Od 26. 6. 2024 nás najdete na nové adrese Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2! Více informací zde.

x
Valné shromáždění OSA 2024 přineslo významné změny i rozšíření členské základny
12. června 2024

Valné shromáždění OSA 2024 přineslo významné změny i rozšíření členské základny

Na valném shromáždění členů OSA, které se konalo v pondělí 20. 5. 2024, se rozhodovalo o důležitých změnách rozúčtovacího řádu, stanov i statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu. Členská základna se rozrostla o 23 nových členů, včetně známých jmen jako Jan Dřízal, Hasan, Patricie Kaňok, Marpo, Ondřej Žatkuliak či nakladatelství Warner Music Czech Republic.

Valné shromáždění členů OSA (VS) je nejvyšším orgánem, který zasedá jednou ročně. Hlasování o klíčových otázkách probíhalo nejen fyzicky během konání shromáždění, tak také elektronicky s týdenním předstihem prostřednictvím systému Infosa. Celkem se jej účastnilo 100 členů OSA (76 skladatelů, 14 textařů a 10 nakladatelů).

Členská základna OSA se rozšířila o 23 nových členů – 11 skladatelů, 8 textařů, 1 dědičku z profesní skupiny textařů a 3 nakladatele.

Významné změny klíčových dokumentů OSA

ROZÚČTOVACÍ ŘÁD

 • Období výnosů, které jsou základem pro rozúčtování neadresných odměn (autorské odměny, k nimž nedostáváme hlášení užitých děl), je zkrácené na jeden kalendářní rok.
 • Rozúčtování autorských odměn ze streamovacích služeb televizních vysílatelů, které nabízí svůj obsah zdarma, bude adresné za předpokladu, že nám vysílatelé poskytnou přehled odehraných skladeb.
 • Hudba k počítačovým hrám je zařazena do kategorie č. 8 (stejně jako například hudba filmová či scénická).

STANOVY

 • Spolek změní název na OSA, z.s., čímž naváže na původní prvorepublikový název.
 • OSA může v oblastech, které se dotýkají kolektivní správy práv, uplatňovat nároky vyplývající z práva na ochranu proti nekalé soutěži. Jedná se zejména o možné nároky proti platformám, které hledají skuliny v obchodních podmínkách legálních a licencovaných platforem. Toto oprávnění je do stanov výslovně začleněno pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o tomto oprávnění.
 • Rozšíření a konkretizace oblastí vedlejších činností OSA.
 • Pozvánky na valné shromáždění budou zasílány elektronicky prostřednictvím Infosy, e-mailem nebo datovou schránkou. Fyzicky ji obdrží pouze ti členové, kteří tyto elektronické způsoby komunikace nepoužívají či o to požádají.
 • Do usnášeníschopnosti valného shromáždění se započítávají také členové, kteří hlasovali elektronicky.
 • Zvyšují se limity pro představenstvo pro schvalování smluv s obchodními partnery ze 100 tis. Kč na 150 tis. Kč u měsíčního plnění a z 500 tis. Kč na 750 tis. Kč u jednorázových zakázek.
 • Zvyšují se limity pro představenstvo pro schvalování záloh na autorské odměny ze 100 tis. Kč na 150 tis. Kč.

KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ FOND

 • Částka přidělovaná do Fondu na podporu hudební tvorby se snižuje z 25 % na 20 % z celkového objemu prostředků a příděl do Kulturního a vzdělávacího fondu se naopak navyšuje z 60 % na 65 %.

Ekonomické výsledky roku 2023

Na VS členové schválili zprávu o hospodaření spolku za rok 2023. Tento rok byl pro hudební autory a nakladatele historicky nejúspěšnějším – inkaso za poskytnuté licence překonalo hranici 1,44 miliardy korun. Celkové inkaso pro všechny kolektivní správce činilo 1,71 miliardy korun, což představuje 18% nárůst oproti roku 2022.

Hlavním zdrojem příjmů zůstává televizní vysílání, za které OSA inkasoval pro autory a nakladatele 331,4 mil. Kč. Na druhém místě jsou příjmy z pouštění hudby v restauracích, obchodech či kadeřnictvích, které dosáhly 202,9 mil. Kč. Třetí místo zaujímají příjmy z koncertů ve výši 195,2 mil. Kč. Významně se dařilo také exportu domácí hudby do zahraničí, kde příjmy vzrostly o téměř 34 % oproti předchozímu roku.

Bližší informace nejen o hospodaření OSA naleznete v Ročence OSA za rok 2023 nebo v hospodářských výsledcích.

Foto: Matyáš Habanec