Kam putují peníze členů AHR? Autoři hudby, režiséři a scénáristi v roce 2015 neobdrželi ani korunu!

Ochranný svaz autorský (OSA) se ohrazuje proti výrokům zástupců Asociace hotelů a restaurací (AHR), že by porušoval zákon. Lze se oprávněně domnívat, že je to právě AHR, která se dopouští zdržovací taktikou porušování zákona. AHR se celý rok vymlouvá na to, že chce jednat o podmínkách na rok 2015 s jedním kolektivním správcem. Absurdní je, že již dávno před rokem 2015 AHR uzavřela zcela dobrovolně několikaletou smlouvu s kolektivním správcem Intergram až do konce roku 2015. Oprávněně se lze tedy ptát, kde končí peníze, které zřejmě členové AHR platí této asociaci?

 

Byl to vždy OSA, který inicioval jednání s AHR. Na poslední výzvu OSA k jednání ze dne 25. srpna 2015 do dnešního dne AHR nereagovala. AHR opakovaně argumentovala tím, že požádala kolektivního správce Intergram, aby vybíral autorské odměny i za autory zastupované OSA a Dilia. Intergram již v únoru tohoto roku jasně písemně deklaroval, že vzhledem k tomu, že má až do konce roku 2015 s AHR uzavřenou smlouvu, nemůže požadavku AHR vyhovět. Lze se oprávněně domnívat, že šlo pouze o zdržovací taktiku, kterou by bylo možné kvalifikovat jako porušování zákona ze strany AHR a poškozování práv autorů hudby, režisérů a scénáristů.

 

AHR dále ve své tiskové zprávě zcela lživě tvrdí, že OSA neprojednal s uživateli sazebník na rok 2016. OSA dne 20. února 2015 poslal AHR sazebník OSA na rok 2016. AHR se však k navrhovaným sazbám nevyjádřila, což v souladu s občanským zákoníkem lze považovat za souhlas.

 

AHR ve své zprávě zmiňuje, že není jasné, kolik z vybraných peněz jde na náklady externích firem pracujících pro některé kolektivní správce. OSA v žádném případě pro terénní činnost spojenou s vyhledáváním uživatelů, uzavírání licenčních smluv a fakturaci nepoužívá soukromé externí firmy, neboť jsme přesvědčeni, že by takové chování bylo v rozporu se zákonem. Názor OSA v tomto ohledu sdílí i Ministerstvo kultury.

 

K výši sazeb autorských odměn Roman Strejček, předseda představenstva OSA, říká: "Lze připustit pravdivost tvrzení AHR, pokud jde o samotnou výši autorských odměn v úhrnu za všechny kolektivní správce. Nicméně problémem nejsou sazby OSA. Dle našich zjištění ze zahraničí patří sazby OSA, pokud jde o autory hudby k jedněm z nejnižších v Evropě. Zde i OSA apeluje na Ministerstvo kultury jako dozorového orgánu, aby se touto věcí zabývalo." Současně dodává: "Více než 15 a půl tisíce restauratérů a více než 3 tisíce hoteliérů má s OSA řádně uzavřenou smlouvu i na rok 2015 a hradí autorské odměny podle platného sazebníku OSA. Oproti tomu skupina necelých 600 hoteliérů a restauratérů, reprezentovaná AHR, vytváří obstrukce a odmítá nátlakovým způsobem smlouvu uzavřít ".

 

OSA je připraven hájit oprávněné zájmy společenství více jak jednoho milionu autorů z celého světa vůči takovýmto nátlakovým praktikám ze strany uživatelů hudebních děl. Chceme, aby se i Česká republika zařadila k vyspělé části Evropy, kdy primárním zájmem společnosti je podpora kultury. Vždyť již v roce 1948 valné shromáždění Spojených Národů přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv, kde se v článku 27 odst. 2  říká: "Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby".

YouTube web design by Link* ©2011