doplníte tři čísla, které ukazují vaše příjmy. Je možné je vzít buď z vašeho daňového přiznání z roku 2020, nebo jako součet daných příjmů (příjmy ze zaměstnání plus příjmy jako OSVČ/volná živnost minus výdaje související s prací OSVČ) – viz popis níže.

  Kalkulačku musí vyplnit noví žadatelé i ti, kteří již podporu obdrželi v 2. výzvě COVID–Kultura. 

  Příjem z výdělečné činnosti ve zúčtovacím období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně příjmu z  autorských honorářů od kolektivních správců ad.: 
  1. příjmy ze závislé činnosti, tj. hrubá mzda zaměstnance
  2. příjmy ze samostatné činnosti, tj. příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ); do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu:
   • 60 % u OSVČ s IČO je výchozí částka 1 045 050 Kč, 
   • 40 % u osob pracujících na autorské smlouvy je výchozí částka 696 700 Kč,
  3. ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z programu COVID-Kultura, COVID-Nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.  

   Odkazy na řádky z daňového přiznání, kde tyto informace získáte, a co je podstatné s ohledem na nastavený příjmový strop, naleznete v často kladených dotazech na webu Ministerstva kultury a zároveň i v samotném formuláři, resp. v kalkulačce.
 • Žadatel je daňovým rezidentem České republiky.
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP.
 • Žadatel doloží, že je hudebním autorem.

Další podmínky:

 • Žadateli byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v důsledku vládních opatření protiepidemických opatření.
 • Žadatel musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě.
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. umělecká a tvůrčí činnost.
 • Žadatel není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.

Hudební projekt v oblasti hudby

Podpora může být poskytnuta na vlastní tvůrčí činnost žadatele (zkomponování skladby, vytvoření libreta, nazkoušení hudebního díla) či proces vedoucí k realizaci projektu. Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném provedení díla.

Výstupem projektu, na nějž je dávána podpora, může být hudební klip, dílo či jen samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti umělce. Nelze žádat o příspěvek na vydání alba.

Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Kdy a kde se žádosti podávají?

Žádost lze podat od 15. 2. 2021 od 10:00 hodin do 15. 4. 2021 do 17:00 hodin prostřednictvím portálu AIS MPO. Do systému je nutné se zaregistrovat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci tzv. eIdentita.

Pro úspěšné podání žádosti je potřeba splnit 3 kroky, jak tomu bylo již u výzvy č. 2:

 1. krok – založení a aktivace identity na portálu eIdentita
 2. krok – registrace žadatele do AIS MPO, přihlášení
 3. krok – založení, vyplnění a podání žádosti

Co je třeba v žádosti vyplnit?

 • identifikační údaje
 • název projektu a plánovaný časový harmonogram vč. zveřejnění/provedení díla
 • stručný popis projektu/činnosti
 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (umělecké CV)
 • zpráva o projektu a průběžném plnění
 • dva doklady dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury. V případě hudebních autorů potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce za rok 2019 a 2020. Jako potvrzení od OSA může sloužit výplatní honorářový list (jeden čtvrtletní za rok 2019 a jeden čtvrtletní za rok 2020), který si můžete stáhnout na Vašem účtu Infosa v záložce Vyúčtování - podsekce Výplatní honorářové listy. (Zde najdete kompletní přehled všech VHL, které Vám pro každou platbu zasíláme. Pro stažení je zapotřebí rozkliknout detail požadovaného VHL.)

Souběhy podpor

Souběh této podpory je možný s:

 • ošetřovným pro OSVČ, 
 • programem COVID-Kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh této podpory není možný s:

 • kompenzačním bonusem,
 • programem COVID-Kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize,
 • obecně nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci, které se vážou ke stejnému období.

 

Tento jednorázový příspěvek, stejně jako všechny covidové programy a podpory bez rozdílu, vnímá MF ČR jako příspěvek na provoz, započítává se tedy do daňového základu a je třeba jej uvést jako zdanitelný příjem ze samostatné činnosti.

 

Doporučujeme pročíst Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID - Kultura - 3 zpracované Ministerstvem kultury. Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoct, neváhejte se na nás obrátit na email: komunikace@osa.cz, nebo na tel.: 220 315 245. 

Metodická podpora Ministerstva kultury (po-pá 8:30 až 16:30):

 • Informační linka 1212 – poskytuje obecné informace o podpůrných programech.
 • e-mail: osvc@mkcr.cz – obsahové parametry a oprávněnost čerpání podpory.

Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 9:00 – 17:00):