Kompenzační bonus pro autory

Jednoduše a přehledně o kompenzačním bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - základní informace

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč mohou žádat OSVČ, umělecké profese, DPP, DPČ a malé s.r.o. za každý den bezprostředního zákazu či omezení činnosti v důsledku vládních restrikcí. Jde o přímou podporu, která navazuje na jarní tzv. Pětadvacítku, a nelze ji kombinovat s programem Covid-Kultura. Kombinace s programem Covid-Nájemné není vyloučena.

Kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Období, za které je možné požádat o kompenzační bonus
 • První bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč)
 • Druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč)
 • Třetí bonusové období od 22. 11. do 13. 12. 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč)
 • Čtvrté bonusové období od 14. 12. do 24. 12. 2020 (až 11 dní, tj. 5 500 Kč)
 • Páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 (až 30 dní, tj. 15 000 Kč).

Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

 • autor – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5. 10.)
 • provozovatel restaurace – nárok na podporu vzniká od začátku nouzového stavu (5.10)
 • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
 • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)
Komu a kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?
 • OSVČ z řad uměleckých profesí mohou žádat, pokud byla jejich činnost vyloučena alespoň z 80 % v důsledku uzavření divadel, koncertních sálů apod.
 • OSVČ z řad provozovatelů restauračních zařízení, obchodů a služeb, pokud byly jejich provozovny uzavřeny nebo fungovaly v omezeném řežimu, tzn. jejich činnost byla vyloučena alespoň z 80 %.
 • Žadateli byla znemožněna činnost, která je tzv. dominantní zdroj obživy (nadpoloviční) za poslední 4 měsíce.
 • Kompenzační bonus lze nárokovat i v případě, že pobíráte rodičovský příspěvek nebo starobní, invalidní důchod, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.
 • Při podání žádosti se prokazuje splnění zákonných podmínek pro vznik nároku na bonus podepsáním čestného prohlášení.

Kdo dále může žádat?

 • O kompenzační bonus mohou žádat i studenti
 • Nárok vzniká také společníkovi podnikajícímu v odvětvích, která byla zasažena vládními restrikcemi (např. v hotelnictví). Je potřeba splnit zákonné podmínky, mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tis. Kč (u letos zavedených odhadovaný obrat 120 tis. Kč), nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem nebo osobou podle zákona o DPH.
Kdy a kde se žádost o kompenzační bonus podat?

Příjem žádostí již probíhá, formulář naleznete na webu Finanční správy. Žádost lze podat nejpozději:

 • do 5. 1. 2021 pro První bonusové období 
 • do 22. 1. 2021 pro Druhé bonusové období
 • do 15. 2. 2021 pro Třetí bonusové období
 • do 25. 2. 2021 pro Čtvrté bonusové období
 • do 24. 3. 2021 pro Páté bonusové období.

Pokud jste čerpal/a či čerpáte ještě další podporu, pak pro První až Čtvrté bonusové období můžete žádat do 1. 3. 2021.

 • Žadatel může požádat osobně na finančním úřadě či datovou schránkou.
 • Žádost je možné podat písemně a odeslat ji poštou.
 • Žádost je možné podat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
Proč nelze kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například Covid-Sport nebo Covid-Kultura?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu naleznete zde.

2. výzva programu COVID – Kultura

Vše o dotaci z programu COVID - Kultura mohou v 2. výzvě nově žádat i hudební autoři (OSVČ). 

Podmínky pro získání jednorázové podpory 60 tis. Kč
 • Žadatel/ka (OSVČ) musí mít činnost v oblasti kultury jako hlavní činnost.
 • Žadatel/ka musí být občan/ka České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
 • Žadatel/ka je daňovým rezidentem České republiky.
 • Žadatel/ka musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád). Prokazuje čestným prohlášením.
 • Žadatel/ka nesmí pobírat starobní důchod či rodičovský příspěvek (tj. vykázaná činnost nesmí být jako vedlejší zdroj příjmů).
 • Žadatel/ka nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice.
 • Žadatel/ka nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel/ka musí doložit, že je umělcem / odbornou technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance.
 • Žadatel/ka nesmí být zaměstnán/a na hlavní pracovní poměr, kdy OSVČ vykonává pouze jako vedlejší činnost.
 • Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na základě rozhodnutí.

Dále je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, kompenzační bonus). Nemůžete tedy současně žádat o podporu COVID-Kultura a o kompenzační bonus!

Kdy a kde se žádosti podávají?

Žádost lze podat od 23. října 2020 od 9:00 hodin do 22. prosince 2020 do 18:00 hodin prostřednictvím portálu AIS MPO.

Jak žádost podat?

Žádost se podává online přes  AIS MPO. Vstup do dotačního informačního systému bude umožněn pouze prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci tzv. „eIdentita“.

Pro úspěšné podání žádosti je potřeba splnit 3 kroky:

 1. krok – založení a aktivace identity na portálu eidentita.cz
 2. krok – registrace žadatele do AIS MPO, přihlášení
 3. krok – založení, vyplnění a podání žádosti

K úspěšné registraci a podání žádosti pomohou instruktážní videa, která najdete zde.

Žadatel/ka doplní identifikační a kontaktní údaje, informace o své kulturní činnosti a projektech:

 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.),
 • zpráva o projektu a průběžném plnění (například zkomponování nového hudebního díla nebo napsání textu, informace o již vykonané autorské činnosti na projektu, zacílení a uplatnění nové kompozice/skladby či textu),
 • K žádosti je třeba dále doložit:
  • potvrzení o platbě autorské odměny od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti – jako potvrzení od OSA může sloužit výplatní honorářový list (jeden čtvrtletní za rok 2019 a jeden čtvrtletní za rok 2020), který si můžete stáhnout na Vašem účtu Infosa v záložce Vyúčtování - podsekce Výplatní honorářové listy. (Zde najdete kompletní přehled všech VHL, které Vám pro každou platbu zasíláme. Pro stažení je zapotřebí rozkliknout detail požadovaného VHL.)
Postup jak podat žádost v instruktážním videu

Pokud si nevíte rady, zkuste návod popsaný v tomto videu.

Za jakých podmínek mohou o jednorázovou podporu žádat občané EU?

OSVČ s trvalým pobytem v EU mohou požádat, pokud:

 • dlouhodobě pobývají na území ČR,
 • jsou daňovými rezidenty v ČR a platí zde povinné odvody.

Jsou bráni stejně jako občani ČR, pokud splňují všechny náležitosti výzvy.

Může si o jednorázovou podporu žádat s.r.o.?

Žadatel musí být fyzická osoba, jednotlivec. Charakterem se jedná o tvůrčí stipendium pro konkrétní osoby. Dotyčný musí být OSVČ na hlavní samostatně výdělečnou činnost dle zákona o důchodovém pojištění  (z této činnosti platí odvody). Hlavní činnost v oboru hudba, divadlo, tanec je posuzována dle minulého roku. S.r.o. může žádat v části A – kompenzace marně vynaložených výdajů a provozní náklady v rámci kontinuální činnosti v kultuře.

Kdy obdržíte přiznaný příspěvek?

Ačkoliv má hodnotitelský tým Ministerstva kultury žádosti do značné míry zpracovány a jsou postoupeny Ministerstvu průmyslu a obchodu k vydání rozhodnutí ministra, k proplacení dojde až po završení procesu, k čemuž by mělo dojít v řádu několika dní.

Pokud jste si již žádost podali a samozřejmě se zajímáte, zda jste uspěli a kdy dostanete peníze, na webu ministerstva Ministerstvo kultury jsou ode dneška zveřejněná čísla žádostí o jednorázovou podporu 60 000 Kč doporučené ze strany Ministerstva kultury k podpoře. (Pokud jste byl/a vyzván/a k doplnění, či žádost dosud nebyla uzavřena, nebudete v tomto výčtu uveden/a.)

Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení a následné proplacení dotace vyřizuje jako poskytovatel dotace MPO. Z kapacitních důvodů o stavu žádostí nelze informovat žadatele jednotlivě.

Co dělat, když vám byla žádost vrácena k doplnění a nejde vám ji dle pokynů doplnit, nebo si nevíte rady?

Pokud se jedná o problém technického rázu, je vám k disposici Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO  v pracovní dny od 8:30 do 16:30, T: 841 135 135, E:  hotline-aismpokultura@asd-software.cz.

Pokud se jedná o obsahovou část, musíte se doptat přes tzv. nástěnku či napsat na E: osvc@mkcr.cz (sem zaslané dotazy vyřizuje Ministerstvo kultury v řádu několika dní). Není možné návodně žadatele instruovat, jak má doložit svou uměleckou činnost či jak má vyplnit jednotlivá políčka. Instrukce jsou dostatečné. Pokud je žadatel vyzván k doplnění IČO či DIČ, znamená to, že to v žádosti chybí nebo doložil faktury, které jsou na IČO, ačkoliv žadatel uvedl, že pracuje na DIČ. Není tedy zřejmé, jak podniká.

Na doplnění žádosti máte 7 dní na reakci od vyzvání hodnotitelem. Do té doby musíte zareagovat, odepsat v nástěnce a následně upravit žádost, pokud jste k tomu přímo vyzván/a. Následně je třeba žádost znovu poslat.

Je možný souběh podpory COVID-Kultura a Ošetřovného pro OSVČ?

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo, že v rámci prodloužení výzvy bude žadatelům umožněna kombinace programu COVID-Kultura s programem Ošetřovné pro OSVČ (podzim). Jedná se o plošnou kombinaci podpory v těchto dvou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat o dotaci jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ.

Kde se dozvíte o programu COVID - Kultura více?

Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID - Kultura (2. výzva) naleznete na webu Ministerstva kultury zde nebo v tomto videu.  

 

Pomoc pro OSVČ a podnikatele

V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná mimořádná opatření vlády kvůli šíření nákazy COVID-19 řeší vláda pomoc pro podnikatele a živnostníky, kteří jsou těmito opatřeními zasaženi. Přinášíme vám přehled všech forem pomoci, které už fungují nebo jsou před spuštěním.

Program na podporu kulturních a kreativních průmyslů "COVID-Kultura" i pro OSVČ
 • Dosud mohli o podporu v rámci dotačního programu COVID-Kultura (1. výzva) žádat pouze podnikatelé v oblasti pořádání kulturních akcí, a to ve formě dotací na marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí.
 • Dne 15. 10. 2020 oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury pokračování tohoto dotačního programu (2. výzvu) za účelem poskytnutí pomoci subjektům, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády souvisejícími s epidemií koronaviru výrazně limitovány ve svém provozu či kterým byly kulturní akce zrušeny či přesunuty, a to tak, aby na pomoc dosáhly i subjekty zasažené druhou vlnou epidemie, včetně autorů, umělců a dalších OSVČ působících v oblasti kultury.
 • V rámci programu pokračují částečné úhrady marně vynaložených výdajů, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře. Žádat o ně mohou individuální umělci, pořadatelé hudebních produkcí, hudebních a jiných festivalů v kultuře, technické firmy a další subjekty zabezpečující kulturní služby veřejnosti, umělecká tělesa a soubory, pořadatelé cirkusů, agentury, divadla, neziskové organizace v kultuře apod. Podpora bude poskytována maximálně ve výši 10 miliónů Kč, a to:
  • 50 % uznatelných výdajů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. 3. do 31. 12. 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, uhrazených v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020,
  • 80 % uznatelných výdajů subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře (např. činnost divadla, hudebního klubu, celoroční organizace festivalů…), vztahující se k období od 1. 3. do 31. 12. 2020, uhrazených v období od 1. 3. do 20. 11. 2020.
 • Podpora v rámci 2. výzvy bude poskytována také ve formě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč na činnost výkonných umělců a odborných umělecko-technických profesí – OSVČ (tj. hercům, hudebníkům, tanečníkům, zpěvákům, zvukovým mistrům, lightdesignérům apod.), a to na umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či souboru děl. Podmínky a informace jak podat žádost jsou popsány výše.
 • Subjekt může předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ.
 • Podávání žádostí o podporu v rámci 2. výzvy bylo ukončeno dne 22. 12. 2020. Vláda však rozhodla o pokračování tohoto programu a 3. výzvu plánuje zveřejnit v lednu 2021.
 • Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Více informací k pokračování programu COVID – Kultura naleznete zde a příslušné usnesení vlády o pokračování programu naleznete zde.
Zjednodušený postup vyřizování žádostí o dávky

Úřad práce dne 16. 10. 2020 oznámil, že žádosti o nepojistné sociální dávky není třeba na Úřad práce podávat osobně. Lze je podávat prostřednictvím vyplněných formulářů elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž po dobu nouzového stavu není třeba zaručeného elektronického podpisu. Tiskovou zprávu a další informace naleznete zde.

Kompenzační bonus pro OSVČ za období od 5. 10. do 23. 1. 2021 s možným prodloužením bonusového období – pozor na blížící se konec podávání žádostí za druhé bonusové období dne 21. 1. 2021!
 • Dne 14. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti, jenž obnovuje podporu (s některými změnami oproti předchozímu programu) pro OSVČ (a tedy i pro autory na volné noze) a některé další osoby ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den – tzv. kompenzačního bonusu. OSVČ splňující podmínky podpory si mohou zažádat až:
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020) a
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021).
 • Celkem tedy až o 55 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na OSVČ, kterým byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) výkon jejich činnosti opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen nebo byla jejich činnost alespoň z 80 % vyloučena kvůli zákazu nebo omezení dopadajícího na jejich odběratele.
 • Na bonus mají nárok OSVČ aktivní ke dni 5. 10. 2020 nebo sčinností krátkodobě přerušenou po 12. 3. 2020 a jejichž převažující část příjmů v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 pocházela ze samostatné výdělečné činnosti (nebo více takových činností). Oproti jarnímu modelu tak již nárok na bonus není vyloučen při souběhu se zaměstnáním.
 • Na bonus nemají nárok OSVČ, které by byly v bonusovém období v úpadku nebo nespolehlivým plátcem/nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
 • Dále je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu). Nemůžete tedy současně žádat o podporu COVID-Kultura a o kompenzační bonus!
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.
 • O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, za třetí bonusové období tedy nejpozději do 21. 1. 2021.
 • Více informací naleznete zde a návrh zákona ve znění předloženém Poslanecké sněmovně naleznete zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.  
Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. za období od 5. 10. do 23. 1. 2021 s možným prodloužením bonusového období – pozor na blížící se konec podávání žádostí za druhé bonusové období dne 21. 1. 2021!
 • Dne 14. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti, jenž obnovuje podporu (s některými změnami oproti předchozímu programu) také pro společníky malých s. r. o. ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den – tzv. kompenzačního bonusu.
 • Osoby splňující podmínky podpory si mohou zažádat až:
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020) a
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021).
 • Celkem tedy až o 55 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku, a to těch s. r. o., jejichž výkon činnosti byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen nebo byla činnost těchto s. r. o. alespoň z 80 % vyloučena kvůli zákazu nebo omezení dopadajícího na jejich odběratele.
 • K 5. 10. 2020 musí společnost s ručení musí pro nárok jejího společníka na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
  • nebyla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci;
  • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo s. r. o., která za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá obrat přesahující 120 000 Kč),
  • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Oproti podpoře poskytované formou kompenzačního bonusu na jaře a v létě, již nadále neplatí vyloučení souběhu nároku společníka se zaměstnáním – nově však musí převažující část příjmů s. r. o. i jejího společníka v období od 1. 6. do  9. 2020 pocházet z činností této s. r. o. (nebo z více takových činností).  I společník musí být daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu apod.).
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde. O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, za druhé bonusové období tedy nejpozději do 21. 1. 2021.
 • Více informací naleznete zde a zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.
Kompenzační bonus pro tzv. "dohodáře" za období od 5. 10. do 23. 1. 2021 s možným prodloužením bonusového období – pozor na blížící se konec podávání žádostí za druhé bonusové období dne 21. 1. 2021!
 • Dne 14. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti, jenž obnovuje podporu (s některými změnami oproti předchozímu programu) také pro osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (DPČ a DPP) ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den – tzv. kompenzačního bonusu.
 • Osoby splňující podmínky podpory si mohou zažádat až?
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020) a
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021).
 • Celkem tedy až o 55 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na „dohodáře“ působícíu zaměstnavatele, jehož výkon činnosti byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen a tyto osoby proto přišly o příjem, jenž byl převažující částí jejich příjmů v období od 1. 6. do 30. 9. 2020.
 • „Dohodáři“ musí pro nárok na kompenzační bonus vykonávat u tohoto zaměstnavatele v období od 1. do 30. 9. 2020 práci na základě DPČ či DPP, v důsledku toho se alespoň po 3 kalendářní měsíce (ze 4) účastnit nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně v těchto měsících nevykonávat jinou činnost, ze které by vznikala účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání. U tohoto zaměstnavatele pak musí mít dohodu o práci konané mimo pracovní poměr uzavřenou i ke dni 5. 10. 2020.
 • Je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu apod.).
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/. O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, za druhé bonusové období tedy nejpozději do 21. 1. 2021.
 • Více informací naleznete zde a zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.
Požádejte o podporu v nezaměstnanosti
 • Pro osoby, které v důsledku mimořádných opatření přišly o možnost vykonávat výdělečnou činnost, je možné přihlásit se na úřadu práce a požádat o dávky v nezaměstnanosti.
 • Kdo souběžně s autorskou činností vykonával podnikatelskou činnost ve smyslu živnostenského zákona, musí si výkon této živnosti před podáním žádosti pozastavit (lze provést na kterémkoli živnostenském úřadě, datovou schránkou, emailem).
 • Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je splnit v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou podrobně popsány zde.
 • Aktuální informace ohledně zjednodušení jednání s úřadem práce jsou zde.
V případě krajní nouze si požádejte o dávky v hmotné nouzi
 • V případě žádných nebo velmi nízkých příjmů v důsledku vládních opatření lze žádat o níže uvedené (nepojistné) dávky. Vznik nároku posuzuje a dávky vyplácí úřady práce.
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci: je jednorázová a je vyplácena prostřednictvím úřadu práce v případě, že celkové sociální a majetkové poměry žadatele neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni a že není schopen příjem zvýšit svými vlastními silami. Formulář žádosti a další informace jsou zde. Nově lze podat zjednodušenou žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Žádost lze podat prostřednictvím on-line formuláře zde a další informace naleznete zde.
 • Příspěvek na živobytí: vyplácí se měsíčně a je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky (zejm. zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.). Formulář žádosti a další informace jsou zde.
 • Doplatek na bydlení: řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Dne 30. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého příjemci této dávky nemusejí dokládat příjmy ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávky jako v předchozích třech měsících roku 2020. Toto opatření se nevztahuje na nové žadatele. Formulář žádosti a další informace jsou zde. Informace o změnách v podávání žádosti naleznete zde
Možnost odkladu hrazení nájmu bytových prostor i prostor k podnikání - skončila ochranná doba zákona!

Bytové prostory - skončila ochranná doba zákona

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 4-5).
 • Opatření se vztahují na nájem a podnájem prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb (bytů, domů nebo jejích částí). Pronajímatelé nebyli oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 31. července 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku mimořádných opatření (tedy zejména ztráta příjmů, nemožnost vykonávat zaměstnání či podnikatelskou činnost).
 • Zákaz výpovědi z tohoto důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Prostory k podnikání - skončila ochranná doba zákona

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání.
  Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nebyli oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.

Právníci a daňoví poradci radí autorům

Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Zákon bude účinný dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Další informace naleznete zde.  
Ošetřovné pro zaměstnance
 • S účinností od 30. 10. 2020 platí tzv. krizové ošetřovné pro osoby, které nemohou vykonávat v zaměstnání svou práci, protože musí pečovat o děti mladší 10 let (či další závislé osoby), kterým byla v souvislosti s epidemií koronaviru uzavřena škola (či jiné zařízení) či nařízena karanténa. Ošetřovné bude vypláceno za celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavření školy) ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně, a to i zaměstnancům pracujícím na DPČ a DPP.
 • Podmínkou nároku na ošetřovné zaměstnanců na DPP či DPČ je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo alespoň po dobu 3 tomu předcházejících měsíců.
 • Více podrobností naleznete zde a zde.
 • Kalkulačku Ministerstva práce a sociálních věcí pro orientační výpočet krizového ošetřovného naleznete zde.
Ošetřovné pro OSVČ - Výzva k podávání žádostí za listopad 2020
 • Vláda dne 16. 10. 2020 schválila obnovení programu podpory „ošetřovné“ pro OSVČ. Podpora je určena pro OSVČ, které nemohou vykonávat svou samostatnou výdělečnou činnost hlavní zdůvodu péče o děti do 10 let (a další závislé osoby), kterým byla v souvislosti s epidemií koronaviru uzavřena škola (či jiné zařízení). Podpora ve formě dotace je stanovena ve výši 400 Kč za den. Výzva k podávání žádostí bude teprve zveřejněna.
 • Vládá schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu s účinností od 1. 1. 2021, díky níž tuto formu podpory již lze kombinovat s kompenzačním bonusem!
 • Příjem žádostí za listopad 2020 byl spuštěn dne 21. 12. 2020 v 9:00 hod. a bude ukončen dne 21. 1. 2021 v 23:59 Žádosti lze podávat poštou, datovou schránkou, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem, a to na formuláři dostupném zde.
 • Další podrobnosti naleznete zde a zde.
 • Výzvu za listopad 2020 naleznete zde.
 • Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde

Právníci a daňoví poradci radí nakladatelům

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. za období od 5. 10. do 23. 1. 2021 s možným prodloužením bonusového období – pozor na blížící se konec podávání žádostí za druhé bonusové období dne 21. 1. 2021!
 • Dne 14. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti, jenž obnovuje podporu (s některými změnami oproti předchozímu programu) také pro společníky malých s. r. o. ve formě jednorázového příspěvku 500 Kč za den – tzv. kompenzačního bonusu.
 • Osoby splňující podmínky podpory si mohou zažádat až:
  • o 15 500 Kč za 31 dní prvního bonusového období (od 5. 10. do 4. 11. 2020),
  • o 8 500 za 17 dnů druhého bonusového období (od 5. 11. do 21. 11. 2020),
  • o 11 000 Kč za 22 dní třetího bonusového období (od 22. 11. do 13. 12. 2020),
  • o 5 500 Kč za 11 dní čtvrtého bonusového období (od 14. 12. do 24. 12. 2020) a
  • o 15 000 Kč za 30 dní pátého bonusového období (od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021).
 • Celkem tedy až o 55 500 Kč za všechna bonusová období. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu bude prodloužena i doba, za kterou je podpora poskytována. Vždy je však třeba sledovat, zda trvají omezující opatření, jež jsou předpokladem pro nárok na bonus!
 • Tento program podpory cílí na společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku, a to těch s. r. o., jejichž výkon činnosti byl za trvání nouzového stavu (tj. v období od 5. 10.) opatřeními orgánů státní správy bezprostředně zakázán nebo omezen nebo byla činnost těchto s. r. o. alespoň z 80 % vyloučena kvůli zákazu nebo omezení dopadajícího na jejich odběratele.
 • K 5. 10. 2020 musí společnost s ručení musí pro nárok jejího společníka na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
  • nebyla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci;
  • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo s. r. o., která za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá obrat přesahující 120 000 Kč),
  • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Oproti podpoře poskytované formou kompenzačního bonusu na jaře a v létě, již nadále neplatí vyloučení souběhu nároku společníka se zaměstnáním – nově však musí převažující část příjmů s. r. o. i jejího společníka v období od 1. 6. do  9. 2020 pocházet z činností této s. r. o. (nebo z více takových činností).  I společník musí být daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, COVID-Kultura, kompenzační bonus z jiného titulu apod.).
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde. O bonus lze žádat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, za druhé bonusové období tedy nejpozději do 21. 1. 2021.
 • Více informací naleznete zde a zde a text zákona ve znění vyhlášeném ve Sbírce zákonů naleznete zde.
Jaké máte možnosti coby zaměstnavatel
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky (může být případ nakladatelů), může zaměstnavatel, u nějž nepůsobí odborová organizace, zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci.
 • Zaměstnavatel může místo nebo vedle zkrácení pracovního týdne nařídit vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získali možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bylo sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Text přijatého zákona můžete nalézt ve Sbírce zákonů zde (s. 2-9).
 • Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
 • Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 oznámilo rozšíření liberačního balíčku o další opatření a daňové úlevy pro podnikatele, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládními nařízeními. Ti mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. Do této kategorie osob patří např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatelé koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení a další. Generální pardon byl dne 26. 10. 2020 rozšířen i na další podnikatele v maloobchodu a službách, jejichž činnost byla zakázána nejnovějšími vládními opatřeními.
 • Z rozhodnutí vlády a generálním pardonem ze dne 21. 12. 2020 došlo k dalšímu rozšíření daňových úlev v souvislosti s pokračujícími omezeními v důsledku epidemie koronaviru.
 • Další informace o „velkém liberačním balíčku“ naleznete zde. Příslušné generální pardony ministryně financí obsahující konkrétní podmínky předmětných daňových úlev naleznete zdezde a zde.
Program antivirus a podpora státu v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)
 • Zaměstnavatel může žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v rámci programu Antivirus:
  • v režimu A – v případě nařízení karantény zaměstnance či překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nemožnosti přidělovat práci (uzavření či omezení provozu) v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci;
   • v případě nuceného uzavření provozu (či jeho významného omezení – provoz např. pouze výdejovým okénkem) zaměstnavatele v přímém důsledku vládních opatření po 10. 2020 přitom lze využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus („A plus“), který se poskytuje ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy a odvodů;
  • v režimu B – v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) přičemž příspěvek poskytovaný Úřadem práce činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc září tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce října a tak dále. Vláda rozhodla o prodloužení období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus A i B až do konce února 2021.
 • Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva práce a sociálních věcí na: mpsv.cz. Další informace o prodloužení programu Antivirus A i B naleznete zde a usnesení vlády o prodloužení tohoto programu naleznete zde.
 • Ministerstvo zveřejnilo upřesnění postupu v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z programu Antivirus v tiskové zprávě zde.
 • Vláda dne 25. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona upravující poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti (tzv. „trvalý Kurzarbeit“), jež má nahradit program Antivirus.
 • V případě přijetí zákona má být tato podpora aktivována při závažném ohrožení ekonomiky nebo jejího odvětví, a to nařízením vlády po projednání v rámci Tripartity (v Radě hospodářské a sociální dohody).
 • Jestliže by zaměstnavateli vznikly překážky v práci v průměrném rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby v důsledku mimořádných událostí, jež vedly ke spuštění Kurzarbeitu, náleží jeho stálým zaměstnancům (tj. se smlouvou na dobu neurčitou a s pracovním poměrem trvajícím alespoň 3 měsíce) namísto náhrady mzdy podpora ve výši 70 % předcházejícího čistého výdělku (maximálně však do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu roku) po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, maximálně však po dobu 12 měsíců.
 • Návrh zákona zatím nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou – toto opatření tedy prozatím nelze využít. Další informace naleznete zde. Návrh zákona ve znění předloženém vládou naleznete zde.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
 • S účinností od 3. 11. 2020 se právo na plnění ze státní záruky ČMZRB prodlužuje až do dubna 2026, v důsledku čehož se prodlužuje i program COVID III. Ručení ČMZRB v rámci tohoto programu se vedle provozních úvěrů bude nově vztahovat i na investiční úvěry podnikatelů. Zákon bude účinný dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Další informace naleznete zde.  
Možnost odkladu hrazení nájmu kanceláře - skončila ochranná doba zákona!
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nebyli oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného za dobu od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu trval do 31. prosince 2020. Nájemce byl povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální situaci a protiepidemická opatření přijímaná vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že formou následujících opatření chceme snížit riziko nákazy a ochránit zdraví našich zaměstnanců. Abychom dokázali i nadále poskytovat služby našim autorům a obchodním partnerům, s účinností od 19. 10. 2020:

 • Mají naši zaměstnanci možnost pracovat z domova, přesto Vám budou i nadále k dispozici na telefonech a emailu. Provoz kanceláří tak bude značně omezen.
 • Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů.
 • Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 – 16:00 hod.
 • Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 – 15:30 hod., Pá 7:00 – 15:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení.