Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x

I. Úvodní ustanovení

Tyto Licenční podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami licenční smlouvy (dále jen „Licenční smlouva“), kdy na jedné straně je spolek OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, se sídlem Čs. armády 786/20, Bubeneč, 160 00 Praha, adresa pro doručování: OSA - Zákaznické centrum Praha, Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277 (dále jen „OSA“) a na straně druhé je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Provozovatel“), která užívá nebo hodlá užívat předměty chráněné autorským zákonem, jak jsou dále definovány v těchto Licenčních podmínkách (dále souhrnně jen „Předměty ochrany“) podle § 19, 20, 23 nebo 18 odst. 1 zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“ nebo „AZ“) a má zákonnou povinnost uzavřít za tím účelem Licenční smlouvu s kolektivním správcem (dále jen „Licenční smlouva“).

1. 1 Provozovatelem je podle těchto Licenčních podmínek fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

1. 2 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Licenční smlouvu s OSA nebo s ním jinak jedná.

1. 3 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Provozovatel – fyzická osoba své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s OSA považován za podnikatele a platí pro něj pravidla pro podnikatele.

1. 4 OSA je samosprávnou organizací autorů hudebních děl, autorů slovesných děl užívaných ve spojení s díly hudebními, hudebních nakladatelů, dědiců autorských práv a jiných nositelů autorských práv. Hlavní činností OSA jako neziskové organizace je kolektivní správa majetkových autorských práv k dílům hudebním s textem či bez textu a k jiným autorským dílům ve smyslu autorského zákona, zpřístupňování těchto děl veřejnosti a činnosti související, na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR podle platného autorského zákona nebo na základě pověření uděleného OSA jiným kolektivním správcem.

1. 5 OSA prohlašuje, že je na základě autorského zákona, smluv uzavřených s hudebními skladateli, textaři, s dědici autorských majetkových práv a hudebními nakladateli, na základě rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. 4449/2001 ze dne 28. 2. 2001 o udělení oprávnění ke  kolektivní správě majetkových autorských práv a na základě recipročních smluv s obdobnými kolektivními správci v zahraničí oprávněn poskytnout licenci k veřejnému užití hudebních děl s textem nebo bez textu českých a zahraničních skladatelů, autorů zhudebněných textů, a dalších nositelů práv, jejichž autorská majetková práva spravuje, („předměty ochrany OSA“) při jejich provozování formou živého nedivadelního provedení podle § 19 AZ a při jejich provozování ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo jiného zvukového záznamu a dále ze zvukově obrazového záznamu  a jeho přenosu  dle § 20 AZ a při jejich užití provozováním rozhlasového a televizního vysílání dle § 23 AZ a vybírat za poskytnutí licence autorské odměny.

1. 6 OSA dále prohlašuje, že je na základě Smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl uzavřené s kolektivním správcem DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura, z. s., IČ: 65401875, se sídlem Krátkého 1, 190 00 Praha 9, spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 7695 (dále jen „DILIA“) ze dne 28. 1. 2015 oprávněn poskytnout licenci k užití děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních a děl dabingové režie („předměty ochrany DILIA“) provozováním televizního vysílání bez ohledu na prostory, ve kterých k němu dochází, dle § 23 AZ a na základě Smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového vysílání děl uzavřené s kolektivním správcem DILIA dne 23. 4. 2009 provozováním rozhlasového vysílání na pokojích ubytovacích zařízení dle § 23 AZ a vybírat za poskytnutí licence autorské odměny.

1. 7 INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s., IČ: 00537772, se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha- Nové Město, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 248 (dále jen „INTERGRAM"), je na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 22. 3. 2001, č.j. 3209/2001 o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů („předměty ochrany INTERGRAM“) podle ustanovení § 95 a násl. AZ, na základě recipročních smluv s obdobnými kolektivními správci v zahraničí, mezinárodních smluv, kolektivního členství sdružení umělců a IFPI v INTERGRAM, na základě individuálně uzavřených smluv o zastupování práv umělců a výrobců a v souladu s autorským zákonem, mimo jiné oprávněn poskytovat za výkonné umělce a výrobce záznamů licenci k provozování předmětů ochrany INTERGRAM ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo jiného zvukového záznamu a jeho přenosem podle § 20 AZ ve spojení s ustanovením § 74, 78 a 82 AZ a dále k užití předmětů ochrany INTERGRAM provozováním rozhlasového a televizního vysílání podle § 23 AZ ve spojení s ustanovením § 74, 78 a 82 AZ a vybírat pro výkonné umělce a výrobce za poskytnutí licence odměnu.

1. 8 Ochranná asociace zvukařů – autorů, z. s., IČ: 26630192, se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1 - Staré Město, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 13704 (dále jen „OAZA“), oprávnila INTERGRAM Smlouvou o pověření výkonem kolektivní správy ze dne 18. 12. 2017 ve smyslu § 97g odst. 1 písm. b) AZ  poskytovat licenci k užití děl zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) („předměty ochrany OAZA“) jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem podle § 20 AZ a provozováním rozhlasového a televizního vysílání podle § 23 AZ za OAZA a vybírat za poskytnutí licence odměnu pro zvukaře - autory (tzv. mistry zvuku).

1. 9 Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z. s., IČ: 60166916, se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1 - Staré Město, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 5386 (dále jen „OOA-S“) oprávnila INTERGRAM Smlouvou o pověření výkonem kolektivní správy ze dne 18. 12. 2017 ve smyslu § 97g odst. 1 písm. b) AZ poskytovat licenci k užití děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků („předměty ochrany OOA-S“) jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem podle § 20 AZ a provozováním televizního vysílání  podle § 23 AZ za OOA-S a vybírat za poskytnutí licence odměnu pro zmíněné autory.

1. 10 OSA dále prohlašuje, že je na základě Smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy uzavřené dne 20. 12. 2017 s kolektivním správcem INTERGRAM oprávněn:

  • poskytnout licenci k užití

a) zveřejněných předmětů ochrany INTERGRAM jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 AZ ve spojení s § 74, 78, 82 AZ při veřejné produkci a
b) předmětů ochrany INTERGRAM provozováním televizního a rozhlasového vysílání podle § 23 AZ ve spojení s § 74, 78, 82 AZ při veřejné produkci

     a vybírat za poskytnutí licence odměny;

  • poskytnout licenci k užití

c) zveřejněných předmětů ochrany OAZA jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 AZ při veřejné produkci a
d) zveřejněných předmětů ochrany OAZA jejich provozováním televizního a rozhlasového vysílání podle § 23 AZ při veřejné produkci

a vybírat za poskytnutí licence odměny;

  • poskytnout licenci k užití

e) zveřejněných předmětů ochrany OOA-S jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 AZ při veřejné produkci a
f) zveřejněných předmětů ochrany OOA-S jejich provozováním televizního vysílání podle § 23 AZ při veřejné produkci

a vybírat za poskytnutí licence odměny.

1. 11 OSA je tedy oprávněn s pověřením ostatních kolektivních správců k uzavření jediné hromadné licenční smlouvy a výběru příslušné odměny.

1. 12 OOA-S oprávnila OSA Smlouvou o pověření zastupováním při výkonu kolektivní správy práva na provozování děl (v rámci užití podle § 19 AZ) při doprovodných vizuálních užitích ze dne 26. 2. 2018 ve smyslu § 97g odst. 1 písm. b) AZ poskytovat licenci k užití předmětů ochrany OOA-S ke zpřístupňování děl v nehmotné podobě dle § 18 odst. 1 AZ v rámci doprovodného vizuálního užití při hudebních produkcích.

1. 13 OSA je tedy oprávněn s pověřením OOA-S k uzavření jediné hromadné licenční smlouvy za účelem poskytnutí licence k užití předmětů ochrany OSA podle § 19 AZ a předmětů ochrany OOA-S podle § 18 odst. 1 AZ a za poskytnutí této licence je oprávněn vybírat příslušnou odměnu.

1. 14 Licence poskytnutá na provozování podle § 19 AZ se vztahuje pouze na předměty ochrany, které OSA spravuje na základě smlouvy (dále jen „Repertoár OSA“). Informace o Repertoáru OSA lze zjistit prostřednictvím dotazu na e-mailovou adresu vp@osa.cz nebo orientačně prostřednictvím služby OSA Search dostupné zde.

1. 15 OSA není oprávněn poskytovat souhlas k provozování děl hudebně dramatických ani souhlas k užití hudebních děl při divadelním provozování (v případě divadelně režijně provedeného díla, jež bývá obvykle vyjádřeno literárně scénářem nebo jiným dramatickým textem a vyznačuje se tím, že obsahuje postavy a děj, popř. též dialogy).

1. 16 OSA není rovněž oprávněn udělovat svolení se zásahem do osobnostních práv nositelů práv či udělovat svolení ke změně či zpracování díla nebo zařazení díla do díla souborného či audiovizuálního. Odpovědnost za získání nezbytných autorizací nese Provozovatel.

1. 17 Bude-li dodatečně bez jakýchkoli pochybností zjištěno, že licenci na základě žádosti Provozovatele poskytl OSA k provozování hudebních děl při produkci, na které nebyla užita díla z Repertoáru OSA, Licenční smlouva bude odstoupením zrušena. Provozovateli OSA vrátí uhrazenou odměnu či její alikvotní část.  

 

II. Možnosti využití E-shopu OSA

2. 1 Licenční smlouvu lze uzavřít rovněž prostřednictvím licenčního E-shopu OSA (dále jen „E-shop“), který slouží k online uzavírání hromadných Licenčních smluv mezi OSA jako kolektivním správcem a v zastoupení dalších kolektivních správců uvedených výše, od nichž je OSA pověřen k výkonu kolektivní správy ve smyslu ustanovení § 97g písm. b) autorského zákona, a Provozovateli; v případě provozování děl podle § 19 AZ též k podání oznámení o hudební produkci/žádosti o poskytnutí licence.

2. 2 Podmínky užití E-shopu upravují Všeobecné smluvní podmínky pro zřízení a užívání Uživatelského účtu na E-shopu OSA dostupné zde.

 

III. Sdělení pro spotřebitele

3. 1 Uzavírá-li Provozovatel Licenční smlouvu v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je oprávněn od této smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupí-li od smlouvy, kterou mu OSA na základě jeho žádosti poskytl licenci pro provozování Předmětů ochrany, k němuž došlo částečně také před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Provozovatel poměrnou část sjednané odměny za licenci k provozování realizovanému do okamžiku odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení může Provozovatel využit formulář zde a zaslat jej na adresu sídla OSA nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu.

3. 2 Provozovatel nemůže odstoupit od Licenční smlouvy, kterou mu OSA na základě jeho žádosti poskytl licenci pro provozování Předmětů ochrany, k němuž došlo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. 3 Výše odměny, resp. způsob jejího výpočtu je stanoven podle příslušného sazebníku, kde je odměna uvedena bez DPH. V návrhu Licenční smlouvy je uvedena částka k úhradě bez DPH, výše DPH a částka celkem. OSA neúčtuje žádné další poplatky a náklady za uzavření Licenční smlouvy.

3. 4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje OSA prostřednictvím kontaktní elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti zašle OSA na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví Licenční smlouvy.

3. 5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869. Pro řešení případných sporů je možné využít platformu pro řešení sporů on-line.

3. 6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. 7 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti OSA za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva vyplývající z odpovědnosti OSA za vady služeb může Provozovatel uplatnit u OSA na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mailové adrese.

3. 8 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. Registrace a možnosti pro neregistrované Provozovatele

4. 1 Provozovatelé mají možnost registrace na E-shopu pro účely sjednávání a správy Licenčních smluv.

4. 2 Registrací Provozovatel získá výhodu v podobě zřízení individuálního uživatelského účtu, ze kterého bude moci realizovat online sjednávání Licenčních smluv, bude mít přehled o uzavřených Licenčních smlouvách a bude moci využívat další nadstandardní funkcionality (dále jen „Uživatelský účet“).

4. 3 Podmínky pro zřízení a používání Uživatelského účtu jsou k dispozici zde.

 

V. Uzavření Licenční smlouvy

5. 1 Podmínkou uzavření Licenční smlouvy online prostřednictvím E-shopu je registrace, to je vytvoření Uživatelského účtu zde. Bez registrace není online uzavření Licenční smlouvy možné.

5. 2 Pokud již má Provozovatel na E-shopu registraci a chce uzavřít Licenční smlouvu, přihlásí se zde.

5. 3 Provozovatel zkontroluje aktuální stav vyplněných údajů v rámci zobrazení rekapitulace, a to jak ve fázi před vložením návrhu Licenční smlouvy do košíku (tj. v rámci zobrazení náhledu výběru), tak i ve fázi zobrazení obsahu košíku. Správnost těchto údajů může v případě potřeby Provozovatel změnit.

5. 4 Náležitou pozornost věnuje Provozovatel tomu, aby veškeré údaje nutné pro uzavření konkrétního typu Licenční smlouvy vyplnil úplně a pravdivě, včetně playlistu, to je programu produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která byla provozována. V případě neúplnosti nebo nepravdivosti vyplněných údajů nese Provozovatel následky s tím spojené, jako je např. nedostatečné nebo neúčinné licenční oprávnění k užití Předmětů ochrany.

5. 5 Provozovatel po vytvoření návrhu Licenční smlouvy potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s těmito Licenčními podmínkami včetně Sdělení podle čl. III. těchto podmínek a že s nimi výslovně souhlasí a že bere na vědomí poučení OSA o zpracování osobních údajů, které je dostupné zde.

5. 6 Provozovateli bude na základě jím zadaných údajů v rámci E-shopu zpřístupněn závazný návrh konkrétní Licenční smlouvy.

5. 7 V případě souhlasu s předloženým návrhem Licenční smlouvy připojí Provozovatel svůj podpis do příslušné kolonky pod návrhem (jako podpis poslouží nejlépe jméno a příjmení podepisující osoby, případně připojí jméno fyzické nebo název právnické osoby, kterou zastupuje (minimálně však tři tisknutelné znaky).

5. 8 Podpisem Provozovatele a odkliknutím pole „Souhlasím“ pod kolonkou pro podpis dojde k přijetí návrhu Licenční smlouvy a tím i k jejímu uzavření a Provozovateli vzniká povinnost zaplatit odměnu postupem podle čl. VI.

5. 9 Po dokončení procesu uzavírání Licenční smlouvy prostřednictvím E-shopu bude Provozovateli ze strany OSA odeslána e-mailová zpráva na e-mailovou adresu, pod kterou je registrován, potvrzující uzavření Licenční smlouvy spolu s elektronickým odkazem ke stažení Licenční smlouvy.

5. 10 Text Licenční smlouvy není v E-shopu možné upravovat, měnit či navrhovat dodatky k Licenční smlouvě. Pokud v Licenční smlouvě potřebuje Provozovatel něco upravit, nebo chce-li uzavřít dodatek ke stávající Licenční smlouvě, obrátí se na zákaznické centrum OSA.

5. 11 Uzavřená Licenční smlouva je k dispozici také v záložce Přehled licencí v Uživatelském účtu, odkud si ji lze kdykoliv stáhnout. V této záložce se také zobrazí návrhy Licenčních smluv, které byly připraveny na základě Provozovatelem vyplněných informací a které dosud nepodepsal nebo nezaplatil odměnu. Zde může Provozovatel návrh smlouvy podepsat ve lhůtě 30 dnů od jeho vystavení. Pokud nedojde k podpisu v této lhůtě, bude návrh smlouvy stornován.

5. 12 Pokud je Licenční smlouva, kterou OSA poskytl licenci k provozování Předmětů ochrany podle § 20 nebo § 23 AZ, Provozovatelem podepsaná, ale odměna není zaplacená, může se Provozovatel po dobu 7 dní od podpisu smlouvy v Přehledu licencí vrátit k platební bráně a jejím prostřednictvím odměnu uhradit. Jestliže k úhradě jednorázové odměny či první faktury nedojde v termínu do 7 dnů ode dne uzavření Licenční smlouvy, zanikají podle Licenční smlouvy práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající (tzv. rozvazovací podmínka). V takovém případě Licenční smlouva zaniká s účinky od počátku, tj. jako by nebyla vůbec uzavřena.

5. 13 V případě provozování Předmětů ochrany podle § 19 AZ má Provozovatel možnost prostřednictvím E-shopu podat žádost o licenci/oznámení o hudební produkci, kterou hodlá pořádat v budoucnu. Poté obdrží na svůj e-mail Potvrzení o oznámení konání živé hudební produkce. Do 15 dnů po konání produkce prostřednictvím E-shopu dohlásí údaje potřebné pro poskytnutí licence a postupem dle čl. V. těchto Licenčních podmínek Licenční smlouvu uzavře.

5. 14 Provozovatel má možnost podat žádost o uzavření Licenční smlouvy také mimo prostředí E-shopu, a to vyplněním žádosti dostupné zde a jejím zasláním na e-mail/adresu OSA. Poté obdrží od OSA návrh Licenční smlouvy.

5. 15 Jestliže Provozovatel neuzavírá Licenční smlouvu v prostředí E-shopu, smlouva je uzavřena dnem doručení této smlouvy podepsané Provozovatelem na e-mail/adresu OSA.

5. 16 Pokud budou v oznámení o konání hudební produkce/žádosti o uzavření Licenční smlouvy uvedeny neobvyklé, neurčité nebo nepravděpodobné údaje, je OSA oprávněn Provozovatele kontaktovat a ověřit si správnost údajů.

 

VI. Odměna za poskytnutí licence

6. 1 Za poskytnutí licence k užití Předmětů ochrany na základě Licenční smlouvy se zavazuje Provozovatel zaplatit OSA odměnu, jejíž výše bude stanovena v souladu s platným sazebníkem, a to na základě rozhodných skutečností specifikovaných v Licenční smlouvě. Protože OSA je plátcem DPH, k odměně bude připočtena zákonná DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, který bude uveden ve faktuře/daňovém dokladu. Žádné další poplatky nebo náklady OSA neúčtuje.  

6. 2 Výše odměny, resp. způsob jejího výpočtu je uveden v Licenční smlouvě. Online platby pro OSA zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz
Částka odměny je zaplacena dnem připsání částky na bankovní účet OSA nebo společnosti ComGate Payments, a.s., provozující platební bránu na E-shopu.

6. 3 Pro úhradu odměny lze využít platební bránu na E-shopu, pokud je Licenční smlouva uzavřena online prostřednictvím E-shopu. Provozovatel má možnost zvolit preferovaný způsob platby (platební karta či online bankovní převod) a poté bude přesměrován na platební bránu za účelem provedení úhrady odměny. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení platby E-shopu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. Vstupní údaje, které Provozovatel zadá do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

6. 4 V případě reklamací či dotazů k realizaci platby prostřednictvím platební brány se Provozovatel může obrátit na:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
T: +420 228 224 267
E: platby-podpora@comgate.cz
Web: https://www.comgate.cz/cz 

6. 5 Odměnu může Provozovatel uhradit i jinými způsoby, například běžným bankovním převodem na účet OSA uvedeným v Licenční smlouvě nebo složením hotovostní částky v bance na bankovní účet OSA.

6. 6 V případě jednorázové odměny nebo první faktury podle Licenční smlouvy bude daňový doklad vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, s potvrzením o provedené platbě. Tento daňový doklad OSA zašle na e-mail Provozovatele.

 

VII. Doručování

7. 1 Nebude-li dohodnuto jinak, bude korespondence týkající se právních jednání a jiná korespondence mezi OSA a Provozovatelem činěna zejména elektronicky e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Doručovat lze také poštou.

7. 2 E-mailem se Provozovateli doručuje na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu, u neregistrovaných uživatelů na adresu uvedenou při vyplňování žádosti o Licenční smlouvu, případně později oznámenou elektronickou adresu.

7. 3 E-maily adresované OSA se doručují na aktuální e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech na E-shopu nebo v záhlaví Licenční smlouvy. Případně lze doručovat OSA poštou nebo osobně do Zákaznického centra OSA uvedeného v čl. 1.1.

7. 4 Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

VII. Závěrečná ustanovení

8. 1 V Licenční smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od Licenčních podmínek. Odchylná ujednání v Licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními Licenčních podmínek.

8. 2 Znění Licenčních podmínek může OSA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Licenčních podmínek. Licenční podmínky jsou dostupné na osa.cz. Na žádost Provozovatele mu budou zaslány některým ze způsobů uvedeným v čl. VII. Licenčních podmínek.

8. 3 Tyto Licenční podmínky jsou účinné od 14. 6. 2023.