Zpráva o činnosti dozorčí rady, která se vztahuje na fiskální období roku 2021

Úvodní informace: DR OSA se v uplynulém roce 2021 sešla na svých jednáních celkem 12x. Je třeba konstatovat, že vážné zdravotní problémy předsedy dozorčí rady Luboše Andršta se – bohužel – ani v prvních měsících roku 2021 nezlepšily. V souladu s článkem 7.3.2. stanov OSA, který stanovuje, že členství v DR zaniká pro každého člena dozorčí rady, který se po dobu delší než 5 měsíců nezúčastnil (nemohl zúčastnit) jejího zasedání, bylo nutno zvolit nového předsedu. Na základě tajné volby byl zvolen Ivan Kurz, který od 1. 5. 2021 nahrazuje v této funkci dosavadního předsedu Luboše Andršta. Novým členem dozorčí rady se stal Martin Kratochvíl na základě řádně zvoleného postu náhradníka. Personální obsazení v tříčlenném představenstvu OSA i na postech místopředsedů dozorčí rady zůstalo beze změny. K další události došlo 21. 12. 2021 – zemřel Luboš Andršt, a aby toho nebylo málo, 31. 12. 2021 zemřel Juraj Filas.

Audit: Představenstvo Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada. Řádný audit provedený nezávislou společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., nezjistil v účetnictví OSA za rok 2021 žádné závady a informace uvedené ve výroční zprávě představenstva OSA jsou ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Hospodářské výsledky: V loňském roce jsme dosáhli historicky druhého nejvyššího inkasa v historii OSA, a to ve výši 1 313 412 tis. Kč. Celkové inkaso meziročně vzrostlo o 13,94 %, tj. o 160,7 milionu Kč. Tohoto výsledku OSA dosáhl navzdory přetrvávající pandemické situaci. Mimořádného výsledku jsme dosáhli díky urovnáním soudních sporů a narovnáním za minulá období. Jednorázově jsme tímto zinkasovali více než 222 mil. Kč. Jednalo se o dohody se satelitními operátory, televizními vysílateli a v neposlední řadě s Asociací hotelů a restaurací. Inkaso za poskytnuté licence vybrané pouze pro autory hudby činilo 1 104 755 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst o 117,5 milionu Kč, tj. o 11,90 %. V roce 2021 OSA spotřeboval na nákladech meziročně o 2,6 milionu Kč méně, čímž se průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a celkového inkasa) dostalo na 11,63 %. Další informace a podrobnosti najdete dále v kapitole Hospodaření OSA v roce 2021 na str. 62-71.

Členská základna: K 31. 12. 2021 OSA smluvně zastupoval celkem 10 530 nositelů práv, z toho 7 373 žijících autorů, 2 999 dědiců a 158 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 468 autorů a 10 nakladatelů. K 31. 12. 2021 měl spolek OSA 593 členů, z toho 427 skladatelů, 92 textařů, 28 nakladatelů a 46 dědiců. V průběhu roku 2021 zemřelo 19 členů. Od 1. 1. 2022 bylo přijato 23 nových členů. Detailní informace najdete v kapitole Klienti OSA na str. 30. Z těch, kteří splnili podmínky pro vznik členství, letos podalo žádost 10 autorů (z toho je 9 skladatelů populární hudby a 1 textař) a 1 dědic. O těchto žádostech rozhodne letošní valné shromáždění členů OSA.

Činnost dozorčí rady: Celý rok 2021 byl, obdobně jako rok 2020, výrazně poznamenán pandemií onemocnění covid-19. Tato skutečnost se pochopitelně promítala i do činnosti dozorčí rady, která se též nutně zabývala otázkami podpory autorské činnosti, projevením vzájemné solidarity ve vztahu k pořadatelům hudebních produkcí i k uživatelům hudby v rámci podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada se průběžně a prioritně věnovala aktuálním otázkám spojeným s potřebami autorské i nakladatelské obce a svými rozhodnutími usilovala o dosažení maximálně možných pozitivních výsledků. Například schválila na návrh rozúčtovací komise pravidla pro vyplácení a zúčtování celoročních záloh na vyplácené autorské odměny, projednala potřebné otázky týkající se podpory z fondu podpory hudební tvorby, zabývala se otázkami odpuštění licenčních poplatků krizí postiženým podnikatelům – to je pouze několik příkladů úsilí o pomoc české hudební kultuře.

Dozorčí rada samozřejmě, ve spolupráci s představenstvem, pečovala o přípravu a řešení všech aktuálních otázek spojených s autorskoprávní problematikou.

Pro jednání letošního valného shromáždění OSA dozorčí rada probírala a pro hlasování valného shromáždění připravila potřebné podklady. Např. na podnět rozúčtovací komise byl schválen návrh na změnu v rozúčtovacím řádu týkající se rozúčtování odměn za tzv. neadresný stream (autorské odměny za streamovací služby je navrhováno logicky rozúčtovávat dle výnosů ze streamovacích služeb rozúčtovaných adresně dle hlášení užitých děl); na podnět komise pro otázky tvorby byl schválen návrh na změnu koeficientu pro kategorie 3 a 5 (důvodem schváleného návrhu je určité kolísání příjmů za veřejné provedení skladeb v uvedených dvou kategoriích); mohli bychom pokračovat, ale konkrétně touto problematikou se zabývá další bod materiálu pro valné shromáždění – viz následující bod programu.

Vzhledem k tomu, že se valné shromáždění koná až ke konci května, je zde zcela logický přesah činnosti dozorčí rady do následujícího kalendářního roku (uveďme několik příkladů): Jedná se například o projednávání novely autorského zákona v Parlamentu ČR (to znamená, že na míře a kvalitě implementace v rámci schvalování příslušné novely bude závislá i pozice autorů pro další jednání – je třeba býti připraveni).

Ve věci žádosti OSA (ze dne 26. 5. 2021) o podporu z programu COVID – Kultura 3.3, kde byla nárokována kompenzace od státu v maximální možné výši, tj. 10 milionů Kč, jsme s naší žádostí nakonec uspěli. Ministerstvo průmyslu a obchodu nás 30. 12. 2021 vyrozumělo o přiznání kompenzace v plné výši. Částku OSAobdržel následující den, tj. 31. 12. 2021.

Poslední nouzový stav v rámci roku 2021 byl v ČR vyhlášen (ještě vládou Andreje Babiše) na období 26. 11. 2021 – 26. 12. 2021. Byla opět omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, klubech apod. Také došlo ke zpřísnění při konání hromadných akcí. Tyto skutečnosti se bohužel s velkou pravděpodobností prolnou i do autorských příjmů v roce 2022. V této souvislosti, vzhledem k omezení hudebních produkcí v období listopad 2021 – únor 2022, rozhodla dozorčí rada OSA o vyplacení další mimořádné podpory, kterou bychom chtěli alespoň částečně kompenzovat výpadek autorských odměn, který v souvislosti s epidemií covidu-19 vznikl (příspěvek bude vyplácen na základě osobní žádosti).

Další události, které již pochopitelně nepatří do zprávy za rok 2021, ale na které je dobré býti připraveni, souvisí s možnými ekonomickými problémy z důvodu pandemie, z důvodu války na Ukrajině i s dalšími problémy tohoto nemocného světa.

Na závěr této zprávy bych chtěl konstatovat, že práce dozorčí rady OSA probíhala v rámci celého roku 2021 za výborných kolegiálních podmínek a přátelské atmosféry. Chci tímto velmi poděkovat všem členům dozorčí rady a členům představenstva za odborně kvalitní spolupráci a vstřícnost a nemalé pochopení při naplňování pracovních úkolů v průběhu celého kalendářního roku. Chci též jménem dozorčí rady vyjádřit hlubokou úctu a poděkování zemřelým členům dozorčí rady – Luboši Andrštovi a Juraji Filasovi. Čest jejich památce! Děkuji Šárce Jančíkové za vynikající zajištění všech pracovních setkání a za precizní administraci nemalé agendy dozorčí rady.

Jedinou cestou, kterou vidím, je zásada nechovat v sobě sklony k rozdělení, osvobodit se od nich a zabydlet se v chrámu spolupráce a vzájemné pomoci.