Historické milníky

1919 1919

Založení

Dne 9. října 1919 se konala valná hromada Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl. Zakládajícími členy byli čeští skladatelé, spisovatelé a nakladatelé, mezi kterými byl také populární skladatel Karel Hašler. Jedním z prvních ředitelů OSA byl Otakar Dvořák, syn skladatele Antonína Dvořáka. V následujícím roce byl zvolen předsedou výboru významný český hudební skladatel J. B. Foerster.
1921 1921

Ratifikace Bernské úmluvy

Zrod OSA je téměř totožný se vznikem Československé republiky, legislativně tím ovšem vzniká nepříjemná dualita, která ovlivňuje i fungování OSA. Pro České země totiž platila rakouská právní úprava a pro Slovensko a Podkarpatskou Rus pak právní úprava uherská. Československou ratifikací Bernské úmluvy v roce 1921 započala dlouhá jednání o společné úpravě autorského práva.
1922 1922

Rozvoj

Můžeme jen obdivovat průkopnictví zakladatelů a prvních členů OSA. Dokázali totiž hned na začátku formulovat zásady, na jejichž základě funguje OSA dodnes. Díky družstevnímu uspořádání zůstávají finanční záležitosti umělců v jejich rukou a sami rozhodují o svých autorských právech. Do OSA postupně vstupuje řada významných hudebních tvůrců, mezi nimi například i Leoš Janáček.
1924 1924

Spolupráce se zahraničím

Uzavřeno 10 recipročních smluv o vzájemné ochraně repertoáru se zahraničními partnerskými organizacemi v Evropě.
1926 1926

Přijetí autorského zákona, spoluzaložení CISAC

OSA se aktivně zapojuje do příprav autorského zákona, které vyvrcholily 24. listopadu 1926 jeho přijetím. Jednalo se o zákon velmi zdařilý i uznávaný v zahraničí a OSA měl na jeho vzniku svůj významný podíl. Hudebním autorům byly přiznány nejen práva z veřejného provozování, ale také práva vysílací a mechanická. To se posléze ukázalo jako velmi důležité pro vztah autorů a hudebních nakladatelů ke gramofonovému průmyslu.
Ve stejném roce se OSA stal jedním ze zakládajících členů CISAC - Mezinárodní konfederace ochranných autorských společností.
1929 1929

Spoluzaložení BIEM

OSA se stal jedním ze zakládajících členů BIEM - Mezinárodní organizace pro ochranu práv k mechanickým záznamům děl.
1933 1933

Nové sídlo OSA

Autoři prokazují nebývalou sounáležitost a obětují své honoráře za 3 roky na zakoupení domu na ulici Dr. Albína Bráfa. Od roku 1950 nese tato ulice název Československé armády. Budova byla darem tehdejších skladatelů a textařů jejich budoucím generacím.
1942 1942

OSA za protektorátu

OSA pod tíhou válečného období ztrácí samostatnost a v roce 1942 říšský protektor pověřuje společnost STAGMA udělováním souhlasu s užitím hudby i na území protektorátu a nařizuje zahájit likvidaci OSA.
Tři roky trvala likvidace – alespoň tedy na papíře a ve zprávách říšskému protektorovi. Ve skutečnosti žije OSA dál. Představenstvo se scházelo tajně a stejně tak byla vyplácena většina honorářů. Po osvobození ČSR roku 1945 stačilo vymazat z příslušných rejstříků poznámku „v likvidaci“ a činnost OSA pokračovala.
1946 1946

OSA po 2. světové válce

V období charakteristickém poválečným elánem a optimismem OSA působí již pod názvem Ochranný svaz autorský. Během roku byly postupně obnoveny styky se zahraničními autorskými společnostmi, které přerušila válka.
OSA se stává iniciátorem některých nových zásad a myšlenek, které jsou postupně vtělovány do zásad CISAC a stávají se mezinárodními uzancemi. Poslední den v roce 1946 informuje OSA statistický úřad, že má 293 členů, 55 zaměstnanců a 1 dům s 28 místnostmi, z nichž 20 užívá a 8 dalších pronajímá.
1956 1956

Obnovení spolupráce s CISAC a BIEM

Došlo k obnovení spolupráce s mezinárodní organizací CISAC a BIEM.
1990 1990

Znovupřevzetí správy OSA samotnými autory

V období před listopadem 1989 byl OSA stejně tak jako další kulturní organizace v ČSSR dozorován vládnoucí komunistickou garniturou.
Na podnět občanského fóra pracovníků OSA se 13.1.1990 sešlo pracovní shromáždění zastupovaných autorů, které vyslovilo důvěru nově zvolenému výboru OSA. Správa OSA se tak opět plně navrátila do rukou autorům.
2006 2006

Výroční ceny OSA

Uskutečnil se první ročník udílení Výročních cen OSA, které jsou jako jediné v ČR udělovány skladatelům, textařům a nakladatelům. Výroční ceny OSA oceňují tvorbu v oblasti vážné i populární hudby a spojují tak autory napříč hudebními žánry.
2009 2009

Podepsána spolupráce s online platformou YouTube

2010 2010

Zavedeno kvartální rozúčtování autorských honorářů

OSA jako jediný kolektivní správce na světě zasílá zastupovaným autorům honoráře pravidelně vždy v březnu, červnu, září a prosinci daného roku.

Blog

  • Světoznámé nahrávací studio nemusí být pouhým snem

    Představte si nahrávací studio, ve kterém vaši skladbu posunou na úplně jinou úroveň. Místo, které je tak trochu muzikantův splněný sen. Pro někoho to může být tam, kde nahrával jeho idol, pro jiného zase studio s nejlepším vybavením. A protože…

Tiskové zprávy

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies