Pokud jste byli zasaženi opatřeními vlády a vaše provozovna byla uzavřená nebo v ní bylo radikálně omezené provozování bez přítomnosti veřejnosti, nabízíme vám za toto období následující možnosti kompenzace:

vrácení již uhrazené odměny,
opravu stávající smlouvy či prodloužení splatnosti faktur,
splátkový kalendář.

Ptáte se

Uzavřel/a jsem smlouvu a zaplatil/a jsem autorskou odměnu i za období, po které platí mimořádná opatření, ale provozovnu mám uzavřenou. Jak získám poměrnou část autorské odměny zpět?

Pro vrácení poměrné části autorských odměn je nutné vyplnit žádost COVID-19. Na základě této žádosti vám dodatkem upravíme licenční smlouvu a vrátíme uhrazenou odměnu. Dále je možné požádat o odklad splatnosti neuhrazených faktur nebo uzavřít splátkový kalendář.

 

Obdržel/a jsem návrh licenční smlouvy, která zahrnuje období, po které mám z důvodu opatření vlády uzavřenou provozovnu. Co mám dělat, jak mám postupovat?

V takovém případě, prosím, zatím licenční smlouvu nepodepisujte. Obraťte se laskavě na naší zákaznickou linku e-mailem vp@osa.cz nebo tel. 220 315 000. Návrh licenční smlouvy vám opravíme a tuto odstávku v kalkulaci zohledníme.

Licenční smlouvu na toto období jsem už uzavřel/a a přišla mi faktura. Mám ji zaplatit?

Fakturu, prosím, neplaťte. O opravu licenční smlouvy si můžete požádat prostřednictvím žádosti COVID-19. Na základě této žádosti vám zašleme dodatek ke smlouvě i opravný daňový doklad, který již zohlední měsíce, po které byla vaše provozovna uzavřena.

Zatím jsem neobdržel/a návrh licenční smlouvy na letošní rok, jak mám postupovat?

Pokud jste nějakým nedopatřením zatím nový návrh smlouvy nedostali, obraťte se, prosím, na naši zákaznickou linku na tel: 220 315 000 nebo na e-mail: vp@osa.cz.

Mám problém s úhradou autorské odměny, potřebuji odložit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář.

OSA aktuálně umožňuje svým klientům odložit splatnost faktury až o 90 dní. Dále lze uzavřít splátkový kalendář. Pro vystavení splátkového kalendáře nebo dohodu o odložení splatnosti pohledávky se obraťte na naše pohledávkové oddělení:  upominky@osa.cz.

Měl/a jsem pořádat koncert či podobnou akci s hudbou, ale kvůli opatřením jsem akci musel/a zrušit.
 • Pokud hudební produkce vůbec neproběhla, není nutné hradit autorskou odměnu. 
 • Pokud jste akci již ohlásil/a a licenční smlouvu zatím neuzavřel/a, zašlete nám informaci o zrušení akce na e-mail: vp@osa.cz. Návrh licenční smlouvy bude zrušen, o čemž budete informován mailem. 
 • Pokud jste již licenční smlouvu uzavřel/a, odměnu uhradil/a a akce se nakonec nekonala, obraťte se na naši zákaznickou linku: 220 315 000 nebo na e-mail: vp@osa.cz.

Kompenzační bonus pro uživatele hudby

Jednoduše a přehledně o kompenzačním bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - základní informace

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč mohou žádat OSVČ, umělecké profese, DPP, DPČ a malé s.r.o. za každý den bezprostředního zákazu či omezení činnosti v důsledku vládních restrikcí. Jde o přímou podporu, která navazuje na jarní tzv. Pětadvacítku, a nelze ji kombinovat s programem Covid-Kultura. Kombinace s programem Covid-Nájemné není vyloučena.

Kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Období, za které je možné požádat o kompenzační bonus
 • První bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč)
 • Druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč)
 • Třetí bonusové období od 22. 11. do 13. 12. 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč)
 • Čtvrté bonusové období od 14. 12. do 24. 12. 2020 (až 11 dní, tj. 5 500 Kč)
 • Páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 (až 30 dní, tj. 15 000 Kč)
 • Šesté bonusové období od 24. 1. 2021 do do 15. 2. 2021 (až 23 dní, tj. 19 000 Kč).

Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

 • autor – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5. 10.)
 • provozovatel restaurace – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5.10)
 • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
 • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)
Komu a kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?
 • OSVČ z řad uměleckých profesí mohou žádat, pokud byla jejich činnost vyloučena alespoň z 80 % v důsledku uzavření divadel, koncertních sálů apod.
 • OSVČ z řad provozovatelů restauračních zařízení, obchodů a služeb, pokud byly jejich provozovny uzavřeny nebo fungovaly v omezeném řežimu, tzn. jejich činnost byla vyloučena alespoň z 80 %.
 • Žadateli byla znemožněna činnost, která je tzv. dominantní zdroj obživy (nadpoloviční) za poslední 4 měsíce.
 • Kompenzační bonus lze nárokovat i v případě, že pobíráte rodičovský příspěvek nebo starobní, invalidní důchod, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.
 • Při podání žádosti se prokazuje splnění zákonných podmínek pro vznik nároku na bonus podepsáním čestného prohlášení.

Kdo dále může žádat?

 • O kompenzační bonus mohou žádat i studenti
 • Nárok vzniká také společníkovi podnikajícímu v odvětvích, která byla zasažena vládními restrikcemi (např. v hotelnictví). Je potřeba splnit zákonné podmínky, mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tis. Kč (u letos zavedených odhadovaný obrat 120 tis. Kč), nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem nebo osobou podle zákona o DPH.
Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu naleznete zde.

Proč nelze kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například Covid-Sport nebo Covid-Kultura?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Kdy a kde se žádosti o kompenzační bonus podávají?

Příjem žádostí již probíhá, formulář naleznete na webu Finanční správy. Žádost lze podat nejpozději:

 • do 5. 1. 2021 pro První bonusové období 
 • do 22. 1. 2021 pro Druhé bonusové období
 • do 15. 2. 2021 pro Třetí bonusové období
 • do 25. 2. 2021 pro Čtvrté bonusové období
 • do 24. 3. 2021 pro Páté bonusové období.

Pokud jste čerpal/a či čerpáte ještě další podporu, pak pro První až Čtvrté bonusové období můžete žádat do 1. 3. 2021.

 • Žadatel může požádat osobně na finančním úřadě či datovou schránkou.
 • Žádost je možné podat písemně a odeslat ji poštou.
 • Žádost je možné podat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Další užitečné informace

Následující informace se vztahují zejména na uživatele, tj. osoby užívající autorská díla (pořadatele hudebních produkcí).

Program Covid 2021 na podporu osob, kterým bylo omezeno podnikání
 • 29. 3. 2021 byla vyhlášena první výzva nového programu Covid 2021, který má souhrnně nahradit jednotlivé specifické programy z roku 2020.
 • Způsobilým žadatelem je fyzická nebo právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona, které v důsledku pandemie nemoci Covid-19 klesly tržby v rozhodném období alespoň o 50 % oproti srovnávacímu období.
 • Podpora je poskytována ve výši 500 Kč na každého zaměstnance a den, minimálně však 1 500 Kč na den, má-li žadatel méně než tři zaměstnance.
 • První rozhodné období je stanoveno na 1. 1. 2021 - 28. 2. 2021 s tím, že srovnávací období bude 1. 1. 2019 - 28. 2. 2019, nebo 1. 1. 2020 – 28. 2. 2020. Vznikla-li osoba žadatele později, může také žádat. Podrobnosti naleznete ve Výzvě zde.
 • V případě žadatelů, kteří žádali o podporu v programu Ubytování II. se za rozhodné období považuje 23. 1. – 31. 3. 2021.
 • Program nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem, programem Covid – Nepokryté náklady, ani dalšími programy na zmírnění dopadů pandemie.
 • Další informace naleznete zde.
Program Covid - Nepokryté náklady
 • Alternativou k programu Covid 2021 je program Covid – Nepokryté náklady. Žadatelé mají možnost vybrat si, který z programů je pro ně výhodnější.
 • Způsobilým žadatelem je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který se kvůli pandemii nachází ve ztrátě, a to bez ohledu na sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.
 • Předpokladem pro získání podpory je pokles obratu (nikoliv zisku, jako v programu Covid 2021) alespoň o 50 % v rozhodném období roku 2021 oproti stejnému období roku 2019 nebo 2020 (dle volby žadatele), a současně skutečnost, že se podnikatel nachází ve ztrátě.
 • Hlavním rozdílem od programu Covid 2021 je způsob výpočtu dotace. V tomto programu se nejedná a paušální platbu za zaměstnance, nýbrž o výpočet dle výkazu zisku a ztrát, a to až do výše 40 milionů korun.
 • První rozhodné období bylo stanovena na 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021, příjem žádostí bude spuštěn 19. 4. 2021 a potrvá do 19. 7. 2021
 • Více informací naleznete zde a zde.
Program na podporu provozoven Covid-Gastro-Uzavřené provozovny
 • Dne 4. 1. 2021 schválila vláda program podpory všech provozoven, které musely na základě říjnových opatření vlády omezit činnost nebo úplně zavřít. Jde například o restaurace, kina, fitness centra, kadeřnictví apod.
 • První výzva programu, která poskytovala podporu za období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021 ve výši 400 Kč za každého zaměstnance a den, pro který byla omezena činnost provozovny na základě vládních opatření. Možnost podávat žádosti skončila dne 15. 3. 2021 a konečný termín nebyl prodloužen.
 • Program je určen pro podnikatele (fyzické i právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, a kteří mají zaměstnance v zaměstnaneckém poměru nebo tzv. spolupracující osoby OSVČ (v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek).
 • Počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.
 • Tento program je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy, jako je program „Antivirus“ nebo „COVID-Nájemné III.“
 • Kompletní informace a materiál pro žadatele naleznete zde.
Program COVID-Kultura-Audiovize v rámci programu COVID-Kultura
 • Výzva je určena pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce, a rovněž pro právnické osoby – provozovatele kin a produkční a distribuční společnosti.
 • Podpora je poskytovaná ve formě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč pro fyzické osoby a až 5 milionů Kč pro právnické osoby.
 • Podmínky: V rámci výzvy bude vyhlášeno šest kategorií, žadatelé mohou žádat pouze jednou a pouze v jedné z nich. Každá kategorie má vlastní pravidla, jedním z těch společných je požadavek, aby žadatel byl daňovým plátcem v ČR. Podrobnosti naleznete na stránkách MPO. 
 • Dotaci NELZE KOMBINOVAT s předchozími výzvami z programu COVID-Kultura, ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ.
 • Dotaci LZE KOMBINOVAT s jarním kompenzačním bonusem a programem COVID-Ošetřovné.
 • Rozhodné období je pro fyzické osoby od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020, pro právnické osoby od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020.
 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 prostřednictvím portálu AIS MPO.
Program na podporu uměleckých profesí COVID-Kultura 3
 • Dosud mohli o podporu v rámci dotačního programu COVID-Kultura (1. výzva) žádat pouze podnikatelé v oblasti pořádání kulturních akcí, a to ve formě dotací na marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí.
 • Dne 15. 10. 2020 oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury pokračování tohoto dotačního programu (2. výzvu), která skončila dne 22. 12. 2020, a byla určena pro OSVČ působící v oblasti kultury. 
 • Vláda vyhlásila 3. výzvu (COVID-Kultura 3), v níž je možné podávat žádosti od 15. 2. 2021. do 30. 4. 2021. a to za rozhodné období od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021.
 • Výzva má formu jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč.
 • Žadatel musí splňovat podmínky podobně, jako ve druhé výzvě, a sice, že musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr, např. zaměstnání v divadle, a současně musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura, a tuto svoji činnost, jejímž primárním cílem je poskytování kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, výtvarného umění či literatury, mají příjmově převažující.
 • Mohou tedy žádat výkonní umělci, autoři a odborné uměleckou-technické profese činné v daných oborech, zpěváci, dramaturgové, akrobati, umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři apod.
 • Detailní podmínky a informace najdete zde.
Program antivirus a podpora státu v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
  • v režimu A – v případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximálně však 39 000 Kč;
   • v případě nuceného uzavření provozu (či jeho významného omezení – provoz např. pouze výdejovým okénkem) zaměstnavatele v přímém důsledku vládních opatření po 10. 2020 přitom lze využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus („A plus“), který se poskytuje ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy a odvodů až do 50 000 Kč; 
  • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximálně však 29 000 Kč.
 • Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. Vláda rozhodla o prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus A i B do konce února 2021, příjem žádostí je posunut až do 30. 4. 2021.
 • Pro aktuální informace sledujte COVID Portál
 • MPSV zveřejnilo upřesnění postupu v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z programu Antivirus v tiskové zprávě zde.
 • Vláda dne 25. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona upravující poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti (tzv. „trvalý Kurzarbeit“), jež má nahradit program Antivirus.
 • V případě přijetí zákona má být tato podpora aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví, a to nařízením vlády po projednání v rámci Tripartity (v Radě hospodářské a sociální dohody).
 • Jestliže by zaměstnavateli vznikly překážky v práci v průměrném rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby v důsledku mimořádných událostí, jež vedly ke spuštění Kurzarbeitu, náleží jeho stálým zaměstnancům (tj. se smlouvou na dobu neurčitou a s pracovním poměrem trvajícím alespoň 3 měsíce) namísto náhrady mzdy podpora ve výši 70 % předcházejícího čistého výdělku (maximálně však do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu roku) po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, maximálně však po dobu 12 měsíců.
 • Návrh zákona zatím nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou – toto opatření tedy prozatím nelze využít. Další informace naleznete zde. Návrh zákona ve znění předloženém vládou naleznete zde.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Pozastavení povinnosti vést EET
 • S účinností od 3. 11. 2020 byla elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložena do konce roku 2022: to znamená jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020. Evidence tržeb tak bude pro všechny vlny spuštěna až 1. ledna 2023. 
 • Zákon ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.
Zaměstnanci
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Při nemožnosti pracovat z provozních příčin (prostoj) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % z průměrného výdělku (pokud se nedostává výkonných umělců, protože jsou v cizině nebo v karanténě, dodavatel nedodá zařízení potřebné pro hudební produkci, např. aparaturu, nebo nelze z jiných provozních důvodů pořádat produkci, jedná se o prostoj).
 • Při nemožnosti pracovat z důvodu úředního nařízení (zákaz veřejné hudební produkce), patří zaměstnanci 100 % průměrného výdělku.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky, může zaměstnavatel (u nějž nepůsobí odborová organizace) zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci.
 • Nejvýhodnější pro zaměstnavatele může být místo překážek v práci nařízení vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
   • v režimu A – v případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci;
   • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. O prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus v režimu A i B až do 31. 10. 2020 rozhodla vláda usnesením ze dne 24. 8. 2020.
 • Podrobný manuál MPSV zde
 • Na úrovni vlády je připravován tzv. „trvalý kurzarbeit“, jež má navázat na končící program Antivirus a má sloužit jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví – stát pak bude moci převzít část nákladů zaměstnavatelů spojených s jeho zaměstnanci (výplata, pojistné) v případě překážek v práci. Legislativní proces dosud nebyl zahájen.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Zákon bude účinný dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Další informace naleznete zde.  
Možnost odkladu hrazení nájmu prostor sloužících podnikání - skončila ochranná doba zákona!
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejbylisou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
Částečná úhrada nájemného za provozovny v rámci programu Covid-Nájemné-Výzva 3
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16. 10. 2020 zveřejnilo Výzvu 2 k dotačnímu programu COVID – Nájemné, v rámci kterého je poskytována částečná úhrada nájemného za červenec, srpen a září 2020 podnikatelům, kterým byl zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách a náleží do tohoto okruhu provozů (vláda stanovila usnesením a může i rozšířit): provozovny stravovacích služeb, kluby, kina, vzdělávací akce, výstavy, vnitřní sportoviště, posilovny a fitness centra, umělá koupaliště, wellness, zoologické zahrady, historické nebo kulturní objekty (vyjma divadel), zařízení poskytující služby zájmového vzdělávání. Nájemné je hrazeno ve výši 50 % bez nutnosti participace pronajímatele.
 • Žádosti v rámci druhé výzvy za rozhodné období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 (červenec, srpen, září, respektive 3. čtvrtletí 2020) bylo možné podávat od 21. 10. 2020 do 4. 2. 2021.
 • Nyní je možné podávat žádosti v rámci třetí výzvy, a to za rozhodné období od 10. 2020 do 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020).
 • Žádosti v rámci třetí výzvy lze podávat od 5. 2. 2021 do 8. 4. 2021 přes portál AIS.
 • Další podmínky poskytnutí podpory naleznete https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/10/Vyzva2-COVID-Najemne.pdf.
 • Více informací naleznete zde.
Doporučení pro pořadatele kulturních akcí

V případě zrušení Vámi pořádaných kulturních akcí a navazujících požadavků na vrácení zaplaceného vstupného doporučujeme:

 • Komunikujte se svými zákazníky o aktuální situaci a stavu jejich požadavků na vrácení vstupného.
 • Navrhněte, ať vyčkají na zajištění náhradního termínu kulturní akce.
 • Dle zákona nejste povinni automaticky vracet vstupné, postačí pokud zákazníky upozorníte na to, že si o vrácení vstupného můžou požádat. Mnoho lidí tak neučiní s úmyslem podpořit Vaši akci. Sdělte jim, že mají možnost podpořit umělce a kulturu tím, že se rozhodnou vrácení vstupného ani náhradní termín nepožadovat.
 • Nabídněte převedení kreditu odpovídajícího cenám vstupenek zrušeného představení na věrnostní účet.
Opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí
 • Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti kulturních akcí,jenž pořadatelům kulturních akcí umožňuje, namísto vracení vstupného na kulturní akce zrušené v souvislosti s epidemií koronaviru, vystavovat poukazy na budoucí kulturní akce, a to ve znění novely účinné ode dne 2. 11. 2020 za následujících podmínek:
  • Organizátoři, kterým byla zrušena kulturní akce (s předpokládaným termínem konání do 30. 9. 2021) v souvislosti s koronavirovou epidemií, mohou místo vrácení již zaplaceného vstupného zákazníkovi nabídnout poukaz na kulturní akci (pokud o to zákazník požádá do 31. 12. 2021), který bude moci zákazník vyčerpat na jinou akci v termínu do 31. 10. 2022. V případě zrušení kulturní akce může zákazník požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, jakou mělo zaplacené vstupné.
  • Povinnost pořadatele kulturní akce vrátit již zaplacené vstupné se odkládá po dobu ochranné doby, která začíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce ve sdělovacích prostředcích a končí 31. 10. 2021, nebo končí, pokud pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídnul náhradní kulturní akci do 6 měsíců od vydání poukazu.
Informace pro příjemce dotace od ministerstva kultury
 • Ministerstvo kultury v případě akcí rušených v souvislosti s opatřeními nouzového stavu akceptuje částečnou úhradu prokazatelně vynaložených nákladů vyplývajících ze smluvních podmínek a ze závazků vzniklých před plánovaným termínem konání akce. Tyto náklady budou individuálně posouzeny, včetně krácení původně schválené výše dotace. Pro tento účel je nezbytné bez zbytečného odkladu Ministerstvo kultury informovat a předložit soupis vynaložených nákladů a slovní popis konkrétní situace. Dotaci nebude možné použít na úhradu nákladů, které budou kompenzovány jiným způsobem (ve smyslu dalších podpůrných opatření státu).
 • V případě akcí, jejichž termín realizace se mění na jiný termín roku 2020, budou rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena na základě oznámení o změně. V případě, že bude projekt realizován v omezeném rozsahu či v jiném formátu prezentace, si Ministerstvo kultury vyhrazuje právo individuálního posouzení.
 • Podmínky pro vyúčtování dotace budou jako každoročně uvedeny ve formuláři vyúčtování umístěném na stránkách Ministerstva kultury (nejdříve v červnu 2020).
 • Pro aktuální informace sledujte portál Ministerstva kultury
Bezúročné půjčky
 • Vláda chystá úvěrový program COVID III, který má být spuštěn na začátku května (bližší informace dosud nebyly oznámeny). Předchozí úvěrové programy byly rychle vyčerpány. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, ČMZRB bude za ně vystavovat záruky a budou určeny pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců.
 • Za dluhy z ručení za dluhy z těchto úvěrů se ČMZRB zaručí stát – příslušný návrh zákona dne 30. 4. 2020 podepsal prezident republiky a k nabytí účinnosti tak zbývá jen jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální situaci a protiepidemická opatření přijímaná vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že formou následujících opatření chceme snížit riziko nákazy a ochránit zdraví našich zaměstnanců. Abychom dokázali i nadále poskytovat služby našim autorům a obchodním partnerům, s účinností od 19. 10. 2020:

 • Mají naši zaměstnanci možnost pracovat z domova, přesto Vám budou i nadále k dispozici na telefonech a emailu. Provoz kanceláří tak bude značně omezen.
 • Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů.
 • Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 – 16:00 hod.
 • Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 – 15:30 hod., Pá 7:00 – 15:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.