Upozornění: definice níže uvedených pojmů vycházejí z platného autorského zákona, jsou však přizpůsobeny praktické činnosti OSA. Slouží pro rychlou a snadnou orientaci. Nekladou si za cíl poskytnout vyčerpávající komplexní informace, nemají právní závaznost.

+A-F

 

X

Audiovizuální dílo = druh uměleckého díla vyjádřeného zvukově obrazovou podobou, jako je film, televizní reklamní spot, seriál.

 

Autor = skladatel nebo textař, který dílo vytvořil. Pokud se na vytvoření díla podílelo více osob, jedná se o spoluautory.

 

Autorská odměna jako "inkaso OSA" = odměna inkasovaná za užití hudebních děl od uživatele na základě uzavřené licenční smlouvy.

 

Autorská odměna jako "autorský honorář" autora / nakladatele (dále "autorský honorář") = odměna, kterou OSA vyplácí autorovi/nakladateli podle rozúčtovacího řádu za užití jeho díla, bylo-li dílo, které bylo užito během příslušného rozúčtovacího období, nositelem práv řádně ohlášeno, byla-li uživatelem zaplacena autorská odměna nebo bezdůvodné obohacení a zaslán playlist.

 

Autorská osobnostní práva = práva vázaná na osobu autora, kterých se nemůže autor vzdát ani je převést na jinou osobu. Patří mezi ně právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla, osobovat si autorství, rozhodovat o změně nebo zásahu do svého díla. Osobnostní práva nejsou předmětem výkonu kolektivní správy. Dojde-li k jejich porušení, OSA autory nezastupuje, ale poskytne jim potřebnou součinnost.

 

Autorská majetková práva = právo autora dílo užít sám a poskytnout jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (licenci). OSA poskytuje licence k užití děl autorů, jejichž autorská majetková práva spravuje.

 

Bezdůvodné obohacení = peněžní částka, na kterou má OSA nárok z neoprávněného užití hudebních děl, to je při užití bez potřebné licence. Obvykle činí dvojnásobek autorské odměny. Není-li uvedeno jinak, vztahují se ustanovení o autorské odměně přiměřeně na příjmy inkasované OSA z důvodu vzniku bezdůvodného obohacení.

 

Člen autor / nakladatel = může být každý nositel autorských majetkových práv, který má uzavřenou smlouvu s OSA a splňuje specifické podmínky podle platných stanov (rozhodující je především délka zastoupení a výše honorářů). O přijetí žadatele za člena OSA rozhoduje valné shromáždění na návrh dozorčí rady nebo členů OSA, je-li podepsán nejméně 10 členy.

 

Dědic autorských práv = osoba, která podle rozhodnutí soudu, vydaném v dědickém řízení, dědí majetková autorská práva

 

Dozorčí rada = řídící a kontrolní orgán OSA tvořený 13 členy, a to 6 skladateli, 3 textaři a 4 nakladateli. Členové dozorčí rady jsou voleni valným shromážděním členů OSA na období 3 let.

 

Evidovaný autor/nakladatel = nositel práv, který se přihlásil k evidenci u OSA za účelem výplaty odměn vybraných při výkonu povinné a tzv. rozšířené kolektivní správy.

+G-N

 

X

Hudebně dramatické dílo = hudebně dramatický útvar jako je opera, opereta, muzikál, balet apod., který sestává minimálně ze dvou složek (prvků), které byly buď vytvořeny za účelem společného užití v rámci hudebně dramatického díla, anebo které byly posléze spojeny v jeden celek za účelem společného užívání v rámci hudebně dramatického díla. Je jím též hudebně dramatický útvar jako je oratorium, zpívaná mše apod. za předpokladu, že je užit v doprovodu dalších složek, kterými jsou např. dialog, tanec, jevištní scénická dekorace včetně kostýmů.

 

Honorářový list = přehled honorářů, které OSA vyplácí nositeli práv.

 

Hromadná licenční smlouva = smlouva, kterou poskytuje OSA uživateli oprávnění k výkonu práva užít všechna díla ze svého repertoáru.

 

INFOSA = informační systém OSA. Multifunkční elektronický osobní účet pro autory i nakladatele umožňující online komunikaci s OSA, zejména podávání ohlášek a reklamací a získávání přehledů zaregistrovaných děl, statistik užití, finančních transakcí apod.

 

Inkaso licenční = příjmy OSA z licenční činnosti zahrnující též autorské odměny vybrané pro ostatní kolektivní správce.

 

Inkaso OSA celkem = celkové příjmy OSA zahrnující též autorské odměny vybrané pro ostatní kolektivní správce a ostatní inkaso.

 

Inkaso ostatní = příjmy OSA z nelicenční činnosti, například úroky, kurzové rozdíly, nájemné, provize z recipročních smluv atd.

 

Inkaso ze zahraničí = autorské odměny za užití děl v zahraničí, vybrané a zaslané zahraničními partnerskými autorskými organizacemi.

 

Kolektivní správa = správa autorských majetkových práv většího počtu autorů a jejich kolektivní ochrana. OSA spravuje práva více jak 9 tisíc nositelů práv přímo prostřednictvím smlouvy a více jak 1 milion nositelů práv prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními partnerskými autorskými organizacemi.

 

Kolektivní správce = právnická osoba, které udělilo Ministerstvo kultury ČR oprávnění k výkonu kolektivní správy.

 

Komise pro otázky tvorby = orgán OSA, který především určuje zařazení a obodování skladby podle žánru, formy, obsazení pro jaké je komponována, a podle celkové stopáže. Zařazení a obodování skladby je důležité z hlediska výpočtu výsledných autorských honorářů.

 

Korunová hodnota bodu = základní proměnná definovaná pro konkrétní oblast užití hudebních děl, která slouží pro výpočet autorského honoráře na konkrétní hudební dílo. Korunová hodnota bodu je definována zvlášť pro veřejné provozování, rozhlasové vysílání a televizní vysílání, a to vždy na kalendářní rok. Základními parametry pro určení výše korunové hodnoty bodu pro konkrétní oblast užití je celkové inkaso autorských odměn v dané oblasti, agregovaná četnost a způsob užití hudebních děl v dané oblasti v souladu s rozúčtovacím řádem.

 

Licence = oprávnění / souhlas poskytnutý autorem k užití jeho díla.  Za autory, jejichž práva OSA spravuje, licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.

 

Licenční smlouva = smluvní ujednání, kterým OSA poskytuje nabyvateli licence (uživateli) souhlas k užití hudebních děl ze svého repertoáru a ve kterém jsou definovány podmínky, za kterých je nabyvatel licence (uživatel) oprávněn hudební díla užívat.

 

Malá autorská práva = práva k užití hudebních děl s textem či bez textu včetně částí hudebně dramatických děl, která nebudou přesahovat stopáž 30 minut. Kolektivní správu k těmto dílům vykonává OSA.

 

Mechanika / Mechanická práva = v sobě zahrnuje: rozmnožování hudebních děl provedených výkonnými umělci, tedy zhotovování dočasných nebo trvalých rozmnoženin děl (tj. výroba hudebních nosičů); rozšiřování rozmnoženin hudebních děl zaznamenaných na zvukových nebo zvukově obrazových nosičích (tj. především prodej hudebních nosičů); pronájem a půjčování; pořizování dočasných rozmnoženin audiovizuálních děl prostřednictvím sítě internet a obdobných sítí (tzv. internetové videopůjčovny).

 

Nakladatel = fyzická nebo právnická osoba, která v závislosti na druhu smluvního ujednání  na základě licenční smlouvy s autorem  získala buď oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného OSA a nebo oprávnění pouze k inkasu smluvené části autorských odměn za užití určitých děl autora. Rozhodující je pozice nositele majetkových práv.

 

Náhradní odměny = odměny vyplácené autorům za rozmnožování děl pro osobní potřebu, inkasované za dovoz nebo výrobu  nenahraných nosičů a přístrojů ke zhotovování rozmnoženin. Seznam nosičů a přístrojů včetně sazeb náhradních odměn je definován autorským zákonem a vyhláškou.

 

Nedivadelní provozování hudebních děl = provozování hudebních děl nikoli v rámci děl dramatických, hudebně dramatických, choreografických či pantomimických. Je-li hudební dílo provozováno v rámci divadelního představení, ale nedivadelními prostředky, to je  ze záznamu,  jestliže souhrnná délka provozovaných hudebních děl OSA   nepřekročí 30 minut, na základě pověření OSA uděluje licenci DILIA.

+O-S

 

X

Ohláška díla = elektronický nebo papírový dokument sloužící k přihlášení zveřejněného nebo autorem ke zveřejnění určeného díla do evidence OSA. Dílo je povinen ohlásit každý jeho autor (spoluautor), případně jiný nositel autorských majetkových práv. Papírovou ohlášku díla je třeba vyplnit čitelně ve všech požadovaných rubrikách a vlastnoručně podepsat skutečným jménem a příjmením. Řádně vyplněná ohláška díla je základním předpokladem vyplacení autorských honorářů.

 

Partnerství OSA = je projekt OSA vytvořený na udržování a rozvoj kulturní rozmanitosti v České republice spojený s podporou projektů, v rámci nichž jsou prezentována zejména hudební díla  autorů, jejichž práva OSA spravuje.

Playlist = seznam užitých hudebních  děl, včetně informace o počtu, délce a způsobu užití příslušného hudebního díla, který zasílá uživatel na základě licenční smlouvy uzavřené s OSA. OSA podle něj rozúčtovává zaplacené autorské odměny na jednotlivá užitá hudební díla z repertoáru OSA, které následně vyplácí oprávněným autorům / nakladatelům, včetně zastupovaných zahraničními partnerskými autorskými organizacemi.

Podcasting = zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které autor podcastu umísťuje na internet v podobě souborů (často ve formátu MP3), na které odkazuje na webových stránkách. Tyto záznamy specializovaný program stahuje a nahrává do uživatelova osobního přehrávače.

 

Povinná kolektivní správa = správa určitých autorských práv, která nelze vykonávat jinak než prostřednictvím kolektivního správce. V případě OSA jde o právo na tzv. náhradní odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu, právo na přiměřenou odměnu za pronájem rozmnoženiny díla a právo na užití díla přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání.

 

Provozovatel = fyzická nebo právnická osoba, která ve své provozovně, či jiném veřejném prostoru užívá hudební díla s textem či bez textu a případně jiná autorská díla. K tomuto užití dochází formou živého provozování (koncert apod.) nebo provozováním ze záznamu nebo prostřednictvím rozhlasových a/nebo televizních přijímačů, případně jiných přístrojů.

 

Představenstvo = statutární a výkonný orgán OSA, který je volen a odvoláván dozorčí radou.

 

Původní webcasting = vysílání původního rozhlasového nebo televizního programu prostřednictvím sítě internet.

 

Reciproční smlouva = smlouva mezi OSA a zahraniční partnerskou autorskou organizací, která se zabývá ochranou autorských práv k hudebním dílům. Na základě těchto smluv OSA licencuje užití repertoáru hudebních děl na území ČR, stejně tak je český repertoár licencován v zahraničí.

 

Repertoár OSA = hudební díla autorů, jejichž užití OSA licencuje přímo na základě smlouvy o zastupování s autory a nakladateli nebo na základě recipročních smluv se zahraničními partnerskými autorskými organizacemi.

Rezervní fond = fond zřizovaný OSA, sloužící zejména k vyplacení uznaných reklamací oprávněných nároků nositelů práv, k dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření a ke stabilizaci rozúčtování a výplat autorských honorářů. Jeho zdrojem je srážka z vybraných neadresných autorských odměn a z případných příjmů z bezdůvodného obohacení.

 

Režie / Režijní srážka = částka sražená z vybraných autorských odměn na pokrytí nákladů OSA. Její výše se pro jednotlivé druhy užití liší. Při stanovení výše režie pro konkrétní druh užití se zohledňuje pracnost spojená s jednotlivými úkony od licencování smluvních partnerů, přes zpracování dat (hlášení užité hudby od jednotlivých uživatelů), rozúčtování autorských odměn na jednotlivá hudební díla až po samotnou výplatu autorských honorářů jednotlivým autorům / nakladatelům. Průměrná režie odpovídá podílu nákladů OSA na celkovém inkasu OSA.

 

Rozšířená kolektivní správa = správa autorských majetkových práv nositelů práv, kteří neuzavřeli smlouvu s OSA, v případě uzavření hromadné licenční smlouvy s uživatelem. V případě OSA se rozšířená kolektivní správa uplatňuje při poskytnutí licence k nedivadelnímu provozování hudebních děl ze záznamu, k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání, provozování rozhlasového nebo televizního vysílání a k půjčování rozmnoženiny díla.

 

Rozúčtovací řád OSA = souhrn základních pravidel pro rozúčtování vybraných autorských odměn za užití hudebních děl s textem nebo bez textu pro nositele autorských práv. Základem pro rozúčtování autorských odměn je uhrazení autorských odměn od uživatele hudebních děl a playlist.

 

Rozúčtované autorské odměny = všechny autorské odměny, které prošly ve sledovaném období rozúčtováním v OSA po odečtení režie OSA. Položka neobsahuje autorské odměny určené pro ostatní kolektivní správce (DILIA, Intergram, OOA-S, popř. OAZA).

 

Rozúčtování autorských odměn = proces, kdy v souladu s rozúčtovacím řádem OSA dochází k výpočtu autorských honorářů na jednotlivá užitá hudební díla a jednotlivé autory / nakladatele. Podkladem pro výpočet autorských honorářů na jednotlivá hudební díla jsou uhrazené autorské odměny od příslušného uživatele a playlist obsahující užitá hudební díla, včetně informace o počtu užití takového díla.

 

Sazebník OSA = výše odměn nebo způsob jejich určení pro jednotlivé způsoby užití děl, které OSA licencuje. Jeho uplatňování zajišťuje rovný přístup ke srovnatelným uživatelům repertoáru OSA v rámci daného segmentu trhu.

 

Simultcasting = současný, úplný, nezměněný přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, který zajišťuje provozovatel původního vysílání prostřednictvím sítě internet.

 

Skladatel = fyzická osoba, která vytvořila hudební dílo.

 

Spoluautor = skladatel nebo textař v případě, že se na vytvoření díla podílelo více osob.

 

Stanovy OSA = základní vnitřní právní předpis OSA, kterým se řídí jeho činnost. Stanovy a jejich případné změny schvaluje valné shromáždění.

 

Subnakladatel = fyzická nebo právnická osoba, která v závislosti na druhu smluvního ujednání autora s původním nakladatelem na základě podlicenční smlouvy uzavřené s původním nakladatelem získala buď oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného OSA a nebo oprávnění pouze k inkasu smluvené části autorských odměn za užití určitých děl. Rozhodující je pozice nositele majetkových práv.

 

Subtextař = fyzická osoba, která vytvořila lokální verzi textu v jiném než původním jazyku, příp. jinak upravila původní text.

 

Synchronizace = užití archivního hudebního díla nebo hudebního díla vytvořeného na zakázku při výrobě díla audiovizuálního (např. film, seriál) či výrobě reklamních spotů.

 

+T-Z

 

X

Textař = fyzická osoba, která vytvořila text užívaný ve spojení s hudbou.

 

Uživatel = v nejširším pojetí každá fyzická nebo právnická osoba, která užije autorské dílo. Pro účely výkonu kolektivní správy OSA osoba, která repertoár OSA užívá způsobem, k němuž je povinna podle autorského zákona získat licenci od autora, potažmo OSA.

 

Užití hudebního díla = nakládání s dílem, jako např. jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, sdělování veřejnosti. Právo dílo užít náleží autorovi, stejně tak právo poskytnout jiné osobě souhlas s užitím jeho díla. Bez souhlasu autora lze jeho dílo užít jen v případech stanovených autorským zákonem (např. za určitých podmínek v rámci školního představení). Právo poskytnout jiné osobě souhlas s užitím díla je nepřevoditelné, nevyčerpatelné a trvá po celou dobu života autora a dále 70 let po jeho smrti.

 

Valné shromáždění = nejvyšší orgán OSA. Je svoláváno nejméně jednou ročně. Valnému shromáždění přísluší zejména schvalování výsledků hospodaření a účetní závěrky, základních dokumentů OSA (stanovy, rozúčtovací řád - pravidla pro rozúčtování autorských odměn apod.). Dále volí a odvolává své zástupce do dozorčí rady. Každá z profesních skupin volí své zástupce tajnou volbou (6 skladatelů, 3 textaře a 4 nakladatele, včetně náhradníků za každou profesní skupinu). Valného shromáždění se mohou účastnit členové OSA, popřípadě další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. Za členy-právnické osoby se může účastnit vždy pouze jedna osoba.

 

Velká autorská práva = práva k provozování děl hudebně dramatických jako opera, opereta či muzikál. Kolektivní správu k těmto dílům vykonává DILIA. V praxi vznikají problémy s určením, kdy jde o užití hudebně dramatického díla. OSA a DILIA uzavřely výkladovou dohodu, podle níž je definováno hudebně dramatické dílo (viz příslušný pojem).

 

Volná díla = díla, k nimž uběhla doba ochrany (tj. 70 let od smrti autora) a díla, která nejsou autorským zákonem chráněna (např. státní hymna).

 

Vyplacené autorské honoráře = veškeré autorské odměny, které prošly ve sledovaném období rozúčtováním OSA po odečtení režie OSA a byly ve sledovaném období vyplaceny jednotlivým autorům / nakladatelům / zahraničním partnerským autorským organizacím v podobě autorských honorářů. Položka neobsahuje autorské odměny určené pro ostatní kolektivní správce (DILIA, Intergram, OOA-S popř. OAZA).

 

Výplatní termín = termín, ve kterém jsou vypláceny autorské honoráře. Výplatní termíny jsou v měsících březen, červen, září a prosinec.

 

Zahraniční partnerská autorská organizace = kolektivní správce zabývající se ochranou autorských práv k hudebním dílům v příslušné zemi. Na základě recipročních smluv OSA licencuje užití repertoáru hudebních děl na území ČR, stejně tak je český repertoár licencován v zahraničí.

 

Zastupovaný autor / nakladatel = termín používaný podle autorského zákona ve znění platném do 19.4.2017 označující fyzickou či právnickou osobu, na jejíž účet vybírá OSA svým jménem a v souladu s autorským zákonem odměny za užití autorských děl a příjmy z vydání bezdůvodného obohacení. Rozumí se jím též autor, jehož práva spravuje zahraniční partnerská autorská organizace.

 

Zisk = OSA je nezisková organizace a v rámci kolektivní správy nevytváří žádný zisk. OSA je oprávněn od inkasovaných autorských odměn odečíst pouze účelně vynaložené náklady a zbývající část vyplatit autorům / nakladatelům. Dle autorského zákona nemůže žádnou část z inkasovaných autorských odměn darovat třetí straně.

 

Zpracovatel = fyzická osoba, která osobitým tvůrčím způsobem zpracovala autorské dílo. Zpracováním zejména není přidání harmonických, dynamických nebo agogických označení, přidání frázovacích znaků, doplnění prstokladů, rejstříkování pro varhany nebo jiné klávesové nástroje, převedení starého notového vyjádření do dnes používaného, opravení starých chyb v originální předloze a podobné úpravy, transpozice (přenášení do jiné tóniny nebo hlasové polohy), vynechání jednotlivých hlasů, výměna nebo násobení hlasů, pouhé přidání paralelních hlasů, přidělení stávajících hlasů jiným nástrojům (jednoduché transkripce), zrušení či přidávání repetic, přidání melodických ozdob.


YouTube web design by Link* ©2011