Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Vyplňte online formulář žádosti o uzavření smlouvy s OSA

01
Základní údaje
Uveďte stát, ve kterém odvádíte daně
Daňové identifikační číslo, pokud Vám bylo přiděleno
02
Výplata autorských odměn
Údaje o účtu v CZK
/
Údaje o účtu v EUR
03
Umělecká jména
Pseudonym ve smyslu autorského zákona vyjadřuje Vaše krycí jméno nebo uměleckou značku. Pseudonym uveďte pouze v případě, že si přejete krýt Vaši totožnost ve vztahu k dílům, která pod pseudonymem ohlásíte. Vaše díla můžete nadále ohlašovat i pod Vaším občanským jménem. OSA bude jednotlivá díla registrovat podle toho, zdali na ohlášce díla bude uveden pseudonym nebo občanské jméno. Proto je vždy potřeba dílo ohlásit buď pod pseudonymem nebo pod občanským jménem.
Pro případ, že chcete svá díla ohlašovat pod jiným jménem, než je Vaše občanské jméno či pseudonym (např. Jan Novák, další varianty jména: Honza Novák, Honzík Novák).
04
Rozsah smlouvy

Valné shromáždění OSA schválilo následující kategorie práv:

  1. živé nedivadelní provozování díla a přenos živého provozování (§ 19 AZ);
  2. vysílání díla rozhlasem (§ 21 AZ) a rozmnožování díla (§ 13 AZ) za účelem jeho vysílání rozhlasem;
  3. vysílání díla televizí (§ 21 AZ), včetně práva zařadit dílo do audiovizuálního díla televizním vysílatelem (příp. v koprodukci s jiným televizním vysílatelem), je-li toto audiovizuální dílo určeno pro užití tímto vysílatelem, a rozmnožování díla (§ 13 AZ) zaúčelem jeho vysílání televizí;
  4. přenos rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 22 AZ);
  5. provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ);
  6.  provozování rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 23 AZ);
  7. zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí - tzv. provozovací online práva; rozmnožování díla (§ 13 AZ) v provedení výkonnými umělci v elektronické formě - tzv. mechanická online práva;
  8. rozmnožování díla v provedení výkonnými umělci s výjimkou užití dle bodů b), c) a g) (§ 13 AZ) a rozšiřování rozmnoženin díla (§ 14 AZ);
  9. pronájem (§ 15 AZ) a půjčování (§ 16 AZ) rozmnoženiny díla; právo na přiměřenou odměnu za pronájem rozmnoženiny díla (§ 97d, odst. 1 písm. b) AZ);
  10. právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu (§ 97d, odst. 1 písm. a) bod 3. AZ)

OSA vykonává správu autorských majetkových práv na celém světě.
Ve Stanovách OSA, čl. 4 je uveden výčet Vašich práv vyplývajících z autorského zákona (AZ). Stanovy jsou Vám k dispozici zde. Odesláním tohoto online formuláře stvrzujete, že jste se s uvedeným seznámil/a.

05
Osobní údaje

V této žádosti poskytuje autor/autorka OSA své osobní údaje. Do doby, než nabude účinnosti smlouva o správě autorských majetkových práv, bude OSA tyto údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv a po 30 dnech za účelem výkonu povinné a rozšířené kolektivní správy.
V případě sporu týkajícího se výkonu kolektivní správy k dílům je OSA oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem ochrany svých a Vašich práv. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však OSA nemůže vykonávat kolektivní správu k dílům, ke kterým Vám náležejí autorská majetková práva. Ve Vašem zájmu informujte OSA o změnách osobních údajů. Na své osobní údaje spravované OSA jste oprávněn/a nahlížet a požadovat jejich případnou opravu. Podrobné informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně poučení o Vašich právech, o příjemcích údajů, jejich předávání do zahraničí apod., jsou uvedeny zde. OSA tyto informace průběžně upravuje a doplňuje, aby Vám poskytl jejich aktuální znění.