Vyplňte online formulář žádosti o uzavření smlouvy s OSA

01
Základní údaje
Daňové identifikační číslo, pokud Vám bylo přiděleno
Uveďte stát, ve kterém odvádíte daně
02
Výplata autorských
odměn
Údaje o účtu v CZK
/
Údaje o účtu v EUR
03
Ediční název
Prohlašuji, že nakladatelství bude vedle své obchodní firmy používat při své činnosti také názvu/názvů:
04
Rozsah smlouvy

Valné shromáždění OSA schválilo následující kategorie práv:

  1. živé nedivadelní provozování díla a přenos živého provozování (§ 19 AZ);
  2. vysílání díla rozhlasem (§ 21 AZ) a rozmnožování díla (§ 13 AZ) za účelem jeho vysílání rozhlasem;
  3. vysílání díla televizí (§ 21 AZ), včetně práva zařadit dílo do audiovizuálního díla televizním vysílatelem (příp. v koprodukci s jiným televizním vysílatelem), je-li toto audiovizuální dílo určeno pro užití tímto vysílatelem, a rozmnožování díla (§ 13 AZ) zaúčelem jeho vysílání televizí;
  4. přenos rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 22 AZ);
  5. provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ);
  6.  provozování rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 23 AZ);
  7. zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí - tzv. provozovací online práva; rozmnožování díla (§ 13 AZ) v provedení výkonnými umělci v elektronické formě - tzv. mechanická online práva;
  8. rozmnožování díla v provedení výkonnými umělci s výjimkou užití dle bodů b), c) a g) (§ 13 AZ) a rozšiřování rozmnoženin díla (§ 14 AZ);
  9. pronájem (§ 15 AZ) a půjčování (§ 16 AZ) rozmnoženiny díla; právo na přiměřenou odměnu za pronájem rozmnoženiny díla (§ 97d, odst. 1 písm. b) AZ);
  10. právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu (§ 97d, odst. 1 písm. a) bod 3. AZ)

OSA vykonává správu autorských majetkových práv na celém světě.
Ve Stanovách OSA, čl. 4 je uveden výčet Vašich práv vyplývajících z autorského zákona (AZ). Stanovy jsou Vám k dispozici zde. Odesláním tohoto online formuláře stvrzujete, že jste se s uvedeným seznámil/a.

05
Osobní údaje

V této žádosti poskytuje nakladatel/nakladatelka OSA své osobní údaje. Do doby, než nabude účinnosti smlouva o správě autorských majetkových práv, bude OSA tyto údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv a po 30 dnech za účelem výkonu povinné a rozšířené kolektivní správy.
V případě sporu týkajícího se výkonu kolektivní správy k dílům je OSA oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem ochrany svých a Vašich práv. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však OSA nemůže vykonávat kolektivní správu k dílům, ke kterým Vám náležejí autorská majetková práva. Ve Vašem zájmu informujte OSA o změnách osobních údajů. Na své osobní údaje spravované OSA jste oprávněn/a nahlížet a požadovat jejich případnou opravu. Podrobné informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně poučení o Vašich právech, o příjemcích údajů, jejich předávání do zahraničí apod., jsou uvedeny zde. OSA tyto informace průběžně upravuje a doplňuje, aby Vám poskytl jejich aktuální znění.

s autorem