"Najděte 7 rozdílů mezi obrázkem napravo a obrázkem nalevo" - tuhle luštěnku znáte asi z dětství. Mohli bychom si ji zahrát i se stanovami OSA ve stylu: nejděte 7 rozdílů mezi stanovami starými (tj. platnými do 11.5.2014) a novými (tj. platnými od 12.5.2014). Stávalo se mi, že jsem jako dítě 7 rozdílů hledala dost dlouho, ale pokud jde o naše stanovy, úkol bych splnila během pár sekund.

Opticky je totiž možné zaznamenat hned na 1.straně stanov řadu změn. Většina změn jsou ale změny nepodstatné, protože se přesouvaly články a odstavce, měnilo číslování, nebo jen upravovaly pojmy, a to vše s ohledem na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Najde se ale i pár změn, které by neměly uniknout pozornosti členů. Ráda bych je zde uvedla:

Preambule

Preambule je zbrusu nová. Připomíná nám historii OSA a potažmo letošní výročí.

OSA je spolek

OSA desetiletí působil jako občanské sdružení. Nový občanský zákoník sdružení změnil na spolky. OSA je tedy spolek. Změnil kvůli tomu koncovku v názvu z o.s. na z.s. (tj. zapsaný spolek) a je teď registrován ve spolkovém rejstříku (viz www.justice.cz).

Povinnosti členů (článek 3.9.6, 3.9.7 a 3.9.8 stanov)

Původně byla ve stanovách uvedena jen členská práva. Je však obvyklé, že téměř vždy má člověk (když vyroste z plenek a bačkůrek) nejen práva, ale i povinnosti.  Členských povinností není mnoho, jejich plnění by nemělo činit potíže. Snad bych jen zdůraznila, že člen, který není spokojen s činnosti OSA, by neměl OSA očerňovat  v médiích, ale obrátit se na orgány OSA buď se stížností nebo podnětem ke zlepšení. Nebo využít svého práva účastnit se valného shromáždění a tam problém řešit.

Seznam členů (článek 3.11. stanov)

Asi se nikdo nediví tomu, že OSA vede seznam svých členů. Nový občanský zákoník požaduje upravit v takovém případě, jakým způsobem se provádí v seznamu členů zápisy a zda je seznam přístupný veřejnosti nebo ne. Podle stanov se seznam vede v počítači, tedy elektronicky a je přístupný v sídle OSA. Rozhodnutí o tom, zda v seznamu přístupném veřejnosti budete uvedeni nebo ne, závisí na členech. Individuálně se proto budeme v této věci na každého člena se žádosti o vyjádření obracet.

Členský příspěvek (článek 3.9.8  a 3.10.5 stanov)

Nejdůležitější je, že se nemění jeho výše, protože stále činí 1 000 Kč ročně.  Výslovně se uvádí, že povinností člena je zaplatit členský poplatek do 30.4. na daný kalendářní rok a že jeho nezaplacení může být důvodem vyloučení člena.

 

Střet zájmů (článek 3.3. stanov a Etický kodex člena OSA)

Jde o nejpodstatnější změnu, která byla přijata.  Účelem je zamezit střetu zájmů v případě, kdy by se člen OSA stal zaměstnancem OSA nebo naopak, když by se zaměstnanec OSA stal členem OSA. Zásadou je, že člen nemůže být zároveň zaměstnancem.

Dalším účelem etického kodexu je vytvoření podmínek pro monitorování případů, kdy hrozí střet zájmů z důvodu vazeb mezi zaměstnancem a osobou blízkou, která je členem OSA. Z tohoto důvodu je třeba, aby členové oznamovali dozorčí radě situace, kdy jejich manžel/ka, potomek nebo předek pracují v OSA nebo se o zaměstnání v OSA ucházejí.

Povinnost měnit stanovy nás nemine ani v budoucnu vzhledem ke směrnici EU upravující mimo jiné i vnitřní poměry kolektivních správců. Ale to už je jiná kapitola, na kterou se můžeme těšit cca za 2 roky.

 

KE STAŽENÍ: STANOVY OSA

YouTube web design by Link* ©2011