Orgány OSA jsou:

 • valné shromáždění,
 • dozorčí rada,
 • představenstvo.

Valné shromáždění

Je nejvyšším orgánem OSA a je svoláváno nejméně jednou ročně, v prvé polovině kalendářního roku po uzavření hospodářských výsledků za předchozí rok.

Valnému shromáždění přísluší zejména schvalování výsledků hospodaření a účetní závěrky, základních dokumentů OSA (stanovy, rozúčtovací řád - pravidla pro rozúčtování autorských odměn apod.). Dále volí a odvolává své zástupce do dozorčí rady. Každá z profesních skupin volí své zástupce tajnou volbou (6 skladatelů, 3 textaře a 4 nakladatele, včetně náhradníků za každou profesní skupinu).
Valného shromáždění se mohou účastnit členové OSA, popřípadě další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. Za členy - právnické osoby se může účastnit vždy pouze jedna osoba.

Na valném shromáždění každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasovací právo musí každý člen vykonat osobně, vyjma právnických osob.

Podrobnější informace o valném shromáždění naleznete ve Stanovách OSA.

 

Dozorčí rada

Je řídícím a kontrolním orgánem OSA v období mezi zasedáními valného shromáždění. Dozorčí rada sestává ze 13 členů, kteří jsou nejméně 3 roky členy OSA, z nichž musí být 6 skladatelů, 3 textaři a 4 nakladatelé. Členové dozorčí rady jsou voleni valným shromážděním na tři roky, opakovaná volba je přípustná.

Podrobnější informace o dozorčí radě naleznete ve Stanovách OSA.

Členové dozorčí rady:

SKLADATELÉ

 1. Andršt Luboš (předseda dozorčí rady)
 2. Filas Juraj
 3. Hála Jan
 4. Kurz Ivan
 5. Matoušek Lukáš
 6. Prokop Michal

TEXTAŘI

 1. Prostějovský Michael (místopředseda dozorčí rady)
 2. Krečmar Eduard
 3. Roreček Tomáš

NAKLADATELÉ

 1. Nedvěd Zdeněk
 2. Provox Music Publishing s.r.o. - Jiří Paulů
 3. Schubert Music Publishing s.r.o. - Jiřina Petrová
 4. Universal Music Publishing s.r.o. - Jolana Zemanová (místopředsedkyně dozorčí rady)

Představenstvo

Je statutárním a výkonným orgánem OSA. Představenstvo stojí v čele OSA, jehož organizační struktura, pravomoci a odpovědnost jsou upraveny organizačním řádem. Zastupuje OSA navenek, rozsah jejich oprávnění plyne z podpisového řádu.

Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Členové představenstva vykonávají funkce na základě smlouvy řídící se občanským zákoníkem. Funkční období členů představenstva je stanoveno na dobu neurčitou.

Představenstvo tvoří:

 • Strejček Roman - předseda představenstva
 • Tesař Luboš - člen představenstva
 • Barello Jiřina - členka představenstva

Podrobnější informace o představenstvu naleznete ve Stanovách OSA.

Organizační struktura OSA graficky

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies