Pokud jste byli zasaženi opatřeními vlády a vaše provozovna byla uzavřená nebo v ní bylo radikálně omezené provozování bez přítomnosti veřejnosti, nabízíme vám za toto období možnost kompenzace.

OSA, Intergram a další kolektivní správci se dohodli, že za měsíce, po které platila omezení, nebudou účtovat žádné odměny. To platí, i když omezení vlády netrvala po celý měsíc, ale jen několik dní.

Našim klientům nabízíme buď slevu 25% na smlouvu na příští rok, nebo vrácení již uhrazené odměny za dobu odstávky. Dále je možné si prodloužit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář.

Ptáte se

Uzavřel/a jsem smlouvu a zaplatil/a jsem autorskou odměnu i za období, po které platí mimořádná opatření, ale provozovnu mám uzavřenou. Jak získám poměrnou část autorské odměny zpět?

Pro vrácení poměrné části autorských odměn je nutné vyplnit žádost COVID-19. Na základě této žádosti vám dodatkem upravíme licenční smlouvu a jako kompenzaci nabízíme buď slevu 25% na smlouvu na další rok, nebo vrácení uhrazené odměny. Dále si můžete odložit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář, pokud jste ještě odměnu nezaplatili.

 

Obdržel/a jsem návrh licenční smlouvy, která zahrnuje období, po které mám z důvodu opatření vlády uzavřenou provozovnu. Co mám dělat, jak mám postupovat?

V takovém případě, prosím, zatím licenční smlouvu nepodepisujte. Po ukončení současných mimořádných opatření nám sdělte na mail vp@osa.cz nebo tel. 220 315 000 vaši aktuální situaci (období uzavření provozovny či jiné omezení provozu) a v návaznosti na to vám pošleme nový návrh licenční smlouvy, který tuto odstávku už zohlední.

Licenční smlouvu na toto období jsem už uzavřel/a a přišla mi faktura. Mám ji zaplatit?

Fakturu, prosím, neplaťte. Licenční smlouvu si můžete upravit formou dodatku prostřednictvím žádosti COVID -19. Na základě této žádosti vám zašleme dodatek ke smlouvě a opravný daňový doklad, který již zohlední měsíce, po které byla Vaše provozovna uzavřena.

Zatím jsem neobdržel/a návrh licenční smlouvy na letošní rok, jak mám postupovat?

V současné době návrhy licenčních smluv, které zahrnují období odstávky, klientům neposíláme. Po uplynutí těchto mimořádných opatření budeme návrhy smluv opět rozesílat. V nových návrzích budeme už zohledňovat období, po které byly provozovny uzavřeny. Pokud byste však návrh neobdržel/a ani po uplynutí 30 dní od ukončení těchto opatření, obraťte se, prosím, na naši zákaznickou linku na tel: 220 315 000 nebo na e-mail: vp@osa.cz.

Mám problém s úhradou autorské odměny, potřebuji odložit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář.

OSA aktuálně umožňuje svým klientům odložit splatnost faktury až o 90 dní. Dále lze uzavřít splátkový kalendář. Pro vystavení splátkového kalendáře nebo dohodu o odložení splatnosti pohledávky se obraťte na naše pohledávkové oddělení:  upominky@osa.cz.

Měl/a jsem pořádat koncert či podobnou akci s hudbou, ale kvůli opatřením jsem akci musel/a zrušit.
 • Pokud hudební produkce vůbec neproběhla, není nutné hradit autorskou odměnu. 
 • Pokud jste akci již ohlásil/a a licenční smlouvu zatím neuzavřel/a, zašlete nám informaci o zrušení akce na e-mail: vp@osa.cz. Návrh licenční smlouvy bude zrušen, o čemž budete informován mailem. 
 • Pokud jste již licenční smlouvu uzavřel/a, odměnu uhradil/a a akce se nakonec nekonala, obraťte se na naši zákaznickou linku: 220 315 000 nebo na e-mail: vp@osa.cz.

Další užitečné informace

Následující informace se vztahují zejména na uživatele, tj. osoby užívající autorská díla (pořadatele hudebních produkcí).

Odklad povinnosti podat přiznání k dani z příjmu
 • Nemusíte (ale můžete) podávat daňové přiznání k dani z příjmů v termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
Daň z přidané hodnoty
 • Pokud jste přihlášeni k DPH a nepovede se vám včas podat kontrolní hlášení k DPH, musíte je podat sami z vlastní iniciativy později, nejpozději do konce července 2020. V takovém případě vám bude pokuta za pozdní podání automaticky prominuta. Pokud vás k podání finanční úřad bude muset vyzývat, budete muset spolu s pozdě podaným kontrolním hlášením žádat o prominutí sankce a doložit důvody související s koronavirem. Finanční úřady by měly k podání vyzývat až v srpnu, ale nyní není postup finanční správy jasně komunikovaný, proto doporučujeme s podáním neotálet.
 • Uvedené se nevztahuje na podání přiznání k DPH! To musíte podat včas, pokud nebudete mít prostředky na platbu DPH, můžete požádat o posečkání úhrady daně při doložení důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Pokud je to možné, doporučujeme i nadále řádně podávat daňová přiznání k DPH a kontrolní hlášení!
Obecně k daním
 • Existuje možnost odložit některé daňové platby, a to podáním žádosti o posečkání úhrady daně, žádosti o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení a žádosti o odpuštění sankcí v případě prodlení. Podrobné informace lze získat na webových stránkách finanční správy.
 • Těm, kteří jsou povinni platit zálohy na daň z příjmu, se odpouští povinnost uhradit zálohu splatnou 15. června 2020.
 • Je připravována novela zákona o daních z příjmů, díky které budou moci poplatníci nově uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. V případě vyměření ztráty na dani z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2020 tak bude umožněno tuto ztrátu odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti vést EET
 • Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zákona o evidenci tržeb, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
 • V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.
 • Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, dle kterého má být elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložena do konce roku 2020: to znamená jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020. Evidence tržeb tak má být pro všechny vlny spuštěna až 1. ledna 2021. Návrh byl Senátem vrácen do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy a legislativní proces tak dosud není ukončen – prozatím tedy platí původní výše uvedené opatření.
Zaměstnanci
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Při nemožnosti pracovat z provozních příčin (prostoj) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % z průměrného výdělku (pokud se nedostává výkonných umělců, protože jsou v cizině nebo v karanténě, dodavatel nedodá zařízení potřebné pro hudební produkci, např. aparaturu, nebo nelze z jiných provozních důvodů pořádat produkci, jedná se o prostoj).
 • Při nemožnosti pracovat z důvodu úředního nařízení (zákaz veřejné hudební produkce), patří zaměstnanci 100 % průměrného výdělku.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky, může zaměstnavatel (u nějž nepůsobí odborová organizace) zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci (kurzarbeit).
 • Nejvýhodnější pro zaměstnavatele může být místo překážek v práci nařízení vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
 • Stát bude kompenzovat náhrady mzdy pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců a kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Zaměstnavatel může žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. 
 • Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Podrobný manuál MPSV
Snížení penále zaměstnavatele za odložení platby pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Prezident dne 21. května 2020 podepsal zákon, dle kterého budou moci zaměstnavatelé „odložit“ platby sociálního pojištění za květen (splatné do 20. června), červen (splatné do 20. července) a červenec 2020 (splatné do 20. srpna) až do 20. října 2020, pokud řádně odvedou pojistné, které jsou povinni platit jejich zaměstnanci (tj. 6,5 % vyměřovacího základu). K nabytí účinnosti zákona zbývá jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
 • Pokud by zaměstnavatel pojistné zaplatil do 20. října 2020, musel by zaplatit penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále, tj. sníženou o 80 %.
 • Tento dluh na pojistném a na penále nebude v období od 21. června 2020 do 20. října 2020 evidován jako dluhza zaměstnavatelem proúčely vydání potvrzení o stavu závazků příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.
Bezúročné půjčky
 • Vláda chystá úvěrový program COVID III, který má být spuštěn na začátku května (bližší informace dosud nebyly oznámeny). Předchozí úvěrové programy byly rychle vyčerpány. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, ČMZRB bude za ně vystavovat záruky a budou určeny pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců.
 • Za dluhy z ručení za dluhy z těchto úvěrů se ČMZRB zaručí stát – příslušný návrh zákona dne 30. 4. 2020 podepsal prezident republiky a k nabytí účinnosti tak zbývá jen jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Možnost odkladu hrazení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující splnění uvedených podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu bude trvat do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
 • V případě provozoven pronajímaných hl. m. Prahou se obraťte se žádostí na magistrát.
Možnost odkladu splátek úvěrů
 • Lze požádat o odklad splátek na 3 nebo 6 měsíců těchto úvěrů: spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů, a to za podmínky že byly sjednány před 26. březnem 2020.
 • Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.
 • Odložení splátek musí být poskytovatelem úvěru provedeno zdarma.
 • Po dobu odkladu se nesplácí ani jistina, ani úroky. Dlužná částka se však bude úročit i nadále – v konečném důsledku odklad splácení způsobí navýšení celkového zaplaceného úroku.
Doporučení pro pořadatele kulturních akcí

V případě zrušení Vámi pořádaných kulturních akcí a navazujících požadavků na vrácení zaplaceného vstupného doporučujeme:

 • Komunikujte se svými zákazníky o aktuální situaci a stavu jejich požadavků na vrácení vstupného.
 • Navrhněte, ať vyčkají na zajištění náhradního termínu kulturní akce.
 • Dle zákona nejste povinni automaticky vracet vstupné, postačí pokud zákazníky upozorníte na to, že si o vrácení vstupného můžou požádat. Mnoho lidí tak neučiní s úmyslem podpořit Vaši akci. Sdělte jim, že mají možnost podpořit umělce a kulturu tím, že se rozhodnou vrácení vstupného ani náhradní termín nepožadovat.
 • Nabídněte převedení kreditu odpovídajícího cenám vstupenek zrušeného představení na věrnostní účet.
Opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí
 • Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti kulturních akc.
 • Organizátoři, kterým byla zrušena kulturní akce v souvislosti s koronavirovou epidemií, mohou místo vrácení již zaplaceného vstupného zákazníkovi (to znamená vstupného zaplaceného před účinností zákona) nabídnout poukaz na kulturní akci (pokud o to zákazník požádá do 31. 3. 2021), který bude moci zákazník vyčerpat na jinou akci v termínu do 31. 10. 2020. V případě zrušení kulturní akce může zákazník požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, jakou mělo zaplacené vstupné.
 • Povinnost pořadatele kulturní akce vrátit již zaplacené vstupné se odkládá po dobu ochranné doby, která začíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce ve sdělovacích prostředcích a končí 31. 10. 2021, nebo končí, pokud pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídnul náhradní kulturní akci do 6 měsíců od vydání poukazu.
Informace pro příjemce dotace od ministerstva kultury
 • Ministerstvo kultury v případě akcí rušených v souvislosti s opatřeními nouzového stavu akceptuje částečnou úhradu prokazatelně vynaložených nákladů vyplývajících ze smluvních podmínek a ze závazků vzniklých před plánovaným termínem konání akce. Tyto náklady budou individuálně posouzeny, včetně krácení původně schválené výše dotace. Pro tento účel je nezbytné bez zbytečného odkladu Ministerstvo kultury informovat a předložit soupis vynaložených nákladů a slovní popis konkrétní situace. Dotaci nebude možné použít na úhradu nákladů, které budou kompenzovány jiným způsobem (ve smyslu dalších podpůrných opatření státu).
 • V případě akcí, jejichž termín realizace se mění na jiný termín roku 2020, budou rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena na základě oznámení o změně. V případě, že bude projekt realizován v omezeném rozsahu či v jiném formátu prezentace, si Ministerstvo kultury vyhrazuje právo individuálního posouzení.
 • Podmínky pro vyúčtování dotace budou jako každoročně uvedeny ve formuláři vyúčtování umístěném na stránkách Ministerstva kultury (nejdříve v červnu 2020).
 • Pro aktuální informace sledujte portál Ministerstva kultury
Vládní balíček podpory na záchranu kultury
 • Dne 9.4.2020 schválila vláda ČR Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury.
 • První výzvy do dotačních programů vyhlásí Ministerstvo kultury v řádu týdnů.
 • Přijatý balíček se týká těchto oblastí kultury:
  • Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény, primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, malí nakladatelé, které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky.
  • Subjekty nezávislého státem nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem (streaming).
  • Příspěvkové organizace Ministerstva kultury (29 organizací).
  • Profesionální divadla, orchestry a sbory, pokud jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.
 • Podrobnější informace naleznete zde.
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální rozvolňovací opatření přijatá vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že s účinností od 18. 5.:

 • Zaměstnanci jsou Vám v kancelářích opět k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00 hodin.
 • Obchodní schůzky a jednání s nositeli práv jsou možné v budově OSA po předchozí domluvě a za předpokladu dodržování doporučených hygienických opatření, mezi které stále patří povinnost nosit roušku, udržovat odstup od ostatních minimálně dva metry, při vstupu do budovy si nechat změřit teplotu a vydezinfikovat si ruce.
 • Pracovní doba zákaznické linky je opět Po-Čt: 8:00 – 17:00 hod., Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Připravili jsme pro autory, nakladatele, i pro uživatele hudby přehled užitečných rad, které pomohou překonat aktuální situaci, viz Opatření AntiCovid-19.

Hudba je lék, který pomáháme šířit. Těšíme se na Vás.