Tisková zpráva OSA

29. listopadu 2010

 

Spor OSA vs. provozovatelé lázeňských zařízení

 

1)     Co je předmětem (podstatou) žaloby - jakou konkrétní platbu OSA po lázních požaduje? Na jakém základě tedy požadujete placení poplatků?

Primárně považujeme za důležité uvést, že řada lázeňských zařízení má s OSA uzavřenu řádnou licenční smlouvu za standardních podmínek, které aplikujeme v případě hotelových pokojů.

Provozovatelé lázní jsou ve stejné pozici jako hoteliéři. Jedná se o ubytovací zařízení. Dnes už téměř každý zákazník lázeňského zařízení si musí hradit pobyt sám. Na jakém principu by se měla lázeňská zařízení zvýhodňovat oproti hotelům? Hotely i lázně poskytují své klientele stejnou službu v podobě ubytovacího pokoje za cenu, odpovídající kvalitě služeb a komfortu ubytování. Léčebné procedury jsou jakousi přidanou hodnotou lázeňských zařízení, které si velké množství zákazníků lázeňského zařízení hradí samo v plné výši.

Dlouhodobě deklarujeme, stejně jako v případě hotelových pokojů, že omezování práv autorů osvobozováním určitých segmentů trhu od hrazení autorských odměn v rámci českého právního řádu, je v rozporu s mezinárodními smlouvami a evropským právem, kterými je Česká republika vázána, a které jsou právnímu řádu České republiky nadřazeny. Jedná se zejména o Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl a o právo Evropské unie - Směrnice 29/2001/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Je důležité zmínit, že v zahraničí je zcela běžný výběr autorských odměn z lázeňských zařízení, ale i od nemocnic.

 

2)     Kolik lázeňských společností žalujete a o jakou výši autorských odměn?

Pokud jde o podané žaloby, pak v současné době žalujeme 15 subjektů a celková výše autorských odměn představuje zhruba 6 milionů Kč. Žalobám předcházela jednání s asociací i samotnými subjekty, kde jsme se snažili argumenty, o které opíráme naše nároky, prezentovat. Lázeňská zařízení dokonce odmítaly uznat nároky za samoplátce, tj. za klientelu, která si hradí pobyt a léčebné procedury plně ze svých finančních prostředků. Oficiální prohlášení Svazu léčebných lázní (dále SLL) je tak v přímém rozporu s argumentací jednotlivých lázeňských zařízení. Ze strany SLL považujeme toto prohlášení za účelové zkreslování skutečnosti. Dále prohlášení SLL, že až 20 milionů korun ročně by z peněz zdravotního pojištění odplynulo z lázeňské péče na licenční poplatky za rozhlasové a televizní přijímače je nesmyslným psychologickým strašákem, kterým se SLL snaží ovlivnit veřejné mínění ve svůj prospěch.

 

3)     Za co a kolik by lázně měly podle výkladu zákona lázně platit?

Za televizní a rozhlasové přijímače umístěné na pokojích lázeňských zařízení nebo ve společných prostorách.

 

4)     Jak vysoká je aktuálně nárokovaná částka za 1 televizní přijímač na hotelovém pokoji v areálu lázní?

Autorská odměn za přístroj na pokoji je definována autorským zákonem a pro autorskou obec činí až polovinu koncesionářského poplatku.

 

5)     Je možné, že autorské svazy budou autorský poplatek požadovat i od nemocničních zařízení?

Pokud jde o otázku výběru autorských odměn od zdravotnických zařízení (včetně nemocnic), i v daném případě se lze opřít o evropskou legislativu, kterou je Česká republika vázána. Pokud bychom byli okolnostmi nuceni k výběru autorských odměn od nemocničních zařízení, přistupovali bychom k takovému výběru velmi citlivě.

 

6)     Za jaké nositele práv vybíráte autorské odměny od lázeňských zařízení?

OSA byl pověřen k výběru i kolektivními správci DILIA a OOA-S.

 

7)     Co se s vybranými poplatky děje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že vybrané autorské odměny se v případě OSA rozúčtovávají mezi nositele práv podle analogie. Vybrané autorské odměny za televizní přijímače se rozúčtovávají podle hlášení užité hudby od všech televizních vysílatelů, působících na území České republiky, kteří nám zasílají seznam užité hudby, včetně délky hudebních děl a počtu repríz za sledované období. Jedná se o hudbu v jednotlivých pořadech, soutěžích, seriálech, filmech či reklamních spotech. Obdobným způsobem se postupuje u výběru autorských odměn za rozhlasové přijímače, kdy se jako podklad použijí hlášení od rozhlasových vysílatelů. Autorské odměny se tak dostanou všem autorům, jejichž díla byla užita v rámci televizního nebo rozhlasového vysílání, dle zmíněného klíče, a to včetně zahraničních autorů. OSA prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními partnerskými organizacemi celosvětově zastupuje více jak 1 milion autorů.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

 

YouTube web design by Link* ©2011