Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato zpráva o činnosti dozorčí rady (DR) se vztahuje na fiskální období roku 2023.

DR se sešla jedenáctkrát a jelikož tento rok nebyl volební, zasedání se z personálního hlediska oproti minulému roku nezměnila.

Audit

Představenstvo spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada. Řádný audit provedený nezávislou společností APOGEO Audit, s.r.o., nezjistil v účetnictví OSA za rok 2023 žádné závady. Informace uvedené ve výroční zprávě představenstva OSA jsou ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou, která podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření i peněžních toků, a to vše v souladu s českými účetními předpisy.

Hospodářské výsledky

Doba, ve které se nacházíme, je velmi náročná a nelehká. Vzdor této skutečnosti jsou hospodářské výsledky OSA velmi pozitivní. Inkaso dosáhlo úrovně 1 715 milionů Kč, což znamená meziroční nárůst o 18,3 %. Hlavní nárůst se konal v oblasti koncertů, reprodukované hudby a přenosu vysílání.

Průměrné režijní zatížení bylo 11,87 %, režijní přebytek dosáhl částky 3,6 milionu Kč. Je to skvělý výsledek, za který náleží vřelý dík představenstvu v čele s Ing. Romanem Strejčkem a všem podílejícím se pracovním složkám. Ve své aktivitě se osvědčila též DR i její pracovní komise, zejména komise ekonomická a rozúčtovací.

Členská základna

K 31. 12. 2023 OSA na základě smlouvy spravoval autorská práva celkem 11 448 nositelů práv, z toho 8 243 autorů, 3 034 dědiců a 171 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 426 autorů
a 4 nakladatele.

K 31. 12. 2023 měl OSA 597 členů, z toho 371 skladatelů populární hudby, 60 skladatelů vážné hudby, 92 textařů, 45 dědiců a 29 nakladatelů. Zaniklo 1 členství.

Podmínky pro vznik členství splnilo 53 autorů, 5 nakladatelů a dědicové po 1 autorovi. Z tohoto počtu o členství požádalo 9 skladatelů (pop), 4 textaři a 3 nakladatelé, o mimořádné členství požádali
2 skladatelé vážné hudby.

Činnost dozorčí rady

Jedním ze základních předpokladů úspěšné činnosti DR je její otevřená a vstřícná spolupráce s představenstvem OSA a taktéž nenarušené kolegiální vztahy, zacílené především na spravedlivé rozúčtování autorských odměn, na sociální otázky, problematiku autorského zákona a z toho vyplývající záležitosti. Je zapotřebí dbát o nápomocnou kolegialitu mezi jednotlivými profesními skupinami. Měřítkem hodnoty není okamžitý úspěch. Jde spíše o to, aby byl nastaven a vždy dodržován perspektivní směr činnosti, který je zárukou dosažení pozitivních výsledků. Právě tyto hodnoty DR při své práci sledovala.

Každý rok je pro činnost DR nezbytným úkolem příprava podkladů pro jednání valného shromáždění OSA. Jednotlivé dokumenty OSA je třeba průběžně aktualizovat ve vztahu k současným podmínkám
a potřebám autorské obce. Výsledky celoroční práce DR v tomto směru odráží návrhy na změny rozúčtovacího řádu, stanov a KSVF projednané valným shromážděním.

Vedle návrhů připravených pro hlasování na valném shromáždění se DR přirozeně věnovala i dalším tématům:

  • zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím bezpečných, úrokově výhodných termínovaných vkladů,
  • právním a sociálním otázkám,
  • rozvoji v oblasti IT – vylepšování informačního systému Infosa, zlepšení služeb pro uživatele hudby využívající e-shop, zavedení webové aplikace programu Partnerství atd.,
  • údržbě nemovitého majetku OSA – příprava rekonstrukce sídla OSA v Praze 6, Čs. armády 786/20, včetně zajištění náhradních prostor pro činnost v období rekonstrukce,
  • aktuálním otázkám spojeným s autorskoprávní problematikou – výroční zpráva představenstva, výrok auditora, roční účetní závěrka, hospodářský výsledek agenturní činnosti OSA apod.

Na závěr konstatuji, že práce DR po celý rok 2023 probíhala v dobré atmosféře kolegiální spolupráce
a vzájemné vstřícnosti, za což kolegyním a kolegům děkuji. V současné složité době je to krásná skutečnost, které je třeba si vážit.

Rok 2023 byl – vzdor všem složitostem současné doby – finančně vysoce úspěšný. Děkuji za to všem zapojeným subjektům v čele s představenstvem OSA.