Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Novela AZ 2021 zahrnuje dvě nové evropské směrnice – tzv. OnlineSatCab a směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, obsahující velmi diskutovaný čl. 17. Cílem je zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu tak, abyste vy autoři měli nárok na spravedlivou odměnu.

V nevyzpytatelném jednání na půdě Parlamentu ČR se může lehce stát, že se otevře diskuze nad dalšími opatřeními, a tak hrozí výrazné omezení, nebo dokonce úplné zrušení odměn za užití hudby v restauracích a provozovnách obchodů a služeb, které tvoří nemalou část vašich příjmů.

Mýty a fakta

 • Fakt: OSA transparentně rozúčtovává autorské odměny

  Jsme fér a máme naprosto transparentní výsledky hospodaření

  OSA každoročně zveřejňuje své hospodářské výsledky na webových stránkách. Zde každý návštěvník stránek kromě ročenky za několik let zpátky nalezne i zprávu nezávislého auditora a další podrobné informace o hospodaření OSA.

  Na činnost OSA dohlíží:

  • samotní autoři a nakladatelé prostřednictvím valného shromáždění členů OSA,
  • dozorčí rada OSA složená ze zastupovaných autorů, textařů a nakladatelů,
  • Ministerstvo kultury ČR,
  • nezávislý účetní audit,
  • CISAC – mezinárodní konfederace ochranných autorských společností, která sdružuje autorské organizace z celého světa; její kontrola se zaměřuje zejména na pravidla pro výplatu honorářů z hlediska transparentnosti, nediskriminování podmínek podle úrovně zastupování, národnosti apod. - ve všech posuzovaných bodech je fungování OSA zcela bez výhrad,
  • zahraniční kolektivní správci.

  …a navíc

  Inkasované odměny procházejí komplexním procesem rozúčtování, aby odměnu dostali ti autoři, jejichž díla jsou skutečně užívána. Tedy odměna není rozdělena, ale je rozúčtována podle jasně daných kritérií maximálně reflektujících skutečné užití hudby.

  Mezi členy OSA, tedy těmi, kteří mají právo volit samosprávné orgány, a mezi těmi autory, které OSA „pouze“ zastupuje, nejsou žádné finanční rozdíly. Obě kategorie mají, pokud jde o vyplácení honorářů, naprosto stejné podmínky. 

   

  Mýtus

  Ochranný svaz autorský každoročně vybere více než jednu miliardu korun, které jsou pak netransparentně přerozdělovány. (Poslankyně Lenka Kozlová, Pirátská strana)

Jiří Schmitzer
„Nikdo provozovatele nenutí, aby pouštěli nahrávky, které jsou pod ochranou autorských práv. Mohou používat nahrávky, které pod ochranou nejsou. Třeba zvuk sbíječky nebo troubení slona. Jakých skvělých nápadů se ještě dočkáme? Zrušení Úřadu průmyslového vlastnictví, zrušení duševního vlastnictví nebo zrušení vlastnictví jako takového?“
Štěpánka Balcarová
Posluchači si již dlouho nekupují CD nebo LP, ale poslouchají hudbu především díky platformám jako Youtube, Spotify nebo Soundcloud. Autor se tak může těšit počtem shlédnutí svého díla, nikoliv však zaslouženou finanční odměnou. A to by se mělo změnit.
Tomáš Doležal
Pokud chci jako hospodský hrát ve svých provozech hudbu, je jasné, že za ni autorům budu zaplatit. Finančně mě to zatěžuje zcela přiměřeně.
Jaroslav Samson Lenk
Mě dává smysl vybírat autorské odměny za užití hudby kdekoli. Kdo to platit nechce, ať poslouchá ticho. Je to jeho volba.
Michael Krásný
Má díla jsou přehrávána v řádu tisíců až 10 tisíců na streamovacích plaformách, jakými jsou Youtube, Spotify, Apple Music. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v halířových položkách, tak se celkový výdělek pohybuje ve stokorunách.

Články a videa

 • 14. října 2022

  „Lex železářství“ se dotkne pouze ojedinělých situací

  Vyjádření OSA k nepřesné interpretaci sdělovacích prostředků k tzv. „Lex železářství“ Návrh novely autorského zákona s pozměňovacím návrhem „Lex železářství“ dnes prošel třetím čtením a nyní míří do Senátu. Splnění podmínek definovaných touto…
 • 10. října 2022

  Společný dopis mezinárodních organizací českým poslancům k autorskému zákonu

  Mezinárodní a evropské organizace autorů a dalších nositelů práv upozorňují, že navrhovaný pozměňovací návrh k novele českého autorského zákona není v souladu s právem EU a mezinárodním právem 6. října 2022 Vážený pane ministře kultury,Vážené paní…
 • 9. září 2021

  Náhradní odměny neboli „poplatky“ z prázdných médií

  Pro další díl našeho seriálu o autorském právu jsme vybrali téma, které ve společnosti jitří emoce a spouští lavinu vášnivých diskusí. Po „poplatcích“, resp. autorských odměnách za hudbu v hospodách, u kadeřnic a v obchodech otevíráme další citlivé…

FAQ

Jaké změny novela AZ přináší?

1. Nový režim odpovědnosti online platforem s uživateli nahrávaným obsahem (služby typu YouTube, SoundCloud či ulož.to)

Cílem úpravy je primárně zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu – globální filtrování je návrhem zakázáno. Úprava dále zavádí režim ochrany práv koncových uživatelů proti neoprávněnému mazání obsahu, který autorská práva neporušuje. Snahou je tak balancovat práva autorů, platforem a koncových uživatelů a zavést rovné podmínky v oblasti online užití.

2. Právo autorů vyjednat si vhodnou a přiměřenou odměnu za užití autorských děl a právo požadovat zrušení výhradní licence či změnu výhradní licence na licenci nevýhradní, pokud nejsou jejich díla dostatečně užívána.

3. Výjimky a omezení autorského práva

Návrh zavádí výjimku pro vytěžování textů a dat pro vědecké účely a v omezeném režimu též pro další účely. V aktuální době je velmi významnou výjimka pro užití autorských děl při digitální výuce. Autorský zákon již výjimku pro vyučování obsahuje, nicméně nová úprava staví najisto možnosti bezesmluvního užití děl při digitální a online výuce.

Dle stávajícího návrhu se tato výjimka nevztahuje na učebnice a vydané notové záznamy hudebních a hudebně-dramatických děl.

Poslední výjimkou je možnost muzeí, archivů a knihoven digitalizovat své sbírky.

4. Doplňková online vysílání a přenos vysílání

Oblast doplňkových online užití k běžnému vysílání

 • služeb simulcastingu,
 • zpětného zhlédnutí vysílání a
 • doplňkových online pořadů.

Tyto služby jsou licencované již za stávajícího znění autorského zákona, nicméně nová úprava tyto služby ve znění zákona uvede výslovně. Návrh k tomu doplňuje kritéria, která je třeba vzít v potaz při určení výše autorské odměny.

Doplňkové online služby jsou pak zařazeny do tzv. rozšířené kolektivní správy, čímž se posiluje pozice OSA při vyjednávání s vysílateli.

Přenos vysílání

Směrnice stanovuje, že prakticky všechny druhy přenosu vysílání spadají do režimu tzv. povinné kolektivní správy. Návrhem Ministerstva kultury dochází ke zpřesnění úpravy, kterou již český autorský zákon obsahuje.

Přímé dodání signálu

Tj. situace, kdy vysílatel sám nesděluje díla veřejnosti, ale dodává svůj signál provozovatelům přenosu. Ve stávající úpravě docházelo ke sporům, kdo je za takové sdělování odpovědný. Nová úprava odpovědnost v takovém případě jasně dělí mezi vysílatele i provozovatele přenosu.

Výrazně se tak zlepšuje vymahatelnost autorských práv a pozice OSA.

5. Usnadnění licencování

Zavedení opatření, která mají zjednodušit licencování a usnadnit přístup k autorským právům. Patří k nim především rozšířená kolektivní správa pro díla nedostupná na trhu, která umožní knihovnám či muzeím poskytovat větší přístup k dílům již nedostupným v běžné obchodní síti, a to na základě licencí poskytnutých kolektivními správci.

Co je to směrnice OnlineSatCab?

Směrnice se týká online vysílání a převzatého vysílání televizních a rozhlasových programů.

 • Upravuje pravidla pro výkon autorského práva v případě doplňkového online užití vysílatelů (služby catch-up TV, simulcasting apod.),
 • celoevropsky upravuje povinnou kolektivní správu k většině přenosů vysílání (zjednodušení licencování a vyšší právní jistota provozovatelů přenosu), a
 • řeší tzv. přímé dodání signálu („direct injection“), tj. případy, kdy vysílatel nesděluje sám vysílání veřejnosti, ale pouze přenáší signál na provozovatele přenosu.
Co je to směrnice o autorském právu na digitálním trhu a článek 17?

Do českého práva je nutné zahrnout i evropskou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahující velmi diskutovaný čl. 17. Cílem je primárně zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu. Směrnice vyžaduje, aby on-line platformy typu YouTube, SoundCloud či Ulož.to měly licenci a aby byly zavedeny rovné podmínky v oblasti on-line užití, kdy i vy, autoři, máte nárok na spravedlivou autorskou odměnu. 

Může přijetím návrhů dojít k cenzuře internetu?

V žádném případě! Směrnice nezavádí žádnou obecnou povinnost filtrovat obsah! Vyhledávat by se měl obsah, který je chráněn autorským právem, a to na základě informací dodaných ze strany nositelů práv tak, aby platformy tento obsah byly schopny určit.

Navíc je tu bezpečnostní klauzule – pokud se ukáže, že byl obsah zablokován neprávem, platformy jej musí vrátit zpět, a to za přesně daných podmínek. Článek 17 se dotkne zejména nadnárodních online platforem, nikoliv internetu jako takového. Pro běžného uživatele nezavádí žádnou povinnost ani zákaz. 

Nadnárodní platformy již dnes masivně monitorují chování spotřebitelů na internetu s cílem prodávat reklamu a generovat své zisky. Každý z nás zaznamenal, že je nám podsouvána reklama na zboží, které jsme si prohlíželi na jiných stránkách, a přitom čteme denní zprávy.