Kompenzační bonus pro autory i nakladatele

Jednoduše a přehledně o kompenzačním bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - základní informace

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč mohou žádat OSVČ, umělecké profese, DPP, DPČ a malé s.r.o. za každý den bezprostředního zákazu či omezení činnosti v důsledku vládních restrikcí. Jde o přímou podporu, která navazuje na jarní tzv. Pětadvacítku, a nelze ji kombinovat s programem Covid-Kultura. Kombinace s programem Covid-Nájemné není vyloučena.

Kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s. r. o. pro rok 2021
 • S účinností od 27. 2. 2021 schválila vláda zákon č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který navazuje na předchozí právní úpravu, přizpůsobuje se aktuální epidemiologické situaci a rozšiřuje okruh žadatelů. Výše podpory zůstává na částce 1 000 kč za každý den bonusového období.
 • Je určen pro osoby, jejichž činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých vládou k ochraně obyvatelstva.
 • Kompenzační bonus je v tuto chvíli vypsán na čtyři bonusová období, a to na únor 2021 (od 1. 2. do 28. 2. 2021), na březen 2021 (od 1. 3. do 31. 3. 2021), na duben 2021 (od 1. 4. do 30. 4. 2021) a na květen 2021 (od 1. 5. do 31. 5.). Žádosti za první období bylo možné podávat do 3. 5. 2021, za druhé období do 1. 6. 2021, za třetí období do 1. 7. 2021 a za čtvrté období do 2. 8. 2021, prostřednictvím portálu finanční správy.
 • Nově mohou žádat i OSVČ nebo společníci s. r. o., kterým byla nařízena karanténa nebo izolace, pokud je však těmto osobám poskytován kompenzační bonus pouze z důvodu karantény nebo izolace, činí podpora částku 500 Kč za každý den bonusového období. Současně platí podmínka, že taková osoba musí být nemocensky pojištěna.
 • Podmínkou čerpání bonusu je významné dotčení činnosti žadatele, a to alespoň o 50 % oproti srovnávacímu období – tím je pro první bonusové období (únor 2021) období od listopadu 2018 do ledna 2019 nebo, dle volby žadatele, období od listopadu 2019 do ledna 2020. Pro březen 2021 je srovnávací období od prosince 2018 do února 2019 nebo od prosince 2019 do února 2020, a tak dále.
 • AKTUÁLNĚ: Kompenzační bonus se nebude prodlužovat na červen, neboť ekonomika je až na výjimky otevřená.
 • Více informací naleznete zde a konkrétní podmínky pro jednotlivé osoby zde.
Období, za které je možné požádat o kompenzační bonus
 • První bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč)
 • Druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč)
 • Třetí bonusové období od 22. 11. do 13. 12. 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč)
 • Čtvrté bonusové období od 14. 12. do 24. 12. 2020 (až 11 dní, tj. 5 500 Kč)
 • Páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 (až 30 dní, tj. 15 000 Kč)
 • Šesté bonusové období od 24. 1. 2021 do do 15. 2. 2021 (až 23 dní, tj. 19 000 Kč).

Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

 • autor – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5. 10.)
 • provozovatel restaurace – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5.10)
 • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
 • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)
Komu a kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?
 • OSVČ z řad uměleckých profesí mohou žádat, pokud byla jejich činnost vyloučena alespoň z 80 % v důsledku uzavření divadel, koncertních sálů apod.
 • OSVČ z řad provozovatelů restauračních zařízení, obchodů a služeb, pokud byly jejich provozovny uzavřeny nebo fungovaly v omezeném řežimu, tzn. jejich činnost byla vyloučena alespoň z 80 %.
 • Žadateli byla znemožněna činnost, která je tzv. dominantní zdroj obživy (nadpoloviční) za poslední 4 měsíce.
 • Kompenzační bonus lze nárokovat i v případě, že pobíráte rodičovský příspěvek nebo starobní, invalidní důchod, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.
 • Při podání žádosti se prokazuje splnění zákonných podmínek pro vznik nároku na bonus podepsáním čestného prohlášení.

Kdo dále může žádat?

 • O kompenzační bonus mohou žádat i studenti
 • Nárok vzniká také společníkovi podnikajícímu v odvětvích, která byla zasažena vládními restrikcemi (např. v hotelnictví). Je potřeba splnit zákonné podmínky, mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tis. Kč (u letos zavedených odhadovaný obrat 120 tis. Kč), nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem nebo osobou podle zákona o DPH.
Kdy a kde se žádost o kompenzační bonus podat?

Příjem žádostí již probíhá, formulář naleznete na webu Finanční správy. Žádost lze podat nejpozději:

 • do 5. 1. 2021 pro První bonusové období 
 • do 22. 1. 2021 pro Druhé bonusové období
 • do 15. 2. 2021 pro Třetí bonusové období
 • do 25. 2. 2021 pro Čtvrté bonusové období
 • do 24. 3. 2021 pro Páté bonusové období.

Pokud jste čerpal/a či čerpáte ještě další podporu, pak pro První až Čtvrté bonusové období můžete žádat do 1. 3. 2021.

 • Žadatel může požádat osobně na finančním úřadě či datovou schránkou.
 • Žádost je možné podat písemně a odeslat ji poštou.
 • Žádost je možné podat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
Proč nelze kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například COVID - Sport nebo COVID - Kultura?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, COVID - Kultura, COVID - Sport či COVID - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu naleznete zde.

Pomoc pro OSVČ a podnikatele

V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná mimořádná opatření vlády kvůli šíření nákazy COVID-19 řeší vláda pomoc pro podnikatele a živnostníky, kteří jsou těmito opatřeními zasaženi. Přinášíme vám přehled všech forem pomoci, které už fungují nebo jsou před spuštěním.

Program COVID - Nepokryté náklady
 • Způsobilým žadatelem je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který se kvůli pandemii nachází ve ztrátě, a to bez ohledu na sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.
 • Předpokladem pro získání podpory je pokles obratu (nikoliv zisku, jako v programu COVID 2021) alespoň o 50 % v rozhodném období roku 2021 oproti stejnému období roku 2019 nebo 2020 (dle volby žadatele), a současně skutečnost, že se podnikatel nachází ve ztrátě.
 • První rozhodné období bylo stanoveno na 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021, příjem žádostí byl spuštěn 19. 4. 2021 a trval do 19. 7. 2021.
 • Dne 10. 6. 2021 byla vyhlášena druhá výzva programu, jejíž rozhodné období je stanoveno od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021. Limit podpory pro druhou výzvu je stanoven na 15 mil. Kč na jednoho žadatele za měsíc duben, nebo 25 mil. Kč pokud žádá podporu za duben i květen.
 • Žádosti za druhé rozhodné období je možné podávat od 28. 6. 2021 od 9:00 do 13. 9. 2021.
 • Žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu AIS MPO zde.
 • Více informací naleznete zde a zde.
Program na podporu uměleckých profesí COVID-Kultura i pro OSVČ
 • Skončila 3. výzva programu a očekává se vypsání 4. výzvy za měsíc duben.
 • Dosud mohli o podporu v rámci dotačního programu COVID-KULTURA (1. výzva) žádat pouze podnikatelé v oblasti pořádání kulturních akcí, a to ve formě dotací na marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí.
 • Dne 15. 10. 2020 oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury pokračování tohoto dotačního programu (2. výzvu), která skončila dne 22. 12. 2020, a byla určena pro OSVČ působící v oblasti kultury.
 • Vláda vyhlásila 3. výzvu (COVID-KULTURA III.), v níž je možné podávat žádosti od 15. 2. 2021. do 30. 4. 2021, a to za rozhodné období od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021.
 • Výzva má formu jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč.
 • Žadatel musí splňovat podmínky podobně, jako ve druhé výzvě, a sice, že musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr, např. zaměstnání v divadle, a současně musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura, a tuto svoji činnost, jejímž primárním cílem je poskytování kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts, výtvarného umění či literatury, mají příjmově převažující.
 • Mohou tedy žádat výkonní umělci, autoři a odborné uměleckou-technické profese činné v daných oborech, zpěváci, dramaturgové, akrobati, umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři apod.
 • Žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu AIS MPO.
 • Detailní podmínky a informace najdete zde.
Podpora v nezaměstnanosti
 • Pro osoby, které v důsledku mimořádných opatření přišly o možnost vykonávat výdělečnou činnost, je možné přihlásit se na úřadu práce a požádat o dávky v nezaměstnanosti.
 • Kdo souběžně s autorskou činností vykonával podnikatelskou činnost ve smyslu živnostenského zákona, musí si výkon této živnosti před podáním žádosti pozastavit (lze provést na kterémkoli živnostenském úřadě, datovou schránkou, emailem).
 • Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je splnit v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou podrobně popsány zde.
 • Dne 14. 4. 2020 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, díky které bude v době platnosti mimořádných opatření při epidemii mimo jiné zjednodušena komunikace mezi Úřadem práce a uchazeči o zaměstnání: noví žadatelé o zaměstnání se budou moci registrovat na ÚP on-line a nejen na pracovišti úřadu dle jejich trvalého bydliště. Evidovaní uchazeči o zaměstnání v případě nemoci také již nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře ihned. Nově na toto budou mít až tři dny.
  Další podrobnosti ohledně zjednodušení jednání s úřadem práce jsou zde.
V případě krajní nouze si požádejte o dávky v hmotné nouzi
 • V případě žádných nebo velmi nízkých příjmů v důsledku vládních opatření lze žádat o níže uvedené (nepojistné) dávky. Vznik nároku posuzuje a dávky vyplácí úřady práce.
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci: je jednorázová a je vyplácena prostřednictvím úřadu práce v případě, že celkové sociální a majetkové poměry žadatele neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni a že není schopen příjem zvýšit svými vlastními silami. Formulář žádosti a další informace jsou zde. Nově lze podat zjednodušenou žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Žádost lze podat prostřednictvím on-line formuláře zde a další informace naleznete zde.
 • Příspěvek na živobytí: vyplácí se měsíčně a je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky (zejm. zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.). Formulář žádosti a další informace jsou zde.
 • Doplatek na bydlení: řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Dne 30. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého příjemci této dávky nemusejí dokládat příjmy ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávky jako v předchozích třech měsících roku 2020. Toto opatření se nevztahuje na nové žadatele. Formulář žádosti a další informace jsou zde. Informace o změnách v podávání žádosti naleznete zde
Zjednodušený postup vyřizování žádostí o dávky

Úřad práce dne 16. 10. 2020 oznámil, že žádosti o nepojistné sociální dávky není třeba na Úřad práce podávat osobně. Lze je podávat prostřednictvím vyplněných formulářů elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž po dobu nouzového stavu není třeba zaručeného elektronického podpisu. Tiskovou zprávu a další informace naleznete zde.

Právníci a daňoví poradci radí autorům

Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III - Úprava Invest
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit živnostníky a podniky s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.) a od 30. 6. také k úhradě investičních výdajů (pořízení strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod.).
 • Provozní financování: ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
  • u podniků do 250 zaměstnanců až do výše 90 % jistiny, 
  • u podniků od 251 do 500 zaměstnanců až do výše 80 % jistiny.
 • Investiční financování: ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 90 mil. Kč na dobu do 6 let, a to:
  • u podniků do 250 zaměstnanců až do výše 90 % jistiny při úvěru do 50 mil. Kč,
  • u podniků do 250 zaměstnanců až do výše 50 % jistiny při úvěru do 90 mil. Kč,
  • u podniků od 251 do 500 zaměstnanců až do výše 80 % jistiny při úvěru do 50 mil. Kč,
  • u podniků od 251 do 500 zaměstnanců až do výše 50 % jistiny při úvěru do 80 mil. Kč.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Další informace naleznete zde.  
Ošetřovné pro zaměstnance
 • S účinností od 30. 10. 2020 platí tzv. krizové ošetřovné pro osoby, které nemohou vykonávat v zaměstnání svou práci, protože musí pečovat o děti mladší 10 let (či další závislé osoby), kterým byla v souvislosti s epidemií koronaviru uzavřena škola (či jiné zařízení) či nařízena karanténa. Ošetřovné budylo do 1. 3. 2021 vypláceno za celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavření školy) ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně, a to i zaměstnancům pracujícím na DPČ a DPP, od 1. 3. 2021 bylo navýšeno na 80 % denního vyměřovacího základu.
 • Podmínkou nároku na ošetřovné zaměstnanců na DPP či DPČ je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo alespoň po dobu 3 tomu předcházejících měsíců.
 • Při rotační výuce vzniká nárok na ošetřovné pouze za ty dny, kdy není dítěti umožněna prezenční výuka! Pokud rodiče například z obavy o zdraví dítěte zvolí domácí výuku místo výuky prezenční, nelze tyto dny označovat za dny péče a nárok na ošetřovné rodičům za tyto dny nenáleží. Pokud dítěti při testování ve škole vyjde pozitivní výsledek, ještě ten den vzniká rodičům nárok na ošetřovné.
 • Pokud rotační výuka skončila v průběhu měsíce (a s ní i potřeba starat se o dítě doma), nemusí pečující čekat do jeho konce a žádost o ošetřovní mohou podat ihned.
 • Krizové ošetřovné za dobu po 30. 6. 2021 již NEBUDE VYPLÁCENO. Za červenec bude možné žádat o standardní „nekrizové“ ošetřovné v rámci nemocenského pojištění.
 • Od 30. 4. 2021 byl rozšířen okruh osob, které mohou žádat o krizové ošetřovné, o příbuzné v přímé i vedlejší linii (rodiče, prarodiče, sourozenci rodičů).
 • Více podrobností naleznete zde a zde.
 • Kalkulačku Ministerstva práce a sociálních věcí pro orientační výpočet krizového ošetřovného naleznete zde.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde

Právníci a daňoví poradci radí nakladatelům

Jaké máte možnosti coby zaměstnavatel
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky (může být případ nakladatelů), může zaměstnavatel, u nějž nepůsobí odborová organizace, zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci.
 • Zaměstnavatel může místo nebo vedle zkrácení pracovního týdne nařídit vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Program ANTIVIRUS A - nucené omezení provozu a karantény
 • AKTUÁLNĚ: Programy Antivirus A plus a B nebyly prodlouženy na červen a ke konci května tedy oba programy skončily. Program Antivirus A byl prodloužen do konce října, byl však zeštíhlen.
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus A pouze:
  • v případě nařízení karantény nebo izolace zaměstnance v souvislosti s šířením nákazy covid-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximálně však 39 000 Kč.
  • Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění covid-19.
 • Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále.
 • Pro aktuální informace sledujte COVID Portál
 • MPSV zveřejnilo upřesnění postupu v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z programu Antivirus v tiskové zprávě zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III - Úprava Invest
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit živnostníky a podniky s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.) a od 30. 6. také k úhradě investičních výdajů (pořízení strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod.).
 • Provozní financování: ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
  • u podniků do 250 zaměstnanců až do výše 90 % jistiny, 
  • u podniků od 251 do 500 zaměstnanců až do výše 80 % jistiny.
 • Investiční financování: ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 90 mil. Kč na dobu do 6 let, a to:
  • u podniků do 250 zaměstnanců až do výše 90 % jistiny při úvěru do 50 mil. Kč,
  • u podniků do 250 zaměstnanců až do výše 50 % jistiny při úvěru do 90 mil. Kč,
  • u podniků od 251 do 500 zaměstnanců až do výše 80 % jistiny při úvěru do 50 mil. Kč,
  • u podniků od 251 do 500 zaměstnanců až do výše 50 % jistiny při úvěru do 80 mil. Kč.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Další informace naleznete zde.  
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies