Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x

Orgány OSA jsou:

 • valné shromáždění,
 • dozorčí rada,
 • představenstvo,
 • komise dozorčí rady.

Valné shromáždění

Je nejvyšším orgánem OSA a je svoláváno nejméně jednou ročně, v prvé polovině kalendářního roku po uzavření hospodářských výsledků za předchozí rok.

Valnému shromáždění přísluší zejména schvalování výsledků hospodaření a účetní závěrky, základních dokumentů OSA (stanovy, rozúčtovací řád - pravidla pro rozúčtování autorských odměn apod.). Dále volí a odvolává své zástupce do dozorčí rady. Každá z profesních skupin volí své zástupce tajnou volbou (6 skladatelů, 3 textaře a 4 nakladatele, včetně náhradníků za každou profesní skupinu).
Valného shromáždění se mohou účastnit členové OSA, popřípadě další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. Za členy - právnické osoby se může účastnit vždy pouze jedna osoba.

Na valném shromáždění každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasovací právo musí každý člen vykonat osobně, vyjma právnických osob.

Podrobnější informace o valném shromáždění naleznete ve Stanovách OSA.

Dozorčí rada

Je řídícím a kontrolním orgánem OSA v období mezi zasedáními valného shromáždění. Dozorčí rada sestává ze 13 členů, kteří jsou nejméně 3 roky členy OSA, z nichž musí být 6 skladatelů, 3 textaři a 4 nakladatelé. Členové dozorčí rady jsou voleni valným shromážděním na tři roky, opakovaná volba je přípustná.

Podrobnější informace o dozorčí radě naleznete ve Stanovách OSA.

Členové dozorčí rady:

SKLADATELÉ

 1. Kurz Ivan (předseda dozorčí rady)
 2. Hála Jan
 3. Kratochvíl Martin
 4. Matoušek Lukáš
 5. Prokop Michal
 6. Soukup Ondřej

TEXTAŘI

 1. Prostějovský Michael (místopředseda dozorčí rady)
 2. Bárta Daniel
 3. Roreček Tomáš

NAKLADATELÉ

 1. Universal Music Publishing s.r.o. - Jolana Zemanová (místopředsedkyně dozorčí rady)
 2. Nedvěd Zdeněk
 3. Provox Music Publishing s.r.o. - Jiří Paulů
 4. Schubert Music Publishing s.r.o. - Jiřina Petrová

Představenstvo

Je statutárním a výkonným orgánem OSA. Představenstvo stojí v čele OSA, jehož organizační struktura, pravomoci a odpovědnost jsou upraveny organizačním řádem. Zastupuje OSA navenek, rozsah jejich oprávnění plyne z podpisového řádu.

Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Členové představenstva vykonávají funkce na základě smlouvy řídící se občanským zákoníkem. Funkční období členů představenstva je stanoveno na dobu neurčitou.

Představenstvo tvoří:

 • Strejček Roman - předseda představenstva
 • Tesař Luboš - člen představenstva
 • Barello Jiřina - členka představenstva

Podrobnější informace o představenstvu naleznete ve Stanovách OSA.

Organizační struktura OSA graficky

 

Komise dozorčí rady

Komise jsou ve vztahu k dozorčí radě pouze přípravné, konzultační a pomocné. Jejich členy jmenuje dozorčí rada a funkční období končí uplynutím funkčního období dozorčí rady, která je zřídila. Člen komise musí být členem OSA a alespoň jeden člen komise musí být členem dozorčí rady.

EKONOMICKÁ KOMISE

Připravuje materiály, podklady a návrhy řešení pro rozhodování dozorčí rady v oblasti hospodaření OSA. Provádí zejména analýzy hospodaření, rozbory inkasa a nákladů, hledá možnosti úspor, zabývá se daňovou problematikou. Sleduje úroveň tarifů v zahraničí, ekonomické důsledky tarifních sazeb, projednává změny sazebníku odměn a výši odměn u nových způsobů užití děl. V sociální oblasti také spravuje a rozděluje prostředky fondu solidarity (definovaného v odst. 3.2 statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu OSA) a rozhoduje o přiznání sociálních příspěvků a podpor, jejich výši a termínu výplaty. V komisi musí být zastoupeny všechny profesní skupiny dozorčí rady.

 • Bárta Daniel
 • Doležal Tomáš
 • Paulů Jiří
 • Táborský František
 • Zemanová Jolana 

ROZÚČTOVACÍ KOMISE

Připravuje zejména návrhy změn rozúčtovacího řádu, provádí kontrolu všech rozúčtovacích mechanismů, sleduje rozúčtovací řády autorských organizací v zahraničí (přednostně v zemích EU), analyzuje dopady rozúčtovacího řádu na vztahy mezi nositeli práv, jejichž práva OSA spravuje, zabývá se spolu s ekonomickou komisí problematikou režijních srážek. V komisi musí být zastoupeny všechny profesní skupiny dozorčí rady.

 • Kratochvíl Martin
 • Petrová Jiřina
 • Prostějovský Michael
 • Pudlák Miroslav

KOMISE PRO OTÁZKY TVORBY

Zejména zařazuje ohlášená díla do příslušné kategorie podle přílohy č. 1 platného rozúčtovacího řádu, vyjadřuje se ke sporům o autorství po stránce tvůrčí, posuzuje míru zpracování děl, řeší spory smluvně zastupovaných nositelů práv o autorství, identifikuje případné plagiáty.

 • Hála Jan
 • Hurník Lukáš
 • Košut Michal
 • Matoušek Lukáš
 • Popelka Vladimír
 • Viklický Emil

KOMISE PARTNERSTVÍ

Předmětem její činnosti je naplňování grantového projektu Partnerství OSA. Komise je oprávněna na základě písemné žádosti ze strany realizátora konkrétního projektu rozhodnout o přiznání partnerství OSA při realizaci. Dále vyhledává potenciální žadatele/organizátory z jednotlivých oblastí a informuje je o možnostech partnerství. Komise vstupuje do koordinačního jednání s představenstvem OSA za účelem vzájemné dohody o strategii a pokrytí spektra kulturních akcí v rámci naplňování projektu Partnerství. V komisi musí být zastoupeny všechny profesní skupiny dozorčí rady.

 • Gemrot Jiří
 • Holas Karel
 • Kurz Ivan
 • Němec Martin
 • Roreček Tomáš
 • Rytířová Helena
 • Svoboda Milan

REDAKČNÍ RADA

Společně s redakcí časopisu připravuje obsahovou náplň jednotlivých čísel magazínu Autor in a dbá na vyváženost publikovaných témat s ohledem na jednotlivé profesní skupiny, jejichž práva OSA spravuje.

 • Krůta Jan
 • Nedvěd Zdeněk
 • Prokop Michal
 • Roreček Tomáš

KOMISE CENY OSA

Nestálá komise zabývající se přípravou Výročních cen OSA a dalších výročních akcí.

 • Matoušek Lukáš
 • Prokop Michal
 • Prostějovský Michael
 • Zemanová Jolana