Autoři přivítali výsledek jednání "trialogu" o směrnici EU o autorském právu

Včera večer (13. února 2019) bylo dosaženo dohody mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou nad kompromisním zněním směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Je to velký krok k dosažení přijetí konečného znění směrnice Radou a Evropským Parlamentem.

Anders Lassen, prezident GESAC uvedl: "Směrnice je v našem odvětví dlouho očekávaná. Musíme ještě pečlivě posoudit znění konečného textu, ale jeho přijetí vysílá jasný signál technologickým gigantům, kteří dominují online trhu na úkor autorů, že musejí začít dodržovat autorská práva. Věříme, že členské státy a Evropský parlament nyní podpoří směrnici a bez dalších průtahů schválí tento historický průlom."

Véronique Desbrosses, generální ředitelka GESAC dodala: "Jsme vděčni, že evropští vyjednavači dosáhli dohody nad touto komplexní a citlivou legislativou. Navzdory tlaku technologických gigantů je text, ačkoliv je ještě třeba jej podrobně posoudit, velkým úspěchem pro autory. Umožní tvůrcům získat spravedlivou odměnu od velkých online platforem, které nyní využívají hodnot tvůrčího sektoru, aniž by tyto hodnoty tvůrcům nahrazovaly."

Další informace najdete na webech clanek13.org nebo ferjefer.cz

 

Autoři vítají nepřijetí legislativního paskvilu v zákoně o právu autorském

Praha 1. 2. 2019, jako zástupci autorské obce vítáme, že míra ochrany autorských práv na území České republiky zůstane zachována na stejné úrovni, jakou požívají autoři v  zemích Evropské unie a dalších zemích světa. Jsme rádi, že většina poslanců Parlamentu České republiky nepodlehla populistickým argumentům senátora Valenty týkající se senátní novely autorského zákona a přiklonila se na stranu umělců. V případě schválení novely by uživatelé byli uvedeni v omyl, hrozila by řada vleklých soudních sporů a v konečném důsledku i možný postih České republiky za špatné provedení evropské směrnice.

 

OSA k pozměňovacímu návrhu novely autroského zákona senátora Valenty

Praha 22. 1. 2019, Ochranný svaz autorský (OSA) se plně se ztotožňuje se stanovisky: Ministerstva kultury k pozměňovacímu návrhu č. 1 k senátnímu návrhu č. 9 ze dne 17. 12. 2018, předsednictva ALAI k novele českého autorského zákona z roku 2019 ze dne 14. ledna 2019, profesní organizace SAI a Herecké asociace a kolektivního správce Intergram.
Jsme přesvědčeni, že navrhované ustanovení svojí vágností naprosto omezuje práva autorů a umělců a je v přímém rozporu s mezinárodním a unijním právem a s rozhodovací praxí Soudního dvora EU.
Právní analýzu OSA naleznete zde.
Roman Strejček, předseda představenstva OSA

 

Umělci nesouhlasí s pozměňovacím návrhem novely autorského zákona senátory Valenty

Již zítra 22.1.2019 budou poslanci hlasovat o návrhu změny autorského zákona, který obsahuje problematický dovětek z pera senátora Ivo Valenty. Změna se týká podniků a provozoven, kde hudba údajně nemá vliv na hospodářský výsledek podnikatele. Tento návrh je ovšem v rozporu s naším autorským právem, s právem EU a rozhodovací praxí Soudního dvora EU a radikálně zasahuje do našeho soukromého vlastnictví. Případné přijetí návrhu vnese právní nejistotu mezi provozovatele i tvůrce samotné, povede k zahlcení českých soudů soudními spory a zásadně naruší princip vlastnických práv.

Praha 21. 1. 2019 - Umělci z řad skladatelů, textařů, zpěváků, herců, scénáristů a dalších se dnes sešli na tiskové konferenci, aby společně zamezili hrozícímu legislativnímu paskvilu v zákoně o právu autorském. Návrh je v rozporu s právem EU, rozhodovací praxí Soudního dvora EU a českých soudů. Zavádění výjimek z autorského práva v této oblasti vůbec nepřísluší zákonodárcům České republiky. V tomto duchu rozhodl i Nejvyšší soud ČR (dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 3093/2013). Soudní dvůr EU opakovaně rozhodl, že hospodářský význam není rozhodným kritériem pro vznik nároku autora na autorskou odměnu (viz také stanovisko Ministerstva kultury k pozměňovacímu návrhu č. 1 k senátnímu návrhu č. 9 ze dne 17. 12. 2018 nebo Stanovisko předsednictva ALAI k novele českého autorského zákona z roku 2019 ze dne 14. ledna 2019).

TK_01

Zástupci umělců se k návrhu senátora Valenty vyjádřili následovně. Zpěvák a skladatel Michal Prokop řekl: "Jako někdejší politik, který před lety v parlamentu přijímal Ústavní listinu práv a svobod, zaručující všeobecnou ochranu vlastnictví, tedy i vlastnictví duševního, jsem poněkud v šoku ze znění senátní verze novely autorského zákona, která vlastnická práva autorů, interpretů, vydavatelů, ale i dědiců výrazně narušuje. Navíc svou nejednoznačností předznamenává celou řadu soudních sporů a také odporuje mezinárodním dohodám a unijní legislativě. Právě Senát, který by měl plnit roli legislativní a ústavní pojistky, takto ohrožuje pověst naší republiky, státu,  který  chceme stále ještě považovat za stát právní. Je směšné, pokud se autor návrhu zaštiťuje ochranou práv jedněch podnikatelů uživatelů vůči jiné, menší a tudíž zranitelnější skupině, stojící na druhé straně jednoznačně obchodního vztahu mezi autorem a uživatelem. To říkám nejen jako hudebník, autor i interpret, ale i jako spoluvlastník kavárny, kde reprodukovanou hudbu, za kterou platíme, používáme pro příjemnější náladu návštěvníků. A náklady za užití autorských práv se pohybují v řádu promile celkových nákladů na provoz podniku. Je to prostě normální byznys a nikdo nikoho nenutí hudbu, nebo třeba televizní vysílání v podniku používat. Práva jedněch mají stejnou váhu, jako práva druhých - to je princip právního státu!"

"Když skladatel a textař napíší píseň, nedostanou za tuto práci žádný honorář. Zkomponovanou a otextovanou píseň je třeba nahrát. Musí se zaplatit studio, zvukař, producent a muzikanti. Tyto peníze uhradí většinou vydavatel. Je tu nahrávka, která stála pár desítek tisíc korun. Pak se píseň vydá na CD, vinylu, pošle se do radií a všichni se modlí, aby se líbila a hrála. Když se to podaří, začnou se vracet přes OSA peníze. Ty závisí na hranosti písně. A o část těchto peněz, na které mají autoři a ostatní umělci podle našeho a i unijního práva nárok, nás chce senátor Valenta připravit. Pokud parlament schválí jeho návrh, tak začnou soudní spory, které nakonec skončí u Soudního dvora Evropské unie, a spor se velmi pravděpodobně prohraje. Jsou totiž dotčena práva nejen tuzemských autorů a interpretů, ale hlavně zahraničních (většina hudby hrané v rádiích je zahraniční). Ti si to samozřejmě, zastoupeni různými  ochrannými organizacemi, nenechají líbit. Výdaje za procesy a právníky zaplatíme my, daňoví poplatníci," dodal Ondřej Soukup, hudební skladatel.

TK_03

Zpěvák a skladatel Petr Janda podotknul: "Zajímalo by mě, jakými ušlechtilými pohnutkami byli senátoři vedeni, když odhlasovali návrh zákona pana Valenty ohledně neplacení autorských práv. Zajímalo by mě, jakými argumenty je pan senátor Valenta přesvědčil, když jediným důvodem tohoto návrhu je, aby pan Valenta nemusel platit autorům za hudbu, kterou pouští ve svých hernách."

V zahraničí je zcela běžným standardem, že se vybírají autorské odměny za užití hudby prostřednictvím televizorů nebo audio přístrojů umístěných ve veřejných prostorech jako jsou restaurace, obchody a kadeřnictví.

TK_02

Kolektivní správci jsou vázáni vůči zastupovaným umělcům, ale i svým zahraničním partnerům, aby míra ochrany autorských práv na území České republiky odpovídala míře ochrany v Evropské unii. V případě přijetí takového zákona budou muset vést celou řadu soudních sporů s uživateli, které v konečném důsledku mohou skončit až u Soudního dvora Evropské unie. Bude to nákladné nejen pro umělce, ale i pro samotné uživatele. Hrozí též postih ČR za špatné provedení evropské směrnice a její opětovná mezinárodní ostuda.

TK_05

Tiskovou konferenci uspořádalo profesní sdružení Svaz autorů a interpretů (SAI) ve spolupráci s uměleckou obcí. Mezi řečníky se objeli mimo jiné herec Marek Vašut, Luboš Andršt, scénárista a režisér Vladimír Michálek, klavírista Jan Simon nebo zástupce provozovatelů a producent muzikálů Oldřich Lichtenberg. Konference se konala za účasti JUDr. Zuzany Císařové - zástupkyně ALAI (Mezinárodní sdružení literární a umělecké), Herecké asociace, IFPI, OSA, DILIA a Intergram.

Video apel umělců proti návrhu novely AZ: https://www.facebook.com/Ochrannysvazautorsky/videos/2020775928220418/

Přílohy:

1. Stanovisko Ministerstva kultury k pozměňovacímu návrhu č. 1 k senátnímu návrhu č. 9 ze dne 17. 12. 2018

2. Stanovisko předsednictva ALAI k novele českého autorského zákona z roku 2019 ze dne 14. ledna 2019

Kontakt pro média:

Anna Nováková, Svaz autorů a interpretů (SAI)
601 354 115, sai@sai.cz

Jakub Nový, Svaz autorů a interpretů (SAI)
777 902 708, jakub.novy@gmail.com

 

 

Ve sporu OSA a YOLT Services se ústavní soud přiklonil na stranu autorů

 

Ústavní soud ukončil s konečnou platností dlouholetý soudní spor satelitního operátora YOLT Services s. r. o. a Ochranného svazu autorského (OSA) týkající se úhrady autorských odměn za užití autorsky chráněného obsahu v rámci služby digitální satelitní televize (Digi TV), kterou poskytoval operátor uživatelům v České republice. Ve svém usnesení z 18. prosince 2018 potvrdil správnost rozsudků soudů nižších instancí a odmítl ústavní stížnost satelitního operátora. Tím zajistil ochranu práv autorů a nastavil rovné podmínky na trhu kabelových a satelitních operátorů.

Praha, 16. 1. 2019 - "Tímto verdiktem se ukončil letitý spor o výklad zákona. Satelitní operátor se snažil tvrdit, že povinnost hradit autorské odměny se týká pouze kabelových operátorů, nikoliv technologie přenosu pomocí satelitu. Soudy všech instancí toto technologické rozlišování odmítly a potvrdily oprávněné nároky tvůrců na spravedlivou odměnu, čímž došlo k narovnání férových podmínek na trhu mezi kabelovými a satelitními operátory poskytujících televizní balíčky," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Ústavní soud odůvodnil odmítnutí ústavní stížnosti s tím, že "stěžovatel nakládal s díly chráněnými autorským zákonem (autorskými právy) a dosahoval ze své činnosti zisk založený na tvůrčí činnosti jiných osob. Jestliže by se Ústavní soud s argumentací stěžovatele ztotožnil, zasáhl by tím naopak do ústavních práv autorů stěžovatelem přenášených děl". (Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018, sp. zn. IV. ÚS 2405/18).

Odmítnutím ústavní stížnosti tak zůstává pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které potvrdilo, že satelitní přenos lze podřadit pod zákonnou definici kabelového přenosu dle § 22 odst. 2 autorského zákona.

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková

oddělení komunikace a PR

M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz

 

V době od 27. do 31.12. 2018 poskytujeme naše služby od 9 do 14 hod. Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný start do nového roku.

 

 

 

V Čechách se uskutečnil první mezinárodní songwriting camp

 

Songwriting Camp CZ propojil české a zahraniční producenty, textaře, skladatele a interprety. Formát, který v zahraničí funguje jako "líheň na hity" vyzkoušeli například producent Ondřej Fiedler, Jan Steinsdörfer (Chinaski), Xindl X, Albert Černý a řada dalších. Songwriting Camp CZ spolupořádal Ochranný svaz autorský, který právě v mezinárodním propojování vidí jednu z možných cest pro větší uplatnění českých autorů na světové scéně.

V klidném prostředí poblíž Lipna se sešlo bezmála třicet vybraných českých a zahraničních hudebních profesionálů v zastoupení různých hudebních žánrů, aby společně tvořili a předávali si své zkušenosti. Principem songwriting campu je vytváření tvůrčích týmů a tvorba dema písně za jeden den. Kromě třinácti českých autorů se zúčastnil obdobný počet autorů z Velké Británie, Holandska, Belgie, Polska nebo Maďarska. Cílem bylo promíchání kreativního potenciálu českých autorů s umělci ze zahraničí.

Songwriting camp video trailer

Jedná se o první akci svého druhu v České republice, která se systematicky zaměřuje na songwriting a kromě 24 nových písní došlo mimo jiné i k vytvoření nových spoluprací, hudebních propojení a příležitostí, které mohou vzniknout právě na obdobných setkáních. "Tímto způsobem vzniká většina světové produkce pop music, proč by na ní nemohla být česká stopa," dodává Jan Vávra ze spolku Songwriting CZ, který akci pořádal.

"Jsem rád, že OSA mohl stát u zrodu a finančně pomoci na světlo tomuto konceptu. Během 3 dnů vzniklo 24 nahrávek. Některé skladby mají vysoký potenciál stát se hitem i v zahraničí. Věřím, že ještě uslyšíme úspěšný příběh některé z nich," komentuje camp Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Díky technické podpoře společnosti DISK Multimedia, s.r.o. navíc měli autoři k dispozici v improvizovaných studiích špičkové hudební vybavení a tak výsledná dema zní jako by autoři strávili několik dní ve studiu. Organizátoři songwriting campu chtějí v těchto aktivitách v příštích letech rozhodně pokračovat. "Je na čem stavět", shodují se.

Foto: Jiří Gajdoš

https://www.dropbox.com/sh/68tdmvaa8oztt8x/AAAy-Vtu8MwtiVPO8T8Aoz2Pa?dl=0&fbclid=IwAR3fkBuqaxwK5QPGU4vd5kDACgT3RnAlg1sWtiDiukQQX9C46p-87mbSeoU&preview=DSC01428.jpg

www.songwritingcamp.cz

 

 

 

Vážení,

chtěli bychom vás informovat, že ve dnech 17.-18.9.2018 budou obě budovy OSA (sídlo na Čs. armády 20, Praha 6  i Zákaznické centrum na Nádražní 397, Havlíčkův Brod) z technických důvodů uzavřeny. Omlouváme se, ale v tomto termínu se vám nebudeme moci věnovat.

Děkujeme za pochopení.

Tým OSA

 

Evropský parlament jednoznačně odhlasoval směrnici o autorském právu

Europoslanci dnes schválili v prvním čtení směrnici o autorském právu v kompromisním znění, které předložil Výbor pro právní záležitosti (JURI). Návrh byl přijat v poměru 438 ku 226 hlasům.

"Jsem rád, že europoslanci nepodlehli účelové mediální masáži ze strany technologických gigantů. Bezpráví přináší nesvobodu, kvalitní tvorba potřebuje svobodu. Evropský parlament učinil významný krok a otevřel této svobodě dveře. Otevřel dveře fair play, respektive fair pay,"dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Oficiální tisková zpráva GESAC:

 

Jednoznačné hlasování Evropského parlamentu ve prospěch směrnice o autorském právu jasně ukazuje nezávislost na technologických gigantech

 

Štrasburk, 12. září 2018 - Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Evropské sdružení autorských asociací GESAC chce tímto poděkovat všem europoslancům, kteří v uplynulých měsících a letech neúnavně vyvraceli dezinformace a nepodlehli obrovskému tlaku, jenž na ně vyvíjela kampaň plná nekalých marketingových praktik vedená technologickými giganty.

Směrnice se nyní přesouvá k projednání do trialogu a GESAC pevně věří, že tento proces dospěje k dobrému výsledku a definitivně ukončí nerovnováhu, která dosud charakterizovala vztah mezi kulturou a technologickými giganty.

Anders Lassen, prezident sdružení GESAC říká: "Dnešní den znamená pro Evropu vítězství a nezávislost na technologických gigantech, kteří profitují ze zastaralé legislativy, dále tak posilují svou dominanci a vysávají Evropu a její tvůrce."

Véronique Desbrosses, generální ředitelka sdružení GESAC doplňuje: "Je to velké politické vítězství pro autory, kulturu i evropskou demokracii. Evropský parlament se rozhodl vydat cestou vyrovnané legislativy, ze které budou těžit evropští občané, obchod, tvůrci a celá Evropa."

O uskupení EUROPE FOR CREATORS

EUROPE FOR CREATORS sdružuje občany, tvůrce a organizace připravené bojovat za schválení směrnice o autorském právu. Zastupujeme evropské tvůrce a držitele práv včetně autorů, skladatelů, hudebníků, zpěváků, malířů, sochařů, režisérů, producentů, novinářů, spisovatelů, vědců a akademiků, kteří společně tvoří více než 12 milionů pracovních pozic spadajících do evropských tvůrčích a kulturních oborů.

Kontakty

GESAC

Aurelia Leeuw

32 (0) 2 511 44 54

aurelia.leeuw@gesac.org

AMI Communications

Mirka Dvořáková

602 608 766 mailto:miroslava.dvorakova@amic.cz

 

 

SOUNDTRACK PODĚBRADY CENA ČESKÉ TELEVIZE


PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?

Soutěž pro začínající hudební skladatele, kteří se chtějí uplatnit se v audiovizuální tvorbě.

Ve spolupráci s Českou televizí vypisuje Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady cenu za předložení nové znělky k seriálu Sanitka (z roku 1984) z produkce České televize.
Všechna soutěžní díla budou anonymně hodnocena porotou ve složení:

Michal Dvořák, hudebník a ředitel festivalu
Ondřej Soukup, hudební skladatel
Jiří Hubač, kreativní producent České televize

VÍTĚZ ZÍSKÁ

 • ceny vyrobenou společností Preciosa
 • VIP pozvání na festival pro vítěze a jeho doprovod (2 osoby)
 • slavnostní představení vítězné znělky v rámci programu festivalu
 • poskytnutí jedné nahrávací frekvence v profesionálním studiu na nahrání skladby dle vlastního výběru
 • zajištění hudebníků pro nahrávací frekvenci

JAK SE ZÚČASTNIT?
Skladatelé mohou odevzdávat původní autorskou hudbu ke znělce seriálu Sanitka formou elektronického notového zápisu a zvukového dema na e-mailovou adresu karla.slukova@soundtrackfestival.cz
Podrobné informace najdete v pravidlech soutěže. Uzávěrka soutěže je 31.7.2018

 

 

Výroční ceny OSA: triumf Richarda Krajča a pocta Wabimu Daňkovi

 

Hned tři ceny si na Výročních cenách OSA odnesl Richard Krajčo. Do Zlatého fondu OSA vstoupil Petr Skoumal
a skladba Rosa na kolejích od Wabiho Daňka. Zlatou cenu OSA za přínos české hudbě si v letošním roce odnesl Karel Vágner. Operní pěvec Štefan Margita získal Cenu za propagaci a šíření české hudby.

Praha (14. 6. 2018) - Slavnostní předávání Výročních cen OSA proběhlo ve čtvrtek 14. června v Divadle ABC. Ochranný svaz autorský tak ocenil již potřinácté hudební skladatele, textaře a nakladatele, kteří v poslechovosti vynikají nad svými kolegy. "Zakládáme si na tom, že Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik. Věrně tak odrážejí to, jakou hudbu si kupujeme, posloucháme v rádiu nebo na jaké koncerty chodíme nejvíce," říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Jediné kategorie, které nejsou uděleny na základě dat, ale rozhodnutí dozorčí rady OSA, jsou Zlatá cena OSA
za přínos české hudbě a Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory. Ceny neopomíjí ani mladou generaci do 30 let v oblasti vážné i populární hudby. Nejúspěšnějšími mladými autory se stali Sebastian Navrátil za oblast populární hudby a Jiří Najvar za hudbu vážnou. Autoři do 30 let obdrželi od OSA také šek v hodnotě 50 000 Kč.

Výroční ceny OSA spojují umělce napříč hudebními žánry a jsou udělovány v 15 kategoriích. Richard Krajčo byl oceněn jako Nejúspěšnější skladatel populární hudby, Nejúspěšnější textař a jako frontman skupiny Kryštof, která získala ocenění Nejúspěšnější koncert roku. Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby se stal Jan Zástěra, který získal i cenu Vážná skladba roku, kterou byla v roce 2017 Korunovace českých králů. Populární skladbou roku se stala, stejně jako v loňském roce, Pohoda, jejímiž autory jsou Tomáš Krulich (hudba) a Milan Špalek (text). Nejúspěšnějšími autory v zahraničí se stali skladatelka Sylvie Bodorová v oblasti vážné hudby a Zdeněk Gurský v oblasti populární hudby. Jako Nejúspěšnější nakladatel loňského roku byl oceněn Universal Music Publishing.

Autoři a nakladatelé si letos odnesli zbrusu novou cenu, o jejíž podobu se postaral renesanční umělec Milan Cais. Dramaturgie večera a moderování se ujala, stejně jako v loňském roce, dvojice herců z divadla Vosto5 - Ondřej Cihlář a Petr Prokop. V doprovodu Epoque Orchestra vystoupili Žofie Dařbujánová (Mydy Rabycad), Iva Marešová (Precedens), Mirai Navrátil (Mirai), Jindra Polák (Jelen) a Milan Cais (Tata Bojs).

Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Hlavním mediálním partnerem večera byla hudební televize Óčko, která z předávání cen odvysílá záznam. K dalším mediálním partnerům patří Expres FM a Classic Praha.

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

 

13. VÝROČNÍ CENY OSA - VÝSLEDKY:

Populární skladba roku - Pohoda, autoři: Milan Špalek, Tomáš Krulich

Vážná skladba roku - Korunovace českých králů, autor: Jan Zástěra

Nejúspěšnější skladatel populární hudby - Richard Krajčo

Nejúspěšnější textař - Richard Krajčo

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby - Jan Zástěra

Nejúspěšnější nakladatel - Universal Music Publishing, s. r. o.

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby - Sebastian Navrátil

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby - Jiří Najvar

Nejúspěšnější autor populární hudby v zahraničí - Zdeněk Gurský

Nejúspěšnější autorka vážné hudby v zahraničí - Sylvie Bodorová

Zlatá cena OSA - Karel Vágner

Zlatý fond OSA - Autor: Petr Skoumal

Zlatý fond OSA - Skladba: Rosa na kolejích - Wabi Daněk (hudba, text)

Cena za propagaci a šíření české hudby - Štefan Margita

Koncert roku - Kryštof

 


 

Hospodářské výsledky OSA za rok 2017

- 966 milionů Kč inkasoval OSA pro hudební skladatele a textaře

- 775 milionů Kč vyplatil OSA na honorářích za skladby hudebních autorů

- 147 831 nositelů práv obdrželo honoráře od OSA

- honoráře byly vyplaceny autorům za více jak 700 tis skladeb

- OSA zastupoval v minulém roce více jak 3 miliony nositelů práv z celého světa, z toho 9 429 bylo domácích

- režie OSA zůstala jedna z nejnižších v Evropě 14,5%

 

OSA v loňském roce opět rozdělil honoráře mezi rekordní počet skladeb a jejich autory. Celkem 775 milionů korun si rozdělilo bezmála 150 tisíc nositelů práv z celého světa. Na pozitivní výsledek měla vliv převážně digitalizace a zvyšující se efektivita výběru poplatků, tedy procesy, na kterých OSA dlouhodobě pracuje a zdokonaluje.

"Naším hlavním posláním je zastupovat nositele hudebních práv, efektivně za ně vybírat peníze a ty pak následně spravedlivě rozdělovat. Je nemyslitelné, že by takovou činnost měli dělat v dnešní době lidé namísto strojů. Proto je digitalizace i nadále naší prioritou a z výsledků je zcela patrné, že moderní přístup se OSA vyplácí. Jsme nejrychlejší výběrčí na světě a přitom naše režijní náklady držíme na minimální možné úrovni," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Roman Strejček dále vysvětlil, že zvyšování efektivity výběru je patrné ze všech zdrojů příjmů. Čísla však i naznačují vzrůstající vliv internetu a streamování hudby přímo do mobilních zařízení pomocí služeb, jako je například Spotify. Meziroční nárůst těchto příjmů byl více než poloviční oproti minulému období. Tradičním vítězem mezi kanály je reprodukovaná hudba ve veřejných prostranstvích, která narostla o 8 procent a celkově činila zhruba čtvrtinu všech příjmů.

 

Inkaso ze samotné licenční činnosti OSA (bez započtení inkasa vybíraného pro ostatní tuzemské kolektivní správce a bez položky ostatního inkasa) dosáhlo částky 959 milionů Kč. Pro autory hudby bylo inkasováno meziročně o 40 854 tis. Kč více než v roce 2016, zatímco pro ostatní tuzemské kolektivní správce bylo navýšeno inkaso o 2 600 tis. Kč. I přes navýšení nákladů oproti roku 2016 OSA dosáhl vypočteným průměrným režijním zatížením ve výši 14,5 % svého druhého nejefektivnějšího výsledku od roku 1994. Na úspěšných výsledcích roku 2017 se nejvyšší měrou podílel nárůst inkasa v oblasti licencování reprodukované hudby. V meziročním porovnání si velmi dobře vedly také autorské odměny obdržené za internetový streaming. Naopak k nejvýraznějšímu propadu došlo u inkasa za rozhlasové vysílání, kde jsme však v roce 2016 zaznamenali vůbec nejvyšší historické příjmy.

Makroekonomický pohled za autorská hudební práva:

"Pokud jde o pohled na inkaso autorských odměn OSA z hlediska makroekonomických ukazatel, lze říci, že každá česká domácnost v roce 2017 utratila za autorská hudební práva měsíčně 20,63 Kč včetně 21% DPH," komentuje výsledky hospodaření Roman Strejček.

Nezlevněná jízdenka na městskou hromadnou dopravu ve všední den na 30 min v Praze stála 24 Kč a v Ostravě 20 Kč. Průměrná cena lahvového výčepního piva v obchodě v roce 2017 činila 11,36 Kč. V roce 2017 byla minimální mzda 11 000 Kč, což znamená hodinovou sazbu 66 Kč při 40hodinové týdenní pracovní době. Zaměstnanec pobírající minimální mzdu musel na průměrný výdaj za autorská práva odpracovat 16 min. 43 vteřin měsíčně.

Kolik musel autor prodat nebo mít zhlédnuto či přehráno měsíčně skladeb v roce 2017, aby jeho autorská odměna dosáhla minimální měsíční mzdy 11 000 Kč? V případě, že se podílí na jedné skladbě 2 autoři (autor textu, autor hudby).

V roce 2017 museli autoři prodat 22 881 kusů nosičů měsíčně, aby autorská odměna dosáhla minimální mzdy ve výši 11 000 Kč (vypočteno za předpokladu, že autor má na CD o 12 skladbách 1 skladbu). Pokud jde o streaming, skladba by musela mít 1 220 334 zhlédnutí za měsíc. V případě stahování hudby by musela být prodána 16 751krát. Na soukromých celoplošných a regionálních stanicích včetně stanic Českého rozhlasu by musela být skladba přehrána 7 194krát (počítáno dle průměru inkasa od jednotlivých stanic).

Podrobnější informace o výsledcích hospodaření najdete ve Výroční zprávě OSA 2017 na webu www.osa.cz nebo zde.

 

 


Vážení členové OSA,

dovolujeme si Vás informovat, že valné shromáždění členů OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s., se uskuteční v pondělí 28.5.2018 od 12:30 hodin v prostorách Hotelu International (ul. Koulova 15, 160 00 Praha 6).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Luboš Andršt, předseda dozorčí rady OSA

Roman Strejček, předseda představenstva OSA


 

Hospodářské výsledky OSA za rok 2016

OSA v loňském roce rozúčtoval skladatelům a textařům, jejich dědicům a nakladatelům z celého světa nejvíce ve své historii. Bezmála 788 milionů Kč bylo rozúčtováno mezi rekordní počet 138 338 domácích i zahraničních nositelů práv. Honoráře tak putovaly do 77 zemí světa.

Praha 30. června 2017 - OSA v roce 2016 rozúčtoval na autorských honorářích o 103 milionů Kč více v porovnání s rokem 2015. Na tomto historickém výsledku se pozitivně projevilo zrychlení zpracování dat od uživatelů hudby a nárůst inkasa za užití děl hudebních autorů. OSA v roce 2016 za práva autorů hudby zinkasoval částku 929,8 milionu Kč. Pro ostatní tuzemské kolektivní správce OSA vybral částku 77,5 milionu Kč. Průměrná režie OSA v roce 2016 činila 14,14 %, což je nejnižší režie od roku 1994, odkdy se tento údaj sleduje.

OSA v loňském roce rozúčtoval honoráře v celkové hodnotě 788 milionů Kč. Z této částky připadlo domácím autorům a dědicům práv 338 milionů Kč. Nakladatelům za zahraniční a domácí autory bylo rozúčtováno 241 milionů Kč. Napřímo zahraničním autorům bylo rozúčtováno 208,9 milionu Kč a tato částka byla následně vyplacena zahraničním partnerským organizacím, které jejich práva spravují.

OSA k 31. 12. 2016 zastupoval výrazně přes 1 milion autorů všech hudebních žánrů z celého světa, z toho 9 159 domácích nositelů práv. Domácích autorů bylo k uvedenému datu 5 831, dědiců 3 211 a nakladatelů 117. V loňském roce podepsalo smlouvu s OSA 336 nových autorů a 3 nakladatelé.

"Dlouhodobě se nám daří ve spolupráci s uživateli a díky našim investicím do nových technologií zpřesňovat hlášení o užitých skladbách a rychleji a lépe identifikovat skladby a autory. To nám umožňuje zrychlovat i výplaty honorářů autorům. Již několik let vyplácíme autorské odměny za adresná užití na čtvrtletní bázi, což činí pouze pár kolektivních správců na světě. Nyní testujeme rozúčtování na měsíční bázi, což by byl ve světě zřejmě unikát," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Inkaso ze samotné licenční činnosti OSA (bez započtení inkasa vybíraného pro ostatní tuzemské kolektivní správce) dosáhlo částky 918 milionů Kč. Na významném úspěchu se zásadní měrou podílel nárůst inkasa z koncertů, které vzrostlo o 35 645 tis. Kč na celkovou částku 143 milionů Kč. Nárůst táhly zejména velké koncerty atraktivních populárních kapel. Další významnou položkou je nárůst inkasa z veřejných prostor, kde došlo k narovnání za minulá období s významnými partnery na trhu. Za práva autorů hudby OSA inkaso za reprodukovanou hudbu vzrostlo o 25,4 milionu Kč na celkovou částku 199 milionů Kč (bez započtení inkasa vybíraného pro ostatní tuzemské kolektivní správce). K významnému nárůstu odměn došlo u rozhlasového vysílání, kde tento trh meziročně vyrostl o 13 milionů Kč. Za zmínku stojí i nárůst inkasa z užití hudebních děl na internetu, který činil 5 milionů Kč, na celkovou částku 15,6 milionu Kč. Podíl příjmů z internetu je stále marginální, podílí se zhruba 1,5 % na celkovém inkasu.

"Výsledky loňského roku jsou přesvědčivým důkazem, že se OSA nachází ve výborné kondici. Stále ale platí, že OSA musí obstát v konkurenčním srovnání v rámci zemí EU. Za dva roky má být na světě další směrnice Evropského parlamentu v oblasti autorského práva. Úsilí o sjednocení ochrany autorských práv v Evropské unii pokračuje, a tak nás brzy čeká další novela této novely. Obsah té následující je ale zatím velkou neznámou," říká Luboš Andršt, předseda dozorčí OSA.

Makroekonomický pohled na autorská hudební práva:

"Pokud jde o pohled na inkaso autorských odměn OSA z hlediska makroekonomických ukazatelů, lze říci, že každá česká domácnost v roce 2016 utratila za autorská hudební práva měsíčně 19,74 Kč včetně 21% DPH," komentuje výsledky hospodaření Roman Strejček.

Nezlevněná jízdenka na městskou hromadnou dopravu ve všední den na 30 min. v Praze stála 24 Kč a v Ostravě 20 Kč. V roce 2016 byla minimální mzda 9 900 Kč, což znamená hodinovou sazbu 58,70 Kč při 40hodinové týdenní pracovní době. Zaměstnanec pobírající minimální mzdu musel na průměrný výdaj za autorská práva odpracovat 18 min. měsíčně.

Kolik musel autor prodat nebo mít zhlédnuto či přehráno měsíčně skladeb v roce 2016, aby jeho autorská odměna dosáhla minimální měsíční mzdy 9 900 Kč? V případě, že se na jedné skladbě podílí 2 autoři (autor textu, autor hudby).

V roce 2016 museli autoři prodat 21 367 kusů nosičů měsíčně, aby autorská odměna dosáhla minimální mzdy ve výši 9 900 Kč (vypočteno za předpokladu, že autor má na CD o 12 skladbách 1 skladbu). Pokud jde o streaming, skladba by musela mít 1 037 303 zhlédnutí za měsíc. V případě stahování hudby by musela být prodána 11 460krát. Na soukromých celoplošných a regionálních stanicích včetně stanic Českého rozhlasu by musela být skladba přehrána 4 994krát (počítáno dle průměru inkasa od jednotlivých stanic).

Podrobnější informace o výsledcích hospodaření najdete ve výroční zprávě OSA za rok 2016, kterou naleznete na www.osa.cz v sekci "Tiskové centrum". Příslušný odkaz na konkrétní zprávu naleznete zde.

 

Výroční ceny OSA znají vítěze

Na Výročních cenách OSA, které se konaly 8. června 2017 v kině Lucerna, byli oceněni Ondřej Ládek, Petr Janda, Jiří Bělohlávek, Tomáš Krulich, Milan Špalek, Miloš Bok, Vladimír Kočandrle, Miroslav Srnka, Mirai Navrátil, Šimon Bílý, Jan Ryant Dřízal, Warner/Chappell Music, s.r.o. CZ, Ivana Loudová, Petr Novák, Vladimír Mišík a Václav Hrabě. Večerem provázela dvojice herců z divadla Vosto5 - Ondřej Cihlář a Petr Prokop. O hudební doprovod se postaral Martin Kumžák s Pajky Pajk. V průběhu večera se na pódiu vystřídali Ondřej Ruml, Iva Pazderková, Jitka Charvátová, Žofie Dařbujánová, Karel Štědrý s Petrem Macháčkem, Karel Kahovec a David Kraus.

Praha 8. června 2017 - Ochranný svaz autorský (OSA) ocenil již po dvanácté nejúspěšnější hudební skladatele, textaře a nakladatele. Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik od rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů.

Pouze Zlatá cena OSA za přínos české hudbě, kterou si v letošním roce odnesla Ivana Loudová, Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory, jsou uděleny na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA. Do Zlatého fondu byl zapsán Petr Novák in memoriam a skladba Variace na renesanční téma, verše Václava Hraběte, které zhudebnil Vladimír Mišík. Výroční ceny OSA rovněž také jako jediné spojují autory napříč hudebními žánry. Letos byly uděleny celkem v 15 kategoriích.

Dvě ceny si odnesl Miloš Bok, jednu jako Nejúspěšnější skladatel vážné hudby, druhou získal v kategorii Vážná skladba roku. Populární skladbou roku byla stejně jako v loňském roce Pohoda, jejímiž autory jsou Tomáš Krulich (hudba) a Milan Špalek (text). Titulem Nejúspěšnější textař roku se může pyšnit Ondřej Ládek alias Xindl X. Ocenění Nejúspěšnější skladatel populární hudby putovalo k Petru Jandovi. Nejúspěšnějšími autory v zahraničí se stali Vladimír Kočandrle v oblasti populární hudby a Miroslav Srnka v oblasti vážné hudby. Nejúspěšnějším nakladatelem byl v loňském roce Warner/Chappell Music, s.r.o. CZ. Nejúspěšnější koncert roku odehrála skupina Lucie, pořadatelem turné byl Live Nation, s.r.o.

Cenu za propagaci a šíření české hudby dostal Jiří Bělohlávek in memoriam. "Osobně mne velice mrzí, že se našeho ocenění pan Jiří Bělohlávek, který se obrovskou měrou zasloužil o propagaci a šíření české tvorby nejen u nás, ale především v zahraničí, nedožil," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Výroční ceny OSA oceňují také mladou generaci do 30 let v oblasti vážné i populární hudby. Nejúspěšnějšími mladými autory jsou Mirai Navrátil a Šimon Bílý v pop music a Jan Ryant Dřízal v oblasti vážné hudby. Výherci obdrželi od OSA také šek v hodnotě 50 000 Kč.

Samotný artefakt, který si ocenění autoři odnesli, má od letošního roku svou novou podobu. Křišťálová nota pochází z dílny Preciosa. O návrh se postarala designérka Lenka Parkanová. Ivana Loudová, držitelka Zlaté ceny OSA, byla obdarována ještě soškou od sochařky Šárky Radové.

Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera je hudební televize Óčko, která z předávání cen odvysílá 2. července záznam na Óčko Gold. Mediálními partnery jsou rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in a projekt MyslimeNaHudbu.cz. Dalšími partnery jsou společnost Preciosa a PMP Exclusive.

 

12. VÝROČNÍ CENY OSA - VÝSLEDKY:

Populární skladba roku - Pohoda, autoři: Milan Špalek, Tomáš Krulich

Vážná skladba roku - Apokalypsa v kamenické stráni, autor: Miloš Bok

Nejúspěšnější skladatel populární hudby - Petr Janda

Nejúspěšnější textař - Ondřej Ládek

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby - Miloš Bok

Nejúspěšnější nakladatel - Warner/Chappell Music, s.r.o. CZ

Nejúspěšnější mladí autoři populární hudby - Mirai Navrátil, Šimon Bílý

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby - Jan Ryant Dřízal

Nejúspěšnější autor populární hudby v zahraničí - Vladimír Kočandrle

Nejúspěšnější autor vážné hudby v zahraničí - Miroslav Srnka

Zlatá cena OSA - Ivana Loudová

Zlatý fond OSA

-          Autor: Petr Novák

-          Skladba: Variace na renesanční téma, autoři: Vladimír Mišík, Václav Hrabě

Cena za propagaci a šíření české hudby - Jiří Bělohlávek

Koncert roku - turné skupiny Lucie - pořadatel Live Nation Czech Republic, s.r.o.

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

 

 

 

OSA se důrazně ohrazuje proti nařčení z porušování zákona senátory Ivem Valentou a Janem Horníkem a místopředsedou Sdružení místních samospráv ČR panem Janem Sedláčkem

Praha, 31. 5. 2017 - Přechodné ustanovení Čl. II odst. 8 zákona 102/2017 Sb., na které je těmito pány odkazováno, je legislativní paskvil. V rámci projednávání novely autorského zákona v Senátu na tuto skutečnost opakovaně upozorňovali právní odborníci s tím, že toto přechodné ustanovení je zcela nevykonatelné s ohledem na právní řád České republiky, především pak stanovení pravomocí a kompetencí jednotlivých státních orgánů. Stejné stanovisko sdělil senátorům i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a nadále na něm trvá.

"Je s podivem, že si tuto skutečnost neuvědomují ti, kteří ono ustanovení navzdory upozornění na jeho nevykonatelnost, schválili. Vnímáme to tak, že dochází k oficiálnímu zahájení předvolební kampaně uskupení STAN, z jehož pera návrh přechodného ustanovení pochází," komentuje situaci Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

K navýšení sazeb došlo již v březnu loňského roku. Nemělo tedy žádnou souvislost s novelou autorského zákona. Rovněž se netýkalo sazeb za konání koncertů a jiných hudebních zábav. Důvodem bylo, že cena za práva autorů hudby v tomto segmentu v ČR dlouhodobě patří k nejnižším v Evropě. I po navýšení tato sazba nadále zůstává jednou z nejnižších v Evropě.

 

OSA udělí Výroční ceny za rok 2016

Letošní vyhlášení Výročních cen OSA se uskuteční 8. června 2017 od 19:30 hod v historických prostorách Paláce Lucerna.  Ochranný svaz autorský (OSA) ocení již po dvanácté nejúspěšnější hudební skladatele, textaře a nakladatele. Moderování se ujala dvojice herců z divadla Vosto5 - Ondřej Cihlář a Petr Prokop. Hudební doprovod zajistí Martin Kumžák s Pajky Pajk. V průběhu večera se na pódiu pak vystřídá Ondřej Ruml, Iva Pazderková, Jitka Charvátová, Žofie Dařbujánová, Karel Štědrý a Petr Macháček, Karel Kahovec a David Kraus.

Praha 23. května 2017 - Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik od rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích nerozhoduje odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den hrají rádia a televizní stanice, jaká hudba se prodává na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány. Ceny rovněž spojují autory napříč hudebními žánry a letos budou předány celkem v 15 kategoriích.

Jediné dvě kategorie, které nejsou uděleny na základě dat, ale rozhodnutí dozorčí rady OSA, jsou Zlatá cena OSA za přínos české hudbě a Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory. Výroční ceny OSA neopomíjí také mladou generaci do 30 let v oblasti vážné i populární hudby.

V předchozích ročnících se mezi oceněnými autory objevil např. Petr Skoumal, Pavel Šporcl, Pavel Klusák, Milan Špalek, Tomáš Krulich, Petr Hapka, Vadim Petrov, Sylvie Bodorová, David Koller, Petr Eben, Václav Bláha, Richard Krajčo, Robert Kodym, Petr Harazin, Miroslava Miškechová a mnoho dalších

Kategorie Výročních cen OSA 2016: Populární skladba roku, Vážná skladba roku, Nejúspěšnější skladatel populární hudby, Nejúspěšnější textař, Nejúspěšnější skladatel vážné hudby, Nejúspěšnější nakladatel, Nejúspěšnější mladý autor populární hudby, Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby, Nejúspěšnější autor v zahraniční, Koncert roku, Cena za propagaci a šíření české hudby, Zlatá cena OSA, Zlatý fond OSA.

Letošní ročník se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera je hudební televize Óčko, která z předávání cen odvysílá záznam. Dalšími mediálními partnery jsou rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in a projekt MyslimeNaHudbu.cz.

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

 

Kontakt pro média:

Šárka Chomoutová

manažer komunikace a PR

M: +420 608 514 593

E: sarka.chomoutova@osa.cz

 

Sazby OSA i po zdražení v roce 2017 zůstávají jedny z nejnižších v Evropě

Autoři hudby v ČR inkasují historicky jedny z nejnižších autorských odměn v Evropě.
Např. v Maďarsku nebo Chorvatsku platí uživatelé za rozhlasové a televizní přístroje autorům hudby až 8 krát vyšší sazby než v České republice. Autoři hudby budou však i po navýšení sazeb OSA až o
50 % na rok 2017 nadále inkasovat jedny z nejnižších sazeb v Evropě.

Praha 10. srpna 2016 - Autorská odměna za užití chráněných děl prostřednictvím reprodukčních zařízení je uvedená v sazebníku R (více na www.osa.cz). OSA považuje sazby autorských odměn pro rok 2017 za přiměřené. Aplikací systému slev (např. slevy podle velikosti obce), který sazebník obsahuje, zohledňuje parametry stanovené autorským zákonem.

"Jsem přesvědčen, že sazby stanovené pro rok 2017 jsou přiměřené. Navýšením sazeb chceme pouze zmírnit pokřivení trhu, který historicky platí nejnižší sazby v porovnání se zahraničím. Není žádný důvod k tomu, aby se autorům hudby dostávalo v České republice nižší míry ochrany práv, než je běžné v drtivé většině zemí Evropské unie," komentuje situaci předseda představenstva OSA Roman Strejček.

tabulka

OSA jako odpovědný správce práv hudebních autorů je povinen hájit jejich práva a zájmy způsobem obvyklým v zahraniční, zejména pak v evropském hospodářském prostoru. OSA na území České republiky nezastupuje pouze domácí autory hudby, ale na základě recipročních smluv více jak 1 milion hudebních autorů z celého světa. Na základě těchto smluv máme povinnost zajistit přiměřený výběr odměn i pro zahraniční autory.

Komentovat cenovou politiku ostatních kolektivních správců OSA nepřísluší. Toto spadá výhradně do gesce dozorového orgánu, kterým je Ministerstvo kultury.

 

Tisková zpráva

Cenu za nejlepší jazzovou skladbu získala Kristina Barta

Ochranný svaz autorský (OSA) podporuje mladé autory a již 7. rokem vyhlašuje ve spolupráci s Bohemia Jazz Fest soutěž o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let. V letošním roce byla udělena tato cena Kristine Barta za skladbu Find Peace of Mind. V rámci festivalového večera na Staroměstském náměstí 11. července 2016 zástupci OSA předali výherkyni šek v hodnotě 30 000 Kč a poté skladbu Kristina Barta v doprovodu své kapely zahrála živě.

Praha 9. června 2016 - V porotě soutěže usedl předseda Bohemia Jazz Fest Rudy Linka, jazzman a skladatel Martin Kratochvíl za OSA a loňský vítěz soutěže mladý autor Augustin Bernard.

"Jsem rád, že se nám ve spolupráci s Bohemia Jazz Fest podařilo rozběhnout talentovou soutěž, která běží již 7. rokem. Poprvé se vítězem stává mladá a velmi talentovaná slečna. Podpora tvůrčí činnosti českých autorů je pro OSA jedním z nejdůležitějších poslání," komentuje Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Kristina Barta -  vlastním jménem Kristýna Bártová, je česká jazzová klavíristka, skladatelka a hudební pedagožka. V letech 2007 - 2012 studovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka hru na klavír a kompozici u Jiřího Růžičky a Milana Svobody. Následně pak klavír na Hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění u profesora Karla Růžičky. Sama už působí jako pedagožka na ZUŠ v Ratibořské ulici v Praze. Vystupuje sólově, spolu se svou sestrou, jazzovou zpěvačkou Martinou Bártovou a participuje na různých projektech. Na jaře roku 2010 založila vlastní hudební formaci Kikina b. Skupina se žánrově pohybuje mezi groovem, elektro a jazzem a zaměřuje se především na vlastní tvorbu. Repertoár tvoří zejména skladby Kristýny Bártové. Počátkem roku 2012 vydala skupina své debutové EP Dirty Sanchez, jehož křest se odehrál v prostorách pražského klubu Jazz Dock. V květnu 2012 se s úspěchem zúčastnila jazzového festivalu na Parukářce, kde podala více než pozoruhodný výkon. V roce 2015 vystoupila na Bohemia Jazz Festu a získala cenu  JazzPrix.

 

Tisková zpráva

OSA má novou dozorčí radu

Valné shromáždění Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA), které se konalo 19. května 2016, rozhodlo o novém složení dozorčí rady. Dozorčí rada se skládá ze 13 členů. Tvoří ji 6 skladatelů, 3 textaři a 4 nakladatelé. Předsedou dozorčí rady se stal Luboš Andršt.

dr osa

Praha 9. června 2016 - Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSA. Sestává se z členů OSA a je svoláváno nejméně jednou ročně. Dozorčí rada je řídícím a kontrolním orgánem OSA. Představenstvo OSA je statutárním a výkonným orgánem OSA. Funkční období dozorčí rady je tříleté a běží od ukončení valného shromáždění, na němž byli členové zvoleni a končí ukončením valného shromáždění, na němž byla zvolena nová dozorčí rada.

Na prvním zasedání nové dozorčí rady, které proběhlo 9. června 2016, si její členové zvolili svého předsedu. Stal se jím stejně jako v předchozím volebním období Luboš Andršt.

"Poslední roky jsme pracovali na dopadech směrnice Evropského parlamentu o kolektivní správě na činnost OSA. V nejbližší době nás čeká transpozice této směrnice do našeho právního řádu. Nicméně jsem rád, že z více než 80 % požadavků této směrnice již splňujeme," říká Luboš Andršt, předseda dozorčí rady.

Do Dozorčí rady OSA byli zvoleni tito zástupci:

Za profesní skupinu skladatelů:

 1. Andršt Luboš
 2. Prokop Michal
 3. Kratochvíl Martin
 4. Kurz Ivan
 5. Hála Jan
 6. Matoušek Lukáš

 

Za profesní skupinu textařů:

1. Prostějovský Michael

2. Krůta Jan

3. Krečmar Eduard

 

Za profesní skupinu nakladatelů:

 1. Universal Music Publishing s.r.o. - Jolana Zemanová
 2. Zdeněk Nedvěd
 3. Provox Music Publishing s.r.o. - Jiří Paulů
 4. Schubert Music Publishing s.r.o. - Jiřina Petrová

 

Tisková zpráva 2. 6. 2016

OSA rozdal Výroční ceny za rok 2015

Ochranný svaz autorský (OSA) ocenil již po jedenácté nejúspěšnější hudební skladatele, textaře i nakladatele, celkem v 15 kategoriích. Výroční ceny OSA se uskutečnily 2. června 2016 v divadle Hybernia. Cenu si odnesl Richard Krajčo, Zdeněk Merta, Martin Kumžák, Tomáš Krulich, Milan Špalek, Varhan Orchestrovič Bauer, Jaromír Hnilička, Miroslava Miškechová, Jan Rösner, Vladimír Kočandrle, Libor Pešek, Eduard Krečmar, ProVox Music Publishing, Warner Chappell Music a Glanc, s.r.o. Slavnostním večerem provázel Michal Prokop, který v průběhu večera zazpíval duet společně s Markétou Foukalovou. Dalšími hudebními hosty byli Barbora Poláková, Dasha, Ondřej Brousek, Jan Smigmator, Felix Slováček jr. a Epoque Quartet.

Praha 2. června 2016 - Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik od rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. "Těší nás, že si za dosavadních jedenáct let našly svůj prostor mezi ostatními hudebními cenami, které jsou na hudební scéně udělovány," přibližuje ceny Roman Strejček, předseda představenstva OSA. O výsledcích nerozhoduje odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den hrají rádia a televizní stanice, jaká hudba se prodává na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.

 

"Výroční ceny OSA jsou příležitostí jak vzdát hold úspěšným českým autorům, kteří náš život obohacují svou tvorbou. Jsou jedinečnou možností k setkání autorů kolegů napříč všemi hudebními žánry," říká Roman Strejček. Jedním z nejvyšších ocenění je Zlatá cena OSA za přínos české hudbě, kterou si letos odnesl Eduard Krečmar a Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory, tuto cenu v letošním roce získala skladba Tři Oříšky, jejíž hudbu složil Karel Svoboda, text napsal Vladimír Kočandrle a ve svém katalogu ji má ProVox Music Publishing. Do Zlatého fondu OSA byl jako autor zapsán Jiří Grossmann.

Nejoceňovanějším autorem je Richard Krajčo, který si odnesl hned dvě ceny - za nejúspěšnějšího textaře i skladatele v kategorii populární hudby. Celkem získal již 13 titulů. Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby v roce 2015 byl Juraj Filas. Nejhranější písničkou se stala Pohoda skupiny Kabát, jejímiž autory jsou Milan Špalek a Tomáš Krulich. Kabát odehrál rovněž nejúspěšnější koncert roku - Open air turné, které pořádala agentura Glanc, s.r.o. Jako nejúspěšnější skladba v kategorii vážné hudby bylo oceněno oratorium Svatý Václav Martina Kumžáka, cenu za skladbu mezi žánry si odnesl Jaromír Hnilička za Jazzovou mši. Nejúspěšnějšími autory v zahraničí byli Varhan Orchestrovič Bauer ve vážné hudbě a Zdeněk Merta za populární hudbu. Cenu za propagaci a šíření české hudby převzal Libor Pešek.

Výroční ceny OSA neopomíjí ani mladou generaci do 30 let v oblasti vážné i populární hudby. Nejúspěšnější mladou autorkou populární hudby se stala Miroslava Miškechová, která se proslavila díky duetu s Xindlem X a jako nejúspěšnější mladý autor vážné hudby byl oceněn Jan Rösner. Oba si kromě skleněné kazety odnesli od OSA i šek na 50 000 Kč.

Nejúspěšnějším nakladatelem v loňském roce byl Warner Chappell Music, s.r.o. CZ.

Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera byla hudební televize Óčko, která z předávání Výročních cen odvysílá 26. června 2016 od 20 hodin záznam na Óčko Gold. Dalšími mediálními partnery se staly rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in a projekt MyslimeNaHudbu.cz.

 

VÝSLEDKY 11. VÝROČNÍCH CEN OSA

Populární skladba roku - Pohoda, autoři: Milan Špalek, Tomáš Krulich

Vážná skladba roku - oratorium Svatý Václav, autor: Martin Kumžák

Nejúspěšnější skladatel populární hudby - Richard Krajčo

Nejúspěšnější textař - Richard Krajčo

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby - Juraj Filas

Nejúspěšnější nakladatel - Warner Chappell Music, s.r.o. CZ

Nejúspěšnější mladá autorka populární hudby - Miroslava Miškechová

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby - Jan Rösner

Nejúspěšnější autor populární hudby v zahraničí - Zdeněk Merta

Nejúspěšnější autor vážné hudby v zahraničí - Varhan Orchestrovič Bauer

Nejúspěšnější skladba mezi žánry - Jazzová mše, autor: Jaromír Hnilička

Zlatá cena OSA - Eduard Krečmar

Zlatý fond OSA

-         Autor: Jiří Grossmann

-         Skladba: Tři oříšky, autoři: Karel Svoboda, Vladimír Kočandrle, nakladatelství ProVox Music Publishing, s.r.o.

Cena za propagaci a šíření české hudby - Libor Pešek

Koncert roku - Open air tour Kabát - Glanc, s.r.o.

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

 

Kontakt pro média:

Šárka Chomoutová

manažer komunikace a PR

M: +420 608 514 593

E: sarka.chomoutova@osa.cz

 

 

Tisková zpráva 16. 5. 2016

OSA udělí Výroční ceny za rok 2015

Ochranný svaz autorský (OSA) ocení již po jedenácté v rámci Výročních cen OSA nejúspěšnější hudební skladatele, textaře a nakladatele. Udílení cen za rok 2015 se uskuteční 2. června 2016 od 19:30 hod v divadle Hybernia. V průběhu slavnostního večera zahraje Epoque Quartet a dále vystoupí Barbora Poláková, Dasha, Ondřej Brousek, Jan Kučera, Felix Slováček ml., Jan Smigmator, Markéta Foukalová či Michal Prokop, který se zároveň zhostí role moderátora.

Praha 16. května 2016 - Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik od rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích nerozhoduje odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den hrají rádia a televizní stanice, jaká hudba se prodává na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány. Ceny rovněž spojují autory napříč hudebními žánry a letos budou předány celkem v 15 kategoriích.

 

Jedním z nejvyšších ocenění je Zlatá cena OSA za přínos české hudbě a Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory, které jsou udělovány na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA. Výroční ceny OSA neopomíjí také mladou generaci do 30 let v oblasti vážné i populární hudby.

 

V předchozích deseti ročnících se mezi oceněnými autory objevil např. Petr Skoumal, Pavel Šporcl, Pavel Klusák, Milan Špalek, Tomáš Krulich, Petr Hapka, Sylvie Bodorová, David Koller, Petr Eben, Václav Bláha, Tomáš Klus, Robert Kodym, Petr Harazin a mnoho dalších. K nejvíce oceňovaným autorům patří Richard Krajčo, který získal již 11 titulů.

 

Kategorie Výročních cen OSA 2015: Populární skladba roku, Vážná skladba roku, Nejúspěšnější skladatel populární hudby, Nejúspěšnější textař, Nejúspěšnější skladatel vážné hudby, Nejúspěšnější nakladatel, Nejúspěšnější mladý autor populární hudby, Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby, Nejúspěšnější autor v zahraniční, Koncert roku, Cena za propagaci a šíření české hudby, Zlatá cena OSA, Zlatý fond OSA a Nejúspěšnější skladba mezi žánry.

 

Letošní ročník se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera je hudební televize Óčko, která z předávání cen odvysílá záznam. Dalšími mediálními partnery jsou rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in a projekt MyslimeNaHudbu.cz.

 

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

 

Tisková zpráva 21. 10. 2015

Kam putují peníze členů AHR? Autoři hudby, režiséři a scénáristi v roce 2015 neobdrželi ani korunu!

Ochranný svaz autorský (OSA) se ohrazuje proti výrokům zástupců Asociace hotelů a restaurací (AHR), že by porušoval zákon. Lze se oprávněně domnívat, že je to právě AHR, která se dopouští zdržovací taktikou porušování zákona. AHR se celý rok vymlouvá na to, že chce jednat o podmínkách na rok 2015 s jedním kolektivním správcem. Absurdní je, že již dávno před rokem 2015 AHR uzavřela zcela dobrovolně několikaletou smlouvu s kolektivním správcem Intergram až do konce roku 2015. Oprávněně se lze tedy ptát, kde končí peníze, které zřejmě členové AHR platí této asociaci?

 

Byl to vždy OSA, který inicioval jednání s AHR. Na poslední výzvu OSA k jednání ze dne 25. srpna 2015 do dnešního dne AHR nereagovala. AHR opakovaně argumentovala tím, že požádala kolektivního správce Intergram, aby vybíral autorské odměny i za autory zastupované OSA a Dilia. Intergram již v únoru tohoto roku jasně písemně deklaroval, že vzhledem k tomu, že má až do konce roku 2015 s AHR uzavřenou smlouvu, nemůže požadavku AHR vyhovět. Lze se oprávněně domnívat, že šlo pouze o zdržovací taktiku, kterou by bylo možné kvalifikovat jako porušování zákona ze strany AHR a poškozování práv autorů hudby, režisérů a scénáristů.

 

AHR dále ve své tiskové zprávě zcela lživě tvrdí, že OSA neprojednal s uživateli sazebník na rok 2016. OSA dne 20. února 2015 poslal AHR sazebník OSA na rok 2016. AHR se však k navrhovaným sazbám nevyjádřila, což v souladu s občanským zákoníkem lze považovat za souhlas.

 

AHR ve své zprávě zmiňuje, že není jasné, kolik z vybraných peněz jde na náklady externích firem pracujících pro některé kolektivní správce. OSA v žádném případě pro terénní činnost spojenou s vyhledáváním uživatelů, uzavírání licenčních smluv a fakturaci nepoužívá soukromé externí firmy, neboť jsme přesvědčeni, že by takové chování bylo v rozporu se zákonem. Názor OSA v tomto ohledu sdílí i Ministerstvo kultury.

 

K výši sazeb autorských odměn Roman Strejček, předseda představenstva OSA, říká: "Lze připustit pravdivost tvrzení AHR, pokud jde o samotnou výši autorských odměn v úhrnu za všechny kolektivní správce. Nicméně problémem nejsou sazby OSA. Dle našich zjištění ze zahraničí patří sazby OSA, pokud jde o autory hudby k jedněm z nejnižších v Evropě. Zde i OSA apeluje na Ministerstvo kultury jako dozorového orgánu, aby se touto věcí zabývalo." Současně dodává: "Více než 15 a půl tisíce restauratérů a více než 3 tisíce hoteliérů má s OSA řádně uzavřenou smlouvu i na rok 2015 a hradí autorské odměny podle platného sazebníku OSA. Oproti tomu skupina necelých 600 hoteliérů a restauratérů, reprezentovaná AHR, vytváří obstrukce a odmítá nátlakovým způsobem smlouvu uzavřít ".

 

OSA je připraven hájit oprávněné zájmy společenství více jak jednoho milionu autorů z celého světa vůči takovýmto nátlakovým praktikám ze strany uživatelů hudebních děl. Chceme, aby se i Česká republika zařadila k vyspělé části Evropy, kdy primárním zájmem společnosti je podpora kultury. Vždyť již v roce 1948 valné shromáždění Spojených Národů přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv, kde se v článku 27 odst. 2  říká: "Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby".

Kontakt pro média:

Šárka Chomoutová
manažer komunikace a PR
T: +420 220 315 121
M: +420 608 514 593
E: sarka.chomoutova@osa.cz

 

Cenu za nejlepší jazzovou skladbu získal Augustin Bernard

Ochranný svaz autorský (OSA) podporuje mladé autory a každoročně již 6. rokem vyhlašuje
ve spolupráci s Bohemia JazzFest soutěž o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let. V letošním roce byla udělena tato cena Augustinu Bernardovi za skladbu Waltz for Rose. V rámci festivalového večera 13. července 2015 zástupci OSA předali výherci šek v hodnotě 30 000 Kč
a poté skladbu Augustin Bernard v doprovodu své kapely zahrál živě. V porotě usedl předseda Bohemia JazzFest Rudy Linka, jazzman a skladatel Milan Svoboda za OSA a loňský vítěz soutěže mladý autor Libor Šmoldas.

Praha 14. července 2014 - Soutěž o nejlepší jazzovou skladbu je určena pouze pro zastupované autory OSA do 35 let. Každý autor soutěží pouze s jednou skladbou. OSA podporuje Bohemia JazzFest
již desátým rokem a soutěž vyhlašuje pošesté. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 8 mladých autorů, počet soutěžících skladeb za celou dobu pořádání soutěže čítá přes 100.

"Skladba Waltz for Rose (Valčík pro Růžičku) vznikla jako součást mé suity s názvem Simple Melodies. Touto kompozicí jsem chtěl vzdát hold svému učiteli panu Karlu Růžičkovi, který velmi ovlivnil můj přístup ke skládání a hudbě jako takové," přibližuje skladbu skladatel, pianista a trombonista Augustin Bernard.

"Pro nás je podpora hudby jedním z důležitých pilířů a investice do mladých autorů je investicí
do budoucnosti naší kultury. Jsem rád, že se nám ve spolupráci s  Bohemia Jazzfest podařilo rozběhnout talentovou soutěž, která běží již 6. rokem. Odměnou pro vítězného autora není pouze šek
na 30 tisíc korun, ale i možnost svojí vítěznou skladbu zahrát před úžasným a početným publikem
na Staroměstském náměstí,"
komentuje Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

"OSA byl vždy důležitý partner všech skladatelů jazzové, klasické i populární hudby. Jeho důležitost
a nutnost se bude v budoucnu jen zvětšovat
," říká Rudy Linka, předseda Bohemia JazzFest a člen poroty soutěže mladý autor OSA.

Augustin Bernard je velmi úspěšný mladý autor. Na svém kontě má 73 skladeb. Zastupován OSA
je od roku 2010. Momentálně se kromě studia věnuje vedení kapel S Gustem a BitMaP Trio resp. Collective, pro něž komponuje a píše veškerý repertoár.

Bohemia JazzFest se stal v krátkém čase jedním z největších letních jazzových hudebních festivalů
v Evropě. Časopis Downbeat ho dokonce uvádí, jako jednu z nejvýznamnějších světových kulturních akcí. Festival založil v roce 2005 uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka, který chtěl představit
a propagovat špičkový světový jazz v České republice. Festival každoročně přiláká desetitisíce jazzových fanoušků na historická náměstí po celé zemi. Na všech "open-air" koncertech hrají světoví hudebníci na velkolepých středověkých náměstích. Všechny koncerty jsou zdarma.

Více na www.bohemiajazzfestival.cz a www.osa.cz

 

Kontakt pro média:

Šárka Chomoutová
manažer komunikace a PR
T: +420 220 315 121
M: +420 608 514 593
E: sarka.chomoutova@osa.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSA udělil 10. Výroční ceny

Ochranný svaz autorský (OSA) rozdal ocenění nejúspěšnějším hudebním skladatelům, textařům, nakladatelům a cenu za propagaci a šíření české hudby. Slavnostní večer
10. Výročních cen OSA se uskutečnil 11. června 2015 v divadle Hybernia. Ocenění za rok 2014 bylo předáno celkem ve 13 kategoriích. Ceny si odnesli Richard Krajčo, Petr Harazin, Pavel Šporcl, Lukáš Hurník, David Koller, Robert Kodym, Vadim Petrov, Martin Klusák, Vladimír Kočandrle, Jindřich Brabec, Petr Rada, Ivo Fischer a Antonín Matzner. V průběhu večera vystoupil Michal Hrůza s kapelou Hrůzy, Dan Bárta, jazz sextet Skety, klavírista Miroslav Sekera a další. Výročními cenami provázel hudebník Michal Prokop.

Praha 11. června 2015 - Výroční ceny OSA jsou udělovány jako jediné v České republice na základě zasílaných statistik hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. Jedná se tedy o skladby, které byly v loňském roce nejčastěji slyšet v českém éteru, nejvíce se prodávaly na nosičích či on-line, a které koncerty byly nejvíce navštěvovány.

"Hlavní myšlenkou pořádat Výroční ceny OSA bylo to, že v České republice chybělo jakékoliv ocenění pro autory, bez kterých by žádné nové hudební dílo nevzniklo. Chtěli jsme tuto mezeru zaplnit," přibližuje vznik Výročních cen OSA skladatel a předseda dozorčí rady Luboš Andršt. Předseda představenstva OSA, Roman Strejček pokračuje: "Výroční ceny OSA jsou především oslavou tvorby a talentu, ale také symbolickou příležitostí poděkovat těm, kteří náš život svojí tvorbou činí barevnější. Myslíme i na budoucnost hudební tvorby a proto podporujeme i mladé autory do 30 let, kteří kromě ocenění získávají navíc finanční příspěvek na jejich novou tvorbu."

Písní roku 2014 se stal singl Cesta autorů Richarda Krajča a Petra Harazina, který byl oceněn již v loňském roce. Petr Harazin se zároveň stal Nejúspěšnějším mladým autorem v oblasti populární hudby, Martin Klusák pak Nejúspěšnějším mladým autorem v oblasti vážné hudby. Oba si kromě skleněné kazety odnesli i šek na 50 000 Kč od OSA. Koncert roku odehrála skupina Lucie.

Vadim Petrov si odnesl nejvyšší ocenění - Zlatá cena OSA za přínos české hudbě. Do Zlatého fondu OSA byla za loňský rok zapsaná skladba Modlitba pro Martu autorů Jindřicha Brabce a Petra Rady in memoriam. Za autory byl také do Zlatého fondu OSA zapsán textař Ivo Fischer in memoriam. Cenu za propagaci a šíření české hudby získal hudební kritik a publicista Antonín Matzner.

Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera bylo Óčko, které odvysílá z předávání cen záznam. Dalšími mediálními partnery se staly rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in.

VÝSLEDKY 10. VÝROČNÍCH CEN OSA

Populární skladba roku - Cesta, autoři: Richard Krajčo, Petr Harazin

Vážná skladba roku - Bohemian Nostalgia, autor: Pavel Šporcl

Nejúspěšnější skladatel populární hudby - David Koller

Nejúspěšnější textař - Robert Kodym

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby - Lukáš Hurník

Nejúspěšnější nakladatel - ProVox Music Publishing, s. r. o.

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby - Petr Harazin

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby - Martin Klusák

Nejúspěšnější autor v zahraniční - Vladimír Kočandrle

Zlatá cena OSA (udělována za přínos české hudbě) - Vadim Petrov

Zlatý fond OSA (nejvýznamnější autoři nebo dlouhodobě nejhranější skladby)

-        Autor: Ivo Fischer

-        Skladba: Modlitba pro Martu, autoři: Jindřich Brabec, Petr Rada

Cena za propagaci a šíření české hudby - Antonín Matzner

Koncert roku - Lucie

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

zlatá cena OSA 2005-2014Zlatý fond OSA 2006-2014

skladatel pop 2005-2014skladatel vážná 2005-2014

populární skladba_2005-2014vážná skladba 2005-2014

Kontakt pro média:

Šárka Chomoutová

manažer komunikace a PR

M: +420 608 514 593

E: sarka.chomoutova@osa.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubilejní 10. Výroční ceny OSA se blíží

Ochranný svaz autorský (OSA) každoročně oceňuje skladatele, textaře a nakladatele. Letos se 11. června od 20 hodin v divadle Hybernia uskuteční již 10. ročník Výročních cen OSA. Ocenění za rok 2014 bude předáno celkem ve 13 kategoriích. V průběhu večera vystoupí Michal Hrůza, Dan Bárta, Skety a další. V roli moderátora se objeví Michal Prokop.

Praha 3. června 2015 - Výroční ceny OSA se udělují na základě zasílaných statistik hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. O výsledcích nerozhoduje odborná porota, ale jsou odrazem toho, jakou hudbu každý den hrají rádia a televize, jaká hudba se prodává na nosičích nebo jaké koncerty jsou nejvíce navštěvovány.

Ceny OSA spojují autory napříč hudebními žánry. Jsou uděleny celkem ve 13 kategoriích z oblasti vážné i populární hudby. Na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA se uděluje ještě nejvyšší ocenění - Zlatá cena OSA za přínos české hudbě nebo Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory. Oceňováni jsou také mladí autoři do 30 let jak v populární, tak vážné hudbě, kteří dostávají i finanční ocenění od OSA na rozvoj své další tvorby. Kromě kategorie Zlatý fond OSA jsou ceny určeny žijícím autorům.

V předchozích devíti ročnících se mezi oceněnými autory objevili např. Petr Skoumal, Richard Krajčo, Milan Špalek, Tomáš Krulich, Petr Hapka, Sylvie Bodorová, Vladimír Franz, Petr Eben, Václav Bláha, Tomáš Klus, Robert Kodym a mnoho dalších. K nejvíce oceňovaným autorům patří mimo jiné Richard Krajčo, který získal již šest titulů Nejúspěšnější skladatel populární hudby.

Kategorie Výročních cen OSA 2014: Populární skladba roku, Vážná skladba roku, Nejúspěšnější skladatel populární hudby, Nejúspěšnější textař, Nejúspěšnější skladatel vážné hudby, Nejúspěšnější nakladatel, Nejúspěšnější mladý autor populární hudby, Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby, Nejúspěšnější autor v zahraniční, Koncert roku, Cena za propagaci a šíření české hudby, Zlatá cena OSA a Zlatý fond OSA.

Letošní ročník se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem večera je Óčko, které odvysílá z předávání cen záznam. Dalšími mediálními partnery jsou rádio Classic Praha, Express FM, časopis Autor in.

Více informací naleznete na www.cenyosa.cz

Kontakt pro média:

Šárka Chomoutová

manažer komunikace a PR

M: +420 608 514 593

E: sarka.chomoutova@osa.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozloučení s textařem Rostislavem Černým se bude konat

v úterý 19. května 2015 ve 14:40 v Baxově síni (Malá obřadní síň),

krematorium Strašnice, Vinohradská 214, Praha.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hospodářské výsledky OSA za rok 2014

Pro OSA byl rok 2014 nejúspěšnějším rokem v jeho dosavadní historii. Meziroční významný pokles nákladů byl podpořen vůbec historicky nejvyšším inkasem, které překročilo hranici 900 milionů Kč (bez DPH). Při 15% režijním zatížení autorům a nakladatelům doputovaly autorské odměny ve výši 681,9 milionu Kč, což je o 17 milionů více než za předchozí rok. Tyto odměny byly rozúčtovány mezi 119 262 zahraničních a českých autorů na 416 375 skladeb. V průměru to představuje autorskou odměnu necelých 6 tisíc Kč za rok pro jednoho autora. Ostatním kolektivním správcům bylo rozúčtováno 95,7 milionu Kč.

Roman Strejček, předseda představenstva OSA dodává: "Hospodářské výsledky potvrzují, že restrukturalizační kroky a investice do informačních technologií učiněné v předešlých letech přinášejí postupné snižování nákladů, a to navzdory neustále rostoucímu počtu dat a hodin hudby ke zpracování. V loňském roce se počty užití ke zpracování vyšplhaly přes hranici 1,8 miliardy. Přesto se nám podařilo za poslední 3 roky snížit náklady o 10 %, z čehož jen v loňském roce meziročně poklesly o 6,5 milionu korun. V konečné bilanci to znamenalo, že jsme spotřebovali na režii o 14 milionů korun méně oproti plánu. Tato částka bude v červnu letošního roku vrácena poměrně bezmála 120 tisícům autorů podle jimi zaplacené režie v loňském roce. Toto postupné snižování nákladů nám v letošním roce umožní dále snížit režii, kterou účtujeme autorům, u některých druhů užití jako jsou koncerty nebo televizní a rozhlasové vysílání."

Praha 6. května 2015 - Inkaso autorských odměn za prodej nosičů, které stále reflektuje přetrvávající strmý pokles prodejů fyzických nosičů, kleslo oproti roku 2013 o necelých 31 %, ale hudebním autorům a nakladatelům je i nadále tento propad kompenzován náhradními odměnami za prodej nenahraných nosičů a přístrojů k rozmnožování. Zatímco oblast internetu nadále rostla, zejména internetový streaming, který zaznamenal další nárůst inkasa o 11 %, inkaso vybrané od televizních vysílatelů zůstalo zachováno na hranici srovnatelné s předchozím obdobím. Inkaso od rozhlasových vysílatelů již třetím rokem po sobě mírně klesalo, a to v důsledku snižujících se příjmů soukromých rozhlasových vysílatelů. V oblasti veřejného provozování došlo k největšímu nárůstu inkasa za reprodukovanou hudbu, a to o necelých 16 %. K celkovému úspěchu sektoru veřejného provozování přispěla však i inkasovaná částka za živé hudební produkce, která již tradičně navázala na nepřetržitý trend mírného růstu svým dalším navýšením o 1,85 milionu Kč.

Agenturní činnost, kterou OSA zahájil v roce 2012, a která zahrnuje poskytování licencí pro výrobu audiovizuálních děl a divadelní provozování, vykázala 4% nárůst oproti loňskému roku. Za užití skladeb OSA zastupovaných nositelů práv v zahraničí nám v roce 2014 zahraniční kolektivní správci zaslali celkem 56,7 milionu Kč (bez DPH), což představuje 5% pokles. Největší pokles příjmů jsme zaznamenali z Rakouska, Polska a Velké Británie. Naopak nejvíce vzrostly příjmy z Nizozemska, Japonska a Maďarska. Stejně jako v předchozích letech se nejvíce v loňském roce na území České republiky hrál americký, britský, německý, francouzský nebo slovenský repertoár a autoři z USA, Velké Británie, Německa, Francie a Slovenska tak patří k prvním pěti největším zahraničním příjemcům autorských odměn vybraných na našem území. Celkový počet zahraničních autorů, kterým byla rozúčtovaná autorská odměna, činí 113 317. Pokud jde o domácí nositele práv, pak v loňském roce jsme rozúčtovali autorské odměny 5 945 nositelů práv.

Ke konci roku 2014 OSA zastupoval celkem 8 494 domácích nositelů práv a více než 1 milion zahraničních nositelů práv. Do zastupování jsme v průběhu roku nově přijali 324 autorů a 11 nakladatelů.

Kolik musel autor, který je zároveň autorem hudby i textu, prodat nebo mít zhlédnuto či přehráno měsíčně skladeb v roce 2014, aby jeho autorská odměna dosáhla minimální měsíční mzdy 8 500 Kč?

V roce 2014 by musel prodat 9 189 kusů nosičů měsíčně, aby autorská odměna dosáhla minimální mzdy 8 500 Kč (vypočteno za předpokladu, že autor má na CD o 12 skladbách 1 skladbu). Pokud jde o streaming, skladba by musela mít 1 564 993 zhlédnutí za měsíc. V případě stahování hudby by musela být prodaná 3 645 krát. A na soukromých celoplošných a regionálních stanicích včetně stanic Českého rozhlasu by musela být skladba přehrána 9 043 krát (počítáno dle mediánu inkasa od jednotlivých stanic). V případě, že má skladba více autorů, musejí se čísla vynásobit počtem autorů.

Celá Výroční zpráva OSA za rok 2014 je ke stažení zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o. s. a OSA - Ochranný svaz autorský přinášejí jistotu folklorním souborům

Ochranný svaz autorský (OSA) si je vědom, že se folklórní soubory dostaly do situace, kterou samy nezpůsobily. Až do loňského podzimu soubory, které byly sdružené pod Folklorním sdružením České republiky (FOS ČR), platily symbolickou výši autorské odměny v desítkách korun měsíčně OSA prostřednictvím svého sdružení, které mělo s OSA uzavřenou rámcovou smlouvu. Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje (SPLT JMK) a OSA uzavřely hromadnou licenční smlouvu, která sdruženým souborům v této společnosti garantuje stejné výhody a jistoty, jež jim přinášela smlouva uzavřená mezi FOS ČR a OSA. Touto smlouvou OSA nelicencuje lidové písně neznámých autorů. OSA licencuje pouze zastupovaný repertoár užívaný při veřejných produkcích folklorních souborů, například hudbu populárních autorů v různých úpravách nebo úpravy lidových písní autory zastupovanými OSA.

Praha, 30. března 2015 - Byť v uplynulých letech folklorní soubory sdružené pod FOS ČR autorské odměny vyplývající z rámcové smlouvy zasílaly FOS ČR, tyto částky již do OSA nedoputovaly. Kvůli vysokým dluhům požádalo folklorní sdružení soud o ochranu před věřiteli. OSA byl postaven před situaci, kdy musel hromadnou licenční smlouvu s FOS ČR následně vypovědět.

Proč platí folklorní soubory autorské odměny?

"Rádi bychom touto cestou vysvětlili, proč vlastně vzájemně uzavíráme hromadnou licenční smlouvu. OSA touto smlouvou nelicencuje lidové písně neznámých autorů, jak je mylně médii interpretováno," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA. Tato smlouva pokrývá užití hudebních děl z repertoáru OSA na všech akcích pořádaných jak jednotlivými soubory, tak i samotnou Společností pro lidové tradice Jihomoravského kraje. V rámci těchto akcí se hrají nejen lidové písně neznámých autorů, ale i hudba populárních autorů v různých úpravách pro hudební nástroje folklórních souborů či jiné hudební úpravy lidových písní autory, kteří jsou zastupováni OSA. Hudba zastupovaných autorů se hraje i v rámci doprovodných programů. "Pokud organizátorům folklorních akcí při výpočtu výše autorské odměny vychází nyní vyšší částka než v minulosti, není to dáno tím, že by OSA začal vybírat autorské odměny za lidové písně, ale tím, že výše autorské odměny byla dána rámcovou smlouvou s FOS ČR, kde byla poskytnuta výrazná množstevní sleva za užití, a to pouze hudby zastupovaných autorů OSA," upřesňuje Strejček.

Hromadná licenční smlouva tak umožňuje folklórním souborům zcela bezpečné užívání hudebního repertoáru OSA, za de facto symbolickou autorskou odměnu v řádech desítek korun měsíčně pro jeden soubor. Jednotlivé soubory zasílají OSA playlisty užitých skladeb, podle kterých OSA rozúčtuje inkasované autorské odměny zastupovaným autorů.

OSA je dále v jednání i se zástupci dalších folklórních souborů tak, aby byla vytvořena jistota i těmto souborům.

Milan Zelinka (předseda Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s.): "Folklorní soubory a festivaly na Moravě a ve Slezsku patří mezi ty aktivnější v udržování lidových tradic v rámci České republiky. Ne každý vedoucí souboru či muziky si uvědomuje, do jaké míry se veřejná prezentace jeho souboru či festivalu prolíná s literou autorského zákona. Není také v jeho silách, aby zabránil při různých veselicích situaci, kdy si účastník takové slavnosti zanotuje chráněnou skladbu a muzika jej doprovodí (byla by to špatná muzika, kdyby to neudělala). Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s. se rozhodla vyplnit v tomto směru mezeru, která vznikla omezením činnosti FoS ČR a ve spolupráci s OSA - Ochranným svazem autorským se dohodla na uzavření hromadné licenční smlouvy. Za symbolický peníz se nám tak podařilo soubory, které o to mají zájem, ochránit před nechtěným negativním střetem s autorským zákonem. To vedoucím souborů do jisté míry umožňuje více se soustředit na práci souboru a přitom být v souladu s právem. V takové činnosti a pomoci souborům a festivalům spatřujeme to dobré, k čemu nás zavazují stanovy naší společnosti."

Roman Strejček (předseda představenstva OSA) dodává: "Jsme si vědomi toho, že folklórní soubory jsou nositeli kulturního odkazu a paměti národa. Cílem je zabezpečit pro folklórní soubory právní jistotu za symbolickou výši autorské odměny, kterou v rámci této hromadné licenční smlouvy hradí. Měsíčně se jedná o desítky korun, nikoliv stovky korun. Chceme touto formou podporovat i interpretaci skladeb populárních autorů na nástroje jako například cimbál. Měl jsem možnost slyšet skladby kapely U2 zahrané na cimbál a byl jsem touto interpretací zcela okouzlen."

 

Kontakt pro média:

OSA: Kateřina Růžičková, katerina.ruzickova@osa.cz

Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s.: Milan Zelinka, lidovetradicejmk@centrum.cz

 

Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s.

Založením naší společnosti v roce 2008 jsme se rozhodli v rámci našich možností podporovat tradiční lidovou kulturu na Moravě a ve Slezsku zejména v oblasti lidové hudby, písně a tance. Úzce spolupracujeme s institucemi a organizacemi jako jsou např. CIOFF®, Ministerstvo kultury, Národní ústav lidové kultury a další. Věříme, že svojí činností pomůžeme našim členským kolektivům v jejich dobrovolné práci.

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

OSA navazuje na činnost Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl, zapsané společenstvo s ručením omezeným, které bylo založeno v roce 1919 Karlem Barviciem, Rudolfem Piskáčkem, Arnoštem Hermannem, Josefem Švábem, Františkem Šmídem, Eduardem Joudalem, Emilem Štolcem, Otakarem Hanušem a Karlem Hašlerem. Sdružení prošlo postupně řadou změn právních forem. Je jedním ze zakládajících členů Mezinárodní konfederace ochranných autorských společností CISAC (v roce 1926) a Mezinárodní organizace pro ochranu práv k mechanickým záznamům děl BIEM (v roce 1929). V současné době zastupuje více jak 1 milión autorů z celého světa, z toho více jak 8 500 je domácích. V roce 2014 OSA rozúčtoval autorské odměny mezi 119 262 nositelů práv z celého světa. Rozúčtováním OSA v roce 2014 prošlo 416 375 skladeb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piráti prohráli spor s OSA o náhradní odměny.

Soud dokonce označil jednání Pirátů za šikanózní

Dne 26. 2. 2015 rozhodl Městský soud v Praze o nedůvodnosti žaloby České pirátské strany (ČPS) na kolektivního správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA) o vrácení náhradních odměn, které ČPS zaplatila za dovoz USB nosičů umožňujících pořízení kopie autorských děl pro osobní potřebu.

CPS a OSA_pirat

Praha, 1. března 2015 - V roce 2013 dovezla ČPS na území České republiky 80 kusů USB nosičů. Tyto nosiče, v souladu s autorským zákonem, ČPS nahlásila OSA a uhradila za ně odměnu ve výši 154,- Kč (tj. v průměru 1,93 Kč za 1 USB nosič), stanovenou vyhláškou Ministerstva kultury. Se zhruba ročním zpožděním si ČPS svůj postup rozmyslela a podala na OSA žalobu o vrácení uhrazené částky.  Ne náhodou tomu bylo jen několik dnů před komunálními a senátními volbami. Ve svých tiskových zprávách pak ČPS zcela nepravdivě prezentovala daný spor jako precedentní řízení, na základě kterého by OSA měl vracet milióny korun.

Dle ústního odůvodnění soudu byla žaloba zjevně šikanózní a takové jednání nemůže požívat právní ochrany. Soudce zdůraznil, že ČPS vyvolala spor s OSA, který reálně neexistoval, jako prostředek ke své volební kampani a bez dalšího žalobu zamítl. Rozhodnutí je konečné.

Roman Strejček, předseda představenstva, dodává:"ČPS sleduje především své politické cíle a na boji s kolektivní správou si postavila svůj program. Jejich jednání v konkrétní kauze pramení z neznalosti právních předpisů. Jsem přesvědčen, že uživatelé se v dané problematice dobře orientují a prohlášení ČPS k rozsudku budou brát s rezervou".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna licenčních podmínek v roce 2015

Vzhledem k rozhodnutí organizace OOA-S (zastupující díla kameramanů, scénografů, kostymérů, střihačů aj.), která se rozhodla realizovat od 1.1.2015 výběr autorských odměn prostřednictvím kolektivního správce Intergram, bychom chtěli informovat, že nebudeme moci po skončení stávající licenční smlouvy poskytnout souhlas i za autory, které zastupuje právě OOA-S.

Dobrých vztahů s provozovateli si velmi vážíme a usilujeme o jejich rozvoj. Omlouváme se za případné komplikace, které tento postup může přinést. Bohužel mu nemůžeme zabránit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura a tvorba - třetí největší zaměstnavatel v EU

Tags: #GESAC #EY #culture #creation #growth #jobs #employment #Europe #creative Europe #digital

Link: www.ey.com; www.creatingeurope.eu

Kulturní a tvůrčí odvětví vykazuje růst a ukazuje cestu ven z krize

Brusel, 2. prosince 2014 - Nová studie ukazuje, že kulturní a tvůrčí odvětví (KTO) vykazuje trvalý růst i ve složitém ekonomickém období. Tento sektor patří mezi nejvýznamnější hráče evropské ekonomiky, je v závěsu za stavebnictvím a potravinářstvím třetím největším zaměstnavatelem v EU a zajišťuje práci sedmi milionům obyvatel.

Kultura a tvorba jsou bezpochyby součástí řešení ekonomické krize, která svírá evropský kontinent již několik let. Jasně to ukazuje studie EY (bývalá Ernst & Young) Tvůrčí růst: Ekonomické měření kulturních a tvůrčích trhů v EU. Tato studie, jejímž zadavatelem je GESAC (Evropské sdružení kolektivních správců a autorů), a kterou podpořilo 18 partnerů a organizací, odhaluje zásadní vliv KTO na Evropskou ekonomiku. Umělecká tvorba se s hodnotou 535.9 miliard Euro a s celkovým počtem 7 milionů pracovních míst řadí mezi tři odvětví s největším počtem zaměstnanců v Evropě, 19.1 % zaměstnanců jsou lidé do 30 let. Kulturní oblast dává obživu dvouapůlnásobnému množství lidí oproti automobilovému průmyslu či telekomunikacím.

Studie se zaměřuje na jedenáct oblastí: knihy, noviny a časopisy, hudbu, múzická umění, TV, filmy, rádio, hry a videohry, výtvarná umění, architekturu a reklamu.  Jde o první studii tohoto typu, která zkoumá evropská KTO do detailu a v širokém záběru.

Digitální přítomnost

Kulturní a tvůrčí odvětví jsou středobodem digitální ekonomiky. Inovativním způsobem se dokázala adaptovat na nástup nových médií a sama přispěla k šíření kulturního obsahu napříč platformami. Studie EY vyzdvihuje fakt, že uživatelé tabletů tráví průměrně 70% času konzumací kulturního obsahu. Mezi obdobím 2001 a 2011 představovaly odměny autorům ze všech kulturních odvětví z užití v rámci digitálního trhu 30 miliard Euro. Oblast hudby znamenala mezi roky 2009 a 2013 nárůst 109%; pro knihy znamenal příchod nových technologií (zejména elektronických čteček) 12% meziroční nárůst v příjmech z online reklamy; odvětví architektury rostlo spolu s nástupem 3D tisku; a online noviny zaznamenaly také spoustu úspěchů jako třeba Der Spiegel online a jeho 5.6 milionu unikátních návštěvníků měsíčně. Filmové odvětví rovněž prokazuje svou flexibilitu ohledně nových digitálních technologií a 3D. Rádio se stává multiplatformovým médiem a videohry jsou v digitálním prostředí od počátku pevně zakořeněny.

Přední mezinárodní společnosti

Evropská unie se může chlubit množstvím předních světových společností, jako jsou Egmont, Grupo Planeta, La Scala, RTL Group, Nordisk Film, Deezer, Rovio Entertainment, Dorotheum, BBC World Service, Publicis nebo Sweco. Sedm z deseti největších nakladatelství je evropských, stejně jako pět z deseti největších světových festivalů. To samé platí pro přední evropské společnosti v oblasti hudebního průmyslu, pro reklamní společnosti atd. Tyto společnosti jsou odrazem svých úspěšných odvětví. Podpora růstu KTO je tak zároveň podporou celé evropské ekonomiky a zárukou kulturní diversity EU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Prvorepubliková OSA" - výstava k 95. výročí OSA

Ochranný svaz autorský (OSA) byl založen před 95 lety 9. října 1919 první ustavující valnou hromadou. Přesně v den výročí dne 9. října 2014 se v Senátu PČR uskutečnila vernisáž výstavy doprovázená konferencí s názvem "Prvorepubliková OSA", která se nesla v duchu - OSA kdysi, OSA dnes. Výstava bude v prostorách Senátu PČR veřejnosti přístupná o víkendech od 10 do 17 hodin do 28. října 2014. Nabízí jedinečné historické materiály a unikátní artefakty přímo z archivu OSA, které doposud nebyly nikde vystavovány.

Praha, 9. října 2014 - OSA si založili samotní tvůrci hudebních děl již v roce 1919, cílem výstavy a konference je připomenutí tohoto významného dne. Akce přiblížila hlavní poslání a roli OSA v současnosti, jeho vize, hodnoty i cíle. V rámci konference vystoupil jazzman Luboš Andršt, jehož prezentace byla věnována historii hudby a jejího významu pro společnost, přiblížil i samotný tvůrčí proces vzniku hudby a poodkryl také část historie OSA v 80. letech a v porevolučním období. Svůj příspěvek začal Luboš Andršt slovy: "Hudba je fenomén, který nás provází od kolébky až do hrobu a na tom nemůže nikdo nic změnit."

karel hašlerškoda lásky

Současné fungování OSA, jeho cíle, hospodářské výsledky a zajímavosti týkající se autorských odměn představil předseda představenstva Roman Strejček. "Jedním z našich hlavních cílů je prosazování respektu k vlastnictví a talentu jednotlivce, nebojím se říci Fair Trade Music. Věřím, že tato akce přispěje k informovanosti veřejnosti, že hudba není samozřejmou ingrediencí a že se za tvorbou skrývá mnoho práce a obdivuhodného talentu," dodává Roman Strejček.

čísla - autorské odměnyčísla - autoři a skladby

V rámci výstavy jsou k vidění historické artefakty od starých gramofonových desek přes první ohlášky písní, fotografie i další dokumenty z první republiky až po různá srovnání a statistiky. Nechybí ani panely s dalšími zajímavostmi, které mimo jiné přibližují výběr a výplatu autorských odměn nebo různé fámy o OSA.fámyOSA a svět

Moderátorem celého dne byl skladatel, hudebník a člen Dozorčí rady OSA Michal Prokop. Konferenci a výstavu zaštítil místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach.

proč

Prezentační videa OSA:

OSA dnes: https://www.youtube.com/watch?v=oonuSOVI5go

Historie a založení OSA: https://www.youtube.com/watch?v=DwN1FlbEDoY

Fotogalerie zde:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.965237696840703.1073741835.156847184346429&type=1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvorepubliková OSA

Slavíme 95. výročí od založení výstavou a konferencí

OSA - Ochranný svaz autorský v letošním roce slaví svých 95 let, byl založen samotnými tvůrci hudebních děl již 9. října 1919. U této významné příležitosti pořádá konferenci a výstavu s názvem Prvorepubliková OSA, která se ponese v duchu - OSA kdysi, OSA dnes. Představeny budou unikátní historické materiály z archivu OSA a různé zajímavosti, které nebyly doposud nikde vystavovány. Vernisáž spojená s konferencí se uskuteční 9. října 2014 v Senátu PČR, od tohoto data bude výstava OSA přístupná do 28. října 2014 také veřejnosti. Akce se koná pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Zdeňka Škromacha.

Praha, 26. září 2014 - Oslavy výročí OSA byly zahájeny slavnostním oceněním deseti nejvýznamnějších autorů současné české hudební tvorby - Miloň Čepelka, Ivana Loudová, Ivan Mládek, Vadim Petrov, Zdeněk Pololáník, Vladimír Popelka, Petr Skoumal, Zdeněk Svěrák, Jiří Tichota a Jan Vodňanský. Výstava s konferencí je dalším pokračováním, které si klade za cíl připomenout založení OSA a jeho hlavní poslání a roli v současnosti, osvětlit vize, hodnoty i cíle. Přiblížit fungování výběru autorských odměn a jeho následné rozúčtování českým a zahraničním autorům a další úkony spojené s touto činností.

Konference bude věnována historii, kterou představí předseda dozorčí rady, jazzman Luboš Andršt, který říká: "V počátcích své existence si muselo naše sdružení těžce vydobýt své místo na slunci. Autoři obhajovali svůj význam před veřejností a úřady, což vlastně stále přetrvává." Roman Strejček, předseda představenstva, povede blok OSA dnes. "Chceme vnést více objektivního světla na současné fungování OSA. Zkrátka na konkrétních faktech ukázat, že nejsme nějaký úřad, který je výmyslem porevolučním nebo z dob normalizace, ale že jsme organizace, kterou si již v roce 1919 založili samotní autoři a dodnes si ji také sami spravují," dodává předseda představenstva Roman Strejček. Konferencí bude provádět skladatel, hudebník a člen Dozorčí rady OSA Michal Prokop.

Výstava účastníky seznámí s historickými artefakty od starých gramofonových desek přes první ohlášky písní, fotografie i další dokumenty z první republiky až po různá srovnání a statistiky. Nebudou chybět ani panely s dalšími zajímavostmi, které mimo jiné přiblíží výběr a výplatu autorských odměn nebo různé fámy o OSA, drby i kuriozity. Výstava bude přístupná veřejnosti od 9. do 28. října 2014 o víkendech od 10 do 17 hodin.

výstava OSA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenu za nejlepší jazzovou skladbu získal Libor Šmoldas

Již popáté OSA - Ochranný svaz autorský pořádal ve spolupráci s Bohemia JazzFest soutěž o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let. Cenu letos získala skladba Letter Home jazzového kytaristy a skladatele Libora Šmoldase. Autor skladby obdržel od OSA 30 000 Kč a měl také možnost zahrát si vítěznou skladbu se svou kapelou na jednom z pražských koncertů Bohemia JazzFest 16. července 2014. O vítězné skladbě rozhodovali předseda Bohemia JazzFest Rudy Linka, jazzman a skladatel Milan Svoboda za OSA a loňský vítěz soutěže mladý autor Tomáš Sýkora.

Praha 17. července 2014 - Během festivalu Bohemia JazzFest 2014 na Staroměstském náměstí byl již popáté vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší jazzovou skladbu, kterým se stal Libor Šmoldas: "Skládám hudbu od svých osmnácti let a takové ocenění udělá člověku velkou radost. Vítězná skladba se jmenuje Letter Home, napsal jsem jí pro svoje album Intuition, je věnována mé manželce a dvěma synům, zachycuje mojí náladu, když nejsme spolu, pomyslný dopis domů, když jsem na koncertním turné. První čtvrtinu letošního roku jsme strávili s rodinou v Austrálii, kde jsem učil a koncertoval. Na letenku jsem si musel půjčit, takže vyhraná částka přijde vhod na její splácení. Chtěl bych festivalu Bohemia JazzFest, OSA a porotě moc poděkovat za toto ocenění."

předání ceny BJF

Soutěž je určena pouze pro zastupované autory OSA do 35 let. Každý autor soutěží pouze s jednou skladbou. "Již 9. rokem OSA podporuje Bohemia JazzFest a 5. rokem pořádáme ve spolupráci s Rudym Linkou tuto soutěž. Jsme velmi potěšeni, že za pět let prošlo soutěží více než 100 skladeb a OSA aspoň tímto způsobem může přispět k šíření jazzové tvorby v České republice," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

cena BJF

Libor Šmoldas (1982) je jazzový kytarista a skladatel žijící v Praze. Kromě špičkových českých a evropských hudebníků hraje a natáčí s hvězdami světového formátu, jakými jsou George Mraz, Jeff Ballard, Sam Yahel, Bobby Watson, Adam Nussbaum, Brian Charette, Jay Anderson či Stephen Keogh. Učí na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na workshopech po celém světě. Libor Šmoldas kvartet hraje hlavně původní kompozice a je velmi oblíbený u českého jazzového publika. Často také přizve ke spolupráci amerického saxofonistu Bobbyho Watsona. Společně podnikají turné a vydali desku Intuition. Přes svůj mladý věk je Libor všeobecně vnímán jako jeden z nejlepších jazzových hudebníků v Čechách. Zatupován OSA je od roku 2005, v roce 2013 se stal členem.

Bohemia JazzFest se stal v krátkém čase jedním z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. Časopis Downbeat ho dokonce uvádí, jako jednu z nejvýznamnějších světových kulturních akcí. Festival založil v roce 2005 uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka, který chtěl představit a propagovat špičkový světový jazz v České republice. Festival každoročně přiláká desetitisíce jazzových fanoušků na historická náměstí po celé zemi. Na všech "open-air" koncertech hrají světoví hudebníci na velkolepých, středověkých náměstích. Všechny koncerty jsou zdarma.

Více na www.bohemiajazzfestival.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výroční ceny OSA za rok 2013 rozdány

Již po deváté udílel Ochranný svaz autorský (OSA), který v tomto roce slaví 95. výročí od založení, ocenění nejúspěšnějším hudebním skladatelům, textařům, nakladatelům a letos poprvé i cenu za propagaci a šíření české hudby. Jako jediné v České republice jsou tyto ceny udělovány na základě zasílaných statistik rozhlasových a televizních vysílatelů, jedná se tedy o skladby a autory, které jsme mohli v loňském roce nejčastěji slyšet v českém éteru. Spojují také jako jediné autory napříč hudebními žánry, jsou udělovány celkem v 15 kategoriích jak za tvorbu v oblasti vážné a populární hudby tak nově i v mezi žánrových kategoriích.

Ceny za rok 2013 si odnesli Jiří Černý, Petr Harazin, Petr Janda, Robert Jíša, Jiří Kabát, Richard Krajčo, Tomáš Krulich, Jiří Pavlica, Štěpán Petrů, Zdeněk Rytíř (in memoriam), Schubert Music Publishing, Petr Skoumal, Luboš Sluka, Milan Špalek, Jiří Teml, Lucie Vítková a Pavel Vrba (in memoriam). Mezi předávajícími se mimo jiné objevili například Michal Hrůza, Petra Janů, Michael Kocáb, Kryštof Michal, Jan Vodňanský nebo Jiří Tichota. Večerem provázel Michal Prokop.

Praha 18. června 2014 - Píseň Cesta, autorů Richarda Krajča a Petra Harazina, jsme mohli v loňském roce slyšet z rádií a televizí 15 467 krát. Richard Krajčo je od roku 2005 držitelem největšího počtu ocenění udílených na Výročních cenách OSA. Vážnou skladbou roku se stala skladba Koncert pro varhany a orchestr č. 3 Jiřího Temla. V kategorii Nejúspěšnější skladatel populární hudby byla rozdána hned dvě ocenění - Petru Jandovi a Tomáši Krulichovi. Oba autoři měli v top 50 nejhranějších skladeb stejný počet děl. Milan Špalek získal stejně jako za předloňský rok titul Nejúspěšnější textař. Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby se stal Jiří Kabát. Nakladatelství Schubert music publishing získalo cenu v Kategorii nejúspěšnější nakladatel. Štěpán Petrů v oblasti populární hudby a Lucie Vítková za vážnou hudbu se stali nejúspěšnějšími mladými skladateli. Mladí autoři si kromě ceny v podobě skleněné kazety odnesli i šek na 50 000 Kč od OSA. V loňském roce byly skladby Petra Skoumala nejvíce hrány v zahraničí. Skladba Hlasy světla autora Roberta Jíši zvítězila v kategorii Nejúspěšnější skladba mezi žánry. V druhé mezi žánrové kategorii získal ocenění Jiří Pavlica jako Nejúspěšnější skladatel mezi žánry.

Nejvyšší ocenění Zlatá cena OSA za přínos české hudbě bylo uděleno Luboši Slukovi. Do Zlatého fondu OSA byla za loňský rok zapsaná skladba Jasná zpráva autorů Petra Jandy a Pavla Vrby. Do Zlatého fondu OSA byl také zapsán Zdeněk Rytíř. Cenu za propagaci a šíření české hudby získal hudební kritik a publicista Jiří Černý.

"Zakládáme si na tom, že naše ceny jsou nejobjektivnější udělované ceny svého druhu. O výsledcích až na kategorie Zlatý fond, Zlatá cena a Cenu za propagaci a šíření české hudby nerozhoduje žádná akademie. Jsou zrcadlem toho, co každý den posloucháme v éteru," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Slavnostní udílení devátého ročníku Výročních cen OSA za rok 2013 se konalo v divadle Hybernia za hudebního doprovodu kapely The Tap TapIvou Bittovou, Jan Haubertem, Xindlem X a Michalem Prokopem. Vystoupili také Oskar Petr s legendární skladbou Zmrzlinář nebo Miloň Čepelka s tangem Mlhy autora Luboše Sluky.

Výroční ceny OSA se i letos konaly pod záštitou starostky MČ Praha 6 Marie Kousalíkové. "Letos dává Praha 6 záštitu výročním cenám OSA symbolicky už pošesté. Poprvé byla Praha 6 partnerem cen v roce 2009. Myslím, že za léta vzájemné spolupráce vznikla ze slavnostního udílení jedinečná tradice a jsem ráda, že jsem byla u jejich začátků," řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Hlavním mediálním partnerem večera byla stanice Óčko, která odvysílá z předávání cen záznam. Dalšími mediálními partnery byly Český rozhlas, rádio Classic, Express rádio, časopis Autor in a projekt MyslímeNaHudbu.cz .

Kompletní výsledky za rok 2013:

Populární skladba roku - Cesta, autoři: Richard Krajčo, Petr Harazin

Vážná skladba roku - Koncert pro varhany a orchestr č. 3, autor: Jiří Teml

Nejúspěšnější skladatel populární hudby - Petr Janda, Tomáš Krulich

Nejúspěšnější textař - Milan Špalek

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby - Jiří Kabát

Nejúspěšnější nakladatel - Schubert Music Publishing s. r. o.

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby - Štěpán Petrů

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby - Lucie Vítková

Nejúspěšnější autor v zahraniční - Petr Skoumal

Nejúspěšnější skladba mezi žánry - Hlasy světla, autor: Robert Jíša

Nejúspěšnější skladatel mezi žánry - Jiří Pavlica

Zlatá cena OSA (udělována za přínos české hudbě) - Luboš Sluka

Zlatý fond OSA (nejvýznamnější autoři nebo dlouhodobě nejhranější skladby)

-       Autor: Zdeněk Rytíř

-       Skladba: Jasná zpráva, autoři: Petr Janda, Pavel Vrba

Cena za propagaci a šíření české hudby - Jiří Černý

 

FOTOGALERIE Z UDÍLENÍ VÝROČNÍCH CEN OSA ZDE: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.902966863067787.1073741832.156847184346429&type=1

VIDEO ZDRAVICE:

RICHARD KRAJČO - https://www.youtube.com/watch?v=2E00Cakt9_s

TOMÁŠ KRULICH - https://www.youtube.com/watch?v=rPgdfhOMj0Y

MILAN ŠPALEK - https://www.youtube.com/watch?v=cALydzpok2c

JIŘÍ PAVLICA - https://www.youtube.com/watch?v=CCeFZC8jitc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hospodářské výsledky OSA za rok 2013

Inkasované autorské odměny mírně poklesly, přesto bylo autorům vyplaceno více

Praha, 16. května 2014 - Za uplynulý rok Ochranný svaz autorský zaznamenal mírný pokles inkasovaných autorských odměn z licenční činnosti o 14 777 tis. Kč, což představuje, v porovnání s rokem 2012, propad o 1,71 %. Celková výše inkasa OSA za rok 2013 činila celkem 851 789 tisíc Kč. Bez ohledu na pokles vybraných autorských odměn bylo meziročně rozúčtováno za repertoár OSA 664 880 tis. Kč, což v meziročním srovnání znamená navýšení rozúčtovaných autorských odměn o 32 606 tis. Kč, tj. o 5 %. Na poklesu inkasa se zásadní měrou podílel segment reprodukované hudby, ve kterém bylo vybráno o 30 686 tis. Kč méně. K propadu došlo i v oblastech náhradních odměn za přístroje k rozmnožování, centrálního licencování nebo opět u autorských odměn inkasovaných za užití domácí hudby v zahraničí. Negativní výsledky byly naopak kompenzovány výrazným vzrůstem vybraných autorských odměn v oblasti internetu, v inkasu náhradních odměn za nenahrané nosiče nebo v oblastech živé hudby a kabelového vysílání.

Pokud jde o inkaso autorských odměn OSA z pohledu makroekonomických ukazatelů, pohybovaly se průměrné výdaje obyvatel za autorská hudební práva v roce 2013 v řádech jednotek korun měsíčně. "Není sporu o tom, že autorské odměny, které OSA pro autory za rok vybere, se promítnou do cen služeb a zboží. Když inkaso OSA za hudební práva přepočteme na občany České republiky v produktivním věku v rozmezí 20 - 64 let, dojdeme k závěru, že každý takový občan v roce 2013 měsíčně zaplatil za autorská hudební práva 11 korun a 66 haléřů. Povážíme-li, jakou roli hraje hudba v životě člověka, jedná se pouze o symbolický příspěvek občanů této země skladatelům a textařům, kteří spoluvytváří naši kulturu, bez níž bychom ztratili národní identitu," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Detailní rozbor inkasa autorských odměn za jednotlivé druhy užití

Veřejné provozování (živá hudba, reprodukovaná hudba, kina, jukeboxy)

Segment veřejného provozování byl poznamenám především výrazným propadem inkasa za reprodukovanou hudbu, kde došlo k poklesu o 30 686 tis. Kč (bez DPH, vč. ostatních kolektivních správců), což meziročně představuje propad o 13 %. Na tomto výsledku se výrazným způsobem podílela jednání se zástupci velkých provozovatelů, která se protáhla až na začátek roku 2014. Nedohoda v roce 2013 znamenala výpadek inkasa v úhrnu okolo 14 milionů Kč. Stejně jako v minulém období i v roce 2013 se na vývoji inkasa negativně podílely stále klesající tržby za jukeboxy. Poklesly o 2 273 tis. Kč (bez DPH, vč. Ostatních kolektivních správců), tj. o 23 %. Naopak nadále pokračoval dlouhodobý příznivý trend mírného růstu u vybraných autorských odměn za živou hudbu. Inkasované autorské odměny za živou hudbu v roce 2013 vzrostly o 5 865 tis. Kč (bez DPH), což reprezentuje stabilní nárůst o 6 %. K velmi dobrému výsledku došlo opět v oblasti kin, kde inkaso vzrostlo o dalších 31 %, tj. o 2 480 tis. Kč (bez DPH), přičemž již v předcházejícím roce 2012, tj. po zavedení nových sazeb přiblížených evropskému standardu, vzrostlo o 42 %. V celkovém součtu OSA loni inkasoval za veřejný provoz částku 324 938 tis. Kč (bez DPH), vč. autorských odměn pro ostatní kolektivní správce (DILIA, OOA-S a Intergram), což představuje meziroční pokles v tomto segmentu o 6 %, tj. o 22 341 tis. Kč (bez DPH). Ostatním kolektivním správcům z toho náleželo 47 749 tis. Kč, čímž zde došlo meziročnímu snížení inkasa o 20 %, tj. o 11 689 tis. Kč (bez DPH).

Vysílání a online média (rozhlas, televize, kabelový přenos, internet, vyzváněcí melodie)

Inkasovaná částka za vysílání a online média, která dosáhla 340 886 tis. Kč (bez DPH), představuje vůbec historicky nejlepší výsledek tohoto segmentu. Jde o první signály příznivého trendu v inkasu, kdy se největší objem hudebního trhu přesouvá na internet a jiná online média. Navyšování inkasa v této oblasti má rysy dlouhodobého trendu, přičemž oproti roku 2012 došlo k pokračujícímu nárůstu o 3 %. Zásadním způsobem vzrostla oblast internetových downloadů, která zaznamenala skokové navýšení o 403 %, tj. o 3 666 tis. Kč (bez DPH), nebo oblast streamingu, která vzrostla oproti minulému období o 36 %, tj. o částku 2 249 tis. Kč (bez DPH). Růst v segmentu downloadů a streamingu v loňském roce plně kompenzoval pokles v prodejích fyzických nosičů, což se stalo vůbec poprvé. Velmi významně vzrostlo též inkaso za kabelové a satelitní vysílání, a to o 14 %, což činí o 6 267 tis. Kč (bez DPH) více než v roce 2012. "Z pokračujícího nárůstu inkasa autorských odměn za digitální hudbu na internetu je patrné, že v Česku byla po tomto druhu užití hudby poptávka, která nebyla historicky uspokojena. Nárůst autorských odměn za hudbu na internetu samozřejmě kopíruje příchod dalších hráčů na trh s hudebními službami a to především spuštění služby iTunes v České republice," doplnil Roman Strejček.

Mechanika a audiovize (hudební nosiče, filmové nosiče, náhradní odměny)

Ač oblast mechaniky prochází dlouhodobým útlumem, podařilo se ho v roce 2013 minimalizovat. Pokračoval dlouhodobý trend poklesu inkasa za prodej fyzických nosičů, které se meziročně propadlo o dalších 16 %, tj. o 5 041 tis. Kč (bez DPH). Tento negativní výsledek, který byl navíc podpořen i poklesem inkasa (vč. ostatních kolektivních správců) za náhradní odměny za přístroje k rozmnožování o 4 838 tis. Kč (bez DPH), tj. o 13 %, byl nicméně negován 22% nárůstem u náhradních odměn za nenahrané nosiče, který reprezentuje v meziročním srovnání navýšení o 9 754 tis. Kč (bez DPH, vč. ostatních kolektivních správců). Díky tomuto výsledku se v roce 2013 podařilo pozastavit pokles segmentu mechaniky na přijatelné hranici − 124 tis. Kč (bez DPH). Zahrneme-li k tomuto výsledku též inkasované autorské odměny za audiovizuální díla, u kterých došlo oproti předchozímu roku k nárůstu o 787 tis. Kč (bez DPH), což reprezentuje v meziročním srovnání navýšení o 11 %, inkasoval OSA v roce 2013 celkově za oblast mechaniky a audiovize o 663 tis. Kč (bez DPH, vč. ostatních kolektivních správců) více než v roce 2012.

Synchronizace a divadelní provozování (agenturní činnost OSA)

Činnost referátu, který má na starosti agendu mimo systém kolektivní správy, přinesla navýšení inkasa OSA o 741 tis. Kč (bez DPH), tj. o 27 %. Hlavní inkasní položku představovala oblast divadelního provozování s 59% nárůstem inkasa na částku 2 209 tis. Kč. Naopak mírně pokleslo inkaso za poskytnuté licence pro výrobu audiovizuálních děl.

Inkaso ze zahraničí

Za užití skladeb OSA zastupovaných nositelů práv v zahraničí nám v roce 2013 zahraniční kolektivní správci zaslali celkem 59 977 tis. Kč (bez DPH). Ve srovnání s rokem 2012 kleslo inkaso ze zahraničí o dalších 2 940 tis. Kč (bez DPH), tj. o 5 %. Největší pokles příjmů jsme zaznamenali z Polska, Nizozemska a Slovenska. Naopak nejvíce vzrostly příjmy z Německa a Maďarska.

Rozúčtované autorské odměny

V roce 2013 jsme na autorských odměnách rozúčtovali domácím nositelům práv částku 489 846 tis. Kč, z toho autorům 271 041 tis. Kč a nakladatelům 212 248 tis. Kč. Na základě recipročních a unilaterálních smluv uzavřených se zahraničními kolektivními správci jsme pak v průběhu roku rozúčtovali pro zahraniční nositele práv částku 175 034 tis. Kč. V celkových součtech, nepočítaje v to autorské odměny vybrané pro ostatní tuzemské kolektivní správce, jsme tak za repertoár OSA rozúčtovali 664 880 tis. Kč, což v meziročním srovnání znamená navýšení rozúčtovaných autorských odměn o 32 606 tis. Kč, tj. o 5 %. K výraznému meziročnímu nárůstu došlo u rozúčtovaných autorských odměn pro tuzemské autory (nárůst o 27 265 tis. Kč), vzrostla ale i výše rozúčtovaných autorských odměn pro tuzemské nakladatele. Naopak autorské odměny rozúčtované do zahraničí mírně poklesly. Ostatním nositelům práv jsme pak v roce 2013 rozúčtovali 75 694 tis. Kč, tj. o 14 % v meziročním srovnání méně. Celková výše rozúčtovaných autorských odměn, vč. autorských odměn pro ostatní kolektivní správce, vzrostla v meziročním srovnání o 20 182 tis. Kč, tj. o 3 %.

Počet autorů a nakladatelů, kterým byla rozúčtována autorská odměna, v roce 2013 činil 120 473, což je o 10 547 více než v roce 2012. Z toho je 5 726 domácích a 114 747 zahraničních. "Jsem potěšen důvěrou, kterou v nás mají autoři, kteří každoročně ve velkém počtu rozšiřují již tak početnou rodinu "osáků". Výsledkem je skutečnost, že se autorské odměny dostávají do kapes stále většího počtu autorů. Jen v loňském roce jich bylo více jak 120 tisíc," dodává Strejček.

Počet hudebních děl, na která byla rozúčtována autorská odměna, činil 400 873, což je o 33 196 více než v roce 2012.

Zastupovaní a členové OSA

K 31. 12. 2013 OSA zastupoval 8 166 nositelů práv, z toho 5 005 žijících autorů, 3 060 dědiců a 101 nakladatelů. Do zastupování jsme v průběhu roku nově přijali 307 autorů a 8 nakladatelů. Struktura členské základny byla následující: 410 skladatelů, 99 textařů, 25 nakladatelů a 51 dědiců. V průběhu roku zemřelo 13 členů a 4 členům bylo ukončeno členství z důvodu neplnění požadovaných limitů pro členství dle stanov OSA. Přijato bylo 13 nových členů (s účinností od 1. 1. 2014).

Náklady na činnost OSA

V roce 2013 se nám meziročně podařilo snížit celkové náklady na činnost OSA o 7 031 tis. Kč, což odpovídá poklesu o necelých 5 %. Celková výše nákladů v roce 2013 činila 146 376 tis. Kč. O reálnou úsporu se jedná i vzhledem k tomu, že míra poklesu inkasa z licenční činnosti se v roce 2013 pohybovala pod 2 %. Díky investicím do informačních technologií v předešlých letech došlo k zautomatizování klíčových procesů. To umožnilo snížení pracovních sil v průběhu roku o 22 zaměstnanců na 182 k 31. 12. 2013, což se projevilo v úspoře na osobních nákladech v celkovém úhrnu 8 426 tis. Kč.

Projekt Partnerství OSA

Oblast, ve které lze nejsnáze a nejhmatatelněji učinit pozitivní kroky směrem k naší vizi kulturní a odpovědné společnosti, je podpora české hudební scény. Za tímto účelem vznikl také v roce 2009 ambiciózní projekt partnerství, koncipovaný na podporu zastupovaných OSA a na rozvoj kultury nejen v České republice. Od té doby bylo v rámci pěti programů zaměřených na různé oblasti hudební činnosti podpořeno více jak šest set hudebních projektů. V roce 2013 bylo uzavřeno Partnerství OSA se 157 hudebními projekty.

Mezi nejvýznamnější podpořené akce v roce 2013 patřily např.: Bohemia Jazz Fest, Prague Proms, Avon pochod, The Tap Tap nebo Youtube Fest. Rovněž bylo vydáno mnoho alb s aktuální českou hudební tvorbou (např. alba Maratonika - Dan Bárta/Illustratoshpere, Idiot - Vladimír 518, Moje volba - The Tap Tap aj.) nebo hudební publikace (Otomar Kvěch - Základy klasické hudební kompozice, hudební magazín Hudební rozhledy aj.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha 9.5.2014

Ústavní soud dne 7.5.2014 zpochybnil práva zastupovaná kolektivním správcem OAZA. Ve svém zdůvodnění se též odkázal na judikát Soudního dvora Evropské unie (dále SDEU), který v kauze italského zubaře zamítl nárok výrobců zvukových záznamů, které v České republice zastupuje kolektivní správce Intergram. Že se jedná o zamítnutí nároků pouze výrobců zvukových záznamů a výkonných umělců a nikoliv práv autorů, ve svém výroku Soudní dvůr Evropské unie zopakoval v kauze OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. versus Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Dne 7.5.2014 vyhlásil Ústavní soud nález sp.zn.: II. ÚS 3076/13, kterým zamítl nárok OAZA na bezdůvodné obohacení za neoprávněné užití předmětů ochrany spravovaných tímto kolektivním správcem při provozování rozhlasového vysílání v provozovně určené k prodeji cyklistických potřeb. Své rozhodnutí odůvodnil Ústavní soud jednak procesním pochybením ze strany Krajského soudu v Hradci Králové, který se řádně nevypořádal s důkazy stěžující společnosti, a jednak rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie (SDEU) sp.zn.: C-135/10 který zamítl nárok výrobců zvukových záznamů v případě sdělování děl v ordinaci zubního lékaře. Ve svém rozhodnutí Ústavní soud konstatuje, že ačkoliv v nyní posuzované věci nejde o ordinaci lékaře, mají tyto závěry k projednávanému případu relaci, jelikož se jedná o prostory primárně nezaložené za účelem užití hudby.

OSA nebyl účastníkem ani jednoho z uvedených řízení, přesto bychom rádi zdůraznili, že se citovaná judikatura SDEU nevztahuje na autorská práva, nýbrž na tzv. práva související tj. práva výrobců zvukových záznamů a výkonných umělců (v České republice zastupované kolektivním správcem Intergram) a dle našeho soudu na práva zvukařů (zastupovaných OAZA). Současně jsme přesvědčeni, že eurokonformě je nutné vykládat i závěry Ústavního soudu.

Striktní odlišování autorských práv od práv výrobců a výkonných umělců vyjádřil ostatně i SDEU v nedávné kauze OSA vs. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (sp.zn.: C-351/12), když konstatoval, že zásady vyplývající z rozsudku SDEU v kauze italského zubaře uvedeného Ústavním soudem nelze uplatňovat na autorská práva (bod 35 tohoto rozhodnutí).

Jinými slovy OSA respektuje nález Ústavního soudu pojednávající o právech souvisejících spravovaných kolektivním správcem OAZA, avšak toto rozhodnutí by v žádném případě nemělo mít dopad na nároky a práva autorů zastupovaných OSA, DILIA a OOA-S, což potvrdil i Soudní dvůr Evropské unie. Na základě výše uvedeného by provozovatel měl mít uzavřenou licenční smlouvu s OSA v případě užití hudby prostřednictvím rádií umístěných v provozovnách jako jsou obchody, restaurace, hotely, atd.).

 

Oddělení komunikace OSA

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 2. 2014

Brusel se přiklonil na stranu OSA ve sporu s lázněmi

Česká zákonná výjimka pro lázně je v rozporu s právem EU, naopak monopol kolektivní správy je oprávněný

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dnes rozhodl o předběžné otázce položené Krajským soudem v Plzni, týkající se možného rozporu práva EU s českou zákonnou výjimkou z povinnosti platit autorské odměny pro zdravotnická zařízení a dále týkající se zakotvení tzv. legálního monopolu kolektivní správy. SDEU v plném rozsahu potvrdil názor OSA, že nelze uplatnit výjimku na ubytovací prostory lázeňských zařízení, neboť omezení práv autorů touto formou je v rozporu s evropským a mezinárodním autorským právem.

Praha, 27. února 2014 - Ve svém rozhodnutí se Soudní dvůr EU (dále jen SDEU) v podstatě ztotožnil s již vydaným stanoviskem Generální advokátky z listopadu 2013, když konstatoval, že právo EU: "brání právní úpravě členského státu, která vylučuje právo autorů udělit svolení k tomu, aby lázeňské zařízení, které je podnikatelským subjektem, sdělovalo jejich díla prostřednictvím vědomého zpřístupnění signálu pomocí televizních nebo rozhlasových přijímačů na pokojích pacientů tohoto zařízení, nebo takovéto sdělování zakázat." Z toho vyplývá, že Česká republika nebyla oprávněna omezit práva autorů ani v případě zdravotnických zařízení. Národní soudy by již neměly nadále aplikovat výjimku na lázeňská zařízení. Lázně jsou povinny pro legální užití autorských děl prostřednictvím televizorů a rádií na pokojích získat souhlas autorů uzavřením licenční smlouvy s OSA ve stejném rozsahu jako například hotely, penziony nebo wellness zařízení atd.

"Od samého počátku říkáme, že česká výjimka je v rozporu s evropským právem. Soudní dvůr EU rozhodl v souladu s běžnou praxí aplikovanou v jiných evropských zemích. Vždy jsme tvrdili, že lázně jsou podnikatelské subjekty jako například hotely. Řada lázeňských domů se orientuje na zahraniční klientelu. Není proto důvod, aby lázně měly jiné podmínky než hotely, které běžně uzavírají smlouvy s kolektivními správci," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Aktuálně OSA vede soudní spor se zhruba 20 lázeňskými zařízeními a to i za minulá období. Žalovaná částka činí v úhrnu zhruba 12 miliónů Kč.

K monopolu kolektivní správy

SDEU současně vydal své stanovisko ve věci zákonného monopolu OSA pro oblast autorských práv k hudebním dílům. Doslovně uvádí, že právo EU nebrání úpravě: "která výkon kolektivní správy autorských práv k určitým chráněným dílům na území tohoto státu vyhrazuje pouze jednomu kolektivnímu správci autorských práv, a tím takovému uživateli těchto děl, jako je lázeňské zařízení dotčené ve věci v původním řízení, brání ve využívání služeb poskytovaných správcem usazeným v jiném členském státě." Jinými slovy konstatoval, že legální monopol OSA je zcela v souladu s právními předpisy Evropské unie.

"Výrok Soudního dvora EU ve věci zákonného monopolu vítáme nikoliv z titulu, že se bezprostředně dotýká postavení OSA na trhu, ale proto, že přináší jistotu samotným uživatelům, že se počet kolektivních správců nebude rozšiřovat. Již dnes zaznamenáváme stížnosti uživatelů na příliš velký počet kolektivních správců. Soudní dvůr se současně vyjádřil k možnému zneužívání dominantního postaven při tvorbě sazeb, což v případě OSA zcela vylučuji. Podíváme-li se na země, které jsou nám geograficky nebo historicky blízké jako např. Slovensko, Polsko, Rakousko či Maďarsko, pak v těchto zemích jsou sazby za hudební díla srovnatelné nebo vyšší," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Oddělení komunikace OSA

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Legislativní výbor Evropského parlamentu schválil Směrnici o kolektivní správě

Směrnice však s sebou může přinést oslabení pozice českých autorů a umělců

 

Praha, 28. listopadu 2013 - Legislativní výbor Evropského parlamentu schválil v Bruselu Směrnici o kolektivní správě, čemuž předcházela jednání tripartity (předsednictví Rady EU, Komise EU a Evropského parlamentu). Následně ji bude schvalovat přímo Evropský parlament. "Ochranný svaz autorský tuto Směrnici vítá a považuje ji za důležitý krok k harmonizaci legislativy kolektivní správy autorských práv v rámci EU. Směrnice zároveň přiznává kolektivním správcům nezastupitelnou roli i v digitálním prostředí," říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

 

Směrnice zdůrazňuje nezastupitelnou roli kolektivních správců týkající se licenční činnosti směrem k uživatelům hudby a zajišťování spravedlivé odměny pro autory, a to i s ohledem na postupující digitalizaci užití hudebních repertoárů, které kolektivně spravují. Zavádí také pravidla pro transparentní a efektivní fungování kolektivních správců, kterými se OSA řídí podle úpravy českého autorského zákona již od jeho schválení. Potvrzuje klíčovou roli autorů a nositelů autorských práv při volbě strategického směřování a při kontrole efektivního fungování kolektivních správců.

 

"Většina základních bodů Směrnice není pro OSA novinkou, naše činnost se již těmito pravidly řídí. Na druhou stranu Směrnice s sebou může přinést další posílení nadnárodního repertoáru na úkor českých autorů a umělců. Stěžejní úlohou OSA tak bude prosazení české tvorby do nabídky digitálních hudebních služeb," dodává Strejček.

 

Oddělení komunikace OSA

 

 

Tisková zpráva 1. října 2013

Hudba Google Play

přichází do Česka v plnohodnotné verzi

 

●     Miliony písní dostupných v obchodě Google Play

●     Bezplatné online úložiště pro 20 000 vlastních skladeb

●     Možnost předplatit si neomezený přístup k hudbě

 

Praha, 30. září 2013 - Multimediální platforma Google Play se dnešním dnem v České republice rozšiřuje o hudební obsah. Díky nové službě Hudba Google Play získají čeští uživatelé přístup k milionům písní od největších světových i českých interpretů a hudebních vydavatelství. Stejně tak mají možnost v rámci služby uložit až 20 000 vlastních skladeb online a mít k nim přístup ze svých mobilních zařízení. Neomezený přístup k hudbě si mohou uživatelé předplatit prostřednictvím služby Hudba Google Play Naplno, kterou mohou první měsíc vyzkoušet zcela zdarma.

 

Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo říká: "Je to skvělá zpráva nejen pro hudbu obecně, ale také pro fanoušky hudby. Mít možnost nakupovat své interprety a tím je podporovat přímo ze svého telefonu, který se stává v dnešní době "přehrávačem" č. 1, je to nejlepší, co mohlo milovníky hudby potkat. Ti, kteří už nepotřebují vůni bookletu, nebo praskot vinylu, mají celý hudební obchůdek ve své kapse. A je skvělé, že tím můžou podporovat i české interprety. Díky za to. Díky Google Play".

Česká republika je jednou ze sedmi zemí, kde dnes Google startuje plnohodnotnou službu Hudba Google Play (www.google.com/play/music). Uživatelům přináší 3 klíčové funkce. Hlavní součástí služby je internetový obchod Google Play, který nabízí miliony písní z celého světa. Uživatelé tak mají možnost vybírat a nakupovat své oblíbené skladby nebo celá alba a přidávat si je do své online hudební knihovny.

 

Na licenčních podmínkách pro zpřístupnění služby spolupracoval český Google s místním Ochranným svazem autorským. Roman Strejček, předseda představenstva OSA, k tomu dodává: "Velice mě těší, že jsme jako vůbec první kolektivní správce ve střední a východní Evropě dosáhli dohody se společností Google na licenčních podmínkách pro spuštění globální internetové hudební služby Google Play. Svět internetu nezná teritoriální hranice. Proto přicházíme s inovativním přístupem v licencování hudby na internetu, který opouští tradiční teritoriální způsob licencování."

 

Součástí nabídky je i téměř kompletní česká hudební produkce různých žánrů od známých i méně známých interpretů včetně kapely Lucie, Karla Gotta nebo Anety Langerové. V rámci Hudby Google Play je dostupná kompletní hudební produkce téměř 50 hudebních vydavatelství včetně mnoha lokálních jako EMI, Championship Music, Sony Music, Supraphon a Universal.

 

"Český hudební trh je zrovna v bodě velkého zlomu, kdy po dekádě poklesů může očekávat konečně růst. Je skvělé, že Google vstupuje s tímto servisem právě k nám a vedle dobře fungujícího YouTube přidá i přímo placený legální servis," říká Tomáš Filip, Managing Director, Universal Music Czech Republic.

 

Uživatelé mohou ode dneška také využít neomezeného přístupu k milionům skladeb a hudebních alb pod názvem Hudba Google Play Naplno. V rámci služby Naplno lze vytvářet interaktivní playlisty (tzv. rádia) podle vybrané skladby nebo interpreta, libovolně doplňovat, odstraňovat a znovu přidávat písničky do seznamu. Také je možné prohlížet doporučení předních hudebních expertů, vyhledávat skladby podle žánru a pomocí funkce "Okamžitý poslech" poslouchat hudbu, kterou uživatelům služba nabídne na základě jejich oblíbených skladeb.

 

Přístup do služby Naplno mohou uživatelé získat již dnes a první měsíc ji mohou vyzkoušet zcela zdarma.  Měsíční předplatné bude následně činit 149 Kč/měsíčně, přičemž do 15. listopadu může kdokoliv využít zvýhodněné nabídky a získat předplatné za 129Kč/měsíčně.

 

"Jsme nadšeni, že se nám pro uživatele České republiky podařilo zpřístupnit službu Hudba Google Play, a to se všemi dostupnými funkcemi. Ode dneška může každý nezávazně vyzkoušet kouzlo neomezeného přístupu k hudbě včetně bohatého katalogu českých i slovenských interpretů" upřesňuje Michal Zachar, marketingový manažer Googlu, a dodává "Věřím, že službu díky atraktivně nastaveným podmínkám ocení nejen majitelé Android zařízení, kteří mezi uživateli chytrých telefonů převažují, ale všichni milovníci hudby."

 

Třetím klíčovým atributem služby je možnost využívat ji jako úložiště a nakombinovat vytvořenou knihovnu s vlastní hudbou. V rámci služby lze nahrát svoji soukromou hudební sbírku v rozsahu až 20 tisíc oblíbených skladeb, uložit si ji zdarma v cloudu a následně ji streamovat ze svých zařízení.

 

Hudba Google Play přináší výhody také hudebním vydavatelstvím, ale i stovkám místních nezávislých interpretů a labelů. Umělci mohou prostřednictvím platformy Google Play Artist Hub prodávat svou hudbu fanouškům napřímo. Jednoduše si vytvoří profil, nahrají soubory s hudbou, nastaví si cenu a prodávají. Součástí služby je i standardní zabezpečení ochrany autorských práv.

 

Služba Hudba Google Play je dostupná pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android v online obchodě Google Play a přes webové rozhraní play.google.com. Vybraná alba a playlisty písní si uživatelé mohou označit a mít je dostupné, i když jsou offline. Zakoupenou hudbu na Google Play lze také stáhnout ve formátu MP3 do počítače nebo do své iTunes knihovny.

 

Více informací o novince najdete na http://play.google.com/intl/ALL_cz/about/music/ nebo přímo na play.google.com

 

 

Aktuální statistiky Google Play

 

●         Více než 1 milion aplikací (bezplatných i placených) dostupných v Google Play

●         Více než 50 miliard stažených aplikací z Google Play

●         Více než 1 miliarda zařízení s OS Android aktivováno po světě

●         1,5 milionu nových Android zařízení aktivovaných denně

●         Lidé ze 190 zemí denně stahují aplikace z Google Play

 

O společnosti Google Inc.

Společnost Google, jakožto globální technologický lídr, se snaží neustále vylepšovat způsob propojování lidí

a informací. Inovace Googlu v oblasti vyhledávání a reklamy umožnily společnosti získat vedoucí pozici na internetu a vytvořit jednu z nejznámějších světových značek.

 

Google Česká republika

Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006 a od otevření pobočky uvedla na český trh zhruba stovku lokalizovaných služeb pro české uživatele. Včetně služeb jako Mapy Google, online kancelář v cloudu Dokumenty Google, Kalendář Google, Překladač Google, video portál YouTube, prohlížeč Google Chrome nebo operační systém Android. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense.  V roce 2011 byl uveden projekt Google+, který portfolio Google služeb sjednocuje a propojuje. Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.). V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) Google úzce spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice, primárně však s držiteli certifikace Google Certified Company. Více informací na www.googleblog.cz nebo media centru pro české novináře http://sites.pressatgoogle.com/cz.

 

# # #

Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.

 

Dotazy tisku:

Judita Hrubešová

Grayling Czech Republic

tel. 224 251 555, 775 558 271

judita.hrubesova@grayling.com

 

 

 

Washington DC, 7. června 2013

AMSTERDAMSKÁ INICIATIVA

SPOLUPRÁCE ŠESTNÁCTI MENŠÍCH KOLEKTIVNÍCH SPRÁVCŮ

 

S ohledem na připravovanou směrnici o kolektivní správě autorských práv, vyslovilo celkem šestnáct evropských kolektivních správců přání využít možnost pro vytvoření společného obchodního modelu licencování a správy online a mobilních práv v Evropě.

Evropskou Komisí navrhovaná směrnice o kolektivní správě autorských práv významně zasáhne do činnosti kolektivních správců autorských práv. Za účelem pokračování v efektivním zastupování autorů a v ochraně místních repertoárů s důležitým postavením malých a středně velkých kolektivních správců v evropském kontextu si několik kolektivních správců vzájemně sdílelo své zkušenosti a vhled do problematiky.

 

V rámci společného setkání v Amsterdamu a ve Washingtonu DC v květnu a začátkem června 2013, vyjádřili tito kolektivní správci záměr spolupracovat při využití možnosti pro nalezení způsobu licencování a správy práv online a mobilních služeb.

 

Jejich představou je vytvořit efektivní kooperující přeshraniční a multi-repertoárový model licencování autorských práv na evropském trhu online a mobilních služeb pro zvýšení významu a hodnoty místních menšinových repertoárů v Evropě, pro zachování evropské kulturní diverzity a s cílem redukovat náklady správy práv autorů a zjednodušit přístup k jejich dílům pro poskytovatele hudebních služeb.

 

Tato možnost se zaměří na vytvoření efektivního a úsporného modelu licencování a správy autorských práv s cílem zachování a zhodnocení lokálních repertoárů v Evropě a zjednodušení přístupu k nim pro uživatele na základě:

 

-       centrálního přístupu uživatelů k agregovanému repertoáru libovolného počtu kolektivních správců;

-       nediskriminačního přístupu k celému zastupovanému repertoáru;

-       neexkluzivní participace;

-       včasného, přesného, efektivního, centralizovaného a úsporného zpracování.

 

Podrobnou analýzou jednotlivých alternativ této spolupráce byla pověřena pracovní skupina, která by výsledný návrh měla předložit v říjnu letošního roku.

 

Setkání ve Washingtonu spolupořádali dánsky a nizozemský kolektivní správci KODA a BUMA/STEMRA. Předsedající, pan Anders Lassen, ředitel KODA řekl: "Jsem šťastný z výsledku jednání. Naše organizace mají dlouhou tradici úzké vzájemné spolupráce a nastal čas k jejímu obnovení s výhledem jejího dalšího prohloubení. Doufám, že tato iniciativa prospěje našim autorům a pomůže vytvořit budoucnost online hudebních služeb v Evropě." Spolu-hostitel, pan Hein van der Ree, ředitel BUMA/STEMRA dodal: "Je našim závazkem zachovat evropskou kulturní rozmanitost a současně přispívat k rozvoji trhu s online službami."

 

 

 

Tento společný záměr byl schválen kolektivními správci:

 

(BUMA/STEMRA) Nizozemsko

(KODA) Dánsko

(OSA) Česká republika

(SOZA) Slovensko

(ACUM) Izrael

(AEPI SA) Řecko

(IMRO) Irsko

(AKM/AUSTRO MECHANA) Rakousko

(HDS) Chorvatsko

(UCMR-ADA) Rumunsko

(SABAM) Belgie

(ZAIKS) Polsko

(SUISA) Švýcarsko

(TONO) Norsko

(TEOSTO) Finsko

 

Další účastníky lze v následující době očekávat.

 

 

 

 

 

 

V Praze, 12. června 2013

 

 

Výroční ceny OSA za rok 2012

 

 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) předal po osmé ocenění nejúspěšnějším hudebním skladatelům, textařům, nakladatelům a pořadatelům. Slavnostní večer se uskutečnil 12. 6. 2013 v divadle Hybernia v Praze.

 

Zde jsou umístěné fotografie:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626068977424245.1073741825.156847184346429&type=1

 

Již po osmé rozdal Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním své výroční ceny. Ty jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik rozhlasových a televizních vysílatelů, jedná se tedy o skladby, případně autory, které jsme mohli v loňském roce nejčastěji slyšet v českém éteru. Večerem provedla houslistka Anna Mlinariková.

 

Oceněnými se stali například Ondřej Brousek, LIPO, Jiří Pohnán, Svatopluk Havelka, Milan Špalek a Tomáš Krulich (tvořící pro skupinu Kabát) nebo skladba "Šrouby a matice" od skupiny Mandrage. Mezi předávajícími se objevili Oskar Petr, Michal Dvořák, Rony Plesl, René Pekárek zastupující starostku Městské části Praha 6 Marii Kousalíkovou, Ondřej Soukup, Pavol Habera nebo Ewa Farná.

Hudební program nastudoval Ondřej Brzobohatý, který se svou skupinou doprovodil Marii Rottrovou, Báru Polákovou, Karla Gotta a Petra Strenáčika.

 

Výroční ceny se letos opět uskutečnily pod záštitou starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové. "Letos dává Praha 6 záštitu výročním cenám OSA už popáté. Poprvé byla Praha 6 partnerem cen v roce 2009. Myslím, že za ta léta vznikla ze slavnostního udílení jedinečná tradice a jsem ráda, že jsem byla u jejich začátků," zaslala vzkaz návštěvníkům večera Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Dalším hlavním partnerem akce je sklárna Crystal Glamour, jejíž skláři vybrousili křišťálové audio kazety. Každá kazeta je tedy originál. Autorem návrhu ceny Výročních cen OSA je Tomáš Váp, student ateliéru skla VŠUP, který vede Rony Plesl (designér roku 2011) a Pavel Karous.

Dalším partnerem je společnost Ekokom, se kterým OSA spolupracuje na projektu "recyklace hudebních nástrojů."

Hlavním mediálním partnerem večera se stala stanice Óčko, která odvysílá z předávání cen záznam. Dalšími partnery byly rádio Classic, Express rádio nebo studio &Flux.

 

Na Výročních cenách OSA byli vyhlášeni i vítězové Českého YouTube Festu, který Ochranný svaz autorský organizuje spolu se serverem bandzone.cz a samozřejmě s Google ČR. Pětice vítězných kapel s autorskou tvorbou vyhrála možnost zahrát si na festivalech Rock for People, United Islands České spořitelny, Jam Rock a letos poprvé mimo území České republiky na maďarském Szigetu. Absolutní vítěz získává od OSA hudební workshop se zahraničním producentem ve spolupráci s Institutem moderní hudby, kterého se již účastnily kapely Charlie Straight či loňský vítěz Bek Ofis.

 

Kompletní výsledky:

 

1. Populární skladba roku

Šrouby a matice (autorů Františka Boříka, Michala Faitla, Víta Starýho, Matyáše Vordy a Josefa Bolana)

 

2. Vážná skladba roku

John Thomas (autora Ondřeje Brouska)

 

3. Nejúspěšnější skladatel populární hudby

Tomáš Krulich

 

4. Nejúspěšnější textař

Milan Špalek

 

5. Nejúspěšnější skladatel vážné hudby

Marek Kopelent

 

6. Nejúspěšnější nakladatel

A-Tempo Verlag, s. r. o.

 

7. Nejúspěšnější mladý autor populární hudby

LIPO

 

8. Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby

Jiří Pohnán

 

9. Nejúspěšnější autor v zahraniční

Petr Hapka

 

10. Zlatá cena OSA

- Jiřina Fikejzová

- Zdeněk Šesták

 

11. Zlatý fond OSA

- Svatopluk Havelka

- skladba Lady Karneval (autorů Karla Svobody a Jiřího Štaidla)

12. Koncert roku

Karel Gott, Jaroslava Herzerů, Audioblue, s. r. o.

 

Český YouTube Fest

 

1. místo            IAN, skladba: Mom´n´Dad

2. místo            Dirty Blondes, skladba: Golddigger

3. místo            We on the Moon, skladba: The ocean sky

4. místo            Evelynne, skladba: D. N. A.

5. místo            I Like You Hysteric, skladba: Year of Tiger

 

V Praze 25. března 2013

 

Rozhlasové přijímače v barech, restauracích a podobných zařízeních

 

V médiích se objevily informace, které mají navodit domněnku, že provozovatelé restaurací, barů, kaváren, čajoven a podobných podniků, nemusí platit OSA autorskou odměnu za užívání hudebních děl, pokud pouští hudbu rozhlasových stanic hrajících snad nezastupované autory. Považujeme za nezbytné upozornit provozovatele na úskalí těchto proklamací, která je vystavují riziku možného právního postihu.

Ve věci povinnosti mít souhlas kolektivního správce v případě provozování rozhlasového a televizního vysílání na těchto provozovnách naopak platí domněnka tzv. potenciální recepce. Dle judikatury postačuje pouze provozovat fungující zařízení, k němuž je doveden signál (tj. zařízení způsobilé k tomuto užití), bez ohledu na skutečnost, zdali k samotnému užití došlo.

Na základě toho lze dovozovat, že i v případě provozovny vybavené počítačem, který technicky umožňuje příjem rozhlasového vysílání  (a tedy mj. i převážné většiny rozhlasových stanic, které běžně hrají hudbu  autorů zastupovaných kolektivními správci), vzniká ze zákona povinnost získat souhlas k užití chráněných děl. Jinými slovy, v případě, kdy provozovatel umístí do provozovny přístroj, který umožňuje rozhlasové vysílání, je povinen mít licenční smlouvu s OSA a vypořádat tak práva autorů hudby. Fakt, jestli je přístroj zapnutý, či provozovatel pouští hostům pouze některou stanici, není rozhodující.

V praxi, kdy dochází k hromadnému šíření autorských děl, by bylo sjednávání individuálních smluv s jednotlivými autory příliš komplikované. Proto vznikla právní úprava, tj. institut rozšířené kolektivní správy, pod který spadá i provozování rozhlasového vysílání, jenž do českého právního řádu zavedla ochranu uživatelů hudebních děl (tedy právě hlavně provozovatelů restaurací, barů, kaváren, čajoven) a zajišťuje jejich právní jistotu. Na základě uvedeného institutu získává uživatel prostřednictvím jedné licenční smlouvy s kolektivním správcem za měsíční poplatek již od 89,- Kč bez DPH možnost hrát hudbu autorů z celého světa a různých hudebních žánrů. V žádném případě se tak nejedná o posílení postavení kolektivních správců, jak je občas mylně interpretováno.

 

 

V Praze 20. března 2013


Pořizování zvukových záznamů OSA z veřejných produkcí

Aktuálně se na sociálních sítích diskutuje, z jakého důvodu si OSA - Ochranný svaz autorský práva k dílům hudebním, o.s. z některých živých produkcí pořizuje zvukový záznam.

Primárním účelem, proč si autoři založili OSA, je, aby se autorské odměny dostaly k autorům, jejichž skladby byly skutečně odehrány nebo odvysílány a nikoliv jiným autorům. Rozúčtování autorských odměn je totiž přímo závislé na podkladech, které dodává pořadatel koncertu, rozhlasový nebo televizní vysílatel, výrobce fyzických nosičů apod.

Předpokladem naplnění tohoto účelu je i povinnost OSA činit namátkové kontroly, zda zaslaný seznam skladeb například od pořadatele koncertu nebo od rozhlasového či televizního vysílatele odpovídá skutečnosti. OSA má právo tyto skutečnosti prověřovat, neboť je to v zájmu samotných autorů, a činí tak na základě §100 odst. 3 autorského zákona. Pokud jde o povinnosti pořadatele koncertu, pak tyto jsou navíc specifikovány v §100 odst. 5 téhož zákona.

Druhým motivem pořizování záznamů z koncertů je i snaha předejít licencování skladeb autorů, které OSA nezastupuje, jelikož v případech, kdy se objeví disproporce v hlášeních, OSA následně sjednává nápravu.

 

 

VÝROČENÍ CENY OSA ZA ROK 2011

14. června 2012, hudební klub SaSaZu

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. již posedmé ocenil nejúspěšnější skladatele, textaře, hudební nakladatele a pořadatele. Večerem hudebně provázel Ondřej Brzobohatý se svou skupinou. Zazněly známé české skladby, ovšem v netypických hudebních úpravách. Diváci tak slyšeli skladby Jednou ráno v podání Jitky Charvátové, Chci zas v tobě spát - Ondřej Ruml, Dívám se dívám - Martin Svátek, Karel nese asi čaj - Tomáš Trapl, Nejlíp jim bylo - Milan Cais.

OSA, jako každý rok, mimo jiné ocenil i Nejúspěšnější mladé hudební skladatele, kteří získali šek na 50.000,- Kč. Do Zlatého fondu vstoupil skladatel Zdeněk Liška a textař Zdeněk Borovec. Zlatá cena OSA byla udělena Iljovi Hurníkovi, který letos slaví 90. narozeniny. Dále mezi oceněnými a předávajícími vystoupili např.: Richard Krajčo, Vladimír Franz, Jan P. Muchow, Ondřej Soukup, Martin Kratochvíl, Luboš Andršt a další. Moderátorem večera byl Pavel Svoboda. Předávání cen se konalo pod záštitou starostky Městské části Prahy 6 Ing. Marií Kousalíkovou.

Vítězové jednotlivých kategorií se určují na základě statistických podkladů od televizních a rozhlasových vysílatelů. Zlatý fond a Zlatá cena se uděluje na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA.

Došlo také k vyhlášení soutěže Český YouTube fest, kterou OSA spolu s magazínem iReport, za spolupráce s Google ČR, pořádá. Vítězem se stala skupina Bek Ofis. Vítězové získají možnost živě vystoupit na předních českých letních hudebních festivalech: Jam Rock, United Islands České spořitelny, Rock for People, Sázavafest, a Open Air Festival.

Partneři: Český YouTube fest, Expres rádio, rádio Classic, iReport.cz, TV Óčko, Crystal Glamour

Výsledky jednotlivých kategorií:

Populární skladba roku
Ztracená bloudím

Autoři: Peter Fider, Markéta Jakšlová

Vážná skladba roku
Radobyl
Autor: Vladimír Franz


Nejúspěšnější skladatel populární hudby
Richard Krajčo


Nejúspěšnější textař

Milan Špalek


Nejúspěšnější skladatel vážné hudby
Sylvie Bodorová


Nejúspěšnější nakladatel
EMI Music Publishing česká republika, a.s.


Nejúspěšnější autor v zahraničí
Jaroslav Celba

Český YouTube fest

Bek Ofis

Pankix

Silent Stream of Godless Elegy

EPY DE MYE

KOFE-IN

Koncert/turné roku
Kabát

Pořadatel: Pink panther

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby
František Soukup

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby

Sára Žalčíková

Zlatý fond OSA
skladatel: Zdeněk Liška

textař: Zdeněk Borovec

Zlatá cena OSA
Ilja Hurník

Stanovisko

OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o.s.

(dále jen "OSA")

(v Praze dne 16.4.2012)

k výkladu věty třetí § 23 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v souvislosti s aktuální soudní judikaturou a nadcházející novelizací

V posledních měsících došlo k zásadnímu vývoji v rámci soudních řízení v tzv. lázeňských kauzách, a to zejména se společností Bertiny lázně Třeboň s.r.o. V dané záležitosti Vrchní soud v Praze pravomocným rozhodnutím zcela potvrdil nárok OSA na autorskou odměnu za užití chráněných děl na pokojích tohoto lázeňského zařízení. V souvislosti s výše uvedeným Vrchní soud v Praze rovněž konstatoval, že "na jednotlivých pokojích lázeňského zařízení žalovaného nedochází k pravidelnému léčebnému procesu, a k poskytování zdravotní péče, a proto by šlo o nedůvodné omezení majetkových práv autorů vysílaných děl, a soud prvního stupně správně poukázal v této souvislosti i na zvýšení komfortu jednotlivých pokojů, což žalovanému umožňuje zvýšit ceny za poskytnuté služby." Současně tak byl vyvrácen názor Krajského soudu v Brně, který nárok OSA nepřiznal. Stejný názor jako Vrchní soud v Praze navíc vyslovila v podobných kauzách i řada dalších soudů, a sice Krajský soud v Plzni, Městský soud v Praze, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Ostravě a Krajský soud v Českých Budějovicích, tedy soudy stejného stupně jako v případě Brněnské kauzy.

 

Co se týče samotného ustanovení ohledně výjimky pro zdravotnická zařízení uvedené v § 23 autorského zákona, dochází od 1.4.2012 v důsledku přijetí zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ke změně ve formulaci tohoto ustanovení, kdy za provozování rozhlasového a televizního vysílání ve smyslu autorského zákona není považováno zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních. Jsme přesvědčeni, že i toto nové znění může při nesprávném výkladu neoprávněně zasahovat do zájmů autorů a jiných nositelů práv a že je v rozporu s právem Evropské unie. Možný rozpor znění § 23 autorského zákona účinného do 31.3.2012 je navíc již spatřován také Krajským soudem v Plzni, který se v rámci posouzení souladu výjimky pro zdravotnická zařízení s právem Evropské unie rozhodnul pro předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie.

 

 

Tisková zpráva, 26. 1. 2012

Tvořit je těžší než bořit

"Každý touží mít svých několik minut slávy. Někdo tím, že tvoří, a jiní tím, že boří. Jsme o to více pyšní na to, že jsme na straně těch, kteří tvoří. Možná i proto se nemusíme schovávat. Současně se omlouváme autorům a veřejnosti za občasnou nedostupnost našich stránek, způsobenou elektronickým útokem, vůči kterému se není možné účinně bránit. 

Děkujeme za projevy solidarity, které nás velice těší."

Public
OSA - Ochranný svaz autorský, o. s.
(partner hudebních autorů od roku 1919)

Roman Strejček
předseda představenstva

 

Výsledky Výročních ceny OSA za rok 2010

Praha 9. června 2011, hudební klub SaSaZu

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. již pošesté ocenil nejúspěšnější skladatele, textaře, nakladatele a pořadatele. Celý večer byl laděn do filmové a televizní melodie, jejíž interpretaci si vzal na starosti Varhan Orchestrovič Bauer a jeho Okamžitý filmový orchestr (OFO). Jako zpěváci vystoupili Zuzana Norisová, David Uličník a Petr Wajsar. Zazněly např. skladby a melodie z těchto filmů a televizních seriálů: James Bond, Kolja, Fantomas, Návštěvníci, Cirkus Humberto, Tajemný hrad v Karpatech, Krkonošské pohádky a další. Zazněla i samotná melodie Večerníčku, jako vzpomínka na nedávno zesnulého skladatele a jejího autora Ladislava Simona.

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby získal šek na 50.000 Kč. Došlo také k vyhlášení soutěže Český YouTube fest, na které se OSA podílel. Vítězem se stala skupina Flattus. Do Zlatého fondu vstoupil skladatel Luboš Fišer a Zlatá cena OSA byla udělena Jiřímu Suchému. Dále mezi oceněnými a předávajícími vystoupili např.: Kryštof Michal, Jan P. Muchow, Karel Gott, Eva Urbanová, Xindl X a další. Moderátorkou večera byla Lenny Trčková. Předávání cen se konalo pod záštitou starostky Prahy 6 Ing. Marií Kousalíkovou.

 

Partneři: Český YouTube fest, Expres rádio, rádio Classic, iReport.cz, TV Óčko

 

Populární skladba roku
Láska v Housce
Autor: Xindl X

Vážná skladba roku
Song for David
Autor: Štepán Rak

Nejúspěšnější skladatel populární hudby
Richard Krajčo

Nejúspěšnější textař

Milan Špalek

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby
Štěpán rak

Nejúspěšnější nakladatel
A-Tempo Verlag s.r.o.

Nejúspěšnější hudební dílo v zahraničí
Cries of Innocence
Autor: Ivan Doležálek

Český YouTube fest

Flattus

Koncert/turné roku
Karel Gott a Eva Urbanová - turné
Pořadatel:Jaroslava Herzerů

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby
Tomáš Klus

Zlatý fond OSA
Luboš Fišer

Zlatá cena OSA
Jiří Suchý

 

Tisková zpráva OSA 30. 5. 2011

Doba trvání autorských práv

V posledních několika dnech proběhlo médii, několik zkreslených a nepravdivých zpráv ohledně doby trvání práv výkonných umělců a výrobců záznamů a autorských práv k hudebním dílům. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podpořil návrh novely směrnice č. 2006/116/ES. Tento návrh pojednává mj. o prodloužení délky trvání práv výkonných umělců a výrobců zvukových nahrávek z 50-ti na 70 let. K dané problematice se v Evropské Unii (dále jen "EU") nevyjádřily ještě tři státy, mezi nimiž je i ČR. Senát ČR se vyjádřil záporně. Ministerstvo kultury podpořilo tento návrh. Asi největší prostor tomuto tématu věnovala televize Nova, v jejíchž Televizních novinách odvysílaných dne 22. 5. 2011 proběhla reportáž, která obsahovala několik mylných informací.

Citujeme:

"S písněmi, kterým je nyní přes 50 let, lze volně nakládat. Může je kdokoliv vydat, nazpívat nebo použít v reklamě"

Není tomu tak. Práva výkonných umělců a výrobců záznamů sice trvají 50 let od výkonu, resp. od pořízení záznamu, ale autorská práva trvají 70 let od smrti autora. To znamená, že i přes fakt, že po padesáti letech zanikají práva výkonných umělců a výrobců záznamů, autorská práva trvají dál a uživatelé jsou povinni díla užívat pouze s jejich souhlasem ještě 70 let po smrti autora (nikoliv od vytvoření díla).

 

"Záměr Ministerstva kultury prodloužit autorská práva u hudebních nahrávek z 50-ti na 70 let."

Nejedná se o záměr, ale o pozici Ministerstva kultury k návrhu na změnu směrnice 2006/116/ES. Iniciativa ke změně pochází od Evropské komise. Rovněž se nejedná o autorská práva, ale práva výkonných umělců (tj. především hudebníků a zpěváků) a výrobců zvukových nahrávek.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

 

Tisková zpráva OSA 9. 12. 2010

Další rozsudek v kauze OSA vs. lázeňská zařízení ve prospěch autorů

 

Dne 8. 12. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích uznal oprávněné nároky autorů za umístění rozhlasových a televizních přijímačů na pokojích lázeňských zařízení.

Krajský soud současně uznal oprávněné nároky autorů i zpětně za období 2005 - květen 2008, kdy autorský zákon byl v rozporu s evropským právem.

Soud vyhověl v plném rozsahu co do důvodu vzniku pohledávek na vydání bezdůvodného obohacení i co do jejich výše. Námitku promlčení žalovaných stran neuznal ani zčásti.

Žalovány byly dvě firmy provozující lázně v Třeboni, a to společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o.

 

Jednání s mnohými z provozovatelů lázeňských zařízení o licencování provozování autorských děl prostřednictvím televizorů umístěných v pokojích, které slouží k ubytování hostů, byla bohužel neúspěšná. OSA nemohl akceptovat námitku provozovatelů, že v těchto pokojích je poskytována zdravotní péče a tedy že lázeňská zařízení nemají povinnost hradit autorské odměny. Své stanovisko OSA zdůvodňuje jednak tím, že na pokojích k poskytování zdravotní péče nedochází, a jednak tím, že i samotná výjimka zakotvená v § 23 autorského zákona odporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, a právu EU.

Další rozsudek v této kauze padl dne 8. 12. 2010, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl ve prospěch OSA. Žalovány byly dvě firmy provozující lázně v Třeboni, a to společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o. Soudní rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žalobě OSA o vydání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užití autorských děl veřejným provozováním jejich televizního vysílání na ubytovacích pokojích výše uvedených zařízení v období od 1.3.2007 do 31.12.2009  je zatím nepravomocné.

První žalobu OSA podal již v srpnu 2009, nyní eviduje 15 probíhajících soudních řízení. Žádné z nich zatím nebylo ukončeno pravomocně, ale dílčí úspěchy OSA již zaznamenal. Již dva soudy (Krajský soud v Plzni a Městský soud v Praze) se shodly v názoru, že na ubytovacích pokojích lázeňských zařízení není poskytována zdravotní péče. Konkrétně jde o  hotely Paris v Mariánských Lázních a Aura Palace v Karlových Varech, které jsou registrovány jako zdravotnická zařízení. V obou soudních kauzách bylo prováděno rozsáhlé dokazování. Každý soud zkoumal dokumenty, vztahující se k registraci hotelu jako zdravotnického zařízení, provozní řád, daňové doklady apod.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

 

 

Tisková zpráva OSA 29. listopadu 2010

 

Spor OSA vs. provozovatelé lázeňských zařízení

 

1)     Co je předmětem (podstatou) žaloby - jakou konkrétní platbu OSA po lázních požaduje? Na jakém základě tedy požadujete placení poplatků?

Primárně považujeme za důležité uvést, že řada lázeňských zařízení má s OSA uzavřenu řádnou licenční smlouvu za standardních podmínek, které aplikujeme v případě hotelových pokojů.

Provozovatelé lázní jsou ve stejné pozici jako hoteliéři. Jedná se o ubytovací zařízení. Dnes už téměř každý zákazník lázeňského zařízení si musí hradit pobyt sám. Na jakém principu by se měla lázeňská zařízení zvýhodňovat oproti hotelům? Hotely i lázně poskytují své klientele stejnou službu v podobě ubytovacího pokoje za cenu, odpovídající kvalitě služeb a komfortu ubytování. Léčebné procedury jsou jakousi přidanou hodnotou lázeňských zařízení, které si velké množství zákazníků lázeňského zařízení hradí samo v plné výši.

Dlouhodobě deklarujeme, stejně jako v případě hotelových pokojů, že omezování práv autorů osvobozováním určitých segmentů trhu od hrazení autorských odměn v rámci českého právního řádu, je v rozporu s mezinárodními smlouvami a evropským právem, kterými je Česká republika vázána, a které jsou právnímu řádu České republiky nadřazeny. Jedná se zejména o Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl a o právo Evropské unie - Směrnice 29/2001/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Je důležité zmínit, že v zahraničí je zcela běžný výběr autorských odměn z lázeňských zařízení, ale i od nemocnic.

 

2)     Kolik lázeňských společností žalujete a o jakou výši autorských odměn?

Pokud jde o podané žaloby, pak v současné době žalujeme 15 subjektů a celková výše autorských odměn představuje zhruba 6 milionů Kč. Žalobám předcházela jednání s asociací i samotnými subjekty, kde jsme se snažili argumenty, o které opíráme naše nároky, prezentovat. Lázeňská zařízení dokonce odmítaly uznat nároky za samoplátce, tj. za klientelu, která si hradí pobyt a léčebné procedury plně ze svých finančních prostředků. Oficiální prohlášení Svazu léčebných lázní (dále SLL) je tak v přímém rozporu s argumentací jednotlivých lázeňských zařízení. Ze strany SLL považujeme toto prohlášení za účelové zkreslování skutečnosti. Dále prohlášení SLL, že až 20 milionů korun ročně by z peněz zdravotního pojištění odplynulo z lázeňské péče na licenční poplatky za rozhlasové a televizní přijímače je nesmyslným psychologickým strašákem, kterým se SLL snaží ovlivnit veřejné mínění ve svůj prospěch.

 

3)     Za co a kolik by lázně měly podle výkladu zákona lázně platit?

Za televizní a rozhlasové přijímače umístěné na pokojích lázeňských zařízení nebo ve společných prostorách.

 

4)     Jak vysoká je aktuálně nárokovaná částka za 1 televizní přijímač na hotelovém pokoji v areálu lázní?

Autorská odměn za přístroj na pokoji je definována autorským zákonem a pro autorskou obec činí až polovinu koncesionářského poplatku.

 

5)     Je možné, že autorské svazy budou autorský poplatek požadovat i od nemocničních zařízení?

Pokud jde o otázku výběru autorských odměn od zdravotnických zařízení (včetně nemocnic), i v daném případě se lze opřít o evropskou legislativu, kterou je Česká republika vázána. Pokud bychom byli okolnostmi nuceni k výběru autorských odměn od nemocničních zařízení, přistupovali bychom k takovému výběru velmi citlivě.

 

6)     Za jaké nositele práv vybíráte autorské odměny od lázeňských zařízení?

OSA byl pověřen k výběru i kolektivními správci DILIA a OOA-S.

 

7)     Co se s vybranými poplatky děje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že vybrané autorské odměny se v případě OSA rozúčtovávají mezi nositele práv podle analogie. Vybrané autorské odměny za televizní přijímače se rozúčtovávají podle hlášení užité hudby od všech televizních vysílatelů, působících na území České republiky, kteří nám zasílají seznam užité hudby, včetně délky hudebních děl a počtu repríz za sledované období. Jedná se o hudbu v jednotlivých pořadech, soutěžích, seriálech, filmech či reklamních spotech. Obdobným způsobem se postupuje u výběru autorských odměn za rozhlasové přijímače, kdy se jako podklad použijí hlášení od rozhlasových vysílatelů. Autorské odměny se tak dostanou všem autorům, jejichž díla byla užita v rámci televizního nebo rozhlasového vysílání, dle zmíněného klíče, a to včetně zahraničních autorů. OSA prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními partnerskými organizacemi celosvětově zastupuje více jak 1 milion autorů.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

 

Tisková zpráva

 

5. listopadu 2010, Praha

 

OSA tímto reaguje na článek uveřejněný v časopisu Computer s názvem "Zaražená OSA", ve kterém je množství nepřesných a zavádějících informací.

 

Odkazujeme na naši tiskovou zprávu - Rozhodnutí Evropského soudního dvora (dále jen ESD) ve věci náhradních odměn ze dne 26. 10. 2010 a doplňujeme:

Není pravda, že: "Pokud si chcete kopírovat hudbu, tak jedině doma, na osobním počítači, na vlastní vypalovačce a na disky, které jste si koupili pro sebe. Jakmile použijete cokoliv firemního, jde po vás OSA.", jak píše autor článku. Nepůjde po Vás OSA, ale Váš zaměstnavatel, neboť užíváte jeho majetek (firemní disky, vypalovačku, či firemní počítač apod.).

OSA zinkasuje náhradní odměnu za disky, vypalovačky a další zařízení, které užíváte ke své osobní potřebě, a to od firmy, která tyto nosiče nebo přístroje vyrobila, či dovezla do ČR. Jestliže je schopen dovozce nebo výrobce prokázat, že tyto přístroje a nosiče jsou určeny pouze pro potřeby firmy, která si na ně například zálohuje svá firemní data, náhradní odměny OSA neinkasuje. Tento postup, který OSA uplatňoval při výkonu kolektivní správy, je v souladu s rozhodnutím ESD a bude dále uplatňován, pokud nedojde ke změně české legislativy.

Z toho pohledu je naprosto neopodstatněná úvaha autora článku o zpětném vymáhání peněz. Srovnávat záležitost s kauzou tzv. hotelových pokojů je zcela zavádějící, neboť v této kauze šlo o to, že jedno z ustanovení českého autorského zákona bylo ve zřejmém rozporu s mezinárodními smlouvami a evropským právem. Naopak úprava výběru odměn za dovoz nebo výrobu nenahraných nosičů a přístrojů kompenzujících autorům možnost volného užití děl pro osobní potřebu v českém autorském zákoně odpovídá evropskému právu.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

Finský soud přiznal nárok kolektivního správce na autorské náhradní odměny při dovozu kopírovacích přístrojů z Estonska.

Podle rozsudku finského soudu v Helsinkách ze dne 29. října 2010, estonská společnost Arctecho OÜ zanedbala zákonnou povinnost uhradit na účet kolektivně zastupovaných nositelů práv tzv. náhradní odměny, když prostřednictvím svého internetového obchodu prodávala a do Finska i dovážela přístroje způsobilé pořizovat rozmnoženiny chráněných autorských děl pro soukromou potřebu finských spotřebitelů.

 

Pro toto porušení svých zákonných povinností, spravedlivě kompenzovat nositele práv za dovoz kopírovacích přístrojů, byla estonskému dovozci finským soudem uložená povinnost, zaplatit na účet finského kolektivního správce TEOSTO ušlé odměny z dovezených přístrojů, které ostatní prodejci a dovozci řádně kolektivně zastupovaným nositelům práv na spravedlivou odměnu hradí.

 

Výlučné právo autorů a jiných nositelů práva na náhradní odměnu, odškodňující je za zákonem přiznané volné užití jejich děl pro osobní potřebu uživateli, je podobně jako v jiných zemích, i ve Finsku upraveno v autorském zákoně a v prováděcích předpisech ministerstva pro vzdělávání a kulturu.

 

Stejně jako v ČR, i ve Finsku je kompetencí vlády, prostřednictvím příslušného ministerstva dohlížejícího na výkon kolektivní správy, stanovit rozsah a způsob výkonu práva na spravedlivou odměnu za soukromé užití děl pro osobní potřebu, jako i výši odměn pro jednotlivé přístroje či nosiče, způsobilé zaznamenávat, rozmnožovat anebo napodobovat chráněná autorská díla.

 

Takto pro celou tvůrčí obec inkasované náhradní odměny, TEOSTO na základě pověření ministerstva rozdělí v podobě autorských honorářů jednotlivým zastupovaným tvůrcům a dalším nositelům práv, při vyčlenění části těchto příjmů i na obecně prospěšné účely podpory a rozvoje hudebního, audiovizuálního a kinematografického průmyslu.

 

Tisková zpráva,

4. listopadu 2010, Praha

OSA tímto reaguje na článek z mediálního serveru aktuálně.cz s názvem "Živnostníci, těšte se, ubyde papírů a zlevní televize" konkrétně na odstavec: "Levnější televize a kopírky".

V článku je mimo jiného uvedena zpráva o záměru Ministerstva průmyslu a obchodu zrušit povinnost hradit autorské odměny za provozování hudby v kadeřnictvích. Pokud by šlo o skutečný záměr, předně věříme, že budou zástupci nositelů práv přizváni ke konzultaci takového kroku.

V dané souvislosti je nezbytné upozornit na skutečnost, že by takové opatření odporovalo mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, a které jsou nadřazeny právnímu řádu České republiky. Jedná se zejména o Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl a o právo Evropské unie - Směrnice 29/2001/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

Tisková zpráva - rozhodnutí ESD ve věci náhradních odměn

Před několika dny vydal Evropský soudní dvůr rozhodnutí ve věci náhradních odměn v souvislosti s rozmnožováním pro osobní potřebu (spor SGAE vs.Padawan). Rozsudek ESD potvrzuje oprávněné nároky nositelů práv definované autorským zákonem. Rozhodně nelze rozsudek interpretovat jako zpochybnění oprávněných nároků, jak se v médiích občas prezentuje.

ESD v rozhodnutí konstatoval nutnost přiměřené rovnováhy mezi majetkovou újmou způsobenou autorům chráněných děl v důsledku volného užití a výší spravedlivé náhradní odměny.

Soudní dvůr se ve sporu také zabýval otázkou, kdy nosiče a přístroje určené k rozmnožování nejsou prodávány za účelem rozmnožování autorsky chráněných děl. V tomto smyslu soud konstatoval existenci dvou základních podmínek pro osvobození od placení náhradních odměn. Nosiče a přístroje nesmí být určeny pro soukromé užití a zjevně a výhradně musí sloužit jinému účelu než možnosti rozmnožování autorsky chráněných děl pro osobní potřebu.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora je v intencích dosavadní praxe OSA, který při výběru náhradních odměn na území České republiky zohledňuje účel užití nosičů a přístrojů, které jsou hlášeny dovozci a výrobci, a to přesně za výše uvedených podmínek.

V dané souvislosti se objevily informace, které klamaly veřejnost ohledně odměn následně vyplacených autorům. Pokud jde o OSA, je uplatňována režie ve výši 8%. Zbývající část je rozúčtována hudebním autorům dle pravidel stanovených rozúčtovacím řádem OSA.

Je důležité podotknout, že náhradní odměny inkasované OSA nejsou určeny pouze hudebním autorům. Část těchto odměn je následně přeposílána dalším kolektivním správcům (např. DILIA a OOA-S). Intergram si za své nositele práv náhradní odměny vybírá sám.

Roman Strejček

předseda představenstva OSATisková zpráva,

12. října 2010, Praha

Polovzdělanost nebo demagogie "pirátů"?


Dne 1. října 2010 OSA odstartoval kampaň pod názvem "Platit za hudbu se vyplatí", která si klade za cíl nejen oslovit uživatelskou veřejnost, která dosud užívá hudební díla našich autorů bez licenčního oprávnění. Chceme touto kampaní nastartovat osvětu o duševním vlastnictví a autorském právu.


Zejména pak věcnými a nezpochybnitelnými argumenty chceme sebrat vítr z plachet pirátské lodi "demagogických křiklounů", plujících českými vodami pod názvem Česká pirátská strana, kteří v honbě za hlasy voličů jsou schopni vymýšlet různé spiklenecké teorie. Těm křiklounům, u kterých člověka se základní znalostí problematiky, zaráží polovzdělanost a neznalost současného autorského zákona. Přitom svůj volební program, mimo jiného, staví na kritice autorského zákona. Rádi se pouští do kritiky připravované novely autorského zákona, kdy kritizují údajné navrhované změny ze strany OSA, které však současný autorský zákon již paradoxně obsahuje.


Exemplárním příkladem za všechny je kritika údajného zavedení povinnosti hlásit hudební produkce předem a spojování OSA s pořizováním papírových kopií či snad s náhradními odměnami z kopírek a tiskáren.


Pominu-li skutečnosti, že povinnost hlásit hudební produkci vyplývá ze samé podstaty užití díla, které mi nenáleží, a které nechci ukrást, tato povinnost je již léta ukotvena v autorském zákoně. Konkrétně je tato povinnost ukotvena v §100 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), který ukládá provozovateli povinnost oznámit příslušnému kolektivnímu správci nejpozději 10 dnů před konáním produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována.
Ovšem proč je OSA spojován s tiskovými rozmnoženinami mi zůstává utajeno. OSA zastupuje výhradně autory hudebních děl, tj. skladatele a textaře. Z tiskových rozmnoženin, ani z náhradních odměn z tiskáren a kopírek, OSA nedostává vůbec nic.
Říká se, neznalost zákona neomlouvá. Kladu si však otázku, zda se jedná o předstíranou či přirozenou hloupost? Usilují snad "piráti" o kulturní revoluci v duchu Leninova hesla "umění patří lidem"?

Roman Strejček

předseda představenstva OSA 

Tisková zpráva,

1. října 2010, Praha

Platit za hudbu se vyplatí

Ochranný svaz autorský (OSA) jde vstříc uživatelům hudebních děl. Živnostníkům, kteří dosud nemají uzavřenu licenční smlouvu s OSA a učiní tak ještě do konce letošního roku, poskytne zvýhodněné podmínky na následujících 12 měsíců, jako stávajícím zákazníkům.

1. října 2010 OSA spouští kampaň "Platit za hudbu se vyplatí". Akce je zaměřena zejména na provozovatele restaurací, barů a provozovny obchodů a služeb. Právě zde hudba pracuje jako silný a hojně využívaný marketingový nástroj. Živnostníci, kteří dosud neuzavřeli s OSA licenční smlouvu, obdrží informační balíček.

Provozovatel, který uzavře licenční smlouvu až po kontaktování regionálním zástupcem OSA, zaplatí až o 50% více. Například namísto 3 108,- Kč bez DPH za jeden televizní přijímač za rok zaplatí  o 1 560,- Kč více.

Zároveň OSA připravuje posílení terénních pracovníků o brigádníky. Cílem je nejen kontaktování nových provozovatelů, ale i zjištění skutečného stavu přístrojů na provozovnách. V případě zjištění odlišností, bude provozovatel vyzván ke zjednání nápravy. Nedojde-li ke zjednání nápravy, hrozí takovému provozovateli postih za "bezdůvodné obohacení" podle § 40 odst. 4 autorského zákona č. 121/2000 Sb., do výše dvojnásobku obvyklé autorské odměny. Provozovna tohoto provozovatele bude pravidelně monitorována a poté dojde k vyčíslení bezdůvodného obohacení za několik měsíců zpětně.

Cílem kampaně "Platit za hudbu se vyplatí" je především zvýšení povědomí mezi uživateli o úloze hudby v podnikání, autorském právu a postavení OSA.

OSA - Ochranný svaz autorský byl založen v roce 1919. Jedním ze spoluzakladatelů byl Karel Hašler a jedním z prvních ředitelů OSA byl syn Antonína Dvořáka.

V současné době je občanským sdružením zastupujícím více než 6.500 domácích a více než 1.000.000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů - nezaměňovat s vydavateli cd a dvd nosičů).

Posláním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných a členů.

Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.

Sazebník - tisková zpráva PLATIT ZA HUDBU SE VYPLATÍ

YouTube web design by Link* ©2011