Hospodářské výsledky OSA za rok 2013

Inkasované autorské odměny mírně poklesly, přesto bylo autorům vyplaceno více

 

Praha, 16. května 2014 - Za uplynulý rok Ochranný svaz autorský zaznamenal mírný pokles inkasovaných autorských odměn z licenční činnosti o 14 777 tis. Kč, což představuje, v porovnání s rokem 2012, propad o 1,71 %. Celková výše inkasa OSA za rok 2013 činila celkem 851 789 tisíc Kč. Bez ohledu na pokles vybraných autorských odměn bylo meziročně rozúčtováno za repertoár OSA 664 880 tis. Kč, což v meziročním srovnání znamená navýšení rozúčtovaných autorských odměn o 32 606 tis. Kč, tj. o 5 %. Na poklesu inkasa se zásadní měrou podílel segment reprodukované hudby, ve kterém bylo vybráno o 30 686 tis. Kč méně. K propadu došlo i v oblastech náhradních odměn za přístroje k rozmnožování, centrálního licencování nebo opět u autorských odměn inkasovaných za užití domácí hudby v zahraničí. Negativní výsledky byly naopak kompenzovány výrazným vzrůstem vybraných autorských odměn v oblasti internetu, v inkasu náhradních odměn za nenahrané nosiče nebo v oblastech živé hudby a kabelového vysílání.

Pokud jde o inkaso autorských odměn OSA z pohledu makroekonomických ukazatelů, pohybovaly se průměrné výdaje obyvatel za autorská hudební práva v roce 2013 v řádech jednotek korun měsíčně. "Není sporu o tom, že autorské odměny, které OSA pro autory za rok vybere, se promítnou do cen služeb a zboží. Když inkaso OSA za hudební práva přepočteme na občany České republiky v produktivním věku v rozmezí 20 - 64 let, dojdeme k závěru, že každý takový občan v roce 2013 měsíčně zaplatil za autorská hudební práva 11 korun a 66 haléřů. Povážíme-li, jakou roli hraje hudba v životě člověka, jedná se pouze o symbolický příspěvek občanů této země skladatelům a textařům, kteří spoluvytváří naši kulturu, bez níž bychom ztratili národní identitu," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

 

Detailní rozbor inkasa autorských odměn za jednotlivé druhy užití

 

Veřejné provozování (živá hudba, reprodukovaná hudba, kina, jukeboxy)

Segment veřejného provozování byl poznamenám především výrazným propadem inkasa za reprodukovanou hudbu, kde došlo k poklesu o 30 686 tis. Kč (bez DPH, vč. ostatních kolektivních správců), což meziročně představuje propad o 13 %. Na tomto výsledku se výrazným způsobem podílela jednání se zástupci velkých provozovatelů, která se protáhla až na začátek roku 2014. Nedohoda v roce 2013 znamenala výpadek inkasa v úhrnu okolo 14 milionů Kč. Stejně jako v minulém období i v roce 2013 se na vývoji inkasa negativně podílely stále klesající tržby za jukeboxy. Poklesly o 2 273 tis. Kč (bez DPH, vč. Ostatních kolektivních správců), tj. o 23 %. Naopak nadále pokračoval dlouhodobý příznivý trend mírného růstu u vybraných autorských odměn za živou hudbu. Inkasované autorské odměny za živou hudbu v roce 2013 vzrostly o 5 865 tis. Kč (bez DPH), což reprezentuje stabilní nárůst o 6 %. K velmi dobrému výsledku došlo opět v oblasti kin, kde inkaso vzrostlo o dalších 31 %, tj. o 2 480 tis. Kč (bez DPH), přičemž již v předcházejícím roce 2012, tj. po zavedení nových sazeb přiblížených evropskému standardu, vzrostlo o 42 %. V celkovém součtu OSA loni inkasoval za veřejný provoz částku 324 938 tis. Kč (bez DPH), vč. autorských odměn pro ostatní kolektivní správce (DILIA, OOA-S a Intergram), což představuje meziroční pokles v tomto segmentu o 6 %, tj. o 22 341 tis. Kč (bez DPH). Ostatním kolektivním správcům z toho náleželo 47 749 tis. Kč, čímž zde došlo meziročnímu snížení inkasa o 20 %, tj. o 11 689 tis. Kč (bez DPH).

 

Vysílání a online média (rozhlas, televize, kabelový přenos, internet, vyzváněcí melodie)

Inkasovaná částka za vysílání a online média, která dosáhla 340 886 tis. Kč (bez DPH), představuje vůbec historicky nejlepší výsledek tohoto segmentu. Jde o první signály příznivého trendu v inkasu, kdy se největší objem hudebního trhu přesouvá na internet a jiná online média. Navyšování inkasa v této oblasti má rysy dlouhodobého trendu, přičemž oproti roku 2012 došlo k pokračujícímu nárůstu o 3 %. Zásadním způsobem vzrostla oblast internetových downloadů, která zaznamenala skokové navýšení o 403 %, tj. o 3 666 tis. Kč (bez DPH), nebo oblast streamingu, která vzrostla oproti minulému období o 36 %, tj. o částku 2 249 tis. Kč (bez DPH). Růst v segmentu downloadů a streamingu v loňském roce plně kompenzoval pokles v prodejích fyzických nosičů, což se stalo vůbec poprvé. Velmi významně vzrostlo též inkaso za kabelové a satelitní vysílání, a to o 14 %, což činí o 6 267 tis. Kč (bez DPH) více než v roce 2012. "Z pokračujícího nárůstu inkasa autorských odměn za digitální hudbu na internetu je patrné, že v Česku byla po tomto druhu užití hudby poptávka, která nebyla historicky uspokojena. Nárůst autorských odměn za hudbu na internetu samozřejmě kopíruje příchod dalších hráčů na trh s hudebními službami a to především spuštění služby iTunes v České republice," doplnil Roman Strejček.

 

Mechanika a audiovize (hudební nosiče, filmové nosiče, náhradní odměny)

Ač oblast mechaniky prochází dlouhodobým útlumem, podařilo se ho v roce 2013 minimalizovat. Pokračoval dlouhodobý trend poklesu inkasa za prodej fyzických nosičů, které se meziročně propadlo o dalších 16 %, tj. o 5 041 tis. Kč (bez DPH). Tento negativní výsledek, který byl navíc podpořen i poklesem inkasa (vč. ostatních kolektivních správců) za náhradní odměny za přístroje k rozmnožování o 4 838 tis. Kč (bez DPH), tj. o 13 %, byl nicméně negován 22% nárůstem u náhradních odměn za nenahrané nosiče, který reprezentuje v meziročním srovnání navýšení o 9 754 tis. Kč (bez DPH, vč. ostatních kolektivních správců). Díky tomuto výsledku se v roce 2013 podařilo pozastavit pokles segmentu mechaniky na přijatelné hranici − 124 tis. Kč (bez DPH). Zahrneme-li k tomuto výsledku též inkasované autorské odměny za audiovizuální díla, u kterých došlo oproti předchozímu roku k nárůstu o 787 tis. Kč (bez DPH), což reprezentuje v meziročním srovnání navýšení o 11 %, inkasoval OSA v roce 2013 celkově za oblast mechaniky a audiovize o 663 tis. Kč (bez DPH, vč. ostatních kolektivních správců) více než v roce 2012.

 

Synchronizace a divadelní provozování (agenturní činnost OSA)

Činnost referátu, který má na starosti agendu mimo systém kolektivní správy, přinesla navýšení inkasa OSA o 741 tis. Kč (bez DPH), tj. o 27 %. Hlavní inkasní položku představovala oblast divadelního provozování s 59% nárůstem inkasa na částku 2 209 tis. Kč. Naopak mírně pokleslo inkaso za poskytnuté licence pro výrobu audiovizuálních děl.

Inkaso ze zahraničí

Za užití skladeb OSA zastupovaných nositelů práv v zahraničí nám v roce 2013 zahraniční kolektivní správci zaslali celkem 59 977 tis. Kč (bez DPH). Ve srovnání s rokem 2012 kleslo inkaso ze zahraničí o dalších 2 940 tis. Kč (bez DPH), tj. o 5 %. Největší pokles příjmů jsme zaznamenali z Polska, Nizozemska a Slovenska. Naopak nejvíce vzrostly příjmy z Německa a Maďarska.

 

Rozúčtované autorské odměny

V roce 2013 jsme na autorských odměnách rozúčtovali domácím nositelům práv částku 489 846 tis. Kč, z toho autorům 271 041 tis. Kč a nakladatelům 212 248 tis. Kč. Na základě recipročních a unilaterálních smluv uzavřených se zahraničními kolektivními správci jsme pak v průběhu roku rozúčtovali pro zahraniční nositele práv částku 175 034 tis. Kč. V celkových součtech, nepočítaje v to autorské odměny vybrané pro ostatní tuzemské kolektivní správce, jsme tak za repertoár OSA rozúčtovali 664 880 tis. Kč, což v meziročním srovnání znamená navýšení rozúčtovaných autorských odměn o 32 606 tis. Kč, tj. o 5 %. K výraznému meziročnímu nárůstu došlo u rozúčtovaných autorských odměn pro tuzemské autory (nárůst o 27 265 tis. Kč), vzrostla ale i výše rozúčtovaných autorských odměn pro tuzemské nakladatele. Naopak autorské odměny rozúčtované do zahraničí mírně poklesly. Ostatním nositelům práv jsme pak v roce 2013 rozúčtovali 75 694 tis. Kč, tj. o 14 % v meziročním srovnání méně. Celková výše rozúčtovaných autorských odměn, vč. autorských odměn pro ostatní kolektivní správce, vzrostla v meziročním srovnání o 20 182 tis. Kč, tj. o 3 %.

 

Počet autorů a nakladatelů, kterým byla rozúčtována autorská odměna, v roce 2013 činil 120 473, což je o 10 547 více než v roce 2012. Z toho je 5 726 domácích a 114 747 zahraničních. "Jsem potěšen důvěrou, kterou v nás mají autoři, kteří každoročně ve velkém počtu rozšiřují již tak početnou rodinu "osáků". Výsledkem je skutečnost, že se autorské odměny dostávají do kapes stále většího počtu autorů. Jen v loňském roce jich bylo více jak 120 tisíc," dodává Strejček.

 

Počet hudebních děl, na která byla rozúčtována autorská odměna, činil 400 873, což je o 33 196 více než v roce 2012.

 

Zastupovaní a členové OSA

K 31. 12. 2013 OSA zastupoval 8 166 nositelů práv, z toho 5 005 žijících autorů, 3 060 dědiců a 101 nakladatelů. Do zastupování jsme v průběhu roku nově přijali 307 autorů a 8 nakladatelů. Struktura členské základny byla následující: 410 skladatelů, 99 textařů, 25 nakladatelů a 51 dědiců. V průběhu roku zemřelo 13 členů a 4 členům bylo ukončeno členství z důvodu neplnění požadovaných limitů pro členství dle stanov OSA. Přijato bylo 13 nových členů (s účinností od 1. 1. 2014).

 

Náklady na činnost OSA

V roce 2013 se nám meziročně podařilo snížit celkové náklady na činnost OSA o 7 031 tis. Kč, což odpovídá poklesu o necelých 5 %. Celková výše nákladů v roce 2013 činila 146 376 tis. Kč. O reálnou úsporu se jedná i vzhledem k tomu, že míra poklesu inkasa z licenční činnosti se v roce 2013 pohybovala pod 2 %. Díky investicím do informačních technologií v předešlých letech došlo k zautomatizování klíčových procesů. To umožnilo snížení pracovních sil v průběhu roku o 22 zaměstnanců na 182 k 31. 12. 2013, což se projevilo v úspoře na osobních nákladech v celkovém úhrnu 8 426 tis. Kč.

 

Projekt Partnerství OSA

Oblast, ve které lze nejsnáze a nejhmatatelněji učinit pozitivní kroky směrem k naší vizi kulturní a odpovědné společnosti, je podpora české hudební scény. Za tímto účelem vznikl také v roce 2009 ambiciózní projekt partnerství, koncipovaný na podporu zastupovaných OSA a na rozvoj kultury nejen v České republice. Od té doby bylo v rámci pěti programů zaměřených na různé oblasti hudební činnosti podpořeno více jak šest set hudebních projektů. V roce 2013 bylo uzavřeno Partnerství OSA se 157 hudebními projekty.

Mezi nejvýznamnější podpořené akce v roce 2013 patřily např.: Bohemia Jazz Fest, Prague Proms, Avon pochod, The Tap Tap nebo Youtube Fest. Rovněž bylo vydáno mnoho alb s aktuální českou hudební tvorbou (např. alba Maratonika - Dan Bárta/Illustratoshpere, Idiot - Vladimír 518, Moje volba - The Tap Tap aj.) nebo hudební publikace (Otomar Kvěch - Základy klasické hudební kompozice, hudební magazín Hudební rozhledy aj.).

 

Oddělení komunikace

YouTube web design by Link* ©2011