Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Vše o zastupování

Jak se stanu zastupovaným autorem OSA a kdy si mohu registrovat svá díla?

Abychom mohli Vás a Vaši tvorbu zastupovat, je zapotřebí:

  • vyplnit online žádost o uzavření smlouvy,
  • uzavřít s námi smlouvu o správě autorským majetkových práv,
  • registrovat svá díla.
Co je to INFOSA?

Infosa je elektronický systém, ve kterém mohou autoři a nakladatelé ohlašovat díla, naleznou zde aktuální přehledy svých skladeb či statistiky užití a vyúčtovací podklady k zaslaným výplatám. Také dědici mají možnost spravovat své dědické záležitosti přes Infosu.

Kdy se finančně vyplatí smlouva s OSA?

Finančně se to pro Vás vyplatí zejména ve chvíli, kdy se Vaše hudba skutečně provozuje, např. je hrána v reklamě, TV či rádiu, ve filmu nebo pravidelně na živých akcích. OSA za své autory úspěšně licencuje i užití děl na internetových platformách, jako jsou YouTube, Spotify apod. Je však potřeba počítat s tím, že částky autorských odměn jsou obvykle výrazně nižší než za jiné způsoby užití.

Lze zrušit smlouvu s OSA?

Zrušit smlouvu je možné. K tomu je nutné poslat písemnou výpověď smlouvy a poté začne běžet výpovědní lhůta. Následně bude smlouva ukončena.

Mám možnost nechat se zastupovat jen pro určité území?
Máte možnost se rozhodnout, zda Vás OSA bude zastupovat pro celý svět či pouze pro určité země. Pokud Vás nyní OSA zastupuje pro celý svět a přejete si to změnit, je potřeba počítat s výpovědní lhůtou, než nabude taková změna účinnost.
Mám možnost nechat se zastupovat jen pro určitý repertoár?

Naše činnost se vztahuje na všechny Vaše skladby, a to i zpětně na díla vytvořená před uzavřením smlouvy. Tím pádem není možné vybrat pouze některé skladby, jichž by se zastupování OSA týkalo, a jiných nikoliv.

Musím mít pro uzavření smlouvy DIČ a být tedy plátcem DPH?

Nemusíte, pole pro DIČ sice v žádosti o uzavření smlouvy máme, ale není to povinné.

Jak si mohu změnit číslo bankovního účtu nebo kontaktní údaje?

Nejlepší a nejbezpečnější cesta, jak nám oznámit změnu osobních údajů, je přes Váš osobní online účet INFOSA, kde v záložce MOJE ÚDAJE máte možnost jednoduše nahlásit změnu. Pokud účet Infosa nepoužíváte a ani si jej nechcete aktivovat, změnu můžete oznámit i v písemné podobě, a to na e-mail autori@osa.cz nebo poštou na adresu: OSA, oddělení pro záležitosti autorů, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6.

Mohu se nechat zastupovat, i když jsem původem ze zahraničí?

Můžete s námi uzavřít smlouvu, pokud už nemáte smlouvu se zahraničním kolektivním správcem pro dané území, kde chcete nyní být zastupován OSA. Obecně platí pravidlo, že můžete mít uzavřenou smlouvu s více kolektivními správci, ale jejich teritoriální působnost se nikdy nesmí překrývat.

Ještě mi nebylo 18, ale už skládám svou hudbu. Můžu se nechat zastupovat?

Samozřejmě, můžete. Je však zapotřebí, aby byl při uzavírání smlouvy přítomen i váš zákonný zástupce.

Mám kapelu. Musí mít každý člen uzavřenou svou smlouvu nebo je možné, aby byla smlouva uzavřena pro celý hudební projekt – kapelu?

Kapelu jako celek zaregistrovat do OSA nemůžete. Autorská práva se vztahují přímo na konkrétní fyzické osoby, proto smlouvu s OSA mohou uzavřít pouze jednotliví členové kapely, kteří se autorsky podílí na skladbách.

Jsem hudební nakladatel. V čem tedy spočívá zastupování nakladatelů?

Jste-li hudebním nakladatelem - nositelem výhradní licence k výkonu kolektivně spravovaného práva k hudebnímu dílu nebo zhudebněnému textu, můžete svá práva svěřit do správy nám. My pak budeme zájemcům o užití děl poskytovat licence za vás. Za užití samozřejmě vybereme autorské odměny, které rozdělíme mezi vás - nakladatele a autory děl podle vaší vzájemné dohody.

Smlouvu o správě práv s OSA můžete uzavřít v případě, že jste nositelem výhradní licence splňující podmínky Autorského zákona (§95 odst. 3c).

Jak se můžu přihlásit do INFOSA?

V horní patičce webu OSA je ikonka s notičkou. Po jejím rozkliknutí se zobrazí možnosti výběru Autor/Nakladatel/Dědic. Zvolte pro vás tu správnou a klikněte. Přesměrovaní do přihlašovacího systému budete automaticky.

Pokud byste si rádi udělali záložku ve svém prohlížeči, můžete použít těchto adres:

Ohlášky děl

Jakým způsobem si mohu ochránit svoje skladby či zhudebněný text proti případnému zneužití, krádeži?

Abychom se mohli o tuto záležitost postarat, je zapotřebí, abyste s námi uzavřel smlouvu o správě autorských majetkových práv (smlouvu o zastupování) a svá díla k určitému datu registroval. 

Tím mimo jiné získáte i určitý důkazní materiál svědčící o datu vzniku díla. Takový důkaz se může hodit v případě sporu o autorství díla.

Teď ještě trochu právničiny: autorská práva k dílu vznikají okamžikem vzniku díla a jeho vyjádřením v objektivně vnímatelné podobě. Od té doby jsou práva k němu chráněna autorským zákonem. OSA tedy nezaručuje, že autorem registrované skladby jsou „chráněny před odcizením”. Na základě autorského zákona se však uplatňuje tzv. "zákonná domněnka autorství", která říká, že autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak. Pokud smlouvu s OSA nemáte, můžete si zajistit důkazy o autorství např. tak, že podklady (noty, text, záznam) vložíte do obálky, zapečetíte a pošlete si ji doporučeně poštou. Takto zapečetěnou a orazítkovanou s datem od pošty si ji pak uložíte.

Jak se ohlašují díla?

Máte-li již s námi uzavřenou smlouvu o správě majetkových práv (smlouvu o zastupování), máte možnost si vybrat z ohlašování prostřednictvím papírového formuláře "ohláška díla" nebo ohlášky elektronické přes váš účet v systému INFOSA.

Jak si můžu jako autor zažádat o aktivaci účtu INFOSA?

Služba INFOSA je přístupná pouze našim zastupovaným autorům, dědicům a nakladatelům. Těm je účet zřízen automaticky přímo při registraci. Pokud máte zájem o zřízení dodatečně, stačí zažádat emailem nebo telefonicky. Následně vám obratem pošleme hesla na poštovní doručovací adresu, případně formou sms.

Proč a kdy je nutné ohlašovat díla?

Na základě zaregistrovaných ohlášek a informacích o autorství, které jsou v ohláškách uvedeny, rozděluje OSA vybrané autorské odměny. Odměny za neohlášená díla se nevyplácí. Z toho důvodu je nutné všechny skladby ohlásit co nejdříve po jejich vzniku. Není nutné čekat až skladba vyjde na nosiči nebo poběží v rádiu.  

Jak se ohlašuje filmová hudba?

Autoři filmové hudby nebo hudby užité ve filmech použijí pro registraci díla Filmovou sestavu, kterou zašlou vyplněnou a podepsanou v naskenované podobě na e-mail autori@osa.cz.

Jaké informace se uvádí do ohlášky díla?

Mezi základní údaje patří název díla, stopáž, všichni autoři (včetně nezastupovaných), žánr, forma, dále je možné doplnit instrumentaci, interpreta. Přes systém INFOSA můžete přikládat i elektronické soubory s textem, notovým záznamem nebo nahrávkou.

Jak mám ohlašovat díla s beaty nakoupenými přes specializované online portály?

Pokud „nakupujete“ beaty, které zamýšlíte použít ve Vaší skladbě a tu si následně registrovat na OSA, je nutné, abyste před uzavřením (odkliknutím) smlouvy zkontroloval/a smluvní podmínky vztahující se k licenci na daný beat:

  • Zvolená licence k beatům musí být bez omezení k jejich užití (tzv. unlimited licence). OSA nemůže registrovat skladby, jejichž užití jsou ve smlouvě omezená (např. počtem stažení, počtem streamování, počtem přehrání v rádiích, omezení na výhradně nekomerční užití atd.). V takovém případě totiž nejste k danému beatu nositeli práv ve smyslu autorského zákona a z tohoto důvodu je nemůžeme přijmout k registraci do databáze OSA. Není navíc ani v možnostech kolektivních správců skladby s tímto omezením licencovat.
  • Autor textu k nakoupenému beatu musí být obvykle přímo smluvní stranou licenční smlouvy s poskytovatelem (producentem) beatu, protože tuto licenci není zpravidla možné následně postoupit na další osobu. Pokud tedy beat na portálu „nakoupí“ nakladatel či vydavatel, nemůže dle smlouvy ve většině případů licenci postoupit autorovi textu.

Pokud odesíláte k registraci na OSA skladbu s nakoupenými beaty, stejně jako u jiných ohlášek odpovídáte za správné uvedení všech nositelů práv, jejich podílů a také za dodržení podmínek licenční smlouvy k beatu.

Autorské odměny

Kolikrát do roka jsou vypláceny autorské odměny?

Autorské odměny posíláme každý měsíc. Platí vždy podmínka, že na honorářovém účtu máte ke dni výplaty alespoň 500 Kč. Na vás je jen vybrat si, zda si přejete zasílání složenkou nebo na bankovní účet.

Můžu svou hudbu nabídnout k bezplatnému užití, i když jsem vámi zastupovaný autor?

Jedna možnost tu existuje – jedná se o případ nekomerčního užití děl. O tom, že licenci budete poskytovat sám, nás informujte minimálně 15 dnů před konáním  akce nebo před jiným plánovaným užitím vašich děl.

A poznámka na závěr: smlouva o správě autorských majetkových práv se vztahuje na celý váš repertoár a je koncipována výhradně. Podpisem smlouvy nás pověřujete, abychom vydávali souhlas k užití děl za vás. Od toho okamžiku se musí všichni potencionální uživatelé děl obracet s žádostí o licenci na nás.

Postaráte se o autorské odměny za užití mých děl také v zahraničí?

Na to vemte jed. Na základě tzv. recipročních smluv uzavřených se zahraničními kolektivními správci nám ani užití v zahraničí neunikne. Máte možnost nám poslat oznámení o užití díla v zahraničí, abychom licencování zahraničním kolektivním správcem zaručeně pohlídali.

Musím mít pro autorské odměny inkasované v zahraničí zahraniční účet?

Nemusíte, my vám autorské odměny ze zahraničí pošleme na domácí účet v českých korunách.

Co to jsou mechanická práva, komu náleží a jak je to s honoráři pro autora?

Ačkoliv pojmy mechanických či provozovacích práv nenaleznete v autorském zákoně, jsou v praxi tradičně využívány k označení majetkových práv, která náleží autorovi hudebního díla.

Mechanická práva zjednodušeně souvisí s kopií díla – fyzickou (např. na CD, vinylu apod.) nebo digitální. Provozovací práva jsou spojena s produkcí či reprodukcí díla – typicky koncert nebo pouštění hudby na diskotéce.

Jde tedy čistě o technické rozdělení práv. Z pohledu autora je cena za užití díla zpravidla stanovena jako jedna částka nebo například procentem z ceny zboží, služby či z obratu. Když vyjde skladba např. na CD, pro autora to znamená, že dostává honorář za užití mechanických práv. Pokud zazní hudba na koncertě nebo je hrána z reproduktorů v restauraci, pak autor dostává honorář za užití provozovacích práv. Online provozování hudby (streaming a downloading) je kombinací obou těchto práv.

Co by vás mohlo také zajímat

Proč musím vyplňovat playlist na akcích?

Abychom mohli účinně vykonávat správu autorských práv, potřebujeme od pořadatelů akcí znát konkrétní tituly, které na akci zazní. Podle toho pak poskytujeme licence k užití skladeb na dané akci a následně rozdělujeme autorské honoráře.

Jak je to s online službami jako Youtube, Spotify?

S většinou velkých online streamovacích portálů máme uzavřenou smlouvu a licencujeme užití Vaší hudby i zde. Tím pádem není žádný problém nahrávat na tyto portály vlastní hudbu. Ve srovnání s živými koncerty, rádii či TV se však jedná o velmi malé částky, které za jednotlivá užití na internetu autoři dostávají.

Musím jako zastupovaný autor platit za vlastní hudbu?

Pokud jste pořadatelem akce na níž sám vystupujete a nehrají se zde skladby jiných autorů, pak za vlastní hudbu neplatíte. Stejně tak je to v případě, že sám vydáváte hudební nosič (CD, deska) pouze se skladbami, jejichž jste autorem. Zde je však nutné dodat, že autorské odměny za živé koncerty i nosiče se započítávají např. do základu pro rozdělení tzv. neadresných příjmů, které tvoří významnou část odměn vyplácených autorům.

Jaká data o mých skladbách mi OSA poskytne?

Pokud máte smlouvu s OSA, ve svém elektronickém účtu Infosa máte možnost zobrazit si detailní statistiky užití konkrétního titulu a autorské odměny, které za něj dostáváte. K tomu poskytujeme přehled vývoje v čase.