SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

PRO

ČESKÝ YOUTUBE FEST 2013

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.1     Český YouTube Fest 2013 proběhne od 12. 4. 2013 do 12. 6. 2013 na internetových stránkách českého kanálu serveru YouTube na adrese www.youtube.com/ceskyfest (dále jen "youtube fest").

1.2     Youtube fest je soutěž, která spočívá ve výběru nejlepší české hudební skladby od hudební skupiny, která bude zařazena do soutěže youtube fest, a která bude splňovat všechny podmínky dle těchto pravidel.

 

II. Základní pojmy

2.1     Uploader je osoba starší 18ti let s plnou způsobilostí k právním úkonům ve smyslu § 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, která zařazuje video do soutěže youtube fest a odpovídá za jeho soulad s těmito pravidly.

2.2     Soutěžící je označení pro kapely, její členy, či samostatného hudebníka, kteří vystupují na videu zařazeném do soutěže youtube fest jako interpreti. Všichni soutěžící musejí být starší 15ti let a musejí mít trvalý pobyt na území České republiky.

2.3     Skladba je audiovizuální hudební dílo soutěžícího, které je uploaderem zařazeno na youtube fest.

2.4     Hlavním pořadatelem youtube fest je OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

2.5     Porota je předem nespecifikovaná skupina osob vybraná hlavním pořadatelem za účelem užšího výběru soutěžních skladeb dle čl. 4.2 - 4.6 těchto pravidel

2.6     Vítěz je soutěžící, jehož skladba bude vybrána dle čl. 4.7 těchto pravidel jako vítězná na youtube fest.

 

III. Pravidla soutěže

3.1   Uploader musí být oprávněn k zařazení skladby na youtube fest, a to jako výlučný nositel autorských práv ke skladbě  a práv souvisejících ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. uploader musí mít od všech oprávněných osob souhlas k užití skladby a k jejímu zařazení na youtube fest.

3.2   Všichni soutěžící musejí mít vlastní autorský hudební repertoár, který umožňuje provedení koncertního vystoupení v délce min. 60 min.

3.3   Každý soutěžící může mít v soutěži maximálně 3 skladby.

3.4   Délka jedné skladby nesmí přesáhnout délku 5 minut.

3.5   Skladba na youtube fest nesmí přímo ani nepřímo prezentovat žádnou právnickou osobu způsobem, indikujícím její skrytou reklamu, vyvolání nebezpečí záměny, zlehčování anebo jiné nekalosoutěžní jednání ve vztahu k ní či její konkurenci.

3.6   Skladby umístěné na youtube fest nesmějí mít hrubě urážlivý obsah a nesmějí odporovat právnímu řádu České republiky.

3.7   Skladby musí splňovat technická, formátová a aplikační kritéria internetového serveru www.youtube.com dostupná na www.youtube.com/t/terms and www.youtube.com/t/community_guidelines.

 

IV. Průběh soutěže

4.1   Uploadeři jsou oprávněni zařazovat skladby soutěžících od 12. 4. 2013 do 7. 5. 2013.

4.2   Od 8. 5. 2013 do 20. 5 2013 bude porotou vybráno nejprve 55 nejlepších skladeb a z nich následně 15 nejlepších skladeb, a to na základě těchto kritérií:

-          muzikálnost ve smyslu tvůrčí interpretace a improvizace (50 % z hodnocení)

-          přednes inovační myšlenky či hudebního motivu (25 % z hodnocení)

-          autorská originalita a tvořivý obsah videa (25 % z hodnocení)

4.3    mezi 55 nejlepších skladeb dle čl 4.2 těchto pravidel může za jednoho soutěžícího postoupit již jen jedna skladba.

4.4   Všichni soutěžící (a tedy i všichni členové kapely), jejichž skladba byla vybrána mezi 15 nejlepších videí, budou o tomto informování. Následně jsou tito soutěžící povinni zaslat na adresu Lukáš Paulů, OSA, Čs. armády 20, 160 56, Praha 6, vlastnoručně podepsané prohlášení, že se zavazují splnit všechny své povinnosti vítěze či finalisty dle těchto pravidel a dle instrukcí hlavního pořadatele. Toto prohlášení musí obsahovat příkladné znění:

 

"My, níže podepsaní Jan Novák, nar. dne 1.1.1985, bytem Rovná 1, Praha 1 a Petr Malovaný, nar. dne 2.2.1986, bytem Přímá 2, Praha 2 z hudební kapely UVWXYZ souhlasíme s vystoupením na všech partnerských festivalech v rámci soutěže Český YouTube Fest 2012 a na předávání výročních cen OSA dne 14.6.2012, za předpokladu, že budeme pořadateli Český YouTube Fest 2012 vyzváni k účasti a bereme společně a nerozdílně odpovědnost za škodu způsobenou pořadatelům, či třetím osobám, v případě našeho nevystoupení, či v případě způsobení jiné škody v rámci vystoupení. Rovněž souhlasíme se všemi povinnostmi a podmínkami, které nám dle pravidel Českého YouTube Festu 2013 vznikají."

 

4.5   Soutěžící, jejichž skladba byla vybrána mezi 15 nejlepších videí, a kteří dnem výběru mezi 15 nejlepších soutěžních videí nedovršili 18ti let věku, či jejichž způsobilost byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena, či byli této způsobilosti zbaveni, jsou povinni do 14ti dnů od výběru mezi 15 nejlepších soutěžních videí rovněž zaslat na adresu Lukáš Paulů, OSA, Čs. armády 20, 160 56, Praha 6, vlastnoručně podepsané prohlášení zákonných zástupců v následujícím příkladném znění:

"Souhlasíme s vystoupením našeho syna Jana Nováka, nar. dne 1.1.1999, bytem Rovná 1, Praha 1, na všech partnerských festivalech v rámci soutěže Český YouTube Fest 2013 a na předávání výročních cen OSA dne 12.6.2013, za předpokladu, že bude pořadateli Český YouTube Fest 2013 vyzván k účasti a bereme odpovědnost  za škodu způsobenou pořadatelům, či třetím osobám, v případě jeho nevystoupení, či v případě způsobení jiné škody v rámci vystoupení. Rovněž souhlasíme se všemi povinnostmi a podmínkami, které mu dle pravidel Českého YouTube Festu 2013 vznikají."

4.6   Od 21. 5. 2013. do 10. 6. 2013 bude 15 nejlepších videí umístěno na internetový portál youtube festu  a na základě veřejného hlasování bude vybrán vítěz soutěže.

 

4.7   Dne 12. 6. 2013 bude vyhlášen vítěz soutěže youtube fest, a to na Výročních cenách OSA. Současně s vítězem budou vyhlášeni další 4 nejúspěšnější soutěžící (dále jen "finalisté").

 

 

V. Povinnosti vítěze a finalistů

5.1   Vítěz a finalisté jsou povinni osobně se zúčastnit všech partnerských festivalů youtube fest, jejichž seznam jim bude sdělen nejpozději do 12. 6. 2013. Rovněž se vítěz a finalisté zavazují zúčastnit se předávání výročních cen OSA dne 12. 6. 2013, pokud bude hlavním pořadatelem vyzván k účasti.

5.2   Vítěz a finalisté odpovídají za veškerou škodu, kterou vystoupením dle čl. 5.1, popř. nevystoupením na festivalech, či cenách OSA způsobí hlavnímu pořadateli, partnerům festivalu, partnerským festivalům youtube fest, či třetím osobám.

5.3   Vítěz a finalisté jsou povinni zdarma udělit souhlas hlavnímu pořadateli k užití jeho jména a skladby k propagaci hlavního pořadatele. Na základě tohoto ustanovení je tak hlavní pořadatel oprávněn, avšak nikoliv výlučně, k užití vítězné skladby na svých webových stránkách a v rámci svých jiných projektů než youtube fest.

5.4   Pokud vítěz a finalisté nebudou plnit povinnosti dle tohoto článku, může být hlavním pořadatelem vybrán náhradník.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1   Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

6.2   Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo rozšířit či zúžit seznam partnerských festivalů na nichž je povinen vítěz vystoupit.

6.3   Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo na vyškrtnutí soutěžícího z youtube fest v případě porušení těchto pravidel či nedodáním dokumentů dle těchto pravidel, a to byť jediným ze členů, kteří tvoří soutěžícího.

6.4   Při změně pravidel nevzniká soutěžícím právo na náhradu škody, která jim změnou pravidel může vzniknout.

6.5   Právní poměry těmito pravidly neupravené se řídí právním řádem České republiky.

YouTube web design by Link* ©2011