Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
Konalo se valné shromáždění členů OSA 2019
10. června 2019

Konalo se valné shromáždění členů OSA 2019

Na valném shromáždění členů OSA, které se konalo 27. 5. 2019, se nejen volilo nové složení dozorčí rady, která bude vykonávat funkci řídícího a kontrolního orgánu po dobu následujících 3 let, ale rozhodovalo se také o důležitých změnách rozúčtovacího řádu.

Valné shromáždění členů OSA je jeho nejvyšším orgánem a  svolává se minimálně jednou ročně. Letos se tak stalo v pondělí 27. 5. 2019 v hotelu International. Celkem se valného shromáždění zúčastnilo 112 členů OSA (tj. včetně hlasujících nebo volících elektronicky), aby rozhodovali o důležitých otázkách našeho spolku. Pojďme se s průběhem jednání blížeji seznámit.

OSA má novou dozorčí radu

OSA si již v roce 1919 založili samotní autoři a od té doby si ho také sami řídí. A protože rok 2019 je rokem volebním, přítomní členové si volili nové členy dozorčí rady na další tři roky, tedy do roku 2022. Volbě přímo v den konání valného shromáždění předcházela elektronická volba, kterou bylo možné provést prostřednictvím Infosy o týden dříve, konkrétně od 17. do 21. 5. 2019.

Do dozorčí rady byli zvoleni tito zástupci z řad skladatelů - Luboš Andršt, Juraj Filas, Jan Hála, Ivan Kurz, Lukáš Matoušek a Michal Prokop. Náhradníky byli zvoleni Martin Kratochvíl a Roman Cejnar.

Z řad textařů zasedne v dozorčí radě opět Eduard Krečmar, Michael Prostějovský a nově také Tomáš Roreček. Náhradníkem byl zvolen Jan Krůta.

Nakladatele bude stejně jako v předešlých letech reprezentovat čtveřice Zdeněk Nedvěd, Jiří Paulů (ProVox Music Publishing, s.r.o.), Jiřina Petrová (Schubert Music Publishing s.r.o.) a Jolana Zemanová (Universal Music Publishing s.r.o.). Náhradníkem je Petr Bělohlávek (A-Tempo Verlag, s.r.o.).

Co se změní v rozúčtování koncertů

Autorské odměny za koncerty, kde se rozlišuje předkapela a hlavní kapela, se budou rozdělovat dvěma způsoby:

  • u akcí s inkasem pod 30 000,- Kč v poměru 75% pro hlavní kapelu a 25% pro předkapelu a
  • u akcí s inkasem od 30 000,- Kč v poměru 90% pro hlavní kapelu a 10% pro předkapelu.

Případná dohoda mezi nositeli práv o jiném dělení odměn má samozřejmě vždy přednost.

Druhá změna se týká rozúčtování odměn za velké festivaly populární hudby. Poskytne-li nám pořadatel informace o návštěvnosti jednotlivých scén, bude tento údaj základem pro rozdělení odměn mezi tyto scény. Mezi skladby zahrané na jednotlivých pódiích se pak spočtené částky rozúčtují podle jejich stopáže.

Ekonomické výsledky roku 2018

Rok 2018 byl pro OSA opět rekordním – inkaso dosáhlo výše 1.242.089 tis. Kč, náklady se zastavily na úrovni 147.383 tis. Kč, průměrné režijní zatížení se tak poprvé v dosavadní historii OSA dostalo pod hranici 12%, konkrétně činilo 11,87%*. Pravomocí valného shromáždění je mimo jiné schvalovat výroční zprávu představenstva a roční účetní závěrku. Není asi překvapením, že s těmito výsledky byli členové velmi spokojeni a zprávu o výsledcích hospodaření jednohlasně schválili.

Bližší informace nejen o hospodaření OSA si můžete projít v Ročence OSA za rok 2018.

„Na konci roku 2017 se podařilo dosáhnout dohody napříč všemi kolektivními správci a od 1. 1. 2018 se OSA stal jednotným licenčním místem pro všechny uživatele hrající hudbu a audiovizuální díla ve svých provozovnách jako jsou restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb. Uživatelé tak uzavírají pouze jednu smlouvu a obdrží jednu fakturu za všechny kolektivní správce. Dochází tak k významným administrativním úsporám jak na straně uživatelů, tak i na straně samotných nositelů práv. V konečném součtu se i tato skutečnost pozitivně promítla do celkových hospodářských výsledků OSA, kdy jsme v loňském roce dosáhli režijního přebytku ve výši 31 milionů Kč. Jinými slovy, OSA spotřeboval méně, než plánoval. Tento přebytek bude v červnové výplatě vrácen autorům podle jimi zaplacené režie v roce 2018,“ dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Členská základna se opět rozšířila

Na závěr bychom ještě rádi zmínili, že členská základna našeho spolku se opět rozšířila, valné shromáždění totiž přijalo 16 nových členů.

 

* Údaj je podílem celkových nákladů a celkového inkasa OSA.