Proč chodí do podniků OSA?
22. března 2024

Proč chodí do podniků OSA?

Většina podnikatelů v hotelnictví a gastronomii už zažila návštěvu zástupce Ochranného svazu autorského (OSA). Na to, proč chodí do podniků a proč je důležité platit za licenci na pouštění hudby v provozovnách, jsme se zeptali předsedy představenstva OSA ROMANA STREJČKA.

Můžete pro čtenáře připomenout, proč je důležité placení licenčních poplatků za užívání rádia a televize i pouštění hudby ze strany podnikatelů v segmentu ubytovacích a pohostinských služeb?
Ano, můžu a rád. Předně nejde o poplatek, ale o zpoplatněnou službu, obdobu předplatného, která umožňuje majiteli hotelu či restaurace pouštět hudbu jako kulisu svým zákazníkům prostřednictvím rádia, televize, ale třeba i počítače. Díky licenci od nás může podnikatel ve své provozovně využívat hudbu čtyř milionů skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů, které OSA zastupuje na základě smluv uzavřených přímo s autory nebo s obdobnými partnerskými organizacemi v zahraničí. Hudba má svého tvůrce, a proto má svoji cenu jako kterákoliv jiná služba nebo zboží.

Jaké zákonné předpisy povinnost platby za licenci na přehrávání hudby konkrétně stanoví? A týkají se také jiných způsobů užívání reprodukované hudby a audiovizuálních děl, například prostřednictvím streamování?
Pravidla, kdy vzniká autorovi nárok na autorskou odměnu, upravuje autorský zákon.

A týkají se také streamování. Od roku 2018 OSA slouží jako kontaktní místo za všechny kolektivní správce na území ČR. Proto uzavřením licenční smlouvy s OSA podnikatel jednoduše vyřeší práva nejenom skladatelů a textařů (zastupovaných OSA), ale i dalších uměleckých profesí spadajících pod kolektivní správce DILIA (zastupující třeba režiséry či scénáristy), INTERGRAM (zastupující zpěváky, kapely, herce nebo nahrávací společnosti), OOA-S a OAZA.

Licenci lze jednoduše zakoupit na našem webu přes e-shop, v němž si každý podnikatel může předem spočítat cenu (chcete-li výši autorské odměny). Licenční smlouvu je možné uzavřít také prostřednictvím zákaznické linky OSA či osobně s naším obchodním zástupcem v daném regionu.

Můžete specifikovat, jaký je cíl kontrol prováděných Ochranným svazem autorským v ubytovacích a pohostinských zařízeních a jakou mají podobu? Jakými právními předpisy se jejich průběh řídí?
Nejsme státní úřad, jako je například hygienická stanice. Povahou naší činnosti jsme prakticky obchodní společnost. Naše klienty a jejich provozovny kontaktujeme proto, aby k používání hudby docházelo v souladu se zájmy námi zastupovaných autorů, kteří nám dali důvěru a uzavřeli s námi smlouvu. Naši obchodní zástupci mají v náplni práce šířit povědomí o autorských právech a nabízet pomoc při uzavírání smluv v případech, kdy majitel provozovny pouští hudbu zákazníkům. Pokud nějaký majitel provozovny váhá, zda pouštět hudbu, náš obchodní zástupce vysvětlí nejen výhody, proč si zvolit náš hudební katalog, ale i pozitivní dopady pouštění hudby na spotřebitelské chování lidí. O pozitivním vlivu hudby na zákazníky byla zpracována nejedna studie.

Lze říci, jaké jsou nejčastější nedostatky, které zástupci OSA při návštěvách podniků odhalují?
Primární důvod návštěvy našeho obchodního zástupce není hledat pochybení podnikatelů. Někdy je náš zástupce kontaktován přímo majitelem provozovny z důvodu uzavření smlouvy na novou provozovnu, úpravu podmínek ve stávající smlouvě nebo domluvení měsíčních splátek. Stává se, že podnikatel opomene vyřešit práva k pouštění hudby na provozovně nebo v případě koncertů a jiných akcí ohlásit pořádání hudební produkce před jejich konáním. Ale pokud s námi komunikuje, máme pro tato pochybení pochopení a snažíme se uzavřít smlouvu ke spokojenosti obou stran.

Jaký je postup, pokud OSA odhalí, že podnik nemá licenci? Jaké důsledky provozovateli hrozí?
Pouští-li podnikatel hudbu zákazníkům bez licence, obchodní zástupce OSA mu nabídne uzavření licenční smlouvy podle toho, jaké přístroje ve své provozovně používá. V případě problematických podnikatelů můžeme požadovat až dvojnásobnou cenu za pouštění hudby bez souhlasu autorů a umělců, které je autorským zákonem definováno jako bezdůvodné obohacení. Ale k tomuto kroku přistupujeme pouze v krajních případech, kdy podnikatel odmítá komunikovat či uzavřít smlouvu, přestože stále pouští hudbu námi zastupovaných autorů. V těchto případech obchodní zástupce sepíše s provozovatelem podniku záznam o návštěvě a případně pořídí v provozovně audiovizuální nahrávku, která slouží jako podklad pro další jednání s podnikatelem nebo soudní vymáhání.

Lze vyčíslit, kolik návštěv zástupců OSA je v podnicích ubytovacího a pohostinského segmentu každoročně prováděno a jaký je podíl „problematických“ podnikatelů bez licence?
V současnosti OSA zaměstnává 18 obchodních zástupců pro celou ČR. Každý má v průměru 150 až 200 obchodních jednání za měsíc. Pouze minimum je s problematickými majiteli provozoven, kteří odmítají uzavřít smlouvu.

Jak častým jevem je kontrola podniků takzvaně na udání?
Jak už jsem uvedl, naši obchodní zástupci ve většině případů navštěvují podniky nikoliv z důvodu pochybení provozovatele, ale vykonávají svou činnost na základě znalosti svěřeného regionu. Buď navštíví provozovnu, u níž z evidence zjistí, že nemá uzavřenou licenční smlouvu, nebo že platnost smlouvy vypršela. Případně nově otevřenou restauraci, obchod či ubytovací zařízení. Ke kontrolám na udání v podstatě nedochází.

Jak se změnila situace od 1. ledna 2018, kdy vzniklo jedno kontaktní místo pro všechny tuzemské kolektivní správce, kterým je právě OSA? V čem to provozovatelům podniků usnadňuje situaci? Znamená to, že dnes do provozoven chodí jen zástupci OSA?
Před rokem 2018 museli podnikatelé jednat s několika společnostmi najednou, což všem stranám přinášelo zbytečnou administrativní
zátěž a pro podniky to mohlo být i značně matoucí. Majitelé provozoven nerozlišovali, koho zastupuje OSA a koho například Intergram a v platbách se ztráceli. Nyní do provozoven chodí výhradně obchodní zástupce OSA, podnikatel uzavírá jen jednu licenční smlouvu a platí jednu fakturu za to, co užívá. OSA následně prostředky přerozdělí všem ostatním kolektivním správcům podle jejich ceníků.

Je možné rámcově vyčíslit, v jaké výši se pohybují poplatky za licenci v různých typech podniků? Podle jakých faktorů je cena pro konkrétní podnik stanovena?
Z povahy provozu jinou částku zaplatí hotel, jinou wellness, jinou restaurace s reprodukovanou či živou hudbou a jinou sportbar s deseti televizory. Cenu za práva hudebních autorů a dalších tvůrců, kteří se na nahrávkách nebo audiovizuálních dílech podíleli (výkonní umělci, nahrávací společnosti, scenáristé, výtvarníci a další), uvádíme v sazebníku autorských odměn pro restaurace, bary, obchody, služby, ubytování, fitness a zdravotnická zařízení, který najdete na webových stránkách OSA. Její výši si lze snadno a nezávazně spočítat v e-shopu OSA, který umožňuje i nákup licence pro různé typy provozoven.

Při výpočtu autorské odměny se u hotelů zohledňuje jejich průměrná pokojová obsazenost. U restaurací hraje roli typ přístroje na pouštění hudby a velikost obce, kde se podnik nachází. Pokud například restaurace pouští hudbu zákazníkům z rádia, letos zaplatí od 16 Kč + DPH za den za OSA, Intergram, OAZA, z toho pro autory hudby (OSA) je 9 Kč za den. V Praze zaplatí 24 Kč + DPH za den za OSA, Intergram, OAZA. Pokud hudbu nepouští, nic neplatí. 

Text: Lenka Springs, publikováno v časopisu Gastro & Hotel profi revue, leden/únor 2024

www.gastroahotel.cz