Finský soud přiznal nárok kolektivního správce na autorské náhradní odměny při dovozu kopírovacích přístrojů z Estonska.

Podle rozsudku finského soudu v Helsinkách ze dne 29. října 2010, estonská společnost Arctecho OÜ zanedbala zákonnou povinnost uhradit na účet kolektivně zastupovaných nositelů práv tzv. náhradní odměny, když prostřednictvím svého internetového obchodu prodávala a do Finska i dovážela přístroje způsobilé pořizovat rozmnoženiny chráněných autorských děl pro soukromou potřebu finských spotřebitelů.

 

Pro toto porušení svých zákonných povinností, spravedlivě kompenzovat nositele práv za dovoz kopírovacích přístrojů, byla estonskému dovozci finským soudem uložená povinnost, zaplatit na účet finského kolektivního správce TEOSTO ušlé odměny z dovezených přístrojů, které ostatní prodejci a dovozci řádně kolektivně zastupovaným nositelům práv na spravedlivou odměnu hradí.

 

Výlučné právo autorů a jiných nositelů práva na náhradní odměnu, odškodňující je za zákonem přiznané volné užití jejich děl pro osobní potřebu uživateli, je podobně jako v jiných zemích, i ve Finsku upraveno v autorském zákoně a v prováděcích předpisech ministerstva pro vzdělávání a kulturu.

 

Stejně jako v ČR, i ve Finsku je kompetencí vlády, prostřednictvím příslušného ministerstva dohlížejícího na výkon kolektivní správy, stanovit rozsah a způsob výkonu práva na spravedlivou odměnu za soukromé užití děl pro osobní potřebu, jako i výši odměn pro jednotlivé přístroje či nosiče, způsobilé zaznamenávat, rozmnožovat anebo napodobovat chráněná autorská díla.

 

Takto pro celou tvůrčí obec inkasované náhradní odměny, TEOSTO na základě pověření ministerstva rozdělí v podobě autorských honorářů jednotlivým zastupovaným tvůrcům a dalším nositelům práv, při vyčlenění části těchto příjmů i na obecně prospěšné účely podpory a rozvoje hudebního, audiovizuálního a kinematografického průmyslu.

YouTube web design by Link* ©2011