Pomoc pro OSVČ a podnikatele

V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná mimořádná opatření vlády kvůli šíření nákazy COVID-19 řeší vláda pomoc pro podnikatele a živnostníky, kteří jsou těmito opatřeními zasaženi. K 1. 4. 2020 už fungují nebo jsou před spuštěním následující formy pomoci.

Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 44.500,- Kč pro OSVČ - 29. 6. 2020 je poslední den lhůty k podávání žádostí za první období
 • Výše jednorázového příspěvku pro OSVČ (tedy i pro autory na volné noze) činí 500 Kč za každý kalendářní den prvního bonusového období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 a druhého bonusového období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020, ve kterém jsou splněny podmínky pro čerpání bonusu. Celková částka za plný počet dnů činí 44.500,- Kč. Pokud by nadále platila omezující krizová opatření, vláda může využít svého zmocnění a nařízením stanovit další – třetí bonusové období – a to až do 31. 8. 2020.
 • Podpora se vztahuje i na mnoho z těch, kdo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako činnost vedlejší (u studentů do 26 let, osoby pečující o dítě nebo důchodce).
 • Podpora se bohužel nevztahuje na ty, kdo se účastní nemocenského pojištění ve svém zaměstnání, i když na částečný úvazek (neplatí pro zaměstnance, kteří se neúčastní nemocenského pojištění – zejména pokud pracují na dohodu o provedení práce a měsíční mzda nepřesáhne 10 000 Kč). Tato výluka však neplatí pro OSVČ, jež vedle své samostatné výdělečné činnosti také v zaměstnání vykonávají pedagogickou činnost, a pro dobrovolné pracovníky pečovatelské služby a pro osoby, kterým je vyplácena odměna pěstouna (a pouze z těchto důvodů jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci). Tyto osoby tak přes svou účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání na bonus mohou dosáhnout.
 • Za bonusové období však lze žádat nejpozději do 60 dnů po jeho skončení, tj. za první bonusové období (od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020) do 29. 6. 2020. Za druhé bonusové období (do 8. 6. 2020) lze žádat až do 7. 8. 2020.
 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím formulářů a bude vyplácena finančními úřady. Podrobné informace a odkaz na formulář nalezne zde a zde
Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 44.500,- Kč pro společníky s.r.o. - 29. 6. 2020 je poslední den lhůty k podávání žádostí za první období
 • Od 3. 6. 2020 mohou o bonus ve výši 500 Kč za den v bonusovém období žádat i fyzické osoby, které byly již ke dni 12. 3. 2020 společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku.
 • Žádosti za první bonusové období nutno podat do 29. 6.!
 • Společník s. r. o. musí pro nárok na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání v r. o., které je společníkem);
   • byl ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Společnost s ručení omezeným musí pro nárok jejího společníka nakompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nebyla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci;
   • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
   • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo r. o. takový obrat za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá)
   • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Společníkům s. r. o., kteří by současně měli nárok na kompenzační bonus jako OSVČ, nebo kteří jsou společníky více s. r. o., může nárok na kompenzační bonus vzniknout pouze jednou, a to i kdyby spolu samostatné výdělečné činnosti a činnosti společností s ručením omezeným nijak nesouvisely. Na kompenzační bonus také nemají nárok společníci s. r. o., která jako zaměstnavatel tohoto společníka pobírala kurzarbeit.  
 • Za bonusové období lze žádat nejpozději do 60 dnů po jeho skončení, tj. za první bonusové období (od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020) do 29. 6. 2020! Za druhé bonusové období (do 8. 6. 2020) lze žádat až do 7. 8. 2020.
 • Další podrobnosti naleznete zde a znění novely zákona můžete nalézt zde.
Odložte si platbu záloh zdravotního a sociálního pojištění
 • Od března do srpna 2020 nemusí autoři platit předepsané zálohy na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Lze si zrušit trvalé příkazy a platby záloh placených zdravotní pojišťovně (to platí bez ohledu na to, jakou má autor zdravotní pojišťovnu) a placených České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) na sociální pojištění. Znovu si pak autor obnoví trvalý příkaz v září 2020. Záloha na sociální zabezpečení pro ČSSZ je splatná do konce měsíce, za který se platí – tedy záloha na září je splatná do 30. 9. 2020. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se platí – tedy záloha na září 2020 je splatná do 8. 10. 2020.
 • V ročním vyúčtování se sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám za půl roku. Tato částka se zcela promine. O prominutí se nemusí žádat, změna platí automaticky.
 • Pokud autor odvádí vyšší než minimální zálohy, ani pak nemusí od března do srpna 2020 platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle výdělku za rok 2020 (tedy až v roce 2021, po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020).
 • Pokud byla záloha za březen nebo duben 2020 zaplacena, bude tato platba využita na jiné splatné závazky a pokud takové vůči ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně autor nemá, tak bude považovaná za předplacenou platbu na září 2020 a případně další měsíce.
 • Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 lze podat u ČSSZ a u zdravotní pojišťovny bez sankcí až do 3. srpna 2020. 
Zálohy na nemocenské pojištění hradíte i nadále
 • Vládní opatření se nedotýkají platby nemocenského pojištění.
 • Platba nemocenského pojištění u autorů dobrovolně pojištěných na nemocenské pojištění tedy zůstává jediným odvodem hrazeným ČSSZ. 
Požádejte o podporu v nezaměstnanosti
 • Pro osoby, které v důsledku mimořádných opatření přišly o možnost vykonávat výdělečnou činnost, je možné přihlásit se na úřadu práce a požádat o dávky v nezaměstnanosti.
 • Kdo souběžně s autorskou činností vykonával podnikatelskou činnost ve smyslu živnostenského zákona, musí si výkon této živnosti před podáním žádosti pozastavit (lze provést na kterémkoli živnostenském úřadě, datovou schránkou, emailem).
 • Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je splnit v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou podrobně popsány zde.
 • Aktuální informace ohledně zjednodušení jednání s úřadem práce jsou zde.

V případě krajní nouze si požádejte o dávky v hmotné nouzi
 • V případě žádných nebo velmi nízkých příjmů v důsledku vládních opatření lze žádat o níže uvedené dávky. Vznik nároku posuzuje a dávky vyplácí úřady práce.
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci: je jednorázová a je vyplácena prostřednictvím úřadu práce v případě, že celkové sociální a majetkové poměry žadatele neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni a že není schopen příjem zvýšit svými vlastními silami. Formulář žádosti a další informace jsou zde
 • Příspěvek na živobytí: vyplácí se měsíčně a je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky (zejm. zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.). Formulář žádosti a další informace jsou zde.
 • Doplatek na bydlení: řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Formulář žádosti a další informace jsou zde
Ošetřovné pro autoři-rodiče na volné noze - pozor na blížící se lhůtu 10. 7.
 • Pokud jste na volné noze a musíte pečovat o dítě mladší 13 let (nebo některé další osoby závislé na pomoci jiné osoby) v důsledku uzavření školy či školky, a tím pádem nemůžete vykonávat svou samostatnou výdělečnou činnost, můžete si požádat o podporu v rámci dotačního programu "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ. Platnost programu je stanovena do 30. června 2020 – na začátku července tedy ještě bude možné žádat o podporu za měsíc červen.
 • Podmínka péče o dítě (nebo obdobně o osobu závislou na pomoci jiné osoby) je pro měsíce květen a červen splněna také tehdy, pokud OSVČ dítě neumístí do školy zjiných objektivních důvodů než je její uzavření, zejména kvůli možnosti ohrožení zdraví dítěte nebo jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, nebo nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.
 • Výše dotace dle Výzvy KVĚTEN 2020 je 500 Kč/den v období od 1. května do 31. května 2020. Žádosti za květen lze podávat do 10. července 2020, a to na předepsaném formuláři
 • Pozor, autor nesmí státu dlužit peníze! Pokud má jakékoli nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, krajům, obcím nebo státním fondům a podobný státním organizacím, není na podporu nárok. V takovém případě nejdříve doplaťte dluh, včetně starších dlužných záloh, včetně penále a teprve následně požádejte o ošetřovné. Jestliže neznáte výši svého dluhu a penále, zavolejte si na úřad, telefonicky by vám měli tuto informaci sdělit.
 • Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva průmyslu a obchodu a také tuto stránku.
Odložte si úhradu nájmu bytu i prostor pro podnikání

Bytové prostory

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 4-5).
 • Opatření se vztahují na nájem a podnájem prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb (bytů, domů nebo jejích částí). Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 31. července 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku mimořádných opatření (tedy zejména ztráta příjmů, nemožnost vykonávat zaměstnání či podnikatelskou činnost). Zákaz výpovědi z tohoto důvodu bude trvat až do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby.
 • Nájemce je povinen okolnosti prodlení pronajímateli doložit potvrzením od úřadu práce.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
 • Možnost odkladu splátek pro příjemce úvěru poskytnutého státním fondem rozvoje bydlení: Státní fond rozvoje bydlení může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020, doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr vzniklou v důsledku mimořádného opatření při epidemii.

Prostory k podnikání

 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání.
  Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující splnění uvedených podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu bude trvat do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
Odložte si splátky úvěrů i hypoték až o půl roku
 • Lze požádat o odklad splátek na 3 nebo 6 měsíců u těchto úvěrů: spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů, a to za podmínky, že byly sjednány před 26. březnem 2020.
 • Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.
 • Odložení splátek musí být poskytovatelem úvěru provedeno zdarma.
 • Po dobu odkladu se nesplácí ani jistina, ani úroky. Dlužná částka se však bude úročit i nadále – v konečném důsledku odklad splácení způsobí navýšení celkového zaplaceného úroku.

Právníci a daňoví poradci radí autorům

Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Nárok na ošetřovné pro autory-rodiče, kteří jsou zaměstnanci
 • Zaměstnancům náleží ošetřovné po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.
 • Ošetřovné se od 1. 4. 2020 po dobu trvání mimořádných opatření při epidemii (nejdéle však do 30. 6. 2020) zvyšuje na 80 % denního vyměřovacího základu a v této výši bude osobám, které ošetřovné za období od 1. 4. 2020 již čerpaly v nižší výši, bude doplaceno i bez žádosti.
 • Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně obnovená výuka.
 • V době mimořádných opatření při epidemii mají nárok na ošetřovné i zaměstnanci pracující na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Podmínkou je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění). Nárok budou mít zpětně od doby vyhlášení nouzového stavu (11. 3. 2020), přičemž do konce března bude náhrada 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben – červen bude náhrada ve výši 80 %.
 • Dne 27. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého mají nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi tyto důvody patří například možnost ohrožení zdraví dítěte nebo jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, nebo nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách – důvody zaměstnanec uvede na předepsaném tiskopisu.
 • Na ošetřovné není nárok, pokud bylo ve škole vyhlášeno ředitelské volno, nebo za den, kdy si dítě ve škole vyzvedávalo vysvědčení (i kdyby ve škole bylo jen 1 hodinu).
 • Od 1. července se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby (mimo jiné ve výši 60 % vyměřovacího základu s podpůrčí dobou nejdéle 9, respektive 16 dní).
 • Více podrobností naleznete zde.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 19. 6. 2020 podepsal prezident zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získají možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bude sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a k jeho účinnosti tak zbývá jen vyhlášení ve Sbírce zákonů.
 • Schválený zákon můžete nalézt zde. Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
Odklad povinnosti podat přiznání k dani z příjmu - pozor, nutné podat do 1. července 2020
 • Nemusíte (ale můžete) podávat daňové přiznání k dani z příjmův termínu 1. dubna 2020. Daňové přiznání je však třeba podat do 1. července 2020! Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
 • Pokud bude založena plná moc daňového poradce nebo advokáta, lhůta se posouvá o jeden měsíc.
Daň z přidané hodnoty
 • Pokud jste přihlášeni k DPH a nepovede se vám včas podat kontrolní hlášení k DPH, musíte je podat sami z vlastní iniciativy později, nejpozději do konce července 2020. V takovém případě vám bude pokuta za pozdní podání automaticky prominuta. Pokud vás k podání finanční úřad bude muset vyzývat, budete muset spolu s pozdě podaným kontrolním hlášením žádat o prominutí sankce a doložit důvody související s koronavirem. Finanční úřady by měly k podání vyzývat až v srpnu, ale nyní není postup finanční správy jasně komunikovaný, proto doporučujeme s podáním neotálet.
 • Uvedené se nevztahuje na podání přiznání k DPH! To musíte podat včas, pokud nebudete mít prostředky na platbu DPH, můžete požádat o posečkání úhrady daně při doložení důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Pokud je to možné, doporučujeme i nadále řádně podávat daňová přiznání k DPH a kontrolní hlášení!
Přečtěte si obecné informace o daních
 • Existuje možnost odložit některé daňové platby, a to podáním žádosti o posečkání úhrady daně, žádosti o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení a žádosti o odpuštění sankcí v případě prodlení. Podrobné informace lze získat na webových stránkách finanční správy.
 • Těm, kteří jsou povinni platit zálohy na daň z příjmu se odpouští povinnost uhradit zálohu splatnou 15. června 2020.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.

Právníci a daňoví poradci radí nakladatelům

Odklad povinnosti podat přiznání k dani z příjmu - pozor, nutné podat do 1. července 2020
 • Nemusíte (ale můžete) podávat daňové přiznání k dani z příjmův termínu 1. dubna 2020. Daňové přiznání je však třeba podat do 1. července 2020! Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
 • Pokud bude založena plná moc daňového poradce nebo advokáta, lhůta se posouvá o jeden měsíc.
Daňový balíček pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie koronaviru
 • Dne 19. 6. 2020 podepsal prezident zákon, jež obsahuje balíček daňových změn pro zmírnění ekonomických dopadů epidemie na podnikatele.
 • Ti získají možnost zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud by za zdaňovací období roku 2020 vykázali daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Dále bude sníženo DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.
 • Zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a k jeho účinnosti tak zbývá jen vyhlášení ve Sbírce zákonů.
 • Schválený zákon můžete nalézt zde. Další informace o daňovém balíčku naleznete zde.
Jednorázový příspěvek (kompenzační bonus) až ve výši 44.500,- Kč pro společníky s.r.o. - 29. 6. 2020 je poslední den lhůty k podávání žádostí za první období
 • Od 3. 6. 2020 mohou o bonus ve výši 500 Kč za den v bonusovém období žádat i fyzické osoby, které byly již ke dni 12. 3. 2020 společníky v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy, založených za účelem dosažení zisku.
 • Žádosti za první bonusové období nutno podat do 29. 6.!
 • Společník s. r. o. musí pro nárok na kompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání v r. o., které je společníkem);
   • byl ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHS (jestliže předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 bude 90 % všech jeho příjmů tvořeno příjmy ze zdrojů na území České republiky).
 • Společnost s ručení omezeným musí pro nárok jejího společníka nakompenzační bonus splňovat tyto podmínky:
   • nebyla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci;
   • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
   • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil 180 000 Kč (nebo r. o. takový obrat za první dosud neskončené zdaňovací období předpokládá)
   • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, nebo členského státu EU nebo EHS (jestliže většiny svých příjmů za příslušné období dosáhla ze zdrojů na území ČR).
 • Společníkům s. r. o., kteří by současně měli nárok na kompenzační bonus jako OSVČ, nebo kteří jsou společníky více s. r. o., může nárok na kompenzační bonus vzniknout pouze jednou, a to i kdyby spolu samostatné výdělečné činnosti a činnosti společností s ručením omezeným nijak nesouvisely. Na kompenzační bonus také nemají nárok společníci s. r. o., která jako zaměstnavatel tohoto společníka pobírala kurzarbeit.  
 • Za bonusové období lze žádat nejpozději do 60 dnů po jeho skončení, tj. za první bonusové období (od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020) do 29. 6. 2020! Za druhé bonusové období (do 8. 6. 2020) lze žádat až do 7. 8. 2020.
 • Další podrobnosti naleznete zde a znění novely zákona můžete nalézt zde.
Jaké máte možnosti coby zaměstnavatel
 • Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, lze ji (do budoucna) ihned snížit jednostranně rozhodnutím zaměstnavatele, jinak jen se souhlasem zaměstnance.
 • Pokud není práce z důvodu dočasného omezení poptávky (může být případ nakladatelů), může zaměstnavatel, u nějž nepůsobí odborová organizace, zkrátit pracovní týden a vydat vnitřní předpis, kterým stanoví náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu, kdy nelze přidělovat práci (kurzarbeit).
 • Zaměstnavatel může v rámci programu Antivirus (režim B) žádat Úřad práce o refundaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce). Žádost se podává po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc květen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce června a tak dále. Vláda dne 25. 5. 2020 rozhodla o prodloužení programu Antivirus v režimu B až do 31. 8. 2020.
 • Příspěvek poskytuje Úřad práce, a to ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Podrobný manuál MPSV zde.
 • Zaměstnavatel může místo nebo vedle zkrácení pracovního týdne nařídit vyčerpání náhradního volna za přesčasy, a pokud na takové volno nemá zaměstnanec nárok, nařízení dovolené. Dovolenou lze nařídit i bez souhlasu zaměstnance; v případě jeho nesouhlasu je tak třeba učinit alespoň 14 dnů předem. 
Snížení penále zaměstnavatele za odložení platby pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a prominutí plateb pro vybrané zaměstnavatele
 • Dne 27. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon, dle kterého budou moci zaměstnavatelé „odložit“ platby sociálního pojištění za květen (splatné do 20. června), červen (splatné do 20. července) a červenec 2020 (splatné do 20. srpna) až do 20. října 2020, pokud řádně odvedou pojistné, které jsou povinni platit jejich zaměstnanci (tj. 6,5 % vyměřovacího základu). 
 • Pokud by zaměstnavatel pojistné zaplatil do 20. října 2020, musel by zaplatit penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále, tj. sníženou o 80 %.
 • Tento dluh na pojistném a na penále nebude v období od 21. června 2020 do 20. října 2020 evidován jako dluh za zaměstnavatelem pro účely vydání potvrzení o stavu závazků příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.
 • Dne 19. 6. 2020 podepsal prezident zákon, dle kterého budou platby sociálního pojištění (které jsou povinni platit zaměstnavatelé) za červen, červenec a srpen 2020 prominuty zaměstnavatelům, kteří v pracovním poměru zaměstnávají až 50 zaměstnanců. K účinnosti zákona zbývá jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Schválený zákon naleznete zde.
Daň z přidané hodnoty
 • Pokud jste přihlášeni k DPH a nepovede se vám včas podat kontrolní hlášení k DPH, musíte je podat sami z vlastní iniciativy později, nejpozději do konce července 2020. V takovém případě vám bude pokuta za pozdní podání automaticky prominuta. Pokud vás k podání finanční úřad bude muset vyzývat, budete muset spolu s pozdě podaným kontrolním hlášením žádat o prominutí sankce a doložit důvody související s koronavirem. Finanční úřady by měly k podání vyzývat až v srpnu, ale nyní není postup finanční správy jasně komunikovaný, proto doporučujeme s podáním neotálet.
 • Uvedené se nevztahuje na podání přiznání k DPH! To musíte podat včas, pokud nebudete mít prostředky na platbu DPH, můžete požádat o posečkání úhrady daně při doložení důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Pokud je to možné, doporučujeme i nadále řádně podávat daňová přiznání k DPH a kontrolní hlášení!
Přečtěte si obecné informace o daních
 • Existuje možnost odložit některé daňové platby, a to podáním žádosti o posečkání úhrady daně, žádosti o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení a žádosti o odpuštění sankcí v případě prodlení. Podrobné informace lze získat na webových stránkách finanční správy.
 • Těm, kteří jsou povinni platit zálohy na daň z příjmu se odpouští povinnost uhradit zálohu splatnou 15. června 2020.
Záruky za úvěry v rámci programu COVID III
 • Dne 18. 5. 2020 byl spuštěn úvěrový program COVID III, jež má podpořit podnikatele s až 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření.
 • Podpora spočívá ve státní záruce za dluhy, které má ČMZRB ze záruk za dluhy podnikatelů z úvěrů u spolupracujících komerčních bank. Jejich seznam naleznete zde. Podnikatelé o podporu žádají formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení.
 • Úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).
 • ČMZRB se zaručí za úvěry o maximální výši do 50 mil. Kč na dobu do 3 let, a to:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.
 • Bližší informace naleznete zde.
Odložte si platbu nájmu kanceláře
 • Od 27. 4. 2020 je účinný zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce na nájemce prostor sloužících podnikání. Jeho znění vyhlášené ve Sbírce zákonů můžete nalézt zde (str. 6-7).
 • Pronajímatelé nejsou oprávněni dát nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12. března do 30. června 2020, pokud prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující splnění uvedených podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 • Zákaz výpovědi z uvedeného důvodu bude trvat do 31. prosince 2020. Nájemce bude současně povinen do 31. prosince 2020 uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.
 • Možnost odkladu splátek se netýká měsíčních plateb záloh na služby.
Odložte si splátky úvěrů i hypoték až o půl roku
 • Lze požádat o odklad splátek na 3 nebo 6 měsíců těchto úvěrů: spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů, a to za podmínky že byly sjednány před 26. březnem 2020.
 • Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu a na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.
 • Odložení splátek musí být poskytovatelem úvěru provedeno zdarma.
 • Po dobu odkladu se nesplácí ani jistina, ani úroky. Dlužná částka se však bude úročit i nadále – v konečném důsledku odklad splácení způsobí navýšení celkového zaplaceného úroku.
Náhrada škody
 • Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 rozsudkem ve věci sp. zn. 14 A 41/2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob, neboť shledal, že tato opatření jsou nezákonná z důvodu překročení meze působnosti Ministerstva zdravotnictví, když v době nouzového stavu měla být vydána vládou v režimu krizového zákona.
 • Osoby, kterým byla vydáním těchto nezákonných rozhodnutí (opatření obecné povahy) způsobena škoda, se budou moci domáhat náhrady škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U pokut uložených na základě těchto opatření lze žádat o přezkum i po právní moci rozhodnutí.
 • Tiskovou zprávu k rozsudku Městského soudu v Praze můžete naleznout zde a úplné znění rozsudku zde
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální rozvolňovací opatření přijatá vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že s účinností od 18. 5.:

 • Zaměstnanci jsou Vám v kancelářích opět k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00 hodin.
 • Obchodní schůzky a jednání s nositeli práv jsou možné v budově OSA po předchozí domluvě a za předpokladu dodržování doporučených hygienických opatření, mezi které stále patří povinnost nosit roušku, udržovat odstup od ostatních minimálně dva metry, při vstupu do budovy si nechat změřit teplotu a vydezinfikovat si ruce.
 • Pracovní doba zákaznické linky je opět Po-Čt: 8:00 – 17:00 hod., Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Připravili jsme pro autory, nakladatele, i pro uživatele hudby přehled užitečných rad, které pomohou překonat aktuální situaci, viz Opatření AntiCovid-19.

Hudba je lék, který pomáháme šířit. Těšíme se na Vás.