Před několika dny vydal Evropský soudní dvůr rozhodnutí ve věci náhradních odměn v souvislosti s rozmnožováním pro osobní potřebu (spor SGAE vs.Padawan). Rozsudek ESD potvrzuje oprávněné nároky nositelů práv definované autorským zákonem. Rozhodně nelze rozsudek interpretovat jako zpochybnění oprávněných nároků, jak se v médiích občas prezentuje.

ESD v rozhodnutí konstatoval nutnost přiměřené rovnováhy mezi majetkovou újmou způsobenou autorům chráněných děl v důsledku volného užití a výší spravedlivé náhradní odměny.

Soudní dvůr se ve sporu také zabýval otázkou, kdy nosiče a přístroje určené k rozmnožování nejsou prodávány za účelem rozmnožování autorsky chráněných děl. V tomto smyslu soud konstatoval existenci dvou základních podmínek pro osvobození od placení náhradních odměn. Nosiče a přístroje nesmí být určeny pro soukromé užití a zjevně a výhradně musí sloužit jinému účelu než možnosti rozmnožování autorsky chráněných děl pro osobní potřebu.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora je v intencích dosavadní praxe OSA, který při výběru náhradních odměn na území České republiky zohledňuje účel užití nosičů a přístrojů, které jsou hlášeny dovozci a výrobci, a to přesně za výše uvedených podmínek.

V dané souvislosti se objevily informace, které klamaly veřejnost ohledně odměn následně vyplacených autorům. Pokud jde o OSA, je uplatňována režie ve výši 8%. Zbývající část je rozúčtována hudebním autorům dle pravidel stanovených rozúčtovacím řádem OSA.

Je důležité podotknout, že náhradní odměny inkasované OSA nejsou určeny pouze hudebním autorům. Část těchto odměn je následně přeposílána dalším kolektivním správcům (např. DILIA a OOA-S). Intergram si za své nositele práv náhradní odměny vybírá sám.

Roman Strejček

předseda představenstva OSAYouTube web design by Link* ©2011