+

 

Je nějakým způsobem zákonně stanovena výše poplatků na níže uvedené zařízení, konkrétně na USB flash disky a na přenosné přehrávače MP3/4 + videa (např. iPody)?

X

Výše náhradních odměn je stanovena autorským zákonem č.121/200Sb. a vyhláškou Ministerstva kultury č.488/2006Sb. ve znění č.408/2008.

V případě USB flash disků je určujícím kritériem kapacita. Výše náhradní odměny je zde stanovena sazbou 1,50Kč za 1GB.

V případě MP3/MP4 přehrávačů je rozhodujícím faktorem deklarovaná prodejní cena při dovozu či výrobě. Jedná se o 3% z ceny.

+

 

Jsem výrobcem, i distributorem elektronických zařízení. Vztahuje na mě nějaká povinnost, ať už z pohledu registrace, reportů, deklarace této autorské odměny a prodejních fakturách apod.? A další otázkou, která s tímto souvisí je možná refundace při prodejích těchto nosičů do zahraničí?

X

Povinnost reportovat a platit náhradní odměny podle §25 autorského zákona je stanovena pro výrobce, dovozce nebo příjemce zboží umožňující pořizování kopií autorských děl. Není povinností tyto odměny uvádět na fakturách, i když některé společnosti tak činí.

Refundaci náhradních odměn bohužel neupravuje ani autorský zákon ani vyhláška MK, která stanoví výši těchto odměn. Zákon však uvádí dva výjimečné případy, na které se nevztahuje povinnost úhrady náhradních odměn. Jedná se o nosiče a přístroje, které budou jsou dovezeny na území ČR za účelem jejich dalšího vývozu a nosiče a přístroje, které jsou určeny k rozmnožování děl na základě licenčních smluv.

+

 

Mohou mi být vráceny poplatky, které jsem zaplatil za DVD-R když je použiji jen pro zálohování vlastních dat?

X

Náhradní odměny (poplatky) Vám nemohou být vráceny, protože to neumožňuje autorský zákon ani vyhláška 488/2006  Ministerstva kultury, která určuje typy přístrojů, nosičů a výši odměn. Výběr tzv. náhradních odměn, je výsledkem legislativní práce státních institucí, asociací sdružující spotřebitele, povinných subjektů a kolektivních správců, zastupující autory, výkonné umělce a výrobce záznamů.

+

 

Proč každý zákazník platí za koupi elektronického, či paměťového média autorský poplatek, když může být potom stíhání za nelegální pálení hudby?

X

Úvodem je třeba osvětlit některé pojmy a principy systému náhradních odměn (ne autorských poplatků) z dovozu či výrobě nenahraných nosičů a přístrojů.

Základní princip tohoto systému (s jistými odchylkami funguje tento systém ve většině zemí světa) spočívá v tom, že autorský zákon (č.121/2000 Sb.) ve svém § 30 dovoluje rozmnožování autorských děl pro osobní potřebu. To v praxi znamená, že každý si může pro vlastní a osobní potřebu např.okopírovat chráněné hudební dílo na jiný nosič jako je např.CD, paměťová karta či pevný disk. Jako kompenzaci za tuto legální možnost rozmnožování a kopírování autorských děl, které se v dnešní době stává opravdu masovou záležitostí, stanovil zákon právě systém náhradních odměn. V tomto spočívá největší omyl veřejnosti, která se domnívá, že náhradní odměny jsou zde proto, aby vykompenzovaly pirátskou (nelegální) činnost, a to paušálně všech uživatelů (kolektivní presumpce viny). Realita je však taková, že zde jde jen o kompenzaci či náhradu za zákonem dovolené užití chráněných autorských děl, a to nejen hudebních.

Současně OSA vnímá i nedostatky či negativní stránky tohoto systému, nicméně opravdu není možné kontrolovat každý nosič nebo přístroj zvlášť nebo požadovat po kupujících tohoto zboží, aby hlásili, resp. prokazovali, jaký obsah si kopírují na zakoupené nosiče.

Závěrem bychom Vám ale rádi sdělili, že od 1.1.2009 dochází k výraznému snížení těchto sazeb, a to z pevných disků a paměťových médií. Důvodem je novelizace vyhlášky upravující danou oblast na jejímž vzniku se i OSA výrazně podílel. Nutno podotknout, že k tomuto snížení náhradních odměn došlo i navzdory tomu, že výše sazeb je jedna z nejnižších v celé Evropě.


YouTube web design by Link* ©2011