3. výzva programu COVID – Kultura

Výzva pokrývá období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a má podobu jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč. Nově o ni mohou žádat i pobíratelé důchodu, rodičovského příspěvku či osoby na mateřské. 

Na jaké období se podpora vztahuje?

Výzva navazuje na COVID - Kultura- 2 a pokrývá období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a je na ni alokováno 800 mil. Kč. Žádosti je možné podávat od 15. 2. do 15. 4. 2021. Za období 1. - 31. 1. 2021 doporučujeme podat žádost o kompenzační bonus.

Komu je podpora COVID - Kultura - 3 určena?

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura:

 • výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, hudebníci, zpěváci),
 • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.
Na koho se podpora COVID - Kultura - 3 nevztahuje?

Podpora se nevztahuje na profese čistě technické, organizační či administrativní pomáhající s přípravou či pouze organizující kulturní akce a programu (organizátoři, pořadatelská služba, runneři, prodavači lístků či občerstvení, řidiči, profese v divadelní výrobě - např. krejčí, tesař, dřevomodelář ap., výrobci dekorací a rekvizit, technické profese, tzv.„bedňáci“, logistika atd.

Podpora se nevztahuje ani na osoby, které se přímo nepodílejí na vzniku a realizaci uměleckého programu, ale zajišťují doprovodné služby (např. stánkaři, vlastníci atrakcí, cateringové služby), na PR, marketingové pracovníky a moderátory.

Podpora se nevztahuje na profese z oblasti médií a audiovize, na lektory, organizátory eventů, společenských a sportovních akcí, na profese z oblasti architektury a grafiky.

Podmínky pro získání jednorázové podpory ve výši 60 000 Kč
 • Žadatel musí být OSVČ a mít činnost v oblasti kultury jako hlavní činnost (nesmí tedy být zaměstnán na hlavní pracovní poměr, kdy OSVČ vykonává pouze jako vedlejší činnost). Výjimkou jsou studenti, osoby pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou vč. pečujících osob a pedagogičtí pracovníci do max. 0,5 úvazku, kteří mají tento příjem jako příjem převažující.
 • Žadatel nesmí mít přerušenou OSVČ činnost – může mít přivýdělek, ale ten by měl být evidován jako vedlejší příjem. Pokud žadatel živnost přerušil, je nutné i obnovit nejpozději do 31. 1. 2021 včetně.
 • Součet všech příjmů žadatele v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020 Kč (částka je dána průměrnou měsíční mzdou za rok 2020, tj. 34 835,- Kč krát 12 měsíců).

  Pro výpočet je připravena v žádosti kalkulačka, kde doplníte tři čísla, které ukazují vaše příjmy. Je možné je vzít buď z vašeho daňového přiznání z roku 2020, nebo jako součet daných příjmů (příjmy ze zaměstnání plus příjmy jako OSVČ/volná živnost minus výdaje související s prací OSVČ) – viz popis níže.

  Kalkulačku musí vyplnit noví žadatelé i ti, kteří již podporu obdrželi v 2. výzvě COVID–Kultura. 

  Příjem z výdělečné činnosti ve zúčtovacím období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně příjmu z  autorských honorářů od kolektivních správců ad.:
  • příjmy ze závislé činnosti, tj. hrubá mzda zaměstnance
  • příjmy ze samostatné činnosti, tj. příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ); do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu:
   • 60 % u OSVČ s IČO (výchozí částka je 1 045 050 Kč)
   • 40 % u osob pracujících na autorské smlouvy (výchozí částka je 696 700 Kč)
  • ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z programu Covid – kultura, Covid – nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.  

   Odkazy na řádky z daňového přiznání, kde tyto informace získáte, a co je podstatné s ohledem na nastavený příjmový strop, naleznete v často kladených dotazech na webu Ministerstva kultury a zároveň i v samotném formuláři, resp. v kalkulačce.
 • Žadatel je daňovým rezidentem České republiky.
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP.
 • Žadatel doloží, že je hudebním autorem.

Další podmínky:

 • Žadateli byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v důsledku vládních opatření protiepidemických opatření.
 • Žadatel musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě.
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. umělecká a tvůrčí činnost.
 • Žadatel není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.
Jak se vypočítává příjmový limit?

Výpočet není složitý a je přesně popsaný v AIS MPO v daném formuláři.

 • Sečtěte příjmy ze zaměstnání a příjmy z činnosti OSVČ.
 • Od tohoto čísla odečtěte dotace jako je COVID-Kultura (tzv. šedesátku či jiné dotace do tohoto čísla nezapočítávejte) či COVID-nájemné a odečtěte také dané výdaje (ať už řešené paušálem či reálnými výdaji dle daňového přiznání).
 • Ostatní příjmy jako např. sociální dávky, ošetřovné, starobní nebo jiný důchod či rodičovský příspěvek se do součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.
 • Výsledná částka nemá být větší než příjmový limit. 

 

Kdy a kde se žádosti podávají?

Žádost lze podat od 15. 2. 2021 od 10:00 hodin do 15. 4. 2021 do 17:00 hodin prostřednictvím portálu AIS MPO. Do systému je nutné se zaregistrovat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci tzv. eIdentita.

Pro úspěšné podání žádosti je potřeba splnit 3 kroky, jak tomu bylo již u výzvy č. 2:

 1. krok – založení a aktivace identity na portálu eIdentita
 2. krok – registrace žadatele do AIS MPO, přihlášení
 3. krok – založení, vyplnění a podání žádosti
Co je potřeba v žádosti vyplnit?
 • identifikační údaje
 • název projektu a plánovaný časový harmonogram vč. zveřejnění/provedení díla
 • stručný popis projektu/činnosti
 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (umělecké CV)
 • zpráva o projektu a průběžném plnění
 • dva doklady dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury. V případě hudebních autorů potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce za rok 2019 a 2020. Jako potvrzení od OSA může sloužit výplatní honorářový list (jeden čtvrtletní za rok 2019 a jeden čtvrtletní za rok 2020), který si můžete stáhnout na Vašem účtu Infosa v záložce Vyúčtování - podsekce Výplatní honorářové listy. (Zde najdete kompletní přehled všech VHL, které Vám pro každou platbu zasíláme. Pro stažení je zapotřebí rozkliknout detail požadovaného VHL.)

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

Doložení dalších podkladů

 • MPO ve spolupráci s MK mohou kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.
 • K doložení dalších podkladů poskytne ministerstvo žadateli přiměřenou lhůtu.
Co je považováno v rámci výzvy COVID - Kultura 3 za hudební projekt?

Podpora může být poskytnuta na vlastní tvůrčí činnost žadatele (zkomponování skladby, vytvoření libreta, nazkoušení hudebního díla) či proces vedoucí k realizaci projektu. Žadatel spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném provedení díla.

Výstupem projektu, na nějž je dávána podpora, může být hudební klip, dílo či jen samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti umělce. Nelze žádat o příspěvek na vydání alba.

Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Jakým způsobem jsou žádosti hodnoceny, jaká jsou kritéria?

Ministerstvo kultury provede formální kontrolu žádostí, přičemž posoudí, zda žádost, projekt i žadatel splňují podmínky. Pokud nebude některá z podmínek splněna, žádost nebude předložena k hodnocení. 

Žádosti dále posoudí hodnotitelé podle následujících kritérií:

 • kulturní CV (odbornost žadatele, dosavadní výsledky jeho činnosti ap.),
 • vyhodnocení činnosti včetně projektového / tvůrčího záměru včetně realizace projektu.

Žádost, která splní podmínky dle nastavené metodiky vycházející z podmínek výzvy, bude doporučena k podpoře.

Způsob a kritéria hodnocení žádosti o podporu 

Na administraci podaných žádostí o podporu se podílí MPO a MKČR. Žádost prochází formální kontrolou:

 1. Zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky stanovené ve Výzvě. Dotace není plošná. Není-li žadatel oprávněným žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek stanovených Výzvou, ministerstvo usnesením řízení o žádosti zastaví. 
 2. Zda byla žádost podána ve stanoveném termínu.
 3. Zda byla žádost podána oprávněným žadatelem.
 4. Zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle Výzvy. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo pokud jsou některé z příloh neaktuální či nejsou předloženy v náležité podobě, postupuje ministerstvo dle uvedených informací v článku Vady žádosti dle této Výzvy. 
 5.  Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.6

Řízení o poskytnutí podpory

 • Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede MPO. 
 •  Účastníkem řízení je pouze žadatel.

Vady žádosti

 • Žadatelé budou vyzýváni k odstranění zjištěných vad své žádosti. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.).
 • Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát.
 • Lhůta pro odstranění vad žádosti je 7 kalendářních dní od vyzvání k opravě. MPO může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.
 • V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, MPO řízení o žádosti zastaví.
Jak je to se souběhem podpor?

Souběh této podpory je možný s:

 • ošetřovným pro OSVČ, 
 • programem COVID-Kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh této podpory není možný s:

 • kompenzačním bonusem,
 • programem COVID-Kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize,
 • obecně nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci, které se vážou ke stejnému období.
Je nutné zahrnout jednorázový příspěvek do daňového přiznání?

Tento jednorázový příspěvek, stejně jako všechny covidové programy a podpory bez rozdílu, vnímá MF ČR jako příspěvek na provoz, započítává se tedy do daňového základu a je třeba jej uvést jako zdanitelný příjem ze samostatné činnosti.

Kompenzační bonus pro autory i nakladatele

Jednoduše a přehledně o kompenzačním bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Kompenzační bonus pro OSVČ
 • S účinností zpětně od 1. 2. 2021 bylo dne 24. 2. 2021 schváleno navýšení kompenzačního bonusu z 500 Kč na den na 1000 Kč na den! Okruh možných žadatelů je nyní větší. Mohou žádat i lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu.
 • Zákon o kompenzačním bonusu představuje podporu pro OSVČ (a tedy i pro autory na volné noze) a některé další osoby ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den (za období do 1. 2. 2021) a 1 000 Kč na den od 1. 2. 2021. OSVČ splňující podmínky podpory si mohou zažádat až:
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020),
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021),
  • o 19 000 Kč za 23 dní šestého bonusového období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021).
 • Celkem tedy až o 74 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na OSVČ, kterým byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) výkon jejich činnosti opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen.
 • Na bonus mají nárok OSVČ aktivní ke dni 5. 10. 2020 nebo sčinností krátkodobě přerušenou po 12. 3. 2020 a jejichž převažující část příjmů v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 pocházela ze samostatné výdělečné činnosti (nebo více takových činností). Oproti jarnímu modelu tak již nárok na bonus není vyloučen při souběhu se zaměstnáním.
 • Na bonus nově mají nárok i OSVČ, které by byly v bonusovém období v úpadku nebo nespolehlivým plátcem/nespolehlivou osobou podle zákona o DPH, schválila to vláda na jednání dne 18. 1. 2021.
 • Dále je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu). Nemůžete tedy současně žádat o podporu COVID-Kultura a o kompenzační bonus!
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.
 • O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
 • Více informací naleznete zde a návrh zákona ve znění předloženém Poslanecké sněmovně naleznete zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.  
Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.
 • S účinností zpětně od 1. 2. 2021 bylo dne 24. 2. 2021 schváleno navýšení kompenzačního bonusu z 500 Kč na den na 1000 Kč na den!
 • Zákon o kompenzačním bonusu představuje podporu pro společníky malých s. r. o. ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den (za období do 1. 2. 2021) a 1 000 Kč na den od 1. 2. 2021 – tzv. kompenzačního bonusu.
 • Osoby splňující podmínky podpory si mohou zažádat až:
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020),
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021),
  • o 19 000 Kč za 23 dní šestého bonusového období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021).
 • Celkem tedy až o 74 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku, a to těch s. r. o., jejichž výkon činnosti byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen nebo byla činnost těchto s. r. o. alespoň z 80 % vyloučena kvůli zákazu nebo omezení dopadajícího na jejich odběratele.
 • K 5. 10. 2020 musí společnost s ručením omezeným pro nárok jejího společníka na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
  • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo s. r. o., která za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá obrat přesahující 120 000 Kč),
  • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Oproti podpoře poskytované formou kompenzačního bonusu na jaře a v létě, již nadále neplatí vyloučení souběhu nároku společníka se zaměstnáním – nově však musí převažující část příjmů s. r. o. i jejího společníka v období od 1. 6. do  9. 2020 pocházet z činností této s. r. o. (nebo z více takových činností).  I společník musí být daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu apod.).
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde. O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
 • Více informací naleznete zde a zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.
Kompenzační bonus pro tzv. "dohodáře"
 • S účinností zpětně od 1. 2. 2021 bylo dne 24. 2. 2021 schváleno navýšení kompenzačního bonusu z 500 Kč na den na 1000 Kč na den!
 • Zákon o kompenzačním bonusu představuje podporu pro osoby pracující na základě DPP či DPČ, a to ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den (za období do 1. 2. 2021) a 1 000 Kč na den od 1. 2. 2021 – tzv. kompenzačního bonusu.
 • Osoby splňující podmínky podpory si mohou zažádat až?
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020),
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021),
  • o 19 000 Kč za 23 dní šestého bonusového období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021).
 • Celkem tedy až o 74 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na „dohodáře“ působícíu zaměstnavatele, jehož výkon činnosti byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen a tyto osoby proto přišly o příjem, jenž byl převažující částí jejich příjmů v období od 1. 6. do 30. 9. 2020.
 • „Dohodáři“ musí pro nárok na kompenzační bonus vykonávat u tohoto zaměstnavatele v období od 1. do 30. 9. 2020 práci na základě DPČ či DPP, v důsledku toho se alespoň po 3 kalendářní měsíce (ze 4) účastnit nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně v těchto měsících nevykonávat jinou činnost, ze které by vznikala účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání. U tohoto zaměstnavatele pak musí mít dohodu o práci konané mimo pracovní poměr uzavřenou i ke dni 5. 10. 2020.
 • Je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu apod.).
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/. O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
 • Více informací naleznete zde a zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.
Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - základní informace

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč mohou žádat OSVČ, umělecké profese, DPP, DPČ a malé s.r.o. za každý den bezprostředního zákazu či omezení činnosti v důsledku vládních restrikcí. Jde o přímou podporu, která navazuje na jarní tzv. Pětadvacítku, a nelze ji kombinovat s programem Covid-Kultura. Kombinace s programem Covid-Nájemné není vyloučena.

Kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s. r. o. pro rok 2021
 • S účinností od 27. 2. 2021 schválila vláda zákon č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který navazuje na předchozí právní úpravu, přizpůsobuje se aktuální epidemiologické situaci a rozšiřuje okruh žadatelů. Výše podpory zůstává na částce 1000 kč za každý den bonusového období.
 • Nový kompenzační bonus byl zatím vypsán za tři bonusová období, a to za únor 2021 (od 1. 2. do 28. 2. 2021), za březen 2021 (od 1. 3. do 31. 3. 2021) a za duben 2021 (od 1. 4. do 30. 4. 2021). Žádosti za první období je možné podávat do 3. 5. 2021, za druhé období do 1. 6. 2021 a za třetí období do 1. 7. 2021 prostřednictvím portálu finanční správy.
 • Nově mohou žádat i OSVČ nebo společníci s. r. o., kterým byla nařízena karanténa nebo izolace, pokud je však těmto osobám poskytován kompenzační bonus pouze z důvodu karantény nebo izolace, činí podpora částku 500 Kč za každý den bonusového období..
 • Více informací naleznete zde a zde.
Období, za které je možné požádat o kompenzační bonus
 • První bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč)
 • Druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč)
 • Třetí bonusové období od 22. 11. do 13. 12. 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč)
 • Čtvrté bonusové období od 14. 12. do 24. 12. 2020 (až 11 dní, tj. 5 500 Kč)
 • Páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 (až 30 dní, tj. 15 000 Kč)
 • Šesté bonusové období od 24. 1. 2021 do do 15. 2. 2021 (až 23 dní, tj. 19 000 Kč).

Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

 • autor – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5. 10.)
 • provozovatel restaurace – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5.10)
 • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
 • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)
Komu a kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?
 • OSVČ z řad uměleckých profesí mohou žádat, pokud byla jejich činnost vyloučena alespoň z 80 % v důsledku uzavření divadel, koncertních sálů apod.
 • OSVČ z řad provozovatelů restauračních zařízení, obchodů a služeb, pokud byly jejich provozovny uzavřeny nebo fungovaly v omezeném řežimu, tzn. jejich činnost byla vyloučena alespoň z 80 %.
 • Žadateli byla znemožněna činnost, která je tzv. dominantní zdroj obživy (nadpoloviční) za poslední 4 měsíce.
 • Kompenzační bonus lze nárokovat i v případě, že pobíráte rodičovský příspěvek nebo starobní, invalidní důchod, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.
 • Při podání žádosti se prokazuje splnění zákonných podmínek pro vznik nároku na bonus podepsáním čestného prohlášení.

Kdo dále může žádat?

 • O kompenzační bonus mohou žádat i studenti
 • Nárok vzniká také společníkovi podnikajícímu v odvětvích, která byla zasažena vládními restrikcemi (např. v hotelnictví). Je potřeba splnit zákonné podmínky, mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tis. Kč (u letos zavedených odhadovaný obrat 120 tis. Kč), nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem nebo osobou podle zákona o DPH.
Kdy a kde se žádost o kompenzační bonus podat?

Příjem žádostí již probíhá, formulář naleznete na webu Finanční správy. Žádost lze podat nejpozději:

 • do 5. 1. 2021 pro První bonusové období 
 • do 22. 1. 2021 pro Druhé bonusové období
 • do 15. 2. 2021 pro Třetí bonusové období
 • do 25. 2. 2021 pro Čtvrté bonusové období
 • do 24. 3. 2021 pro Páté bonusové období.

Pokud jste čerpal/a či čerpáte ještě další podporu, pak pro První až Čtvrté bonusové období můžete žádat do 1. 3. 2021.

 • Žadatel může požádat osobně na finančním úřadě či datovou schránkou.
 • Žádost je možné podat písemně a odeslat ji poštou.
 • Žádost je možné podat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
Proč nelze kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například Covid-Sport nebo Covid-Kultura?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu naleznete zde.

Pomoc pro OSVČ a podnikatele

V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná mimořádná opatření vlády kvůli šíření nákazy COVID-19 řeší vláda pomoc pro podnikatele a živnostníky, kteří jsou těmito opatřeními zasaženi. Přinášíme vám přehled všech forem pomoci, které už fungují nebo jsou před spuštěním.

Program Covid 2021 na podporu osob, kterým bylo omezeno podnikání
 • 29. 3. 2021 byla vyhlášena první výzva nového programu Covid 2021, který má souhrnně nahradit jednotlivé specifické programy z roku 2020.
 • Způsobilým žadatelem je fyzická nebo právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona, které v důsledku pandemie nemoci Covid-19 klesly tržby v rozhodném období alespoň o 50 % oproti srovnávacímu období.
 • Podpora je poskytována ve výši 500 Kč na každého zaměstnance a den, minimálně však 1 500 Kč na den, má-li žadatel méně než tři zaměstnance.
 • První rozhodné období je stanoveno na 1. 1. 2021 - 28. 2. 2021 s tím, že srovnávací období bude 1. 1. 2019 - 28. 2. 2019, nebo 1. 1. 2020 – 28. 2. 2020. Vznikla-li osoba žadatele později, může také žádat. Podrobnosti naleznete ve Výzvě zde.
 • V případě žadatelů, kteří žádali o podporu v programu Ubytování II. se za rozhodné období považuje 23. 1. – 31. 3. 2021.
 • Program nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem, programem Covid – Nepokryté náklady, ani dalšími programy na zmírnění dopadů pandemie.
 • Další informace naleznete zde.
Program Covid - Nepokryté náklady
 • Alternativou k programu Covid 2021 je program Covid – Nepokryté náklady. Žadatelé mají možnost vybrat si, který z programů je pro ně výhodnější.
 • Způsobilým žadatelem je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který se kvůli pandemii nachází ve ztrátě, a to bez ohledu na sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.
 • Předpokladem pro získání podpory je pokles obratu (nikoliv zisku, jako v programu Covid 2021) alespoň o 50 % v rozhodném období roku 2021 oproti stejnému období roku 2019 nebo 2020 (dle volby žadatele), a současně skutečnost, že se podnikatel nachází ve ztrátě.
 • Hlavním rozdílem od programu Covid 2021 je způsob výpočtu dotace. V tomto programu se nejedná a paušální platbu za zaměstnance, nýbrž o výpočet dle výkazu zisku a ztrát, a to až do výše 40 milionů korun.
 • První rozhodné období bylo stanovena na 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021, příjem žádostí bude spuštěn 19. 4. 2021 a potrvá do 19. 7. 2021
 • Více informací naleznete zde a zde.
Program na podporu uměleckých profesí COVID-Kultura i pro OSVČ
 • Dosud mohli o podporu v rámci dotačního programu COVID-KULTURA (1. výzva) žádat pouze podnikatelé v oblasti pořádání kulturních akcí, a to ve formě dotací na marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí.
 • Dne 15. 10. 2020 oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury pokračování tohoto dotačního programu (2. výzvu), která skončila dne 22. 12. 2020, a byla určena pro OSVČ působící v oblasti kultury.
 • Vláda vyhlásila 3. výzvu (COVID-KULTURA III.), v níž je možné podávat žádosti od 15. 2. 2021. do 30. 4. 2021, a to za rozhodné období od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021.
 • Výzva má formu jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč.
 • Žadatel musí splňovat podmínky podobně, jako ve druhé výzvě, a sice, že musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr, např. zaměstnání v divadle, a současně musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura, a tuto svoji činnost, jejímž primárním cílem je poskytování kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, výtvarného umění či literatury, mají příjmově převažující.
 • Mohou tedy žádat výkonní umělci, autoři a odborné uměleckou-technické profese činné v daných oborech, zpěváci, dramaturgové, akrobati, umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři apod.
 • Žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu AIS MPO.
 • Detailní podmínky a informace najdete zde.
Program COVID-Kultura-Audiovize v rámci programu COVID-Kultura
 • Výzva je určena pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce, a rovněž pro právnické osoby – provozovatele kin a produkční a distribuční společnosti.
 • Podpora je poskytovaná ve formě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč pro fyzické osoby a až 5 milionů Kč pro právnické osoby.
 • Podmínky: V rámci výzvy bude vyhlášeno šest kategorií, žadatelé mohou žádat pouze jednou a pouze v jedné z nich. Každá kategorie má vlastní pravidla, jedním z těch společných je požadavek, aby žadatel byl daňovým plátcem v ČR. Podrobnosti naleznete na stránkách MPO. 
 • Dotaci NELZE KOMBINOVAT s předchozími výzvami z programu COVID-Kultura, ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ.
 • Dotaci LZE KOMBINOVAT s jarním kompenzačním bonusem a programem COVID-Ošetřovné.
 • Rozhodné období je pro fyzické osoby od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020, pro právnické osoby od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020.
 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 prostřednictvím portálu AIS MPO.
Požádejte o podporu v nezaměstnanosti
 • Pro osoby, které v důsledku mimořádných opatření přišly o možnost vykonávat výdělečnou činnost, je možné přihlásit se na úřadu práce a požádat o dávky v nezaměstnanosti.
 • Kdo souběžně s autorskou činností vykonával podnikatelskou činnost ve smyslu živnostenského zákona, musí si výkon této živnosti před podáním žádosti pozastavit (lze provést na kterémkoli živnostenském úřadě, datovou schránkou, emailem).
 • Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je splnit v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou podrobně popsány zde.
 • Aktuální informace ohledně zjednodušení jednání s úřadem práce jsou zde.
V případě krajní nouze si požádejte o dávky v hmotné nouzi
 • V případě žádných nebo velmi nízkých příjmů v důsledku vládních opatření lze žádat o níže uvedené (nepojistné) dávky. Vznik nároku posuzuje a dávky vyplácí úřady práce.
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci: je jednorázová a je vyplácena prostřednictvím úřadu práce v případě, že celkové sociální a majetkové poměry žadatele neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni a že není schopen příjem zvýšit svými vlastními silami. Formulář žádosti a další informace jsou zde. Nově lze podat zjednodušenou žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Žádost lze podat prostřednictvím on-line formuláře zde a další informace naleznete zde.
 • Příspěvek na živobytí: vyplácí se měsíčně a je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky (zejm. zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.). Formulář žádosti a další informace jsou zde.
 • Doplatek na bydlení: řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Dne 30. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého příjemci této dávky nemusejí dokládat příjmy ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávky jako v předchozích třech měsících roku 2020. Toto opatření se nevztahuje na nové žadatele. Formulář žádosti a další informace jsou zde. Informace o změnách v podávání žádosti naleznete zde
Zjednodušený postup vyřizování žádostí o dávky

Úřad práce dne 16. 10. 2020 oznámil, že žádosti o nepojistné sociální dávky není třeba na Úřad práce podávat osobně. Lze je podávat prostřednictvím vyplněných formulářů elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž po dobu nouzového stavu není třeba zaručeného elektronického podpisu. Tiskovou zprávu a další informace naleznete zde.

Možnost odkladu hrazení nájmu bytových prostor i prostor k podnikání - skončila ochranná doba zákona!

Bytové prostory - skončila ochranná doba zákona

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 4-5).
 • Opatření se vztahují na nájem a podnájem prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb (bytů, domů nebo jejích částí). Pronajímatelé nebyli oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 31. července 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku mimořádných opatření (tedy zejména ztráta příjmů, nemožnost vykonávat zaměstnání či podnikatelskou činnost).
 • Zákaz výpovědi z tohoto důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Prostory k podnikání - skončila ochranná doba zákona

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání.
  Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nebyli oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.

Právníci a daňoví poradci radí autorům

Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Zákon bude účinný dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Další informace naleznete zde.  
Ošetřovné pro zaměstnance
 • S účinností od 30. 10. 2020 platí tzv. krizové ošetřovné pro osoby, které nemohou vykonávat v zaměstnání svou práci, protože musí pečovat o děti mladší 10 let (či další závislé osoby), kterým byla v souvislosti s epidemií koronaviru uzavřena škola (či jiné zařízení) či nařízena karanténa. Ošetřovné bude vypláceno za celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavření školy) ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně, a to i zaměstnancům pracujícím na DPČ a DPP.
 • Podmínkou nároku na ošetřovné zaměstnanců na DPP či DPČ je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo alespoň po dobu 3 tomu předcházejících měsíců.
 • Více podrobností naleznete zde a zde.
 • Kalkulačku Ministerstva práce a sociálních věcí pro orientační výpočet krizového ošetřovného naleznete zde.
Ošetřovné pro OSVČ
 • Vláda dne 16. 10. 2020 schválila obnovení programu podpory „ošetřovné“ pro OSVČ. Podpora je určena pro OSVČ, které nemohou vykonávat svou samostatnou výdělečnou činnost hlavní zdůvodu péče o děti do 10 let (a další závislé osoby), kterým byla v souvislosti s epidemií koronaviru uzavřena škola (či jiné zařízení). Podpora ve formě dotace je stanovena ve výši 400 Kč za den. Výzva k podávání žádostí bude teprve zveřejněna.
 • Vládá schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu s účinností od 1. 1. 2021, díky níž tuto formu podpory již lze kombinovat s kompenzačním bonusem!
 • Byla vypsána výzva za rozhodná období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021, příjem žádostí probíhá od 19. 3. 2021 do 19. 4. 2021.
 • Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva průmyslu a obchodu a Covid Portál.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde

Právníci a daňoví poradci radí nakladatelům

Jaké máte možnosti coby zaměstnavatel
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky (může být případ nakladatelů), může zaměstnavatel, u nějž nepůsobí odborová organizace, zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci.
 • Zaměstnavatel může místo nebo vedle zkrácení pracovního týdne nařídit vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Program antivirus a podpora státu v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
  • v režimu A – v případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximálně však 39 000 Kč;
   • v případě nuceného uzavření provozu (či jeho významného omezení – provoz např. pouze výdejovým okénkem) zaměstnavatele v přímém důsledku vládních opatření po 10. 2020 přitom lze využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus („A plus“), který se poskytuje ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy a odvodů až do 50 000 Kč; 
  • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximálně však 29 000 Kč.
 • Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. Vláda rozhodla o prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus A i B do konce února 2021, příjem žádostí je posunut až do 30. 4. 2021.
 • Pro aktuální informace sledujte COVID Portál
 • MPSV zveřejnilo upřesnění postupu v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z programu Antivirus v tiskové zprávě zde.
 • Vláda dne 25. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona upravující poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti (tzv. „trvalý Kurzarbeit“), jež má nahradit program Antivirus.
 • V případě přijetí zákona má být tato podpora aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví, a to nařízením vlády po projednání v rámci Tripartity (v Radě hospodářské a sociální dohody).
 • Jestliže by zaměstnavateli vznikly překážky v práci v průměrném rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby v důsledku mimořádných událostí, jež vedly ke spuštění Kurzarbeitu, náleží jeho stálým zaměstnancům (tj. se smlouvou na dobu neurčitou a s pracovním poměrem trvajícím alespoň 3 měsíce) namísto náhrady mzdy podpora ve výši 70 % předcházejícího čistého výdělku (maximálně však do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu roku) po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, maximálně však po dobu 12 měsíců.
 • Návrh zákona zatím nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou – toto opatření tedy prozatím nelze využít. Další informace naleznete zde. Návrh zákona ve znění předloženém vládou naleznete zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Zákon bude účinný dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Další informace naleznete zde.  
Možnost odkladu hrazení nájmu kanceláře - skončila ochranná doba zákona!
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nebyli oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální situaci a protiepidemická opatření přijímaná vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že formou následujících opatření chceme snížit riziko nákazy a ochránit zdraví našich zaměstnanců. Abychom dokázali i nadále poskytovat služby našim autorům a obchodním partnerům, s účinností od 19. 10. 2020:

 • Mají naši zaměstnanci možnost pracovat z domova, přesto Vám budou i nadále k dispozici na telefonech a emailu. Provoz kanceláří tak bude značně omezen.
 • Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů.
 • Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 – 16:00 hod.
 • Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 – 15:30 hod., Pá 7:00 – 15:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.