Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato zpráva o činnosti dozorčí rady se vztahuje na fiskální období roku 2022.

Úvodní informace

DR OSA v uplynulém roce 2022 absolvovala celkem 11 jednání. Rok 2022 byl rokem volebním. (Valné shromáždění se konalo 30. května 2022 v prostorách Hotelu International Prague, Koulova 1501/15, Praha 6. Do valného shromáždění OSA 2022 dozorčí rada zasedala ve svém původním složení 5×, po valném shromáždění – červen až prosinec – v nově zvoleném personálním složení 6×.)

Nově zvolená DR OSA s mandátem od 30. 5. 2022 do valného shromáždění OSA 2025:

 Za profesní skupinu skladatelů:

 • Jan Hála
 • Martin Kratochvíl
 • Ivan Kurz
 • Lukáš Matoušek
 • Michal Prokop
 • Ondřej Soukup
 • Boris Urbánek jako 1. náhradník
 • Karel Holas jako 2. náhradník

Za profesní skupinu textařů:

 • Dan Bárta
 • Michael Prostějovský
 • Tomáš Roreček
 • Jan Krůta jako 1. náhradník

Za profesní skupinu nakladatelů:

 • Zdeněk Nedvěd
 • ProVox Music Publishing, s. r. o., jeho zástupcem zvolen Jiří Paulů
 • Schubert Music Publishing, s. r. o., jeho zástupkyní zvolena Jiřina Petrová
 • Universal Music Publishing, s. r. o., jeho zástupkyní zvolena Jolana Zemanová

První zasedání nově zvolené dozorčí rady OSA se konalo 6. 6. 2022. Na této schůzi proběhla tajná volba předsedy a místopředsedů DR. Předsedou byl zvolen Ivan Kurz, místopředsedy Michael Prostějovský (za profesní skupinu textařů) a Jolana Zemanová (za profesní skupinu nakladatelů).

Dále byla provedena volba členů jednotlivých komisí DR pro následující tříleté funkční období.

Ekonomická komise

Dozorčí rada na základě tajné volby jmenovala členy ekonomické komise ve složení Dan Bárta, Tomáš Doležal, ProVox Music Publishing, s. r. o. – Jiří Paulů, František Táborský, Universal Music Publishing,
s. r. o. – Jolana Zemanová.

Rozúčtovací komise

Dozorčí rada na základě tajné volby jmenovala členy rozúčtovací komise ve složení Martin Kratochvíl, Michael Prostějovský, Miroslav Pudlák, Schubert Music Publishing, s. r. o. – Jiřina Petrová.

Komise pro otázky tvorby

Dozorčí rada na základě tajné volby jmenovala členy komise pro otázky tvorby v následujícím složení:

 • za skladatele populární hudby: Jan Hála, Vladimír Popelka, Emil Viklický;
 • za skladatele vážné hudby: Lukáš Hurník, Michal Košut, Lukáš Matoušek.

Náhradníky byli jmenováni Jan Kučera a Boris Urbánek.

Komise Partnerství

Dozorčí rada na základě tajné volby jmenovala členy komise Partnerství ve složení Chevaliere, s. r. o. – Helena Rytířová, Jiří Gemrot, Karel Holas, Ivan Kurz, Martin Němec, Tomáš Roreček, Milan Svoboda.

Redakční rada magazínu Autor in

Dozorčí rada na základě tajné volby jmenovala členy redakční rady ve složení Jan Krůta, Zdeněk Nedvěd, Michal Prokop, Tomáš Roreček.

Komise Ceny OSA

Dozorčí rada na základě tajné volby jmenovala členy komise Ceny OSA ve složení Lukáš Matoušek, Michal Prokop, Michael Prostějovský, Universal Music Publishing, s. r. o. – Jolana Zemanová.

 

Audit

Představenstvo Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada. Řádný audit provedený nezávislou společností APOGEO Audit,
s. r. o., nezjistil v účetnictví OSA za rok 2022 žádné závady a informace uvedené ve výroční zprávě představenstva OSA jsou ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou.

 

Hospodářské výsledky za rok 2022

Vzdor velmi složitým skutečnostem naší současné doby finanční stránka OSA narušena nebyla. Patří za to dík zejména představenstvu OSA v čele s Ing. Romanem Strejčkem. Ve své pracovní pozici se osvědčila též dozorčí rada a její jednotlivé komise (zejména komise ekonomická a komise rozúčtovací).

Z pohledu příjmů autorů hudby byl uplynulý rok pro OSA historicky nejúspěšnější. V celkových příjmech byla překonána hranice 1,4 miliardy Kč. Po odečtu inkasa pro ostatní kolektivní správce (INTERGRAM, DILIA, OOA-S, OAZA) byla překročena hranice 1,2 miliardy Kč. Nejsilnějším zdrojem příjmů bylo (obdobně jako v minulém období) televizní vysílání – 304,6 milionu Kč; dále příjmy z digitálních platforem – celkem 178,5 milionu Kč; příjmy z reprodukování hudby v restauracích, obchodech apod. činily 166,7 milionu Kč. V souhrnu se jedná o nárůst o 10,44 %. Režijní zatížení bylo 12,06 %.

 

Členská základna

K 31. 12. 2022 OSA na základě smlouvy spravoval autorská práva celkem 11 005 nositelů práv, z toho 7 864 žijících autorů, 2 974 dědiců a 167 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 462 autorů a 9 nakladatelů.

K 31. 12. 2022 měl spolek OSA 605 členů, z toho 375 skladatelů populární hudby, 62 skladatelů vážné hudby, 93 textařů, 46 dědiců a 29 nakladatelů. Pokud jde o rozdělení členů mezi profesní skupiny, aktuální počty jsou: skladatelé 475, textaři 101, nakladatelé 29.

Podmínky pro vznik členství letos splnilo 52 autorů, 5 dědiců a 4 nakladatelé. Žádost k 31. 3. 2023 podalo 18 autorů, 2 nakladatelé a 5 dědiců.

 

Činnost dozorčí rady

Zvolená dozorčí rada je členům OSA zavázána k maximálnímu úsilí o dosažení co možná nejlepšího výsledku v práci pro zastupované v následujících letech svého funkčního období. Z tohoto důvodu se právě těmto otázkám DR prvoplánově věnovala v průběhu celého roku 2022. Činnost DR vycházela ze vstřícné spolupráce mezi jednotlivými profesními skupinami a soustavného úsilí o zajištění spravedlivých odměn z autorské činnosti
a pokračování v citlivém přístupu k sociálním otázkám. Úzká spolupráce s představenstvem OSA byla toho přirozeným předpokladem.

Pro jednání letošního valného shromáždění OSA dozorčí rada probírala a pro hlasování valného shromáždění připravila potřebné podklady.

Vedle návrhů připravených pro hlasování na valném shromáždění se dozorčí rada přirozeně věnovala i dalším tématům: oblasti zhodnocování finančních prostředků (prostřednictvím bezpečných, úrokově výhodných termínovaných vkladů), právním otázkám v souvislosti s novelou autorského zákona, sociálním otázkám, otázkám spojeným s rozvojem v oblasti IT (vylepšování informačního systému INFOSA,  zlepšení služeb pro uživatele – práce na e-shopu a dalších funkcích této oblasti), problematice spojené s údržbou nemovitého majetku OSA a dalším aktuálním otázkám spojeným s autorskoprávní problematikou (výroční zpráva představenstva, výrok auditora, roční účetní závěrka, hospodářský výsledek agenturní činnosti OSA apod.).

Další důležitá témata uplynulého roku byla:

Novela autorského zákona – OSA se ve svém postoji neopíral o nic méně významného než o Listinu základních práv a svobod a Všeobecnou deklaraci lidských práv. I přes skutečnost, že novela byla na podzim 2022 v parlamentu schválena, věříme, že dopady nebudou příliš výrazné.

Sociální problematika – jak známo, první třetina roku 2022 byla ještě velmi výrazně poznamenána infekční covidovou vlnou. Současně (únor 2022) vstoupila do naší reality ještě válka na Ukrajině, rozpoutaná agresí Ruska. Obě tyto skutečnosti velmi podtrhly význam sociální agendy, které se OSA, potažmo dozorčí rada, v roce 2022 věnoval (podpora z fondu solidarity, podpora tvorby z kulturního a vzdělávacího fondu, zřízení sbírky na platformě Donio.cz ve prospěch ukrajinských autorů + zřízena sbírka na transparentním účtu apod.).

Celkově lze konstatovat, že práce dozorčí rady OSA probíhala v průběhu celého roku 2022 v dobré, kolegiální spolupráci provázené energií pozitivních lidských vztahů, s vůlí vykonat maximum pro zdárné řešení projednávaných témat a úkolů. Chci touto formou poděkovat všem členům dozorčí rady a rovněž představenstvu OSA za příkladné odborné, pracovní i lidské nasazení. Byl to pochopitelně jeden z předpokladů úspěšného řešení probíhající problematiky a dosažení mimořádných hospodářských výsledků.

Připomeňme ještě jednou, že rok 2022 byl z pohledu příjmů autorů historicky nejúspěšnější. Je to (zejména ve vztahu k velmi složitým skutečnostem naší současnosti) výsledek zcela mimořádný, který nevznikl jako cosi samozřejmého a očekávaného, ale jako důsledek vysokého úsilí všech zapojených subjektů v čele s představenstvem OSA.