Důležité! Upozorňujeme na plánovanou odstávku všech našich služeb od 24. 5. 2024 od 14:00 do půlnoci 28. 5. 2024 z důvodu stěhování serverů. Budova OSA bude taktéž zavřená. Více informací zde.

x

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato zpráva o činnosti dozorčí rady se vztahuje na období od minulého valného shromáždění, konaného dne 27. 5. 2019, k valnému shromáždění 2020, konanému dne 25. 5. 2020.

Úvodní informace: Personální obsazení v našem tříčlenném představenstvu i složení dozorčí rady zůstávají od voleb v minulém roce beze změny.

Audit: Představenstvo Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada. Řádný audit provedený nezávislou společností APOGEO Audit, s.r.o., nezjistil v účetnictví OSA za rok 2019 žádné závady a informace uvedené ve výroční zprávě představenstva OSA jsou ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Hospodářské výsledky: OSA i v roce 2019 vytrvale (již od roku 2013) pokračuje v ekonomickém růstu. Celkové inkaso bylo navýšeno o 11,64 %. V roce 2019 tak OSA opět láme historické rekordy a dosahuje svého nejlepšího hospodářského výsledku.

 

Připomínám, že od 1. 1. 2018 OSA vybírá v oblasti veřejného provozování pro všechny kolektivní správce hudební oblasti. Ale ani po očištění od inkasa pro ostatní kolektivní správce si OSA nevedl zrovna špatně. Naše vlastní inkaso představuje částku 1 118 448 v tisících Kč. Nahoru šlo především veřejné provozování a vysílání. Příjmy z mechanických práv oproti předchozímu roku, podle očekávání, opět poklesly. Další informace a podrobnosti najdete dále v ročence v kapitole Hospodaření OSA v roce 2019.

Členská základna: K 31. 12. 2019 OSA smluvně zastupoval celkem 9 691 nositelů práv, z toho 6 696 žijících autorů, 2 851 dědiců a 144 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 404 autorů a 10 nakladatelů. K 31. 12. 2019 měl spolek OSA 587 členů, z toho 418 skladatelů, 92 textařů, 27 nakladatelů a 50 dědiců. Od 1. 1. 2020 bylo přijato 16 nových členů. V průběhu roku 2020 k datu tohoto zápisu zemřelo 9 členů. Detailní informace najdete v kapitole Klienti OSA Ročenky 2019.
Z těch, kteří splnili podmínky pro vznik členství, letos podalo žádost 21 autorů. Z toho je 15 skladatelů populární hudby, 2 skladatelé vážné hudby a 4 textaři. O přijetí žádá také jeden nakladatel. O těchto žádostech rozhodne valné shromáždění členů OSA konané v roce 2020.

Činnost dozorčí rady: Leitmotivem minulého roku byla jistě příprava a realizace oslav významného výročí – 100 let od založení OSA. Jejich těžištěm se stal galakoncert, který proběhl dne 9. 10. 2019 v Hudebním divadle Karlín. Koncert ze záznamu vysílala Česká televize a je trvale přístupný v archivu ČT. Dne 7. 1. 2020 proběhla za účasti členů OSA, obchodních partnerů a zaměstnanců OSA vernisáž výstavy 100 let OSA v prostorách nové budovy Národního muzea – společenském sále. Výstava byla veřejnosti přístupná do 28. 2. 2020.

V rámci stého výročí jsme byli také aktivní na našich webových stránkách a sociálních sítích. Naším cílem bylo informovat veřejnost o historii vzniku OSA, ale také o jeho současné podobě a jeho činnosti. Zároveň jsme se snažili vyvracet mýty a nepravdy, které o OSA kolují. Tyto projekty ještě stále probíhají.

Na letošním valném shromáždění nepředkládáme žádné zásadní změny kromě bodu, který mění rozúčtování při televizním vysílání. Po dlouhých letech se podařilo s vysílateli dojednat odměnu za synchronizaci jako samostatnou položku. Z tohoto důvodu se odměna za synchronizaci stane opět jednorázovou částkou a tabulka pro TV by se měla vrátit do původního stavu z roku 2006, tj. bez koeficientu 5.  

Letos nepředkládáme navýšení koeficientů koncertního provedení u kategorií 3, 5 a 6, pro které se loni ani při druhém hlasování nenašlo dost souhlasných hlasů v profesní skupině textařů. Porovnání simulace rozúčtování za rok 2019 podle nových a starých pravidel ukázalo mnohem měkčí rozdíly – řádově v jednotkách procent – než při první simulaci za rok 2018. Vývoj AO v těchto kategoriích budeme dále sledovat.  

Během minulého roku jsme obdrželi oznámení Ministerstva kultury o zahájení implementačních prací u Směrnice EU 2019/789 (směrnice týkající se vysílání a přenosu vysílání) a 2019/790 (směrnice o autorském právu). Směrnice rozšiřuje stávající právní předpisy o autorských právech na jednotném digitálním trhu EU. I přes kontroverze kolem článků 11 a 13 prošla směrnice dne 26. 3. 2019 schvalovacím procesem, a členské státy EU jsou povinny přijmout zákony implementující tuto směrnici do dvou let. Fakticky se tak přenáší odpovědnost za porušení autorských práv od uživatelů směrem ke službám pro sdílení obsahu. Ministerstvo bude organizovat setkání zainteresovaných stran v rámci veřejných konzultací, kterých se zúčastní také OSA.

Před koncem loňského roku byla úspěšně dokončena jednání mezi OSA a TV NOVA ohledně narovnání za roky 2016–2019. Byla také podepsána dohoda a licenční smlouva na následující roky za obchodních podmínek schválených dozorčí radou. Dlouholetý spor tak byl mimosoudně ukončen.

A teď jedna událost, která nás příliš nepotěšila. ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) vyměřil OSA pokutu ve věci zohledňování obsazenosti hotelových a lázeňských pokojů v letech 2008–2014. OSA proti tomuto rozhodnutí podal rozklad. Kauza proto není ukončená a pokuta není pravomocná. Máme velmi silné argumenty pro přesvědčení, že OSA se údajného zneužití dominantního postavení nedopustil. Budeme se bránit.

V pátek 17. 1. 2020 proběhla tisková konference za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, na které bylo oznámeno uzavření hromadné licenční smlouvy OSA v zastoupení všech kolektivních správců se Sdružením místních samospráv (SMS), zastoupeným JUDr. Stanislavem Polčákem. Členové SMS si budou moci zakoupit balíček licencí na základě, kterých budou moci pořádat hudební produkce v obcích, ať již s živou nebo reprodukovanou hudbou. Doufáme, že tento vstřícný krok uklidní obce a jejich starosty ve vztahu ke kolektivní správě autorských práv.

Koordinační Výbor Autorských Spolků: V lednu 2020 byla založena platforma KVAS. Iniciátorem byl prof. Vadim Petrov a OSA je společně s Dilií jejím zakladatelem. Koordinační výbor autorů je neformálním sdružením bez právní subjektivity, které se bude scházet maximálně čtyřikrát do roka. Jeho členy jsou tyto další organizace: Asociace hudebních umělců a vědců – AHUV, Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, Asociace spisovatelů – AS, Český filmový a televizní svaz – FITES, Obec spisovatelů – OS, PEN klub a Svaz autorů a interpretů – SAI. Prvním případem, kde bude vhodné postupovat společně, je chystaná novela autorského zákona, kde se jistě objeví mnoho protiautorsky zaměřených poslaneckých návrhů. KVAS již oslovil současného ministra kultury, který založení tohoto připomínkového a konzultačního místa vítá.

Stav nouze: S jistými obavami sledujeme nepříznivý vývoj související s šířením koronaviru v Evropě. Rušení kulturních akcí představuje ekonomické ztráty nejen pro výkonné umělce, ale i pro autory. V době platných omezení musíme počítat s výpadky inkasa, a to zejména ve veřejném provozování. Dopady můžeme jen odhadovat, doba těchto opatření je velká neznámá. Budeme proto hledat cesty, jak pomoci autorům v případech finanční tísně, a to například prostřednictvím sociálního fondu, záloh nebo výplat mimo běžné termíny. Doufám, že v době konání VS již budeme moudřejší.

Závěr: Nezbývá, než abych jménem dozorčí rady vyslovil poděkování představenstvu a zaměstnancům OSA za jejich mimořádné úsilí a vynikající celoroční výsledky. Zároveň nám i našim zaměstnancům přeji, abychom „stav nouze“ přežili ve zdraví.

Dozorčí rada děkuje všem za důvěru a přeje vám mnoho dalších úspěchů a bohatou inspiraci.

Schváleno dozorčí radou dne 17. 3. 2020

 

Luboš Andršt
předseda dozorčí rady