+Dokumenty

 

ke stažení

X
Oprávnění k činnosti PDF
Oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR - nenahrané nosiče PDF
Oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR - nenahrané nosiče II. PDF
Rozúčtovací řád PDF

Stanovy PDF

Etický kodex člena PDF

Podpisový řád PDF

Ceník poskytovaných služeb 2018 PDF

Zápis z jednání řádného valného shromáždění spolku OSA PDF

 

 

 


OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

 • Byl založen samotnými autory již v roce 1919.
 • První ustavující schůze OSA se konala 9. října 1919.
 • Jedním ze zakladatelů OSA byl populární skladatel Karel Hašler a jedním z prvních ředitelů OSA byl syn skladatele Antonína Dvořáka.
 • V současné době OSA spravuje autorská majetková práva více než 9 000 domácích a více než 1 000 000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů - nezaměňovat s vydavateli cd a dvd nosičů).
 • Posláním OSA je správa autorských majetkových práv hudebních skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů, jakož i dědiců autorských majetkových práv.
 • Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.
 • OSA zastupuje představenstvo a jeho zaměstnanci. Rozsah jejich oprávnění plyne z podpisového řádu.

 

OSA vykonává správu práv pro:

 • každého autora (skladatele či textaře), nakladatele nebo dědice autorských práv, který prokáže autorství alespoň u jednoho veřejně provozovaného hudebního díla, a to na základě zákona nebo uzavřené smlouvy.

 

Do 31.12.2013 měl OSA právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Od 1.1.2014 se považuje v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za spolek. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277

 

Informace dle § 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb. v pl. zn.

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním zpracovává osobní údaje za účelem výkonu kolektivní správy majetkových autorských práv. Zpracovává adresní, identifikační a jiné osobní údaje svých členů i osob s jiným vztahem k OSA získané od subjektů údajů a z vlastní činnosti, a to v místě svého sídla a v místě regionálních pracovišť. Příjemci jsou fyzické a právnické osoby v České republice a v zahraničí.

 

+7 důvodů proč uzavřít

 

smlouvu s OSA

X
 • nabízíme dlouholeté zkušenosti s kolektivní správou práv - hájíme práva autorů již od roku 1919
 • postaráme se za vás o včasný výběr autorských odměn od uživatelů vašich děl na území České republiky
 • na základě recipročních smluv se zahraničními autorskými organizacemi zabezpečíme výběr autorských odměn za užití vašich děl i v zahraničí
 • odměny vám vyplatíme pravidelně v předem stanovených výplatních termínech, 4x do roka
 • s každou výplatou autorských odměn od nás obdržíte podrobné vyúčtování s přehledem o užití děl u nás i v zahraničí
 • vaše hudební díla případně nakladatelské smlouvy budou registrovány v naší i mezinárodní databázi
 • získáte přístup do INFOSA (Informačního systému OSA), kde máte možnost elektronicky ohlašovat svá díla, získáte přehled o užití svých děl a mnoho dalších funkcionalit a informací

+7 důvodů proč se vyplatí platit za hudbu

 

X

 

 • možnost užívat legálně hudební díla všech žánrů z celého světa
 • přístup k repertoáru čítající hudební díla více jak 1 milionu autorů
 • jedno kontaktní místo - nemusíte osobně žádat jednotlivé skladatele a textaře o svolení k užití jejich hudebních děl
 • získejte výhodnější sazby za řádné plnění
 • hudba je relativně levný, avšak velmi silný marketingový nástroj
 • průzkumy dokládají, že hudba významně formuje chování a očekávání spotřebitele
 • výraz respektu k práci druhých

+Hudba a autorské odměny

 

X

HUDBA NEVZNIKÁ JEN TAK ZNENADÁNÍ.

Hudba přináší příjemné požitky stejně jako dobré jídlo nebo krásný kus nábytku.

K tomu, aby vznikl hudební hit, často skladatel a textař potřebují mnoho hodin, dnů, někdy i měsíců.

 

 

HUDBA JE TALENT,

se kterým se narodíte. Vy máte talent pro své podnikání, kterým obohacujete naše životy o výrobky nebo služby, které poskytujete.

Skladatel a textař obohacují náš osobní i pracovní život vytvořením hudební skladby.

 

 

HUDBA JE ZÁŽITEK.

Tak jako jiným profesím, i autorům hudebních děl vznikají  oprávněné nároky na odměnu. V případě skladatelů a textařů  se jedná o autorské odměny za užití jejich děl. Jejich nároky jsou chráněny autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.).

 

Věděli jste, že OSA je mostem mezi uživatelskou veřejností a autory hudby již od roku 1919?

 

OSA vybírá autorské odměny za užití hudebních děl na základě oprávnění k výkonu kolektivní správy práv hudebních autorů od Ministerstva kultury a současně jej tím pověřili samotní skladatelé a textaři na základě smluv.

 

Prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními autorskými organizacemi Vám OSA k dnešnímu dni může nabídnout hudební repertoár čítající desítky milionů skladeb od více než jednoho milionu autorů z celého světa. V praxi to znamená, že nemusíte osobně žádat jednotlivé skladatele a textaře o svolení k užití jejich hudebních děl.

+OSA a svět

 

X

"OSA je již dlouhodobě jedním z aktivních článků na mezinárodním poli. V rámci CISAC je součástí projektu "Professional Rules", jehož cílem je důraz na kvalitu řízení, posilování efektivity a transparentnosti kolektivní správy, a zvyšování kvality služeb směrem k obci nositelů práv a uživatelské obci."

 

OSA je členem těchto mezinárodních organizací, zabývajících se ochranou autorských práv:

CISAC = Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, Mezinárodní konfederace autorů a skladatelů cisac
BIEM = Bureau international des sociétés gerant les droits d'enregistrement et de reproduction mecanique, Mezinárodní úřad společností spravující práva k mechanickému zaznamenávání a reprodukcí hudebních děl biem
GESAC = Groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs, Evropské sdružení autorů a skladatelů

gesac

+OSA podporuje hudební scénu

 

X

V roce 2010 OSA spustil projekt Partnerství. Za cíl si vytyčil podporu v těchto oblastech:

 

 • OSA živě - živé hudební produkce
 • OSA pomáhá - dobročinné akce, benefiční koncerty
 • Vyrobeno s OSA - podpora při výrobě, vydávání a zpřístupnění hudebních děl v podobě zvukového, zvukově-obrazového nebo notového záznamu
 • OSA talent
 • Premiéry s OSA.

 

Více informací naleznete v sekci Partnerství.

+Spolupráce s Českými centry v zahraničí

 

X

Spolupráce s Českým centrem v Paříži ohledně výměnných studijních pobytů pro autory. Podmínkou je zkomponování skladby v průběhu studia a její uvedení na oficiálním večeru např. organizovaným Českým centrem v Paříži nebo Francouzským institutem v Praze.

+Hudební soutěže

 

X

Podpora tvůrčí činnosti a provozování hudebních děl domácích autorů. V letošním roce jsme ve spolupráci s Bohemia JazzFest organizovali soutěž o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 30 let. Vítězná skladba od autora Martina Brunnera, kterou vybrala komise složená z Rudi Linky, Milana Svobody a Jana Hály, zazněla na zahajovacím koncertu Bohemia JazzFest na Staroměstském náměstí v Praze.

 


YouTube web design by Link* ©2011