Postup při uzavírání licenčních smluv

(varianta pro podnikatele a jiné subjekty s výjimkou spotřebitelů)

I. Možnosti využití e-shopu OSA

1.1 Licenční e-shop OSA (dále jen „e-shop“) slouží k online uzavírání hromadných Licenčních smluv mezi OSA jako kolektivním správcem a v zastoupení dalších kolektivních správců (DILIA, INTERGRAM, OAZA, OOA-S), od nichž má OSA pověření je zastupovat ve smyslu ustanovení § 97g písm. b) autorského zákona, a uživateli (každý dále jen „Uživatel“), kteří hodlají užívat předměty ochrany a mají zákonnou povinnost uzavřít za tím účelem licenční smlouvu s kolektivním správcem (dále jen „Licenční smlouva“). Bližší informace k rozsahu oprávnění a předmětům ochrany naleznete zde
1.2 Pokud jste spotřebitel (tedy nechcete uzavřít Licenční smlouvu jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zatím nebudete moci Licenční smlouvu prostřednictvím e-shopu, bohužel, uzavřít. Tuto službu pro Vás připravujeme.

 

II. Registrace uživatele

2.1. Podmínkou uzavření Licenční smlouvy prostřednictvím e-shopu je registrace Uživatele a zřízení Uživatelského účtu. Pravidla pro registraci a smluvní podmínky pro zřízení a používání Uživatelského účtu najdete zde.
2.2 Pokud se rozhodnete se v této chvíli neregistrovat, máte možnost prostřednictvím e-shopu alespoň zjistit výši odměny, kterou byste v případě uzavření Licenční smlouvy za užití předmětů ochrany uhradili.

 

III. Postup při uzavírání Licenční smlouvy

3.1 Vytvořte si svůj Uživatelský účet zde. Bez registrace není online uzavření Licenční smlouvy možné.
3.2 Pokud již máte na e-shopu registraci a chcete uzavřít Licenční smlouvu, přihlaste se zde
3.3 Nejprve vyberte z nabídky druh užití, jakým budete předměty ochrany užívat. Podle toho Vám vybereme správný typ hromadné licenční smlouvy. Přehled typů hromadných licenčních smluv, které je možné uzavřít prostřednictvím tohoto e-shopu, naleznete zde.
3.4 Následně uveďte místo nebo provozovnu, ve které budete hudební díla a další předměty chráněné autorským zákonem užívat. Při zadávání můžete použít našeptávač, který se aktivuje po zapsání prvních tří znaků do editačního pole.
3.5 Poté vyplňte další detailní údaje o druhu užití předmětů ochrany (např. doba užití, počet audio nebo audiovizuálních zařízení, počet reproduktorů, monitorů atd.).
3.6 Na základě Vámi zvolených parametrů bude zobrazena celková výše odměny a výše daně z přidané hodnoty (DPH) za požadovanou licenci v souhrnu za všechny kolektivní správce podle společného sazebníku kolektivních správců zveřejněného zde. Výše DPH bude stanovena na základě platného a účinného zákona o dani z přidané hodnoty.
3.7 Jako registrovaný uživatel máte možnost prostřednictvím e-shopu online uzavřít Licenční smlouvu:

  1. Pokud se tak rozhodnete,  zkontrolujte aktuální stav Vámi vyplněných údajů v rámci zobrazení rekapitulace, a to jak ve fázi před vložením návrhu Licenční smlouvy do košíku (tj. v rámci zobrazení náhledu výběru), tak i ve fázi zobrazení obsahu košíku. Věnujte, prosím, náležitou pozornost tomu, abyste veškeré údaje nutné pro uzavření konkrétního typu Licenční smlouvy vyplnili úplně a pravdivě. V případě neúplnosti nebo nepravdivosti vyplněných údajů nesete následky s tím spojené, jako je např. nedostatečné nebo neúčinné licenční oprávnění k užití předmětů ochrany.
  2. Zkontrolujte správnost Informací o Uživateli, které se automaticky načtou z Vašeho Uživatelského účtu. V případě potřeby je můžete změnit.
  3. Poté, co vyplníte všechny údaje nutné k vyhotovení návrhu Licenční smlouvy, bude Vám v rámci e-shopu zpřístupněn závazný návrh konkrétní Licenční smlouvy na základě Vámi zadaných údajů.
  4. V případě Vašeho souhlasu s předloženým návrhem Licenční smlouvy připojte svůj podpis do příslušné kolonky pod návrhem (jako podpis poslouží nejlépe jméno a příjmení podepisující osoby, případně připojte jméno fyzické nebo název právnické osoby, kterou zastupujete (minimálně však tři tisknutelné znaky). Podpisem z Vaší strany a odkliknutím pole „Souhlasím“ pod kolonkou pro podpis dojde k přijetí návrhu Licenční smlouvy a tím i k jejímu uzavření a Vám vzniká povinnost zaplatit odměnu postupem podle čl. IV.
  5. Po dokončení procesu uzavírání Licenční smlouvy prostřednictvím e-shopu Vám bude ze strany OSA odeslána e-mailová zpráva (na e-mailovou adresu, pod kterou jste registrováni), jejíž součástí bude odkaz pro stažení oběma smluvními stranami podepsané Licenční smlouvy. Text licenční smlouvy není v e-shopu možné upravovat, měnit či navrhovat dodatky k Licenční smlouvě. Pokud v Licenční smlouvě potřebujete něco upravit, nebo chcete-li uzavřít dodatek ke stávající Licenční smlouvě, kontaktujte naše zákaznické centrum. Uzavřenou Licenční smlouvu naleznete také v záložce Přehled licencí ve Vašem Uživatelském účtu, odkud si ji můžete kdykoliv stáhnout. V této záložce se Vám také zobrazí návrhy Licenčních smluv, které byly připraveny na základě Vámi vyplněných informací a které jste dosud nepodepsali nebo nezaplatili odměnu. Zde můžete návrh smlouvy podepsat ve lhůtě 30 dnů od jeho vystavení. Poté bude návrh smlouvy stornován. Pokud je licenční smlouva podepsaná, ale odměna není zaplacená, můžete se po dobu 7 dní od podpisu smlouvy v Přehledu licencí vrátit k platební bráně a jejím prostřednictvím odměnu uhradit.

 

IV. Odměna za poskytnutí licence

4.1 Za poskytnutí licence k užití předmětů ochrany na základě Licenční smlouvy se zavazujete zaplatit OSA odměnu, jejíž výše bude stanovena v souladu se společným sazebníkem všech kolektivních správců, a to na základě rozhodných skutečností specifikovaných v Licenční smlouvě. K odměně bude připočtena zákonná DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den uzavření Licenční smlouvy.

4.2 Výše odměny je uvedena v Licenční smlouvě a je splatná zásadně do 7 dnů od uzavření Licenční smlouvy. Částka odměny je zaplacena dnem připsání částky na bankovní účet OSA.

4.3 Pro úhradu odměny můžete využít platební bránu na e-shopu, pokud jste Licenční smlouvu uzavřeli online prostřednictvím e-shopu. Pro ten účel jednoduše zvolíte Vámi preferovaný způsob platby (platební karta či on-line bankovní převod) a poté budete přesměrováni na službu platební brány, která Vás přesměruje na internetové bankovnictví Vaší banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení platby e-shopu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.. Vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. 

V případě reklamací či dotazů k realizaci platby prostřednictvím platební brány se obracejte na:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
Tel: +420 228 224 267 
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Web: https://www.comgate.cz/cz 
 

4.4 Odměnu můžete uhradit i jinými způsoby, například běžným bankovním převodem na účet OSA uvedený v Licenční smlouvě nebo složením hotovostní částky v bance na bankovní účet OSA. I v tomto případě je nutné dodržet lhůtu splatnosti 7 dnů od uzavření Licenční smlouvy.

4.5 Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, s potvrzením o provedené platbě. Tento daňový doklad Vám zašleme na Váš email.

4.6. Je důležité vědět, že pokud k úhradě splatné částky odměny nedojde v termínu do 7 dnů ode dne uzavření Licenční smlouvy, zanikají podle Licenční smlouvy práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající (tzv. rozvazovací podmínka). V takovém případě Licenční smlouva zaniká s účinky od počátku, tj. jako by nebyla vůbec uzavřena. V takovém případě byste předměty ochrany užíval neoprávněně a vystavoval se riziku postihu podle platných právních předpisů.

 

V. Závěrečné informace

5.1 Pokud budete mít nějaké potíže nebo nejasnosti ve věcech týkajících se vedení Uživatelského účtu nebo týkajících se Licenčních smluv můžete nás kontaktovat zde.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies