Pokud jste byli zasaženi opatřeními vlády a vaše provozovna byla uzavřená nebo v ní bylo radikálně omezené provozování bez přítomnosti veřejnosti, nabízíme vám za toto období možnost kompenzace.

OSA, Intergram a další kolektivní správci se dohodli, že za jarní měsíce, po které platila omezení, nebudou účtovat žádné odměny. To platí, i když omezení vlády netrvala po celý měsíc, ale jen několik dní.

Našim klientům nabízíme buď slevu 25% na smlouvu na příští rok, nebo vrácení již uhrazené odměny za dobu odstávky. Dále je možné si prodloužit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář.

Ptáte se

Uzavřel/a jsem smlouvu a zaplatil/a jsem autorskou odměnu i za období, po které platí mimořádná opatření, ale provozovnu mám uzavřenou. Jak získám poměrnou část autorské odměny zpět?

Pro vrácení poměrné části autorských odměn je nutné vyplnit žádost COVID-19. Na základě této žádosti vám dodatkem upravíme licenční smlouvu a jako kompenzaci nabízíme buď slevu 25% na smlouvu na další rok, nebo vrácení uhrazené odměny. Dále si můžete odložit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář, pokud jste ještě odměnu nezaplatili.

 

Obdržel/a jsem návrh licenční smlouvy, která zahrnuje období, po které mám z důvodu opatření vlády uzavřenou provozovnu. Co mám dělat, jak mám postupovat?

V takovém případě, prosím, zatím licenční smlouvu nepodepisujte. Obraťte se laskavě na naší zákaznickou linku e-mailem vp@osa.cz nebo tel. 220 315 000. Návrh licenční smlouvy vám opravíme a tuto odstávku v kalkulaci zohledníme.

Licenční smlouvu na toto období jsem už uzavřel/a a přišla mi faktura. Mám ji zaplatit?

Fakturu, prosím, neplaťte. O opravu licenční smlouvy si můžete požádat prostřednictvím žádosti COVID-19. Na základě této žádosti vám zašleme dodatek ke smlouvě i opravný daňový doklad, který již zohlední měsíce, po které byla vaše provozovna uzavřena.

Zatím jsem neobdržel/a návrh licenční smlouvy na letošní rok, jak mám postupovat?

Pokud jste nějakým nedopatřením zatím nový návrh smlouvy nedostali, obraťte se, prosím, na naši zákaznickou linku na tel: 220 315 000 nebo na e-mail: vp@osa.cz.

Mám problém s úhradou autorské odměny, potřebuji odložit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář.

OSA aktuálně umožňuje svým klientům odložit splatnost faktury až o 90 dní. Dále lze uzavřít splátkový kalendář. Pro vystavení splátkového kalendáře nebo dohodu o odložení splatnosti pohledávky se obraťte na naše pohledávkové oddělení:  upominky@osa.cz.

Měl/a jsem pořádat koncert či podobnou akci s hudbou, ale kvůli opatřením jsem akci musel/a zrušit.
 • Pokud hudební produkce vůbec neproběhla, není nutné hradit autorskou odměnu. 
 • Pokud jste akci již ohlásil/a a licenční smlouvu zatím neuzavřel/a, zašlete nám informaci o zrušení akce na e-mail: vp@osa.cz. Návrh licenční smlouvy bude zrušen, o čemž budete informován mailem. 
 • Pokud jste již licenční smlouvu uzavřel/a, odměnu uhradil/a a akce se nakonec nekonala, obraťte se na naši zákaznickou linku: 220 315 000 nebo na e-mail: vp@osa.cz.

Další užitečné informace

Následující informace se vztahují zejména na uživatele, tj. osoby užívající autorská díla (pořadatele hudebních produkcí).

Program antivirus a podpora státu v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
  • v režimu A – v případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci;
  • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. O prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus B až do 31. 10. 2020 rozhodla vláda usnesením ze dne 24. 8. 2020. Dne 14. 10. 2020 vláda schválila prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus A až do konce tohoto Zaměstnavatelé budou mít navíc v režimu A za období od 1. 10. 2020 nárok na 100 % vyplacených náhrad, nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud.
 • Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva práce a sociálních věcí na: www.mpsv.cz. Další informace o prodloužení programu Antivirus A naleznete zde.
 • Vláda dne 25. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona upravující poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti (tzv. „trvalý Kurzarbeit“), jež má nahradit program Antivirus.
 • V případě přijetí zákona má být tato podpora aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví, a to nařízením vlády po projednání v rámci Tripartity (v Radě hospodářské a sociální dohody).
 • Jestliže by zaměstnavateli vznikly překážky v práci v průměrném rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby v důsledku mimořádných událostí, jež vedly ke spuštění Kurzarbeitu, náleží jeho stálým zaměstnancům (tj. se smlouvou na dobu neurčitou a s pracovním poměrem trvajícím alespoň 3 měsíce) namísto náhrady mzdy podpora ve výši 70 % předcházejícího čistého výdělku (maximálně však do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu roku) po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, maximálně však po dobu 12 měsíců.
 • Návrh zákona zatím nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou – toto opatření tedy prozatím nelze využít. Další informace naleznete zde. Návrh zákona ve znění předloženém vládou naleznete zde.
Program na podporu kulturních a kreativních průmyslů "Covid-Kultura" - 1. výzva
 • Dosud mohli o podporu v rámci dotačního programu COVID-KULTURA (1. výzva) žádat pouze podnikatelé v oblasti pořádání kulturních akcí, a to ve formě dotací na marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí.
 • Dne 15. 10. 2020 oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury pokračování tohoto dotačního programu (2. výzvu) za účelem poskytnutí pomoci subjektům, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády souvisejícími s epidemií koronaviru výrazně limitovány ve svém provozu či kterým byly kulturní akce zrušeny či přesunuty, a to tak, aby na pomoc dosáhly i subjekty zasažené druhou vlnou epidemie, včetně autorů, umělců a dalších OSVČ působících v oblasti kultury.
 • V rámci programu pokračují částečné úhrady marně vynaložených výdajů, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností vkultuře. Žádat o ně mohou individuální umělci, pořadatelé hudebních produkcí, hudebních a jiných festivalů v kultuře, technické firmy a další subjekty zabezpečující kulturní služby veřejnosti, umělecká tělesa a soubory, pořadatelé cirkusů, agentury, divadla, neziskové organizace v kultuře Podpora bude poskytována maximálně ve výši 10 miliónů Kč, a to:
  • 50% uznatelných výdajů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí, které se měly konat v období od 10.  do 31. 12. 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, uhrazených v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020,
  • 80 % uznatelných výdajů subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost vkultuře (např. činnost divadla, hudebního klubu, celoroční organizace festivalů…), vztahující se k období od 1.  do 31. 12. 2020, uhrazených v období od 1. 3. do 20. 11. 2020.
 • Podpora v rámci 2. výzvy bude poskytována také ve formě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč na činnost výkonných umělců a odborných umělecko-technických profesí – OSVČ (tj. hercům, hudebníkům, tanečníkům, zpěvákům, zvukovým mistrům, lightdesignérům), a to na umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či souboru děl.
  • Subjekt může předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ.
 • Žádost o podporu v rámci 2. výzvy se bude podávat prostřednictvím portálu AIS MPO, do kterého bude možné přistupovat pouze za pomoci prostředku pro elektronickou identifikaci (o tom se více dozvíte zde). Přijímání žádostí má být spuštěno 23. 10. 2020. O podporu tedy zatím žádat nelze.
 • Více informací naleznete zde a zde. Další podmínky podpory naleznete zde.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde a související usnesení vlády naleznete zde a zde.  
Pozastavení povinnosti vést EET
 • Dne 3. 6. 2020 nabyla účinnosti novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, kterým byla elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložena do konce roku 2020: to znamená jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020. Evidence tržeb tak bude pro všechny vlny spuštěna až 1. ledna 2021. 
 • Vláda dne 10. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým by došlo k odložení všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2023. Legislativní proces však dosud nebyl ukončen a prozatím platí původní termín 1. 1. 2021.
 • Další informace naleznete zde. Návrh zákona ve znění předloženém Poslanecké sněmovně naleznete zde.
Zaměstnanci
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Při nemožnosti pracovat z provozních příčin (prostoj) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % z průměrného výdělku (pokud se nedostává výkonných umělců, protože jsou v cizině nebo v karanténě, dodavatel nedodá zařízení potřebné pro hudební produkci, např. aparaturu, nebo nelze z jiných provozních důvodů pořádat produkci, jedná se o prostoj).
 • Při nemožnosti pracovat z důvodu úředního nařízení (zákaz veřejné hudební produkce), patří zaměstnanci 100 % průměrného výdělku.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky, může zaměstnavatel (u nějž nepůsobí odborová organizace) zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci.
 • Nejvýhodnější pro zaměstnavatele může být místo překážek v práci nařízení vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
   • v režimu A – v případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci;
   • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. O prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus v režimu A i B až do 31. 10. 2020 rozhodla vláda usnesením ze dne 24. 8. 2020.
 • Podrobný manuál MPSV zde
 • Na úrovni vlády je připravován tzv. „trvalý kurzarbeit“, jež má navázat na končící program Antivirus a má sloužit jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví – stát pak bude moci převzít část nákladů zaměstnavatelů spojených s jeho zaměstnanci (výplata, pojistné) v případě překážek v práci. Legislativní proces dosud nebyl zahájen.
Snížení penále zaměstnavatele za odložení platby pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – pozor na končící dobu pro využití snížené penalizace za opožděné platby pojistného!
 • Dne 27. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého budou moci zaměstnavatelé „odložit“ platby sociálního pojištění za květen (splatné do 20. června), červen (splatné do 20. července) a červenec 2020 (splatné do 20. srpna) až do 20. října 2020, pokud řádně odvedou pojistné, které jsou povinni platit jejich zaměstnanci (tj. 6,5 % vyměřovacího základu). 
 • Pokud by zaměstnavatel pojistné zaplatil do 20. října 2020, musel by zaplatit penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále, tj. sníženou o 80 %.
 • Tento dluh na pojistném a na penále nebude v období od 21. června 2020 do 20. října 2020 evidován jako dluh za zaměstnavatelem pro účely vydání potvrzení o stavu závazků příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • Vláda dne 16. 10. 2020 předložila Poslanecké sněmovně k projednání návrh zákona, kterým by bylo právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlouženo až do dubna 2026. Přijetí tohoto zákona by mělo za důsledek prodloužení programu COVID III, přičemž by se ručení ČMZRB vedle provozních úvěrů nově vztahovalo i na investiční úvěry podnikatelů. Další informace naleznete zde.
Možnost odkladu hrazení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující splnění uvedených podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu bude trvat do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
 • V případě provozoven pronajímaných hl. m. Prahou se obraťte se žádostí na magistrát.
Možnost odkladu splátek úvěrů
 • Lze požádat o odklad splátek na 3 nebo 6 měsíců těchto úvěrů: spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů, a to za podmínky že byly sjednány před 26. březnem 2020.
 • Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.
 • Odložení splátek musí být poskytovatelem úvěru provedeno zdarma.
 • Po dobu odkladu se nesplácí ani jistina, ani úroky. Dlužná částka se však bude úročit i nadále – v konečném důsledku odklad splácení způsobí navýšení celkového zaplaceného úroku.
Částečná úhrada nájemného za provozovny v rámci programu Covid - Nájemné - žádosti již nelze podávat!
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16. 10. 2020 zveřejnilo Výzvu 2 k dotačnímu programu COVID – Nájemné, v rámci kterého je poskytována částečná úhrada nájemného za červenec, srpen a září 2020 podnikatelům, kterým byl zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách a náleží do tohoto okruhu provozů (vláda stanovila usnesením a může i rozšířit): provozovny stravovacích služeb, kluby, kina, vzdělávací akce, výstavy, vnitřní sportoviště, posilovny a fitness centra, umělá koupaliště, wellness, zoologické zahrady, historické nebo kulturní objekty (vyjma divadel), zařízení poskytující služby zájmového vzdělávání. Nájemné bude hrazeno ve výši 50 % bez nutnosti participace pronajímatele.
 • Žádosti bude možné podávat od 21. 10. 2020 do 21. 1. 2021, 23:59 hod přes portál AIS MPO.
 • Další podmínky poskytnutí podpory naleznete https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/10/Vyzva2-COVID-Najemne.pdf.
Doporučení pro pořadatele kulturních akcí

V případě zrušení Vámi pořádaných kulturních akcí a navazujících požadavků na vrácení zaplaceného vstupného doporučujeme:

 • Komunikujte se svými zákazníky o aktuální situaci a stavu jejich požadavků na vrácení vstupného.
 • Navrhněte, ať vyčkají na zajištění náhradního termínu kulturní akce.
 • Dle zákona nejste povinni automaticky vracet vstupné, postačí pokud zákazníky upozorníte na to, že si o vrácení vstupného můžou požádat. Mnoho lidí tak neučiní s úmyslem podpořit Vaši akci. Sdělte jim, že mají možnost podpořit umělce a kulturu tím, že se rozhodnou vrácení vstupného ani náhradní termín nepožadovat.
 • Nabídněte převedení kreditu odpovídajícího cenám vstupenek zrušeného představení na věrnostní účet.
Opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí
 • Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti kulturních akc.
 • Organizátoři, kterým byla zrušena kulturní akce v souvislosti s koronavirovou epidemií, mohou místo vrácení již zaplaceného vstupného zákazníkovi (to znamená vstupného zaplaceného před účinností zákona) nabídnout poukaz na kulturní akci (pokud o to zákazník požádá do 31. 3. 2021), který bude moci zákazník vyčerpat na jinou akci v termínu do 31. 10. 2020. V případě zrušení kulturní akce může zákazník požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, jakou mělo zaplacené vstupné.
 • Povinnost pořadatele kulturní akce vrátit již zaplacené vstupné se odkládá po dobu ochranné doby, která začíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce ve sdělovacích prostředcích a končí 31. 10. 2021, nebo končí, pokud pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídnul náhradní kulturní akci do 6 měsíců od vydání poukazu.
 • Vláda dne 14. 10. 2020 předložila Poslanecké sněmovně novelu, kterou by sepůsobnosttohoto zákona rozšířila i na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. 2021. Legislativní proces však dosud nebyl ukončen a prozatím se opatření vztahuje pouze na kulturní akce s termínem do 31. 10. 2020.
Informace pro příjemce dotace od ministerstva kultury
 • Ministerstvo kultury v případě akcí rušených v souvislosti s opatřeními nouzového stavu akceptuje částečnou úhradu prokazatelně vynaložených nákladů vyplývajících ze smluvních podmínek a ze závazků vzniklých před plánovaným termínem konání akce. Tyto náklady budou individuálně posouzeny, včetně krácení původně schválené výše dotace. Pro tento účel je nezbytné bez zbytečného odkladu Ministerstvo kultury informovat a předložit soupis vynaložených nákladů a slovní popis konkrétní situace. Dotaci nebude možné použít na úhradu nákladů, které budou kompenzovány jiným způsobem (ve smyslu dalších podpůrných opatření státu).
 • V případě akcí, jejichž termín realizace se mění na jiný termín roku 2020, budou rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena na základě oznámení o změně. V případě, že bude projekt realizován v omezeném rozsahu či v jiném formátu prezentace, si Ministerstvo kultury vyhrazuje právo individuálního posouzení.
 • Podmínky pro vyúčtování dotace budou jako každoročně uvedeny ve formuláři vyúčtování umístěném na stránkách Ministerstva kultury (nejdříve v červnu 2020).
 • Pro aktuální informace sledujte portál Ministerstva kultury
Vládní balíček podpory na záchranu kultury a výzva k podávání žádostí o dotaci na podporu profesionálního umění
 • Dne 9.4.2020 schválila vláda ČR Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury.
 • Pomoc bude poskytována ve formě dotačních programů Ministerstva kultury.
 • Přijatý balíček se týká těchto oblastí kultury:
  • Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény, primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, malí nakladatelé, které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky.
  • Subjekty nezávislého státem nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem (streaming).
  • Příspěvkové organizace Ministerstva kultury (29 organizací).
  • Profesionální divadla, orchestry a sbory, pokud jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.
 • Dne 16. 6. 2020 vyhlásilo Ministerstvo kultury výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti profesionálního umění, a to:
  • pro subjekty v oblasti klasické hudby, alternativní hudby, divadla a tance, provozující předmětné podporované aktivity veřejně, celoročně a kontinuálně, jestliže
   • dlouhodobě realizují neziskové projekty v oblasti profesionálního umění na území ČR kontinuálně po dobu alespoň tří let, a
   • během této doby (2018-2020) obdržely na svou činnost alespoň jednou dotaci Ministerstva kultury.
 • Výběrové řízení není určeno pro projekty z oblasti filmu, literatury, ani pro výchovně-vzdělávací projekty realizované na školách. O dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace. Hlavním cílem programu je dofinancování základních provozních nákladů nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 potýkají s výpadkem příjmů z vlastní činnosti a se vznikem provozních ztrát.

 • Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci ze záchranného balíčku je 2. listopadu 2020.

 • Podrobnější informace naleznete zde  a k výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace (projekty profesionálního umění) zde a zde
Bezúročné půjčky
 • Vláda chystá úvěrový program COVID III, který má být spuštěn na začátku května (bližší informace dosud nebyly oznámeny). Předchozí úvěrové programy byly rychle vyčerpány. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, ČMZRB bude za ně vystavovat záruky a budou určeny pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců.
 • Za dluhy z ručení za dluhy z těchto úvěrů se ČMZRB zaručí stát – příslušný návrh zákona dne 30. 4. 2020 podepsal prezident republiky a k nabytí účinnosti tak zbývá jen jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální situaci a protiepidemická opatření přijímaná vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že formou následujících opatření chceme snížit riziko nákazy a ochránit zdraví našich zaměstnanců. Abychom dokázali i nadále poskytovat služby našim autorům a obchodním partnerům, s účinností od 19. 10. 2020:

 • Mají naši zaměstnanci možnost pracovat z domova, přesto Vám budou i nadále k dispozici na telefonech a emailu. Provoz kanceláří tak bude značně omezen.
 • Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů.
 • Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 – 16:00 hod.
 • Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 – 15:00 hod., Pá 7:00 – 14:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.