Pomoc pro OSVČ a podnikatele

V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná mimořádná opatření vlády kvůli šíření nákazy COVID-19 řeší vláda pomoc pro podnikatele a živnostníky, kteří jsou těmito opatřeními zasaženi. K 1. 4. 2020 už fungují nebo jsou před spuštěním následující formy pomoci.

Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 44.500,- Kč pro OSVČ - s výjimkami již nelze žádat!
 • Výše jednorázového příspěvku pro OSVČ (tedy i pro autory na volné noze) činí 500 Kč za každý kalendářní den prvního bonusového období, ve kterém jsou splněny podmínky pro čerpání bonusu. Celková částka za plný počet dnů činí 44.500,- Kč.
 • O kompenzační bonus však lze žádat nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného bonusového období (druhé a poslední bonusové období skončilo dne 8. 6. 2020) a v současné době tak (s výjimkou některých níže uvedených osob) již o bonus žádat nelze.
 • Podpora se nevztahuje na ty, kdo se účastní nemocenského pojištění ve svém zaměstnání, ledaže se jedná o OSVČ:
   • které současně v zaměstnání vykonávají pedagogickou činnost,
   • které jsou současně dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby a osobami, kterým je vyplácena odměna pěstouna (a pouze z těchto důvodů jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci),
   • které se nemocenského pojištění účastní na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).
 • OSVČ, které se účastní nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, na kompenzační bonus dosáhnou s účinností od 7. 8. 2020. Tyto pak mohou o kompenzační bonus žádat až do 30. 11. 2020 (tj. do posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti příslušného zákona).
 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím formulářů a bude vyplácena finančními úřady. Podrobné informace a odkaz na formulář nalezne zde.
Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 44.500,- Kč pro společníky s.r.o. - s výjimkami již nelze žádat!
 • Od 3. 6. 2020 mohou o bonus ve výši 500 Kč za den v bonusovém období (od 12. března do 8. června 2020) žádat i fyzické osoby, kterébyly již ke dni 12. 3. 2020 společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku.
 • Celková částka za plný počet dnů činí 44.500,- Kč. O kompenzační bonus však lze žádat nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného bonusového období (druhé a poslední bonusové období skončilo dne 8. 6. 2020) a v současné době tak (s výjimkou některých níže uvedených osob) již o bonus žádat nelze.
 • Společník s. r. o. musí pro nárok na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou:
    • zaměstnání v s. r. o., které je společníkem;
    • zaměstnání v oblasti pedagogické;
    • činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby či osoby, které je vyplácena odměna pěstouna (a pouze z toho důvodu se účastní nemocenského pojištění);
    • výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) zakládající účast na nemocenském pojištění;
   • byl ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Společnost s ručení omezeným musí pro nárok jejího společníka nakompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nebyla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci;
   • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
   • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo r. o. takový obrat za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá)
   • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Společníkům s. r. o., kteří by současně měli nárok na kompenzační bonus jako OSVČ, nebo kteří jsou společníky více s. r. o., může nárok na kompenzační bonus vzniknout pouze jednou, a to i kdyby spolu samostatné výdělečné činnosti a činnosti společností s ručením omezeným nijak nesouvisely. Na kompenzační bonus také nemají nárok společníci s. r. o., která jako zaměstnavatel tohoto společníka pobírala kurzarbeit.  
 • Společníci s. r. o., kteří se účastní nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, kteří jsou nemocenského pojištění účastni ze zaměstnání spočívajícím ve výkonu pedagogické činnosti a kteří jsou nemocenského pojištění účastni pouze jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a nebo osoby, kterým je vyplácena odměna pěstouna, na kompenzační bonus dosáhnou s účinností od 7. 8. 2020. Tyto osoby pak mohou o kompenzační bonus žádat až do 30. 11. 2020 (tj. do posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti příslušného zákona).
 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím formulářů a bude vyplácena finančními úřady. Podrobné informace a odkaz na formulář nalezne zde.
Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 31.150,- Kč pro tzv. "dohodáře"
 • Od 7. 8. 2020 mohou o bonus ve výši 350 Kč za den v bonusovém období (od 12. března do 8. června 2020) žádat i osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (DPČ a DPP), a to až do 11. 2020 (tj. do posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti příslušného zákona). Celková částka za plný počet dnů činí 31.150,- Kč.
 • „Dohodáři“ musí pro nárok na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
  • vykonávat v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 práci na základě DPP či DPČ, v důsledku toho se alespoň po 4 kalendářní měsíce (z celkem 6 možných) účastnit nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně v těchto měsících nevykonávat jinou činnost, ze které by vznikala účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání,
  • nevykonávat v bonusovém období jinou činnost, ze které by vznikala účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání (s výjimkou dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a osob, kterým je vyplácena odměna pěstouna).
 • „Dohodářům“, kteří by vykonávali činnost na základě více než jedné dohody o práci konané mimo pracovní poměr, nebo by současně měli nárok na kompenzační bonus jako OSVČ/společníci s. r. o., nárok na kompenzační bonus může vzniknout pouze jednou. Kompenzační bonus není slučitelný s podporou v nezaměstnanosti.
 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím formulářů a bude vyplácena finančními úřady. Podrobné informace a odkaz na formulář nalezne zde. 
Zálohy na zdravotní a sociální pojištění - pozor na blížící se splatnost záloh!
 • Od března do srpna 2020 nemuseli autoři a další OSVČ platit předepsané zálohy nasociální pojištění a zdravotní pojištění (zde bez ohledu na zdravotní pojišťovnu). Od září 2020 je tyto zálohy opět třeba platit. Záloha na sociální zabezpečení pro ČSSZ je splatná do konce měsíce, za který se platí – tedy záloha na září je splatná do 30. 9. 2020. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se platí – tedy záloha na září 2020 je splatná do 8. 10. 2020.
 • V ročním vyúčtování se sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám za půl roku. Tato částka se zcela promine. O prominutí se nemusí žádat, změna platí automaticky.
 • Pokud autor odvádí vyšší než minimální zálohy, ani pak nemusí od března do srpna 2020 platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle výdělku za rok 2020 (tedy až v roce 2021, po podání po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020).
 • Pokud byla záloha za březen nebo duben 2020 zaplacena, bude tato platba využita na jiné splatné závazky a pokud takové vůči ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně autor nemá, tak bude považovaná za předplacenou platbu na září 2020 a případně další měsíce.
 • Další informace naleznete zde a např. zde (informace od VZP). 
Zálohy na nemocenské pojištění hradíte i nadále
 • Vládní opatření se nedotýkají platby nemocenského pojištění.
 • Platba nemocenského pojištění u autorů dobrovolně pojištěných na nemocenské pojištění tedy zůstává jediným odvodem hrazeným ČSSZ. 
Požádejte o podporu v nezaměstnanosti
 • Pro osoby, které v důsledku mimořádných opatření přišly o možnost vykonávat výdělečnou činnost, je možné přihlásit se na úřadu práce a požádat o dávky v nezaměstnanosti.
 • Kdo souběžně s autorskou činností vykonával podnikatelskou činnost ve smyslu živnostenského zákona, musí si výkon této živnosti před podáním žádosti pozastavit (lze provést na kterémkoli živnostenském úřadě, datovou schránkou, emailem).
 • Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je splnit v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou podrobně popsány zde.
 • Aktuální informace ohledně zjednodušení jednání s úřadem práce jsou zde.

V případě krajní nouze si požádejte o dávky v hmotné nouzi
 • V případě žádných nebo velmi nízkých příjmů v důsledku vládních opatření lze žádat o níže uvedené dávky. Vznik nároku posuzuje a dávky vyplácí úřady práce.
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci: je jednorázová a je vyplácena prostřednictvím úřadu práce v případě, že celkové sociální a majetkové poměry žadatele neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni a že není schopen příjem zvýšit svými vlastními silami. Formulář žádosti a další informace jsou zde
 • Příspěvek na živobytí: vyplácí se měsíčně a je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky (zejm. zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.). Formulář žádosti a další informace jsou zde.
 • Doplatek na bydlení: řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Formulář žádosti a další informace jsou zde
Odložte si úhradu nájmu bytu i prostor pro podnikání

Bytové prostory

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 4-5).
 • Opatření se vztahují na nájem a podnájem prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb (bytů, domů nebo jejích částí). Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 31. července 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku mimořádných opatření (tedy zejména ztráta příjmů, nemožnost vykonávat zaměstnání či podnikatelskou činnost). Zákaz výpovědi z tohoto důvodu bude trvat až do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby.
 • Nájemce je povinen okolnosti prodlení pronajímateli doložit potvrzením od úřadu práce.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
 • Možnost odkladu splátek pro příjemce úvěru poskytnutého státním fondem rozvoje bydlení: Státní fond rozvoje bydlení může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020, doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr vzniklou v důsledku mimořádného opatření při epidemii.

Prostory k podnikání

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání.
  Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující splnění uvedených podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu bude trvat do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
Odložte si splátky úvěrů i hypoték až o půl roku
 • Lze požádat o odklad splátek na 3 nebo 6 měsíců u těchto úvěrů: spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů, a to za podmínky, že byly sjednány před 26. březnem 2020.
 • Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.
 • Odložení splátek musí být poskytovatelem úvěru provedeno zdarma.
 • Po dobu odkladu se nesplácí ani jistina, ani úroky. Dlužná částka se však bude úročit i nadále – v konečném důsledku odklad splácení způsobí navýšení celkového zaplaceného úroku.

Právníci a daňoví poradci radí autorům

Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Nárok na ošetřovné pro autory-rodiče, kteří jsou zaměstnanci
 • Od 1. července se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby (mimo jiné ve výši 60 % vyměřovacího základu s podpůrčí dobou nejdéle 9, respektive 16 dní).
 • Více podrobností naleznete zde.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.

Právníci a daňoví poradci radí nakladatelům

Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 44.500,- Kč pro společníky s.r.o. - s výjimkami již nelze žádat!
 • Od 3. 6. 2020 mohou o bonus ve výši 500 Kč za den v bonusovém období (od 12. března do 8. června 2020) žádat i fyzické osoby, kterébyly již ke dni 12. 3. 2020 společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku.
 • Celková částka za plný počet dnů činí 44.500,- Kč. O kompenzační bonus však lze žádat nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného bonusového období (druhé a poslední bonusové období skončilo dne 8. 6. 2020) a v současné době tak (s výjimkou některých níže uvedených osob) již o bonus žádat nelze.
 • Společník s. r. o. musí pro nárok na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou:
    • zaměstnání v s. r. o., které je společníkem;
    • zaměstnání v oblasti pedagogické;
    • činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby či osoby, které je vyplácena odměna pěstouna (a pouze z toho důvodu se účastní nemocenského pojištění);
    • výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) zakládající účast na nemocenském pojištění;
   • byl ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Společnost s ručení omezeným musí pro nárok jejího společníka nakompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nebyla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci;
   • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
   • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo r. o. takový obrat za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá)
   • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Společníkům s. r. o., kteří by současně měli nárok na kompenzační bonus jako OSVČ, nebo kteří jsou společníky více s. r. o., může nárok na kompenzační bonus vzniknout pouze jednou, a to i kdyby spolu samostatné výdělečné činnosti a činnosti společností s ručením omezeným nijak nesouvisely. Na kompenzační bonus také nemají nárok společníci s. r. o., která jako zaměstnavatel tohoto společníka pobírala kurzarbeit.  
 • Společníci s. r. o., kteří se účastní nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, kteří jsou nemocenského pojištění účastni ze zaměstnání spočívajícím ve výkonu pedagogické činnosti a kteří jsou nemocenského pojištění účastni pouze jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a nebo osoby, kterým je vyplácena odměna pěstouna, na kompenzační bonus dosáhnou s účinností od 7. 8. 2020. Tyto osoby pak mohou o kompenzační bonus žádat až do 30. 11. 2020 (tj. do posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti příslušného zákona).
 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím formulářů a bude vyplácena finančními úřady. Podrobné informace a odkaz na formulář nalezne zde.
Jaké máte možnosti coby zaměstnavatel
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky (může být případ nakladatelů), může zaměstnavatel, u nějž nepůsobí odborová organizace, zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci (kurzarbeit).
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
  • v režimu Av případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci;
  • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. O prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus v režimu A i B až do 31. 10. 2020 rozhodla vláda usnesením ze dne 24. 8. 2020.
 • Podrobný manuál MPSV zde
 • Na úrovni vlády je připravován tzv. „trvalý kurzarbeit“, jež má navázat na končící program Antivirus a má sloužit jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví – stát pak bude moci převzít část nákladů zaměstnavatelů spojených s jeho zaměstnanci (výplata, pojistné) v případě překážek v práci. Legislativní proces dosud nebyl zahájen.
 • Zaměstnavatel může místo nebo vedle zkrácení pracovního týdne nařídit vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
Snížení penále zaměstnavatele za odložení platby pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Dne 27. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého budou moci zaměstnavatelé „odložit“ platby sociálního pojištění za květen (splatné do 20. června), červen (splatné do 20. července) a červenec 2020 (splatné do 20. srpna) až do 20. října 2020, pokud řádně odvedou pojistné, které jsou povinni platit jejich zaměstnanci (tj. 6,5 % vyměřovacího základu). 
 • Pokud by zaměstnavatel pojistné zaplatil do 20. října 2020, musel by zaplatit penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále, tj. sníženou o 80 %.
 • Tento dluh na pojistném a na penále nebude v období od 21. června 2020 do 20. října 2020 evidován jako dluh za zaměstnavatelem pro účely vydání potvrzení o stavu závazků příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
Odložte si platbu nájmu kanceláře
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující splnění uvedených podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu bude trvat do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
Odložte si splátky úvěrů i hypoték až o půl roku
 • Lze požádat o odklad splátek na 3 nebo 6 měsíců těchto úvěrů: spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů, a to za podmínky že byly sjednány před 26. březnem 2020.
 • Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.
 • Odložení splátek musí být poskytovatelem úvěru provedeno zdarma.
 • Po dobu odkladu se nesplácí ani jistina, ani úroky. Dlužná částka se však bude úročit i nadále – v konečném důsledku odklad splácení způsobí navýšení celkového zaplaceného úroku.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies