Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Všeobecné smluvní podmínky pro zřízení a užívání Uživatelského účtu na E-shopu OSA

 

I. Úvodní ustanovení

1.1 Licenční E-shop OSA (dále jen „E-shop“) je provozován spolkem OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, se sídlem Čs. armády 786/20, Bubeneč, 160 00 Praha, adresa pro doručování: OSA - Zákaznické centrum Praha, Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277 (dále jen „OSA“).

1.2 E-shop slouží k online uzavírání hromadných licenčních smluv mezi OSA jako kolektivním správcem a v zastoupení dalších kolektivních správců (DILIA, INTERGRAM, OAZA, OOA-S), od nichž má OSA pověření je zastupovat ve smyslu ustanovení § 97g písm. b) zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a uživateli (každý dále jen „Uživatel“), kteří hodlají užívat předměty ochrany podle autorského zákona a mají zákonnou povinnost uzavřít za tím účelem licenční smlouvu s kolektivním správcem (dále jen „Licenční smlouva“). Za Uživatele se pro účely registrace považuje i osoba oprávněná jednat za fyzickou nebo právnickou osobu, která za tuto osobu prostřednictvím E-shopu uzavírá Licenční smlouvu.

1.3 Licenční podmínky pro uzavírání Licenčních smluv jsou k dispozici zde.

1.4 Pro uzavření Licenční smlouvy online prostřednictvím E-shopu se vyžaduje registrace Uživatele.

1.5 Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro zřízení a užívání uživatelského účtu na E-shopu OSA (dále jen „VSP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti mezi OSA a Uživateli, kteří se na E-shopu zaregistrovali (dále jen „Registrovaný Uživatel“) a mohou tak využívat výhod uživatelského účtu, včetně možnosti uzavřít Licenční smlouvu online.

 

II. Registrace Uživatele

2.1 Za níže uvedených podmínek Vám nabízíme možnost registrace na E-shopu pro účely sjednávání a správy Licenčních smluv k užití předmětů ochrany OSA a dalších kolektivních správců (DILIA, INTERGRAM, OAZA, OOA-S). Registrací na E-shopu získáte výhodu v podobě zřízení Vašeho individuálního Uživatelského účtu, ze kterého budete moci realizovat online sjednávání Licenčních smluv, budete mít přehled o uzavřených Licenčních smlouvách a budete moci využívat další nadstandardní funkcionality (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2 Jste-li podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. OZ, případně jiným subjektem (např. neziskovou organizací, územním samosprávným celkem atd.), který není spotřebitelem, vyplňte do registračního formuláře základní identifikační údaje o své osobě:

 • identifikační číslo
 • jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat v zastoupení fyzické nebo právnické osoby
 • kontaktní e-mail
 • telefonní číslo (pro účely ověření identity Uživatele zasláním SMS kódu),
 • korespondenční adresu, je-li odlišná od adresy sídla/fakturační adresy.

Jiné Vaše identifikační údaje, jakými jsou obchodní firma či jiný název, jakož i místo podnikání, resp. sídlo, v registračním formuláři nevyplňujete, neboť tyto se automaticky načítají z obsahu veřejných rejstříků. Každá osoba, která jedná v zastoupení fyzické nebo právnické osoby, musí mít zřízen svůj vlastní Uživatelský účet. Přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu nejsou přenosné.

2.3 Jste-li spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ*, vyplňte do registračního formuláře základní identifikační údaje o své osobě:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu bydliště
 • korespondenční adresu, je-li odlišná od adresy bydliště
 • kontaktní e-mail
 • telefonní číslo (pro účely ověření Vaší identity zasláním SMS kódu).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4 Vyplňte všechny požadované identifikační údaje úplně a správně. V případě změny Vašich identifikačních údajů jste povinni tyto bezodkladně aktualizovat. V případě neúplnosti nebo nepravdivosti vyplněných údajů nesete následky s tím spojené, jako je např. nedostatečné nebo neúčinné licenční oprávnění k užití předmětů ochrany.

2.5 Registraci úspěšně dokončíte potvrzením Vašeho souhlasu s obsahem těchto VSP, potvrzením, že jste se seznámil s poučením OSA o zpracování osobních údajů (zde) a vyplněním a odesláním ověřovacího kódu, který Vám byl doručen na telefonní číslo, jež jste uvedli pro účely ověření identity. Tímto okamžikem vzniká mezi Vámi jakožto Registrovaným Uživatelem a OSA smluvní vztah, který se řídí těmito VSP, dále jen „Smlouva o Uživatelském účtu“.

 

III. Uživatelský účet Registrovaného Uživatele E-shopu

3.1. Na základě Vaší registrace Vám zřídíme Uživatelský účet, prostřednictvím kterého budete moci plnohodnotně využívat funkcionality námi provozovaného E-shopu.

3.2 Prostřednictvím Uživatelského účtu můžete zejména:

 • uzavírat online Licenční smlouvy
 • mít kdykoli přístup k Vámi uzavřeným Licenčním smlouvám
 • mít kdykoli přístup k vystaveným fakturám – daňovým dokladům
 • pro vytvoření nových Licenčních smluv použít šablonu uzpůsobenou pro Vás na základě předchozích Licenčních smluv
 • využívat dalších funkcionalit E-shopu pro Registrovaného Uživatele.

Licenční podmínky pro uzavírání Licenčních smluv naleznete zde.

3.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (login) a heslem a autorizační SMS. Jako Registrovaní Uživatelé jste povinni chránit své přístupové údaje k Uživatelskému účtu před vyzrazením třetím osobám. Nejste oprávněni umožnit využití Uživatelského účtu třetí osobou. OSA neodpovídá za škodu a jiné následky způsobené zneužitím přístupových údajů k Uživatelskému účtu.

3.4 V případě, že budete mít důvodné podezření nebo se dozvíte o zneužití Vašeho Uživatelského účtu (či o neoprávněném přístupu k němu), jste povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat Zákaznickou linku OSA. V případě, že tak neučiníte, můžete nést odpovědnost za škodu tím způsobenou, které bylo možno zabránit.

3.5 Uživatelský účet může být ze strany OSA zablokován nebo zrušen, pokud se ukáže, že identifikační údaje, na které je Uživatelský účet veden, jsou nesprávné nebo neexistují nebo pokud je Uživatel nepotvrdí (viz čl. 4.1).

 

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1 OSA je oprávněn ověřovat si identitu Registrovaných Uživatelů a validitu jimi uváděných údajů, a to zejména prostřednictvím Vámi zadaného e-mailu nebo SMS na Vámi zadané telefonní číslo. OSA je oprávněn požadovat, abyste mu potvrdili správnost Vašich identifikačních údajů nebo abyste provedli aktualizaci takovýchto údajů. V případě, že ani k takovéto výzvě OSA nepotvrdíte správnost nebo neprovedete aktualizaci požadovaných údajů, vyhrazuje si OSA právo zablokovat či zrušit Váš Uživatelský účet.

4.2 Na zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. K odmítnutí Vaší registrace jako Uživatele může OSA přistoupit zejména v případech, kdy bude mít důvodné pochybnosti o správnosti Uživatelem vyplněných identifikačních údajů či samotné identitě Uživatele a Uživatel tyto pochybnosti neodstraní ani po předchozí výzvě OSA. Odmítnutí registrace není OSA povinen zdůvodňovat.

4.3 Smluvní strany se v souvislosti s jejich smluvním vztahem popsaným v těchto VSP dohodly, že výslovně vylučují přijetí těchto VSP s dodatkem nebo odchylkou (dle § 1740 odst. 3 OZ).

4.4 Jakožto Registrovaný Uživatel souhlasíte s tím, že OSA může započít s poskytováním služeb prostřednictvím Uživatelského účtu neprodleně po provedení registrace v E-shopu, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy.

4.5 Jakožto Registrovaný Uživatel souhlasíte s tím, že identifikační údaje o své osobě a údaje potřebné pro vygenerování návrhu Licenční smlouvy včetně údajů poskytnutých v případě podání oznámení o hudební produkci/žádosti o poskytnutí licence je OSA oprávněn použít v rámci monitorování užití hudebních děl podle podmínek stanovených § 98c autorského zákona, a to i v případě zrušení Uživatelského účtu.   

4.6 Provedením registrace vyslovujete souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při zřízení a užívání Uživatelského účtu a při uzavírání Licenčních smluv prostřednictvím E-shopu. Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s využíváním Uživatelského účtu a služeb E-shopu (např. náklady na připojení k internetu), jdou na Váš účet.

 

V. Omezení odpovědnosti

5.1 OSA je oprávněn kdykoliv dočasně přerušit přístup k Vašemu Uživatelskému účtu nebo provozování E-shopu, a to zejména z důvodů údržby a opravy serveru, případně z důvodu updatu, upgradu nebo odstraňování chyb software apod.

5.2 OSA nenese odpovědnost za přerušení nebo výpadky v přístupu k Vašemu Uživatelskému účtu nebo za výpadky v provozu E-shopu, zejména z důvodu poruch konektivity, přetížení systému, funkční závady apod. OSA rovněž nijak negarantuje, že Váš Uživatelský účet a E-shop bude kontinuálně funkční.

5.3 Za škodu, která Vám vznikne jakožto Registrovanému Uživateli v důsledku použití Uživatelského účtu nebo E-shopu, nese OSA odpovědnost pouze tehdy, pokud k tomu došlo úmyslně nebo hrubou nedbalostí OSA.

5.4 Jakožto Registrovaný Uživatel berete na vědomí, že OSA nenese odpovědnost za funkčnost Vaší datové sítě, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost a odpovídající stupeň Vašeho hardwarového vybavení, za stav Vašeho programového vybavení, za Vámi prováděné zálohování dat a za případné zásahy třetích osob do Vašeho programového vybavení.

5.5 Jakožto Registrovaný Uživatel nesmíte v rámci využívání Uživatelského účtu a služeb E-shopu používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, která mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz E-shopu a zařízení OSA, bezpečnost internetu či dalších Uživatelů E-shopu. Dále nesmíte vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru E-shopu nebo provádět jiné útoky na tento server, ani při takové činnosti jakýmkoli způsobem napomáhat třetí osobě. Jako Registrovaný Uživatel nesmíte při užívání Uživatelského účtu postupovat takovým způsobem, který by nepřiměřeně omezoval další Uživatele, jakož ani takovým způsobem, který by omezoval či bránil řádnému provozu ostatních Uživatelských účtů a E-shopu. V této souvislosti je zakázáno zatěžovat server OSA automatizovanými požadavky.

 

VI. Jiná práva a povinnosti Smluvních stran

6.1 OSA nevyžaduje při zřízení Uživatelského účtu ani v souvislosti s jeho vedením a užíváním úhradu žádné zálohy, odměny či jiné platby.

6.2 OSA není ve vztahu k Uživatelům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

VII. Informace pro spotřebitele

7.1 Jste-li spotřebitelem, můžete v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ od Smlouvy o Uživatelském účtu vzniklé na základě těchto VSP odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření (tj. od provedení registrace). Odstoupit od Smlouvy o Uživatelském účtu můžete jednoduše zrušením Uživatelského účtu postupem podle čl. 9.2. Odstoupením od Smlouvy o Uživatelském účtu zanikají vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy o Uživatelském účtu a dochází rovněž ke zrušení Uživatelského účtu na E-shopu OSA. Licenční smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu OSA však zůstávají v platnosti.

7.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje OSA prostřednictvím kontaktní elektronické adresy. Informaci o vyřízení Vaší stížnosti Vám zašle OSA na elektronickou adresu uvedenou ve Vašem Uživatelském účtu.

7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869. Pro řešení případných sporů souvisejících s užíváním E-shopu na základě těchto VSP mezi OSA a Vámi je možné využít platformu pro řešení sporů on-line

7.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti OSA za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 a násl. OZ, případně ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva vyplývající z odpovědnosti OSA za vady služeb při zřízení a užívání Uživatelského účtu a využití služeb E-shopu můžete uplatnit u OSA na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mailové adrese.

7.6 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

VIII. Doručování

8.1 Korespondence týkající se právních jednání a jiná korespondence mezi Vámi a OSA bude činěna zejména elektronicky e-mailem na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu či prostřednictvím datové schránky. V případě poštovního doručování se doručuje na doručovací adresu uvedenou v Uživatelském účtu.

8.2 Ve věcech týkajících se vedení Uživatelského účtu nebo ve věcech týkajících se Licenčních smluv můžete doručovat OSA na aktuální e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech na E-shopu. Případně lze doručovat OSA poštou nebo osobně do Zákaznického centra OSA uvedeného v čl. 1.1.

8.3 Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Jako Registrovaný Uživatel výslovně souhlasíte a požadujete, aby Váš Uživatelský účet byl funkční ihned a aby OSA započal poskytování služeb ihned po zřízení Uživatelského účtu.

9.2 Svoji registraci na E-shopu můžete kdykoli bez uvedení důvodu zrušit, čímž dojde ke zrušení Uživatelského účtu a k ukončení trvání Smlouvy o Uživatelském účtu. Tím nejsou dotčeny Licenční smlouvy do té doby uzavřené, které zůstávají v účinnosti a budou Uživateli na jeho žádost zaslány e-mailem nebo poštou. Totéž platí v případě, kdy OSA zruší Váš Uživatelský účet za podmínek stanovených v těchto VSP. Ustanovení čl. 4.5 není zrušením Uživatelského účtu dotčeno. 

9.3 Pokud právní vztah založený Smlouvou o Uživatelském účtu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

9.4 Pokud nejste spotřebitelem, výslovně vylučujeme použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 OZ, podmínění účinnosti smlouvy dodatečným ujednáním (ve smyslu § 1748 OZ), platnost smluvních doložek (ve smyslu § 1799 OZ a § 1800 OZ).

9.5 Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy o Uživatelském účtu budeme řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že nedospějeme k vyřešení sporu smírnou cestou, budou naše spory řešeny u věcně a místně příslušných soudů České republiky.  

9.6 Tyto VSP jsou účinné od 5. 8. 2022 a nahrazují VSP účinné od 1. 3. 2019.