Brusel se přiklonil na stranu OSA ve sporu s lázněmi


Česká zákonná výjimka pro lázně je v rozporu s právem EU, naopak monopol kolektivní správy je oprávněný

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dnes rozhodl o předběžné otázce položené Krajským soudem v Plzni, týkající se možného rozporu práva EU s českou zákonnou výjimkou z povinnosti platit autorské odměny pro zdravotnická zařízení a dále týkající se zakotvení tzv. legálního monopolu kolektivní správy. SDEU v plném rozsahu potvrdil názor OSA, že nelze uplatnit výjimku na ubytovací prostory lázeňských zařízení, neboť omezení práv autorů touto formou je v rozporu s evropským a mezinárodním autorským právem.

Praha, 27. února 2014 - Ve svém rozhodnutí se Soudní dvůr EU (dále jen SDEU) v podstatě ztotožnil s již vydaným stanoviskem Generální advokátky z listopadu 2013, když konstatoval, že právo EU: "brání právní úpravě členského státu, která vylučuje právo autorů udělit svolení k tomu, aby lázeňské zařízení, které je podnikatelským subjektem, sdělovalo jejich díla prostřednictvím vědomého zpřístupnění signálu pomocí televizních nebo rozhlasových přijímačů na pokojích pacientů tohoto zařízení, nebo takovéto sdělování zakázat." Z toho vyplývá, že Česká republika nebyla oprávněna omezit práva autorů ani v případě zdravotnických zařízení. Národní soudy by již neměly nadále aplikovat výjimku na lázeňská zařízení. Lázně jsou povinny pro legální užití autorských děl prostřednictvím televizorů a rádií na pokojích získat souhlas autorů uzavřením licenční smlouvy s OSA ve stejném rozsahu jako například hotely, penziony nebo wellness zařízení atd.

"Od samého počátku říkáme, že česká výjimka je v rozporu s evropským právem. Soudní dvůr EU rozhodl v souladu s běžnou praxí aplikovanou v jiných evropských zemích. Vždy jsme tvrdili, že lázně jsou podnikatelské subjekty jako například hotely. Řada lázeňských domů se orientuje na zahraniční klientelu. Není proto důvod, aby lázně měly jiné podmínky než hotely, které běžně uzavírají smlouvy s kolektivními správci," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Aktuálně OSA vede soudní spor se zhruba 20 lázeňskými zařízeními a to i za minulá období. Žalovaná částka činí v úhrnu zhruba 12 miliónů Kč.

K monopolu kolektivní správy

SDEU současně vydal své stanovisko ve věci zákonného monopolu OSA pro oblast autorských práv k hudebním dílům. Doslovně uvádí, že právo EU nebrání úpravě: "která výkon kolektivní správy autorských práv k určitým chráněným dílům na území tohoto státu vyhrazuje pouze jednomu kolektivnímu správci autorských práv, a tím takovému uživateli těchto děl, jako je lázeňské zařízení dotčené ve věci v původním řízení, brání ve využívání služeb poskytovaných správcem usazeným v jiném členském státě." Jinými slovy konstatoval, že legální monopol OSA je zcela v souladu s právními předpisy Evropské unie.

"Výrok Soudního dvora EU ve věci zákonného monopolu vítáme nikoliv z titulu, že se bezprostředně dotýká postavení OSA na trhu, ale proto, že přináší jistotu samotným uživatelům, že se počet kolektivních správců nebude rozšiřovat. Již dnes zaznamenáváme stížnosti uživatelů na příliš velký počet kolektivních správců. Soudní dvůr se současně vyjádřil k možnému zneužívání dominantního postaven při tvorbě sazeb, což v případě OSA zcela vylučuji. Podíváme-li se na země, které jsou nám geograficky nebo historicky blízké jako např. Slovensko, Polsko, Rakousko či Maďarsko, pak v těchto zemích jsou sazby za hudební díla srovnatelné nebo vyšší," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

 

Oddělení komunikace OSA

YouTube web design by Link* ©2011