Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato zpráva o činnosti dozorčí rady se vztahuje na období od minulého valného shromáždění konaného dne 28. 5. 2018 k valnému shromáždění konanému dne 27. 5. 2019 a je doplněna stručným přehledem činnosti dozorčí rady za uplynulé tříleté volební období.

ÚVODNÍ INFORMACE: Personální obsazení v našem tříčlenném představenstvu je stabilní a zůstává beze změny. Také složení dozorčí rady nedoznalo žádných změn. Ministerstvo kultury akceptovalo náš sazebník platný od 1. ledna 2019.

AUDIT: Představenstvo spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve spolku odpovídá dozorčí rada. Řádný audit provedený nezávislou společností APOGEO Audit, s. r. o., nezjistil v účetnictví OSA za rok 2018 žádné závady a informace uvedené ve výroční zprávě představenstva OSA jsou ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou.

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY: OSA po překročení jedné miliardy Kč inkasa neusnul na vavřínech a také v roce 2018 vytrvale pokračuje v ekonomickém růstu. Skokový nárůst v minulém roce však podstatně ovlivnila skutečnost, že od 1. 1. 2018 OSA vybírá v oblasti veřejného provozování pro všechny kolektivní správce hudební oblasti. Laťka celkového inkasa tak poskočila o 18,83 %. Ale i po očištění od inkasa, vybraného na základě nově uzavřených dohod s kolektivním správcem Intergram, navýšil OSA inkaso o 2,99 %. V číselném vyjádření to představuje částku 31 170 000 Kč.

V roce 2018 tak OSA opět dosáhl historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Ve sloupci celkového inkasa je číslo v závorce pro průběžné srovnání s rokem 2017. Je to celkové inkaso podle původní metodiky, tedy bez odměn vybraných na základě nově uzavřených dohod s kolektivním správcem Intergram. Díky tomu, že se OSA stal jediným inkasním místem kolektivní správy veřejného provozování hudby, jsme dosáhli nejnižšího režijního zatížení od počátku 90. let. Další informace a podrobnosti najdete ve Výroční zprávě OSA.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA: K 31. 12. 2018 OSA zastupoval celkem 9 338 domácích nositelů práv. Členská základna se meziročně mírně změnila, stav k 31. 12. 2018 byl celkem 578 členů proti 587 v roce 2017, z toho 411 skladatelů (338 pop, 73 vážná hudba), 92 textařů, 50 dědiců a 25 nakladatelů. Od 1. 1. 2019 přibylo 18 členů přijatých valným shromážděním v roce 2018 a jeden člen změnil skupinu z nakladatele na autora. Do 18. 3. 2019 zemřeli 2 členové OSA. Aktuální stav je 594 členů, z toho 352 skladatelů populární hudby, 72 skladatelů vážné hudby, 93 textařů, 50 dědiců a 27 nakladatelů. Z pohledu profesních skupin jsou aktuální počty: 466 skladatelů, 101 textařů a 27 nakladatelů.

Z těch, kteří splnili podmínky pro vznik členství, letos podalo žádost 15 zastupovaných. Z toho je 10 skladatelů populární hudby, 2 skladatelé vážné hudby, 2 textaři a 1 žádá o výjimečné přijetí za člena do sekce skladatelů. O těchto žádostech rozhodne letošní valné shromáždění členů OSA.

ČINNOST DOZORČÍ RADY: Po roce platnosti nového rozúčtovacího řádu v oblasti veřejných produkcí živé hudby jsme provedli analýzu jeho dopadů. Nové rozúčtování jsme porovnali se simulací rozúčtování za stejné období podle starých pravidel. Výsledky srovnání průměrných hodnot vyplacených honorářů v jednotlivých kategoriích přesvědčivě dokazují, že nová pravidla naplnila naše očekávání. A to jak z pohledu plánované funkcionality, tak z pohledu vyplacených autorských odměn. Kategorie 7 a 8 si podle očekávání, díky zrušení inkasních koeficientů, polepšily. Určité poklesy nastaly u kategorií 3, 5 a 6. Zde navrhujeme korekce koeficientů. Ostatní kategorie zůstaly na svých průměrných hodnotách. Jsme přesvědčeni, že vedle záruky spravedlivého rozúčtování tato pravidla zajišťují dlouhodobou podporu vážné a nekomerční hudby. Nemalou předností nového systému je jeho legislativní čistota, jednoduchost a transparentnost.

Legislativní proces, který vrcholil na přelomu roku 2018/2019, přerušil naši vzestupnou kadenci nepříjemnou disonancí. V minulém roce naši zákonodárci začali projednávat „mininovelu“ autorského zákona v rámci takzvané marrákešské dohody. Mělo se jednat pouze o úlevy pro zdravotně postižené uživatele. Senátor Valenta využil příležitosti a připravil pozměňovací návrh, který byl jasným útokem na soukromé vlastnictví vyplývající z umělecké činnosti a na samotný princip autorského práva. K našemu překvapení Senát, který má být pojistkou spravedlnosti a legislativní čistoty, tento paskvil schválil, přestože návrh byl evidentně v rozporu s unijním právem a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. Taková změna autorského zákona by všechny nositele práv – jak autory, tak výkonné umělce – připravila o nemalé prostředky. Odhadem bychom mohli přijít až o třetinu příjmů z veřejného provozování, tj. o inkaso za audio i audiovizuální přístroje umístěné ve veřejných prostorách a provozovnách.

Pod touto hrozbou začali jednotliví umělci i dotčené organizace protestovat. Byli to především kolektivní správci OSA, Intergram, Dilia, OOA-S, ale i Svaz autorů a interpretů, včetně Herecké asociace. Bylo by zbytečné vyjmenovávat, kdo čím přispěl. Každý dělal, co mohl. Vydávali jsme prohlášení, rozběhla se společná petice, články, rozhovory, uspořádali jsme tiskovou konferenci za účasti médií, ale také jsme se přímo obraceli na osobnosti politické scény. Konečně jsme mluvili jednotným hlasem a bylo nás slyšet. Při této příležitosti děkujeme všem, kteří zmíněnou petici podpořili nebo se zapojili jiným způsobem. Při hlasování v parlamentu začátkem letošního roku nakonec prošel vládní návrh bez senátního přílepku. To bylo potěšující, ale Pandořina skříňka zůstala pootevřená a dva poslanci (za SPD a ANO) již znovu podali stejný, odmítnutý návrh. Hlasovací kolečko se tedy bude opakovat a měli bychom být připraveni na variantu, že celou věc ukončí soud. V takovém případě bychom se museli smířit s dočasným výpadkem části inkasa. Podle existujících judikátů Soudního dvora EU předpokládáme obdobný průběh jako u našeho staršího, vyhraného sporu o přístroje umístěné v hotelových pokojích.

Dozorčí rada společně s představenstvem také zahájila přípravy na oslavu letošního zcela mimořádného výročí, 100 let OSA. Vzhledem k dlouhým termínům pro zajištění vhodných prostor a plánování účinkujících jsme museli začít s předstihem. Dokončení oslav pak bude na představenstvu a nově zvolené dozorčí radě. Zatím počítáme s galavečerem dne 9. října v Hudebním divadle Karlín (tj. v den založení OSA v roce 1919). Pracuje se na výpravné publikaci s pracovním názvem „Sto hitů OSA“, obsahující za každý rok jednu skladbu domácí tvorby. Také počítáme s putovní výstavou „Sto let OSA“, sestavenou z dobových materiálů uchovaných v bohatém archivu OSA.

V letošním roce jsme spustili nové, vylepšené webové stránky OSA, na kterých jsme téměř celý loňský rok pracovali. Nové stránky obsahují také e-shop, umožňující elektronické uzavírání licenčních smluv, s platební bránou pro uživatele autorských děl. Po zadání parametrů žadatelem je sazba vypočtena a na jeho e-mail je automaticky odeslána licenční smlouva. Po finančním vyrovnání, které lze uskutečnit přímo přes platební bránu, obdrží uživatel fakturu. Prostřednictvím webových stránek mohou také noví zájemci o zastupování požádat o uzavření smlouvy s OSA. Doufáme, že stránky jsou nejen graficky lépe zpracované, ale i mnohem přehlednější, obsáhlejší a k uživatelům vlídnější.

STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTI MANAGEMENTU OSA ZA UPLYNULÉ TŘÍLETÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

V roce 2016 jsme nejvíce času věnovali novele autorského zákona a přípravě změn základních dokumentů OSA. Na valném shromáždění 2017 jsme museli své vnitřní předpisy přizpůsobit požadavkům nového autorského zákona. Úspěšně jsme změnili své stanovy, jednací řád valného shromáždění, ale také jsme zásadním způsobem změnili rozúčtovací řád, včetně statutu kulturního a sociálního fondu. Nová pravidla pro konání a průběh valného shromáždění členů OSA jsme uvedli do života na valném shromáždění 2018. Byla to především možnost elektronického hlasování ze vzdáleného místa, právo zmocnit jinou osobu, aby se jménem člena účastnila valného shromáždění, a rovněž jsme přistoupili k hlasování pomocí hlasovacího zařízení, abychom šetřili čas účastníků VS.

Velkým zadostiučiněním pro nás bylo jednou zastavené řízení a podruhé schválení našeho sazebníku, přezkoumaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V prvním případě se jednalo o navýšení v oblasti živé hudby (2016), kdy na ÚOHS dorazily stovky podání. Ve druhém případě to byla reakce na naše „pověstné zdražení o 50 %“ (2017). Museli jsme úřad sami o přezkoumání požádat, abychom vyhověli retroaktivnímu ustanovení v novelizovaném zákoně. V obou případech jsme uspěli. Naše argumentace a výsledky srovnání se sazbami jiných členských států EU jasně hovořily v náš prospěch. Všechny změny v sazebníku za poslední tři roky jsme ustáli. Rovněž Ministerstvo kultury ČR – podle dikce nového AZ – považuje náš kompletní sazebník vydaný v srpnu 2018 za odsouhlasený.

Od 1. 1. 2017 je OSA členem Hospodářské komory ČR. Považovali jsme za správné vstoupit do této organizace, abychom deklarovali svou příslušnost k soukromé podnikatelské sféře. Některé dílčí otázky, které se nás dotýkají, se opravdu na poli HK ČR probírají, a naše členství tak rozhodně nezůstalo jen formálním krokem.

Od 1. 1. 2018 se OSA stal jediným inkasním místem pro všechny kolektivní správce působící v hudební oblasti. Vybíráme zároveň pro Intergram, Dilii, OOA-S i OAZA. Je to významný pokrok, který všem kolektivním správcům snižuje náklady a zvyšuje efektivitu výběru OSA. Princip jednotného inkasního místa je zároveň výhodný i pro uživatele. Mají okamžitý přehled o svých závazcích a mohou si zvolit způsob platby.

Jak jsme již uvedli, OSA po překročení inkasa ve výši jedné miliardy Kč neusíná na vavřínech a rok co rok vytrvale pokračuje v ekonomickém růstu. Děje se tak již od roku 2013 a za posledních pět let tak OSA navýšil své celkové inkaso o 383 mil. Kč.

ZÁVĚR: Výsledky loňského roku potvrzují vzestupný trend hospodářských výsledků OSA. Máme stabilní a kvalifikované představenstvo. Po novele autorského zákona se nám podařilo přepracovat a vyčistit naše základní dokumenty, v žádném ohledu nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Prakticky všechny procesy vybírání a rozúčtování autorských odměn probíhají elektronicky. Máme vynikající časopis Autor in a bezvadnou společenskou akci Ceny OSA. Komunikujeme se zastupovanými, s uživateli i veřejností a jsme stoprocentně transparentní. S klidným svědomím lze říci, že máme čistý stůl. Avšak to, co nás nenechává klidně spát, jsou pokusy poškodit správu autorských práv pomocí vnitřní legislativy. To, co bychom čekali nejméně. V době, kdy se EU snaží napravit dlouholetou chybu a nastolit v prostředí kyberprostoru ochranu autorských práv, si čeští zákonodárci lámou hlavu, jak na domácí půdě připravit nositele autorských práv o jejich tradiční příjmy. Navzdory předkladateli zákona, kterým je Ministerstvo kultury ČR, dává část poslanců a senátorů najevo svůj nedostatečný vhled do oblasti duševního vlastnictví a využívá ho jen jako politikum. Naštěstí nejsme úplně bezbranní. Můžeme se opět semknout a opřít se o právo Evropské unie. A to rozhodně uděláme.

Dovolte mi, abych jménem dozorčí rady vyslovil mimořádné poděkování představenstvu a zaměstnancům OSA za jejich celoroční úsilí a vám všem poděkoval za důvěru. Dozorčí rada vám přeje mnoho tvůrčích i osobních úspěchů.

 

Luboš Andršt
předseda dozorčí rady