Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSA a je svoláváno nejméně jednou ročně, v prvé polovině kalendářního roku po uzavření hospodářských výsledků za předchozí rok.

Valnému shromáždění přísluší zejména schvalování výsledků hospodaření a účetní závěrky, základních dokumentů OSA (stanovy, rozúčtovací řád - pravidla pro rozúčtování autorských odměn apod.). Dále volí a odvolává své zástupce do dozorčí rady. Každá z profesních skupin volí své zástupce tajnou volbou (6 skladatelů, 3 textaře a 4 nakladatele, včetně náhradníků za každou profesní skupinu).

Valného shromáždění se mohou účastnit členové OSA, popřípadě další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. Za členy-právnické osoby se může účastnit vždy pouze jedna osoba.

Na valném shromáždění každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasovací právo musí každý člen vykonat osobně, vyjma právnických osob.

Podrobnější informace o Valném shromáždění jsou uvedeny ve Stanovách OSA v sekci ke stažení.


YouTube web design by Link* ©2011