Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato zpráva o činnosti dozorčí rady se vztahuje na fiskální období roku 2020.

Úvodní informace: Personální obsazení k datu této zprávy v našem tříčlenném představenstvu i složení dozorčí rady zůstávají od voleb v minulém roce beze změny. Dozorčí rada s politováním konstatuje, že z vážných zdravotních důvodů se od prosince 2020 nemohl účastnit práce v dozorčí radě její předseda Luboš Andršt.

Audit: Představenstvo Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada. Řádný audit provedený nezávislou společností APOGEO Audit, s.r.o., nezjistil v účetnictví OSA za rok 2020 žádné závady a informace uvedené ve výroční zprávě představenstva OSA jsou ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Hospodářské výsledky: Celkové inkaso meziročně pokleslo kvůli pandemické situaci o 16,87 % (-233 920 tisíc Kč).

Z toho inkaso za poskytnuté licence vybrané pouze pro autory hudby pokleslo o 131 731 tis. Kč, tj. o 11,85 %. K takto slušnému výsledku však výrazně napomohla jak narovnání za minulá období – zejména v segmentech televizního vysílání a přenosu vysílání –, tak i došlé platby za užití v roce 2019.

OSA v roce 2020 spotřeboval na nákladech o 8 % meziročně méně a vypočtené průměrné režijní zatížení (poměr nákladů a inkasa) se i při zmíněném poklesu inkasa dostalo na přijatelných 13,48 %.

Vládní opatření v roce 2020 měla tragický dopad především na oblast veřejného provozování hudby. Postižena byla jak oblast licencování živých hudebních produkcí, která meziročně poklesla o 52 %, tak celá oblast reprodukované hudby (vč. kin a jukeboxů a vč. inkasa pro ostatní tuzemské kolektivní správce) s meziročním poklesem o 48 %.

Naopak z koronavirové krize nejvíce těžil segment internetu s meziročním nárůstem o 29 669 tis. Kč, což představuje skokový nárůst o 57 % oproti roku 2019. Meziročně vysokého navýšení inkasa dosáhl též segment televizního vysílání. V něm však hrálo významnou roli uzavřené zpětné narovnání za minulá období.

Členská základna: K 31. 12. 2020 OSA smluvně zastupoval celkem 10 106 nositelů práv, z toho 7 071 žijících autorů, 2 887 dědiců a 148 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 444 autorů a 4 nakladatele. K 31. 12. 2020 měl spolek OSA 589 členů, z toho 422 skladatelů, 91 textařů, 27 nakladatelů a 49 dědiců. Od 1. 1. 2021 bylo přijato 22 nových členů. V průběhu roku 2020 zemřelo 12 členů.

Z těch, kteří splnili podmínky pro vznik členství, letos podalo žádost 20 autorů (z toho je 16 skladatelů populární hudby a 4 textaři) a 2 dědicové. O přijetí žádá také 1 nakladatel. O těchto žádostech rozhodne letošní valné shromáždění členů OSA.

Činnost dozorčí rady: Leitmotivem minulého roku byla podpora zastupovaných autorů postižených pandemií koronaviru. Autorům, kteří byli přímo zasaženi zákazem živých hudebních produkcí, jsme v roce 2020 vyplatili v úhrnu bezmála 10 milionů Kč formou nevratné podpory.

Na letošním valném shromáždění nepředkládáme žádné zásadní změny kromě bodu, který mění rozúčtování při televizním vysílání. Po dlouhých letech se podařilo s vysílateli dojednat odměnu za synchronizaci jako samostatnou položku. Z tohoto důvodu se odměna za synchronizaci stane opět jednorázovou částkou. Navrhujeme zrušení koeficientu 5 a přeřazení všech do něho doposud spadajících děl do kategorie s koeficientem 3. Náš návrh pak počítá s tím, že každé premiérově odvysílané dílo v televizním vysílání bude mít koeficient 18. To znamená šestinásobek běžného honoráře. Tento koeficient je tedy de facto jednorázovou odměnou za synchronizaci. Je to další krok k vytváření co nejspravedlivějšího rozúčtovacího řádu.

Jak jsme již oznámili loni, ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) vyměřil OSA pokutu ve věci zohledňování obsazenosti hotelových a lázeňských pokojů v letech 2008–2014. OSA proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, který však ÚOHS neuznal, pokuta se stala pravomocnou a OSA byl nucen ji zaplatit. Máme však velmi silné argumenty a přesvědčení, že OSA se údajného zneužití dominantního postavení nedopustil, a proto se bráníme soudní cestou. Jde o běh na dlouhou trať, ale jsme, stejně jako právníci zastupující OSA, přesvědčeni, že spor vyhrajeme.

Stav nouze: Závěr zprávy se zákonitě prolíná i do roku 2021. Tak jako celý svět jsme vstoupili do druhého roku koronavirové pandemie. Rušení kulturních akcí představuje ekonomické ztráty nejen pro výkonné umělce, ale také pro autory. Celá dozorčí rada považovala za nutné a samozřejmé poskytnout autorům v situaci pandemie covidu-19 mimořádnou finanční podporu jako částečnou náhradu za rapidní pokles honorářů z veřejných koncertů. A to jak v první, jarní vlně, tak v té druhé, podzimní. Bylo nám potěšením, že v důsledku dobrého hospodaření v minulosti jsme si toto mohli dovolit.

Dalším problémem byla skutečnost, že koronavirovou pandemií byli ze značné části a vážně postiženi i naši obchodní partneři. I když se OSA při vybírání licenčních poplatků musí chovat jako zdatný obchodník, krizová situace s ekonomickým dopadem hraničícím mnohdy s existenčním ohrožením vyžaduje i lidskou slušnost. Proto byly na požádání odpuštěny licenční poplatky všem, kteří v důsledku krize museli zavřít brány svých obchodů, kadeřnictví, hotelů či restaurací. Je samozřejmě nutno zmínit, že veškerá rozhodnutí dozorčí rady proběhla v souladu s platnými stanovami, rozúčtovacím řádem a ostatními závaznými dokumenty.

Přes pokračující očkování nejen u nás, ale i v celém světě nelze vyloučit, že s koronavirem a restriktivními opatřeními budeme dále žít i v roce 2021. Dozorčí rada ve spolupráci s představenstvem OSA bude flexibilně reagovat na situaci a jistě zvládne plnit úkoly na ni kladené i v této mimořádné situaci.

Za dozorčí radu

 

Jolana Zemanová
místopředsedkyně DR                                            

 

Michael Prostějovský
místopředseda DR

Schváleno dozorčí radou dne 30. 3. 2021.