SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

PRO

ČESKÝ YOUTUBE FEST 2012

 

  1. I. Úvodní ustanovení

 

1.1    Český YouTube Fest 2012 proběhne od 16. 3. 2012 do 11. 8. 2012 na internetových stránkách českého kanálu serveru YouTube na adrese http://www.youtube.cz/ceskyfest (dále jen "youtube fest").

1.2    Youtube fest je soutěž, která spočívá ve výběru nejlepší české hudební skladby od hudební skupiny, která bude zařazena do soutěže youtube fest, a která bude splňovat všechny podmínky dle těchto pravidel.

 

  1. II. Základní pojmy

2.1    Uploader je osoba starší 18ti let s plnou způsobilostí k právním úkonům ve smyslu § 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, která zařazuje video do soutěže youtube fest a odpovídá za jeho soulad s těmito pravidly.

2.2    Soutěžící je označení pro kapely, její členy, či samostatného hudebníka, kteří vystupují na videu zařazeném do soutěže youtube fest jako interpreti. Všichni soutěžící musejí být starší 15ti let.

2.3    Skladba je audiovizuální hudební dílo soutěžícího, které je uploaderem zařazeno na youtube fest

2.4    Hlavním pořadatelem youtube fest je OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

2.5    Porota je předem nespecifikovaná skupina osob vybraná hlavním pořadatelem za účelem užšího výběru soutěžních skladeb dle čl. 4.2 - 4.6 těchto pravidel

2.6    Vítěz je soutěžící, jehož skladba bude vybrána dle čl. 4.7 těchto pravidel jako vítězná na youtube fest.

 

  1. III. Pravidla soutěže

3.1  Uploader musí být oprávněn k zařazení skladby na youtube fest, a to jako výlučný nositel autorských práv ke skladbě  a práv souvisejících ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. uploader musí mít od všech oprávněných osob souhlas k užití skladby a k jejímu zařazení na youtube fest.

3.2  Všichni soutěžící musejí mít vlastní autorský hudební repertoár, který umožňuje provedení koncertního vystoupení v délce min. 60 min.

3.3  Každý soutěžící může mít v soutěži maximálně 5 skladeb.

3.4  Délka jedné skladby nesmí přesáhnout délku 5 minut.

3.5  Všechny skladby na youtube fest musejí být v českém jazyce.

3.6  Skladba na youtube fest nesmí přímo ani nepřímo prezentovat žádnou právnickou osobu způsobem, indikujícím její skrytou reklamu, vyvolání nebezpečí záměny, zlehčování anebo jiné nekalosoutěžní jednání ve vztahu k ní či její konkurenci

3.7  Skladby umístěné na youtube fest nesmějí mít hrubě urážlivý obsah a nesmějí odporovat právnímu řádu České republiky.

3.8  Skladby musí splňovat technická, formátová a aplikační kritéria internetového serveru www.youtube.com.

 

  1. IV. Průběh soutěže

4.1  Uploadeři jsou oprávněni zařazovat skladby soutěžících od 16. 3. 2012 do 23. 4. 2012.

4.2  Do 7. 5. 2012 bude porotou vybráno 50 nejlepších skladeb na základě následujících kritérií:

-       muzikálnost ve smyslu tvůrčí interpretace a improvizace (50 % z hodnocení)

-       přednes inovační myšlenky či hudebního motivu (25 % z hodnocení)

-       autorská originalita a tvořivý obsah videa (25 % z hodnocení)

4.3   mezi 50 nejlepších soutěžních kritérií může za jednoho soutěžícího postoupit již jen jedna skladba

4.4  Soutěžící, jejichž skladba byla vybrána mezi 50 nejlepších videí, jsou povinni zaslat na adresu Lukáš Paulů, OSA, Čs. armády 20, 160 56, Praha 6, prohlášení, že v případě že se stanou vítězi, splní všechny povinnosti vítěze dle těchto pravidel a dle instrukcí hlavního pořadatele. Toto prohlášení musí obsahovat příkladné znění:

 

"Já, níže podepsaný Jan Novák, nar. dne 1.1.1985, bytem Rovná 1, Praha 1, souhlasím s vystoupením na všech partnerských festivalech v rámci soutěže Český YouTube Fest 2012 a na předávání výročních cen OSA dne 14.6.2012, za předpokladu, že budu pořadateli Český YouTube Fest 2012 vyzván k účasti a beru odpovědnost za škodu způsobenou pořadatelům, či třetím osobám, v případě mého nevystoupení, či v případě způsobení jiné škody v rámci vystoupení. Rovněž souhlasím se všemi povinnostmi a podmínkami, které mi dle pravidel Českého YouTube Festu 2012 vznikají."

 

4.5  Soutěžící, jejichž skladba byla vybrána mezi 50 nejlepších videí, a kteří dnem výběru mezi 50 nejlepších soutěžních videí nedovršili 18ti let věku, či jejichž způsobilost byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena, či byli této způsobilosti zbaveni, jsou povinni do 14ti dnů od výběru mezi 50 nejlepších soutěžních videí rovněž zaslat na adresu Lukáš Paulů, OSA, Čs. armády 20, 160 56, Praha 6, vlastnoručně podepsané prohlášení zákonných zástupců v následujícím příkladném znění:

"Souhlasíme s vystoupením našeho syna Jana Nováka, nar. dne 1.1.1998, bytem Rovná 1, Praha 1, na všech partnerských festivalech v rámci soutěže Český YouTube Fest 2012 a na předávání výročních cen OSA dne 14.6.2012, za předpokladu, že bude pořadateli Český YouTube Fest 2012 vyzván k účasti a bereme odpovědnost  za škodu způsobenou pořadatelům, či třetím osobám, v případě jeho nevystoupení, či v případě způsobení jiné škody v rámci vystoupení. Rovněž souhlasíme se všemi povinnostmi a podmínkami, které mu dle pravidel Českého YouTube Festu 2012 vznikají."

4.6  Od 8. do 16. 5. 2012 bude porotou na základě stejných kritérií jako v čl. 4.2 těchto pravidel vybráno nejlepších 15 soutěžících.

4.7  Dne 14. 6. 2012 bude vyhlášen vítěz soutěže youtube fest na základě veřejného hlasování prostřednictvím internetových stránek soutěže. Současně s vítězem budou vyhlášeni další 4 nejúspěšnější soutěžící (dále jen "finalisté").

 

  1. V. Povinnosti vítěze a finalistů

5.1  Vítěz a finalisté jsou povinni osobně se zúčastnit všech partnerských festivalů youtube fest, jejichž seznam jim bude sdělen nejpozději do 16. 5. 2012. Rovněž se vítěz a finalisté zavazují zúčastnit se předávání výročních cen OSA dne 14. 6. 2012, pokud bude hlavním pořadatelem vyzván k účasti.

5.2  Vítěz odpovídá za veškerou škodu, kterou vystoupením dle čl. 5.1, popř. nevystoupením na festivalech, či cenách OSA způsobí hlavnímu pořadateli, partnerům festivalu, partnerským festivalům youtube fest, či třetím osobám.

5.3  Vítěz je povinen zdarma udělit souhlas hlavnímu pořadateli k užití jeho jména a skladby k propagaci hlavního pořadatele. Na základě tohoto ustanovení je tak hlavní pořadatel oprávněn, avšak nikoliv výlučně, k užití vítězné skladby na svých webových stránkách a v rámci svých jiných projektů než youtube fest.

5.4  Pokud vítěz a finalisté nebudou plnit povinnosti dle tohoto článku, může být hlavním pořadatelem vybrán náhradník.

 

  1. VI. Závěrečná ustanovení

6.1  Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

6.2  Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo rozšířit či zúžit seznam partnerských festivalů na nichž je povinen vítěz vystoupit.

6.3  Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo na vyškrtnutí soutěžícího z youtube fest v případě porušení těchto pravidel či nedodáním dokumentů dle těchto pravidel, a to byť jediným ze členů, kteří tvoří soutěžícího.

6.4  Právní poměry těmito pravidly neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

PRAVIDLA

PRO

SOUTĚŽ O VOLNÉ VSTUPY NA PARTNERSKÉ FESTIVALY

ČESKÉHO YOUTUBE FESTU 2012

 

 

  1. I. Úvodní ustanovení

 

1.1     Pořadatelem soutěže je OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

1.2     Soutěž probíhá opakovaně a na internetovém portálu http://docs.google.com.

1.3     Soutěžícími mohou být pouze fyzické osoby starší 15ti let, které mají účet na Google+. Soutěžícími nemohou být zaměstnanci pořadatele

1.4     Výhra spočívá ve volném vstupu pro jednu osobu na pořadatelem zvolený festival.

 

 

  1. II. Pravidla soutěže

 

2.1   Pořadatel prostřednictvím správce stránky Český YouTube Fest na portálu Google+ (http://plus.google.com/106050744410295633531) v předem nespecifikovaném čase zveřejní soutěžní otázku.

2.2     Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze na základě řádného vyplnění formuláře umístěného na portálu http://docs.google.com, na který budou přesměrováni ze stránky uvedené v čl. 2.1 těchto pravidel.

2.3   Vítězem bude pouze ten soutěžící, který správně odpoví jako první na soutěžní otázku.

 

 

  1. III. Závěrečná ustanovení

 

3.1   Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu pravidel, změnu výhry, jakožto i právo neudělit výhru.

3.2   Pořadatel má právo vyloučit soutěžící, kteří porušují tyto pravidla.

3.3   Právní poměry těmito pravidly neupravené se řídí právním řádem České republiky.

3.4   Výherce nemá nárok na žádnou finanční či jinou kompenzaci související se změnou těchto pravidel, změnou výhry, či neudělením výhry. Pořadatel neodpovídá za škodu způsobenou změnou těchto pravidel, změnou výhry, či neudělením výhry.

YouTube web design by Link* ©2011